Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

A POLGÁRMESTERI KRÍZISALAPRÓL

Hatályos: 2009. 07. 01

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

23/2009. (VI. 26.)

r e n d e l e t e


A POLGÁRMESTERI KRÍZISALAPRÓLBékés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet célja


1. §


A polgármesteri krízisalap létrehozásának célja, hogy lehetővé váljon az olyan nehéz szociális helyzetben lévő, különösen súlyos, kritikus élethelyzetbe került természetes személyek támogatása, akik a krízis helyzet elhárítása érdekében egyéb támogatást nem tudnak igénybe venni, és ezáltal a saját vagy családjuk élete, testi épsége, egészsége, lakhatása közvetlen veszélybe kerül.


A rendelet hatálya


2. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Békés Város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyekre, akik megfelelnek a (2) bekezdésben írt feltételeknek.

(2) A polgármesteri krízisalapból kamatmentes kölcsön támogatás nyújtható annak a természetes személynek, akinek a kialakult méltánylást igénylő, kritikus élethelyzetére tekintettel, jövedelme pótlása, kiegészítése érdekében, sürgős és indokolt szükséglete kielégítésére más módon nem nyújtható támogatás, és a kialakult krízis helyzet közvetlen veszélyt jelent a saját, illetve vele egy háztartásban élő Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója életére, testi épségére, egészségére, valamint lakhatására.

(3) A támogatási igények elbírálása során előnyben kell részesíteni azokat az eseteket, melyekben a támogatást súlyosan sérült, fogyatékos vagy egészségkárosodott kiskorú gyermeket fenyegető krízishelyzet elhárítása érdekében igénylik.


Eljárási rendelkezések


3. §


(1) A polgármester jogosult a mindenkor hatályos költségvetési rendeletben megállapított keretösszegű polgármesteri krízisalap költségvetési éven belüli felhasználására.

(2) A polgármester a krízisalap felhasználásról minden év decemberi soros képviselő-testületi ülésén köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(3) A krízisalapból való támogatást a polgármesterhez benyújtott írásbeli kérelem útján lehet igényelni úgy, hogy a méltánylást érdemlő élethelyzet – így különösen az esetleges fogyatékosság, egészségkárosodás, betegség – fennállását hitelt érdemlő módon, az ezt igazoló okiratnak a kérelemhez való csatolásával kell igazolni (pl.: jövedelem igazolás, orvosi szakvélemény).

(4) A támogatás odaítéléséről, annak összegéről a kérelem alapján a polgármester dönt a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül. A polgármester a kérelem beérkezését követő három napon belül köteles annak másolatát a mellékleteivel együtt átadni a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának, amely köteles a kérelem kézhezvételét követő nyolc napon belül környezettanulmányt készíteni a támogatást igénylő személy életkörülményeiről.

(5) A támogatás egyszeri, visszatérítendő kamatmentes támogatás formájában nyújtható. A támogatást egy adott célra a kérelmező, és a vele egy háztartásban élő Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója legfeljebb egy alaklommal jogosult igénybe venni.. A kérelem benyújtásakor haladéktalanul vizsgálni kell, hogy a kérelmező korábban részesült-e ebben a támogatásban.

(6) A alapból igénybe vehető támogatás kérelmezőnként nem haladhatja meg a 300.000,- Ft-ot.


4. §


(1) A kölcsön visszafizetésének határideje legfeljebb 5 év lehet.

(2) A támogatásban részesülőkkel az önkormányzat kölcsönszerződést köt. A támogatás iránti kérelmeket, a megkötött szerződéseket a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván.

(3) A kölcsönszerződés tartalmazza:

a) a támogatásban részesült személy nevét, lakcímét, anyja nevét,

b) a támogatás jogcímét, célját és összegét,

c) a kölcsön biztosításának és visszafizetésének feltételeit,

d) a szerződésszegés jogkövetkezményeit.


5. §


(1) A támogatás csak a kérelemben és a kölcsönszerződésben megjelölt célra használható fel.

(2) A támogatás az adós, illetve a vele egy háztartásban élő Ptk. 685. § b) pontja szerinti hozzátartozója szükségletét kell, hogy szolgálja. Amennyiben a támogatást nem saját szükségleteik kielégítésére, vagy nem a kölcsönszerződésben foglalt célra használja, a támogatást egy összegben, az intézkedéssel egyidejűleg a szerződés aláírásától számítva a mindenkori jegybanki alapkamattal növelten vissza kell fizetni.

(3) Ha a kölcsönszerződésben foglaltakat az adós nem teljesíti, az önkormányzat jogosult a szerződést felmondani, és a támogatás ki nem egyenlített részét – a magánszemélyekre mindenkor érvényes késedelmi kamat felszámításával együtt – visszafizettetni, ennek érdekében végrehajtási eljárást lefolytatni. Ezen rendelkezés érvényes a már megkötött szerződésekre is.

6. §


(1) Nem adható támogatás annak, aki vagy akinek a vele egy háztartásban élő Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója

a) már részesült ilyen támogatásban,

b) foglalkozása, tevékenysége, életvitele figyelembevételével megállapítható, hogy krízishelyzetet helyi támogatás nélkül is képes megoldani,

c) a támogatás törlesztésére életviszonyai, vagy életmódja folytán bizonyíthatóan nem képes,

d) kérelmében olyan valótlan adatot közölt, amelynek figyelembevétele jogosulatlan előnyhöz juttathatta volna.


Záró rendelkezés


7. §


Ezen rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba.Békés, 2009. június 25.


        Izsó Gábor s.k.                                                    Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka s.k.

          polgármester                                                                             jegyző


A rendelet kihirdetésre került: Békés, 2009. június 26-án.


Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka s.k.

                        jegyző