Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete

a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése, valamint családi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatások ellentételezéséért fizetendő díjakról szóló 14/2020. (VII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 31 - 2020. 10. 30

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

28/2020. (X. 30.)

önkormányzati rendelete

a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése, valamint családi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatások ellentételezéséért fizetendő díjakról szóló 14/2020. (VII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról


Békés Város Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 1. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése, valamint családi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatások ellentételezéséért fizetendő díjakról szóló 14/2020. (VII. 31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Munkaidőn túl a hivatali helyiségben anyakönyvi vagy családi eseményt létesíteni nem lehet.”


2. § Hatályát veszti a Rendelet 4. §-a.


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Békés, 2020. október 29.


          Kálmán Tibor s.k.                                                                      Tárnok Lászlóné s.k.

             polgármester                                                                                  jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. október hó 30. napján


Tárnok Lászlóné s.k.

          jegyző