Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 24/2011 (XII.15..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről

Hatályos: 2021. 11. 27

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 24/2011 (XII.15..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről

2021.11.27.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44A § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: törvény) 3. § (1)-(2) bekezdése, 4. § (3) bekezdése, 9. § (1) bekezdése, 10. § (2) bekezdése, 12. § (5) bekezdése, 13. § (1)-(2) bekezdése, 15. §, 17. § (2) bekezdése, 18. § (1) bekezdése, 19. §, 20. § (3) bekezdése, 21. § (6) bekezdése, 23. § (3) bekezdése, 27. § (2) bekezdése és 31. § (2) bekezdése, 33. § (3) bekezdése, 34. § és 35. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Városi Önkormányzat tulajdonában álló minden önkormányzati lakásra (továbbiakban: lakás) kiterjed.

I. Fejezet

A LAKÁSOK BÉRBEADÁSA

A bérbeadás általános szabályai

2. § (1) A Városi Önkormányzat a törvényben meghatározott bérbeadói jogokat és kötelezettségeket az e rendeletben szabályozott kivételekkel a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Ahol a törvény a felek megállapodására utal, ott a megállapodás tartalmát bérbeadói részről a polgármester határozza meg. ( A bérleti szerződések mintáit a függelék tartalmazza.)

(3) Az 1. §-ban meghatározott lakások kezelési feladatait a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (továbbiakban: kezelő) látja el. (Az önkormányzati lakások felsorolását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Lakás bérbeadása csak lakás céljára történhet.

(5) Bérlő a bérleti szerződés időtartama alatt köteles életvitelszerűen a lakásban lakni, melyet a bérbeadó és kezelő –a lakás rendeltetésszerű használatával, valamint a bérlő kötelezettségeinek teljesítésével együtt- évente két alkalommal ellenőriz. A bérlő a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét és annak időtartamát köteles távollétét megelőzően írásban a bérbeadó részére bejelenteni.

(6) A bérlő köteles a szerződés megszűnésekor a lakást a vele együtt élő családtagokkal és a befogadott személyekkel együtt elhagyni, és azt üresen, tisztán, rendeltetésszerű használatra, beköltözésre alkalmas állapotban a bérbeadónak átadni.

(7) Ha a bérleti jogviszony időtartama alatt a bérlő Jászfényszaru városban lakástulajdonossá válik, a bérleti szerződést meg kell szüntetni a tulajdonszerzést követő 6 hónapon belül.

(8) Határozatlan idejű bérleti jogviszony esetén a bérlő és a kezelő dönthet úgy, hogy a bérleti szerződést határozott időtartamúra módosítják. Ebben az esetben a bérleti jogviszony legfeljebb a bérlő életének végéig tarthat. Határozatlan idejű bérleti jogviszony határozottra történő módosítása esetén a szolgálati lakásokra irányadó bérleti díjra kell a bérleti díjat mérsékelni.

A bérbeadás módja és jogcíme

3. § (1) A lakásokat szociális helyzet alapján, illetve nem szociális helyzet alapján, közérdekből szolgálati jelleggel, költségelven, és piaci alapon (továbbiakban: bérbeadás módja) lehet bérbe adni.

(2) A bérbeadás az alábbi jogcímeken történhet:

a) közérdekű célból, szolgálati jelleggel

b) pályázat elnyerésének jogcímén

c) lakáscsere jogcímén

d) bérleti jogviszony folytatása jogcímén

e) bérlő kiválasztási jog jogcímén (bérlőkijelölési joggal)

f) elhelyezési kötelezettség jogcímén

g) szükséglakás kijelölése jogcímén.

(3) A bérbeadás módját és jogcímét a lakásbérleti szerződésben kell rögzíteni.

4. § Piaci alapon csak pályázat elnyerésének jogcímén történhet a bérbeadás

Szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételei

5. § (1)1 Szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételei a következők:

a) a bérlő vagy házastársa (élettársa), illetve a vele együtt lakó vagy vele együtt költöző közeli hozzátartozó tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik beköltözhető lakása, és nem rendelkezik határozatlan idejű önkormányzatilakás bérlettel,

b) mind a bérlő vagy házastársa (élettársa), és a vele együtt költöző vagy vele együtt lakó közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 3-szorosát

c) Az egy főre jutó jövedelem számításánál a kérelem benyújtását megelőző három havi jövedelmet kell alapul venni.

(2) A szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén a lakás maximális nagysága a bérlő és vele együtt lakók, illetve költözők számától függően:

a) 1 fő esetén: 1 szoba

b) 2-4 fő esetén: 2 szoba

c) 5-6 fő esetén: 3 szoba

(3)2 Szociális jelleggel bérbe adott lakásra, csak határozott idejű bérleti szerződés köthető, amelynek időtartama legfeljebb öt év. A képviselő-testület a szociális jelleggel kötött bérleti szerződést alkalmanként legfeljebb öt, összesen legfeljebb tíz évvel meghosszabbíthatja

(4) A szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételeinek meglétét a bérleti jogviszony fennállása alatt évente felül kell vizsgálni.

(5) Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy az (1) bekezdésben szabályozott feltételek nem állnak fenn, költségelvű lakbért kell megállapítani.

(6)3 A pályázatok elbírálásánál az alábbi értékelési szempontokat kell érvényesíteni:

a) a kérelmező Jászfényszarun bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt él (5 pont)

b) a kérelmező, illetve vele együtt költöző személy tartósan regisztrált álláskereső (3 pont/fő)

c) a kérelmező családjában kiskorú gyermeket nevel (5 pont/gyermek)

d) a kérelmező gyermekét egyedül neveli (10 pont)

e) a kérelmező legalább 1 éves munkaviszonnyal rendelkezik (10 pont) egyéb méltányolható szociális indok (legfeljebb 15 pont).

Bérbeadás közérdekből, közérdekű célból, szolgálati jelleggel

6. § (1) Közérdekű célból szolgálati jelleggel (a továbbiakban szolgálati jelleggel) kell bérbe adni, ha a bérlő, vagy házastársa, illetve a vele együtt lakó vagy vele együtt költöző közeli hozzátartozó tulajdonában nincs a településen másik beköltözhető lakása:

a) az önkormányzat által ellátott feladatok ellátása érdekében

b) a város életében fontos szerepet játszó szervezeteknél foglalkoztatott szakembereknek.

(2) Szolgálati jelleggel lakásbérleti szerződés a település közigazgatási területén végzett közszolgálati munkavégzés idejére köthető, a közszolgálatot megalapozó szerződés, munkaszerződés, kinevezés alapján határozott, vagy határozatlan időre.

(3) A (2) bekezdésben rögzített feltétel bekövetkezésével a bérleti szerződés megszűnik és a volt bérlő köteles a szerződés megszűnését követő naptól számított 30 napon belül a lakást üresen, tisztán, rendeltetésszerű használatra, beköltözésre alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátani.

(4) A bérbeadás iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon, az ott meghatározott mellékletekkel a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

(5) A kérelem teljesítésénél előnyt jelent ha a munkavállaló hosszabb ideje áll közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban.

(6) A beérkező kérelmek alapján a képviselő-testület dönt a bérlő személyéről. A benyújtott kérelmek elbírálásánál a munkáltató és az érdekképviseleti szerv véleményét ki kell kérni.

(7) A szolgálati jelleggel bérbe adott lakás albérletbe nem adható.

(8) Az (1) bekezdésben foglalt bérbeadás esetén a szerződésben ki kell kötni azt, hogy

a) a lakásbérleti jogviszony a közszolgáltatás alapjául szolgáló jogviszony fennállásáig szól,

b) ha a bérlő a közszolgáltatás alapjául szolgáló jogviszonyt meghatározott idő eltelte előtt megszünteti, elhelyezésre nem tarthat igényt, a bérlő a lakást 30 napon belül köteles kiüríteni,

c) ha a közszolgáltatás alapjául szolgáló jogviszony nyugdíjazás miatt szűnik meg, a bérleti jogviszony a Képviselő-testület döntése alapján 10 évre, de legfeljebb a közszolgáltatás alapjául szolgáló jogviszony fennállása időtartamának felére meghosszabbítható, amennyiben Jászfényszaru Város közigazgatási területén a bérlőnek nincs másik lakása, és a közszolgáltatás alapjául szolgáló jogviszony megszűnését követő hónap első napjától a bérlő piaci alapú bérleti díjat fizet;

d) a bérlő a lakásba bármely más személyt csak a bérbeadó előzetes hozzájárulásával fogadhat be,

e) a bérlő bérlőtársi-, albérleti-, tartási- vagy csereszerződést nem köthet.

(9)

Bérbeadás pályázat elnyerésének jogcímén a pályázati eljárás szabályai

7. § (1) A lakások bérbeadására vonatkozó pályázat feltételeit és a bérbeadás 3. § (1) bekezdés szerinti módját a képviselő-testület határozza meg.

(2) A pályázatot a bérbeadó írja ki. A pályázat meghirdetésénél biztosítani kell a nyilvánosságot, ennek érdekében a pályázatot közzé kell tenni az önkormányzat hivatalos honlapján, és ki kell függeszteni az önkormányzat hirdetőtábláján a helyi lapban történő megjelenést követő 15 napra. Lehetőség szerint az önkormányzat hivatalos lapjában fel kell hívni a figyelmet a lakáspályázati felhívásra, illetve az megjelenthető.

(3) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

a) a meghirdetett lakás pontos címét

b) a bérbeadás módját

c) a meghirdetett lakás műszaki állapotát és egyéb jellemzőit, különösen szobaszámát, alapterületét, komfortfokozatát,

d) a lakbér összegét

e) a lakás megtekintésének lehetőségére vonatkozó tájékoztatást

f) a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételével

g) meghirdetett lakás esetén az elvégzendő munkák megjelölését és költségeit

h) a pályázat benyújtásának és elbírálásának határidejét

i) az egyéb pályázati feltételeket

j) a pályázat elbírálásánál előnyben részesülők körét.

(4) A pályázatot írásban kell benyújtani a pályázati kiírás mellékletét képező formanyomtatványon, melynek tartalmaznia kell:

a) a pályázó adatait

b) a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a pályázati feltételeket elfogadja és

c) hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.

(5)

(6)

(7)

Pályázat útján történő bérbeadás szabályai

8. § (1) A bérbeadó a lakást –a szociális helyzet alapján és a szolgálati jelleggel történő bérbeadás kivételével- a pályázat nyertesének adja bérbe, ha a vállalásnak megfelelő időtartamra járó bérleti díjat és kauciót a szerződés megkötésével egyidejűleg megfizette.

(2) Bármely bérbeadási mód szerinti pályázati eljárás keretében bérbe adott lakásra a bérleti szerződést a pozitív döntés közlésétől számított 15 napon belül meg kell kötni.

(3) Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést nem köti meg, a bérbeadó a következő érvényes pályázóval köthet szerződést. Amennyiben a második pályázóval sem jön létre bérleti szerződés, akkor új pályázatot kell kiírni.

(4)

(5) Amennyiben e rendelet másként nem szabályozza a bérbeadó a bérlővel legfeljebb 5 éves időtartamra köt szerződést.

(6) A határozott idő elteltével – a 9. §-ban foglaltak kivételével- a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles a lakást elhagyni a vele együtt élőkkel együtt.

9. § (1) A 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megkötött lakásbérleti szerződés időtartama egy ízben, a bérlő kérelmére további öt év időtartamra meghosszabbítható, ha a bérlőnek lakbér, illetőleg külön szolgáltatási díj tartozása nincs és a lakásbérleti szerződés lejártát megelőzően a lakás lakbérét egy összegben, további hat hónapra előre megfizeti. Ezt követően a bérleti szerződés kérelemre egy éves időtartamra hosszabbítható meg.

(2)4

(3) Nem biztosítható lakás annak a pályázónak, akinél a bérleti díj rendszeres megfizetése nem látszik biztosítottnak, vagy az együtt költözők igazolt havi átlag nettó összjövedelmének 40 %-a a lakás havi bérleti díját nem éri el.

(4) Az (1)-(2) bekezdés szerinti esetekben a mindenkor hatályos rendeletben megállapított lakbérmértékeket kell alkalmazni.

Bérbeadás lakáscsere jogcímén

10. § Lakáscsere jogcímén történő bérbeadás esetén a törvény 29. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

Bérbeadás bérleti jogviszony folytatása jogcímén

11. § Bérlő halála esetén a bérbeadó a bérlő tekintetében az eredeti lakásbérleti szerződést módosítja, ha van olyan személy, aki a törvény 32. §-a alapján jogosult a lakásbérleti jog folytatására.

Szükséglakás kijelölése

11/A. § (1) Szükséglakás azon személy részére biztosítható, aki önhibáján kívül olyan átmeneti élethelyzetbe került, hogy lakhatását nem tudja megoldani.

(2) Szükséglakás az arra okot adó körülmény elhárulásáig, legfeljebb 6 hónapra biztosítható a szociális lakásokra irányadó bérleti díj megfizetése mellett.

A bérlőtársi szerződés

12. § (1) Bérlőtársi szerződés megkötését a bérlő és a leendő bérlőtárs együttesen, írásban kérhetik a bérbeadótól.

(2) Bérlőtársi szerződést kell kötni –a házastárs lakásba történt beköltözésének időpontjától függetlenül- a bérlő és a vele együtt lakó házastársa közös kérelmére.

(3) Bérlőtársi szerződés köthető azzal a személlyel, aki:

a) a bérlő gyermeke, befogadott gyermekének gyermeke, szülője, valamint élettársa és

b) a bérlővel legalább egy éve életvitelszerűen együtt lakik.

(4) Új lakásbérleti szerződés megkötésekor a házastársak kérelmére bérlőtársi szerződést kell kötni, valamint kérelemre bérlőtársi szerződés köthető a (3) bekezdésben foglalt feltételek megvalósulása esetén is.

Hozzájárulás a lakásba történő befogadáshoz

13. § (1) A lakásba a bérlő a házastársán, gyermekén, befogadott gyermekének gyermekén, valamint szülőjén kívül más személyt az e rendelet tiltó szabályait is figyelembe véve csak a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.

(2) A befogadáshoz történő hozzájárulás iránti kérelmet írásban, a 2. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtani. A kérelemhez csatolni kell:

a) bérlő nyilatkozatát, hogy a befogadott személyt az önkormányzati lakásba 3 napon belül bejelenti és ezt a bérbeadó felé igazolja

b) a befogadott személy nyilatkozatát, hogy a bérlő és bérbeadó között létrejött bérleti szerződés megszűnésekor a lakást 3 napon belül elhagyja

(3) A lakásba történő befogadást meg kell tagadni, ha a bérlőnek díjtartozása van.

(4) A lakásba történő befogadás megtagadható, ha a lakás szobaszámára és a benne lakó személyek számára tekintettel a befogadással lényegesen rosszabb körülmények alakulnának ki.

Az albérletbe adás szabályai

14. § (1) A lakás albérletbe nem adható, arra tartási, ill. életjáradéki szerződés nem köthető.

(2) A bérlő a lakásban vállalkozási tevékenységet csak a bérbeadó előzetes, írásbeli engedélyével végezhet.

I. Fejezet

A LAKBÉR

A lakbér megállapítás elvei

15. § A szociális helyzet alapján bérbe adott lakások lakbérének képzésénél az épület karbantartásával, a központi berendezések üzemeltetésével, a közös használatú helyiségek állagának megőrzésével, az ilyen helyiségekben keletkező hibák kijavításával, valamint a közös használatú területek tisztán tartásával, közüzemi díjaival kapcsolatban felmerülő kiadásokat kell számításba venni.

16. § A költségelven bérbe adott lakás bérének mértékét úgy kell megállapítani, hogy az épülettel az épület központi berendezéseivel és a lakással, a lakás berendezéseivel kapcsolatos ráfordításai megtérüljenek.

17. § (1) A piaci alapon bérbe adott lakások lakbérének mértékét úgy kell megállapítani, hogy tartalmazza mindazon, a Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások működtetésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket is, melyek a 15-16. §-ok szerinti lakbérképzés során nem vehetők figyelembe, és az így képzett lakbér bevételéből nyereség is képződjön.

(2) A piaci alapon bérbe adott lakások lakbéréből képződő nyereség legfeljebb 10 % lehet.

18. § A lakbérmérték tartalmazza a bérleti szerződések keletkezésével, szüneteltetésével, megszűnésével összefüggő bérbeadói feladatok ellátásával, a lakások nyilvántartásával, a lakbérek közlésével, beszedésével kapcsolatos szolgáltatások ellenértékét.

19. § A Képviselő-testület minden év december 31. napjáig meghatározza a következő év február 1-től érvényes lakbérek mértékét.

A lakbér mértéke

20. § A fajlagos lakbér mértékét, és az ingatlan lakrészének alapterületét e Rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. Az ingatlanok bérleti díját - ha a 4. számú melléklet kivételt nem tesz- a fajlagos lakbér és az alapterület szorzata határozza meg. A lakás céljára szolgáló lakrész bérleti díját a fajlagos lakbér és a hasznos alapterület szorzata, míg a bérleményhez kapcsolódó, nem lakás céljára szolgáló épület bérleti díját a fajlagos lakbér 50%-nak és az alapterületnek a szorzata határozza meg.

A lakbér mértékét növelő és csökkentő tényezők

21. § A 20. § alapján megállapított lakbér mértéket 10 %-kal kell csökkenteni, ha a lakás talajvíz miatti felnedvesedését szakértő állapítja meg.

Lakbértámogatás

22. § A lakbértámogatásra az Önkormányzat Képviselő-testülete pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelete az irányadó.

A bérlő fizetési kötelezettsége

23. § (1) A bérlő köteles fizetni

a) az általa bérelt lakásra megállapított lakbért,

b) a bérbeadó által nyújtott és a szerződésben –vagy más megállapodásukban- meghatározott szolgáltatás, valamint különszolgáltatás díját, amelyet önkormányzati rendelet, illetőleg más jogszabály keretei között a bérbeadó közöl.

(2) A bérlő a különszolgáltatások körébe tartozó szolgáltatásokért –különösen, ha a szolgáltatást a bérbeadó harmadik személytől veszi igénybe vagy harmadik személy közreműködésével nyújtja- azt a díjat köteles megtéríteni, amennyibe az adott szolgáltatás bérbeadónak került. Ha a bérbeadó a szolgáltatást harmadik személy közreműködésével nyújtja, megállapodhat a szolgáltatást nyújtó harmadik személlyel, hogy a szolgáltatást nyújtó a szolgáltatásért esedékes díjat közvetlenül a bérlőtől szedi be.

(3) A bérbeadó a közös használatra szolgáló helyiségekben lévő olyan berendezések használatáért, amelyek egyedi fogyasztása mérhető, a mért értéknek megfelelő díjat jogosult beszedni. A bérbeadó a díj megfizetését csak akkor kérheti, ha a közös használatra szolgáló helyiségek használatára vonatkozóan azokat használó bérlőkkel előzetesen megállapodást kötött.

II. Fejezet

A LAKÁSBÉRLET MEGSZŰNÉSE

24. § (1) A lakásbérlet a törvényben foglaltak szerint szűnik meg.

(2) A határozott időre szóló, illetőleg valamely feltétel bekövetkezéséig tartó lakásbérleti jog a szerződésben meghatározott idő elteltével, illetőleg a feltétel bekövetkezésekor szűnik meg.

A lakásbérlet megszűnése közös megegyezéssel

25. § (1) A bérlő és a bérbeadó a lakásra kötött szerződést városi érdekből a bérbeadó kezdeményezésére közös megegyezéssel úgy is megszüntetheti, hogy a bérbeadó a bérlőnek másik lakást ad bérbe vagy pénzbeli térítést fizet.

(2) A másik lakás megfelelőségénél figyelembe kell venni mindkét lakás

a) komfortfokozatát,

b) alapterületét,

c) műszaki állapotát,

d) lakóhelyiségeinek a számát,

e) településen és épületen belüli fekvését,

f) lakbérét.

(3) Ha a bérlő másik lakásként kisebb alapterületű, kevesebb szobaszámú, alacsonyabb komfortfokozatú lakás bérletét is elfogadja, úgy pénzbeli térítésként a két lakás éves lakbére közötti különbség 10-szeresére jogosult.

(4) Ha a bérlő a másik lakás helyett pénzbeli térítést fogad el, úgy a pénzbeli térítés mértéke a lakásra megállapított előző 12 havi lakbér összegének 10 –szerese, de legfeljebb az önkormányzati lakás beköltözhető forgalmi értékének 30 %-a.

(5) Különösen fontos érdek esetén a pénzbeli térítés mértéke a Képviselő-testület egyetértésével legfeljebb a lakás beköltözhető forgalmi értékének 40 %-a.

Felmondás

26. § A bérbeadó a szerződést írásban –a törvény 24. § (1) bekezdésében meghatározott okokon kívül- akkor is felmondhatja, ha a bérlő a lakást két hónapot meghaladó időtartamra elhagyja, és ennek okát, valamint időtartamát a bérbeadónak előzetesen nem jelenti be, kivéve, ha a bérbeadó felhívására 15 napon belül igazolja, hogy a lakást

a) egészségügyi ok, vagy

b) tanulmányok folytatása, vagy

c) munkahely megváltozása miatt, vagy

d) más méltányolható okból hagyta el.

A lakáshasználati díj

27. § Ha a lakásban olyan személy marad vissza, aki sem a törvény, sem jelen rendelet előírásai alapján nem tarthat igényt elhelyezésre, a lakást köteles a bérleti jogviszony megszűnése napját követő 15 napon belül elhagyni. Ha a lakáselhagyási kötelezettségének nem tesz eleget, a lakás elhagyásának megtörténtéig a lakás használatának első 2 hónapjában a lakásra megállapított lakbér mértékének megfelelő egyszeres, az azt követő 6 hónapban másfélszeres, a 9. hónaptól pedig kétszeres összegének megfelelő használati díjat köteles fizetni.

Bérlakás elidegenítése a bérlő részére5

27/A. § (1) Ha a képviselő-testület arról dönt, hogy szociális jelleggel bérbe adott bérlemény tulajdonlása az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátását nem, vagy nem megfelelően szolgálja és a bérlő a bérleményt meg kívánja vásárolni, akkor a szociális jelleggel bérbe adott lakóingatlant pályázati eljárás nélkül kell elidegeníteni a bérlő részére, feltéve hogy:

a) az ingatlan forgalmi értéke a hárommillió forintot nem haladja meg, és

b) a bérlő az ingatlant az elidegenítő döntést megelőzően legalább három évig lakta, amely időtartam alatt bérleti díjhátralékot nem halmozott fel.

(2) A bérlő bérleményen elvégzett állagmegóvó, értéknövelő felújításának költségét a vételárba be kell számítani.

(3) A bérlő kérelmére a forgalmi érték 50%-ig terjedő vételárrészre havi részletfizetést kell engedélyezni. A vételárrészlet havi összege nem lehet alacsonyabb az elidegenítő döntés meghozatala napján az ingatlan bérlete után fizetendő bérleti díj összegénél. A bérlő kérelmére ennél magasabb összegű havi vételárrészletet kell megállapítani. A tulajdonjog a vételár hiánytalan megfizetésével száll át a bérlőre.”

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Adatvédelemre vonatkozó rendelkezések

28. § A bérbeadó –a jogszabály keretei között- jogosult nyilvántartani és kezelni mindazokat a személyes adatokat, amelyek e rendelet alapján a bérbeadás feltételeinek megállapítása, megtagadása, a bérbeadói hozzájárulásról való döntés érdekében a tudomására jutottak.

Értelmező rendelkezések

29. § (1) Jövedelemnek minősül:

a) a munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz,

b) a társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem,

c) az ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem,

d) a nyugellátási, baleseti nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű ellátások,

e) a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (gyed, gyes, gyet, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.)

f) az önkormányzatok és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli-járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, jövedelempótló támogatások, stb.)

g) föld bérbeadásából származó jövedelem,

h) egyéb (pl.: ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem)

(2) E rendelet alkalmazása során használt fogalmakra a Ptk.-ban és az Ltv. 91/A. §-ában foglalt értelmező rendelkezések és meghatározások az irányadóak.

Vegyes rendelkezések

30. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével Jászfényszaru Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérének megállapításáról szóló 16/1995. (XI. 23.) sz. , az azt módosító 23/2000. (XII. 14.), 21/2003. (XII.15.), 2/2004. (II. 16.), 31/2004. (XII. 16.), 28/2005. (XII. 15.), 20/2006. (XII. 14.), 18/2007. (XII. 13.), 12/2008. (XI. 23.), 16/2009. (XII. 01.), 18/2010. (XII. 02.) valamint a költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérbeadásáról szóló 15/2002. (X. 09.) és az azt módosító 25/2002. (XII. 17.), 9/2003. (VI. 26.), 32/2004. (XII. 16.), 29/2005. (XII. 15.), 21/2006. (XII. 14.), 13/2008. (XI. 27.), 6/2009. (III. 26.), 17/2009. (XII. 01.), és 19/2010. (XII. 02.) számú önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

1. melléklet

K É R E L E M
önkormányzati lakás szolgálati jelleggel történő bérbevételére

I. Kérelmező személyi adatai:

Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Családi állapot:
Személyazonosító igazolvány száma:
Bejelentett lakóhelye:
Tartózkodási helye,
ha ez nem azonos az előző címmel:
Egyéb elérhetőségei: (tel., fax., e-mail):

II. Kérelmező munkaviszonyára (közszolgálati, illetve közalkalmazott jogviszonyára) vonatkozó adatok:

Munkáltató neve, címe:
Munkavégzés helye:
Foglalkozása, beosztása:
Jelen munkáltatónál a munkaviszony kezdete:
Nettó havi jövedelme:

III. Kérelmezővel együtt költöző személyek adatai:

1. Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Hozzátartozói minősége:
Személyazonosító igazolvány száma:

2. Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Hozzátartozói minősége:
Személyazonosító igazolvány száma:

3. Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Hozzátartozói minősége:
Személyazonosító igazolvány száma:

4. Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Hozzátartozói minősége:
Személyazonosító igazolvány száma:

5. Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Hozzátartozói minősége:
Személyazonosító igazolvány száma:
Jászfényszaru, ……………………………………………
Kérelmező
A kérelemhez csatolni kell:

1. A munkáltató és az érdekképviseleti szerv javaslatát, véleményét.

2. A havi átlagjövedelemre, illetve egyéb, rendszeres jövedelemre vonatkozó igazolást.

3. Kinevezésére, alkalmazására vonatkozó okirat másolatát.

4. Jelenlegi lakáskörülményeinek leírását (milyen lakásban, milyen minőségben,
hányad magával lakik, stb.)

5. Együtt költöző személyek jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazolást.

1. függelék az 1. melléklethez

Bérleti szerződés költségelven/piaci alapon meghatározott lakbérű bérlakások bérbeadására
Amely létrejött egyrészről: Jászfényszaru Város Önkormányzat (képviseli: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester) Jászfényszaru, Szabadság tér 1. szám, mint tulajdonos, továbbá Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ (képviseli: Karizsné Csontos Terézia GAMESZ vezető) Jászfényszaru, Szabadság tér 1. (továbbiakban: Bérbeadó),
valamint _________________________ (név) ________________________ (szül.hely) _____________________(szül. idő) _______________________________________ (an:) __________________ (szig. száma)______________________________________________
______________________________________________________ (lakcím) szám alatti lakos, mint bérlő (továbbiakban: Bérlő), között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. A Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a bérbeadó tulajdonát képező Jászfényszaru, ___________ hrsz-ú, Jászfényszaru __________________________ szám alatt lévő ___ számú bérleményt, ________ m2 területű, ___________________ (komfortfokozatú) lakás céljára szolgáló helyiséget. A bérlemény az alábbi helyiségekből áll:______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A bérbeadás módja:______________________________________________
jogcíme:_____________________________________________

2. A szerződő felek a bérleti szerződést ____________________________________től _________________________________________-ig terjedő időre kötik.

3. Bérbeadó az 1. pontban megjelölt ingatlant bruttó _______Ft/m2/hó, összesen: ____________Ft, (azaz: ___________________________________________ forint) áron adja bérbe a Bérlőnek. Bérlő 1 havi bérleti díjat legkésőbb a szerződéskötés napján, továbbiakban minden tárgyhónap 10. napjáig köteles megfizetni.

4. A Bérlő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg ____ havi bérleti díjnak megfelelő összeget, ___________Ft-ot (azaz: _____________________________ forintot) kaucióként megfizet a ________________________ részére a _________________________________________________________ számú számlájára.
Amennyiben a Bérlő a bérlemény állagát rongálná, úgy a _________________ a kaució összegét jogosult felhasználni a kár helyreállítására, és egyidejűleg jogosult felhívni a Bérlőt a kaució összegének kiegészítésére, melyet a Bérlő köteles teljesíteni.

5. A bérleti díj a berendezések, felszerelések használati díját is tartalmazza.
Bérbeadó biztosítja a közüzemi szolgáltatásokat (víz, villany, fűtés, stb.) A bérleti díjon felül a Bérlőt terheli a bérleményhez kapcsolódó valamennyi közüzemi szolgáltatás ellenértéke, rezsiköltség, amelyet a Bérlő a kibocsátott számlák alapján közvetlenül a szolgáltatók részére köteles megfizetni. A közüzemi számlák kiegyenlítettségét a Bérlő a Bérbeadó felhívására köteles igazolni. A Bérlő a lakbéren felül köteles megtéríteni a Bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatások díjait, (közös helyiség világítása, kerti csap fogyasztása) melyet a Bérbeadó félévenként a bérlemények között arányosan kiszámláz. Bérlő köteles saját költségén a hulladék gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni.

6. A bérlő köteles a bérleti szerződés megkötését követő 8 napon belül a közüzemi mérőórákat (gáz, villany, víz) a saját nevére átíratni és az átírás költségeit a szolgáltatónak megfizetni.

7. Az 1. pontban megjelölt ingatlan bérleti díját Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselőtestülete évente rendeletben állapítja meg. A fizetendő díj mértékét a GAMESZ tárgyév január 15-ig közli a bérlővel.

8. A Bérlővel együtt az alábbi személyek jogosultak a bérleménybe költözni: (név, lakcím, születési idő, szig. szám feltüntetésével)

Név

Lakcím

Szül.idő

szig.száma

A Bérlő más személyt a lakásba csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján fogadhat be. Ez az engedély csak határozott időre, a bérleti szerződés idejére adható. A határozott idő lejártakor a bérlő köteles gondoskodni arról, hogy az engedéllyel befogadott személy a lakást elhagyja, lakcímváltozását bejelentse.

9. A Bérlő a bérleményt kizárólagosan lakás céljára jogosult használni, oda kizárólag a 8. pontban megjelölt személyeket jogosult lakóként befogadni. Az ettől eltérő célú használat rendeltetésellenes használatnak minősül, és ebben az esetben a Bérbeadó rendkívüli, azonnali hatályú felmondási jog gyakorlására jogosult.
A Bérlő a bérleményt, vagy annak bármelyik részét nem jogosult albérletbe adni.
A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményen átalakítást, vagy bármilyen jellegű módosítást csakis a Bérbeadó előzetes kifejezett írásbeli hozzájárulása alapján végezhet.
A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményben illetve a hozzá tartozó ingatlanon (udvaron) állat nem tartható, az épületen tetőantenna nem helyezhető el.
A Bérlő minden olyan kárért, amely a bérleti jogviszony időtartama alatt keletkezik a bérelt ingatlanban, vagy a lakásbérlemény leltárban felsorolt ingóságokban –mely jelen szerződés mellékletét képezi- teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik.

10. A bérleti szerződés a határozott idő elteltét megelőzően közös megegyezéssel megszüntethető.
Ha a bérleti jogviszony időtartama alatt a bérlő Jászfényszaru városban lakástulajdonossá válik, a bérleti szerződést a bérbeadónak meg kell szüntetnie a tulajdonszerzést követő hat hónapon belül.

11. Bérbeadó azonnali hatállyal írásban mondhatja fel a szerződést, ha a bérlő a bérleti díjat késedelmesen, vagy nem fizeti meg, illetve jelen szerződésben vállalt vagy jogszabályban, önkormányzati rendeletben rögzített kötelezettségének nem tesz eleget. Felek ilyennek minősítik pl: a bérlő a közüzemi díjakat nem, vagy késedelmesen fizeti, a lakást a rendeltetéstől eltérően használja. Bérbeadó jogosult - előzetes írásbeli értesítése alapján - a rendeltetésszerű használatot ellenőrizni.

12. A Bérlő özvegye (volt élettársa) és gyermeke a lakást az eredeti bérleti szerződésben rögzített időpontig használhatja, feltéve, hogy a Bérlő halálának időpontjában jogszerűen a lakásban laktak. Ezen időtartam lejártával elhelyezési igény nélkül kötelesek a lakást elhagyni.

13. A bérleti jogviszony megszűnésekor Bérlő a jelenlegi szerződéskötés-kori állapotnak megfelelőn (tisztán és rendezetten, műanyag alapú fehér festéssel, az ingóságaitól kiürített állapotban) köteles az ingatlant visszaadni, az esetleges károk és hiányok a kaucióból, továbbá a bérlő költségére pótolhatók és javíthatók.

14. Tulajdonos a kaució – 13. pontban foglaltak teljesítése után – fennmaradó összegének 8 napon belüli kiutalásáról gondoskodik „volt” Bérlő részére.
Jelen szerződés megszűnésekor a Bérlő saját költségén köteles gondoskodni az ingatlan elhagyásáról, bérbeadó cserehelyiséget nem biztosít.

15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződő Felek elfogadják a Polgári Törvénykönyv, a Lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint Jászfényszaru Város Önkormányzata vonatkozó helyi rendeletének hatályos rendelkezéseit.
Alulírott szerződő Felek a jelen okiratot kiállítást követően elolvastuk, majd kellő megértés után, mint az akaratunkkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írjuk alá.
Jászfényszaru, _____________________________________

__________________________________ __________________________________
Bérbeadó Bérlő
__________________________________
Tulajdonos

2. melléklet

BEFOGADÁS IRÁNTI KÉRELEM
Alulírott……………………………………(születési név: )
Születési hely, idő:………………………………..;anyja neve:
szám alatti állandó lakos, kérem szíveskedjenek hozzájárulni, hogy a bérleményemet képező,
Jászfényszaru,
szám alatti, ……………szobás,……………..m2 alapterületű,
komfortfokozatú, a Jászfényszaru Városi Önkormányzat tulajdonát képező bérlakásba (eredeti szerződés száma ………………….……, kelte…….……………) befogadjam családtagként
……………………………….-t (születési név,
anyja neve:…………………………..; lakóhelye: )
Nevezett nekem…………………………………….(rokonsági fok megjelölése)
………………………………………….., mint bérlő alulírott tanúk előtt nyilatkozom, hogy:
- a befogadott személyt……………………………………………(név) a lakásba 3 napon belül bejelentem, és ezt a bérbeadó felé igazolom.
- a bérleti szerződés megszűnésekor a lakást a befogadott személlyel együtt 3 napon belül elhagyom.
Jászfényszaru, ……………….év………………………….hó…….nap
……………………………………………..
befogadó
……………………………………………..
Szem.ig. szám:
……………………………………………..
befogadott
……………………………………………..
Szem. ig. szám:
Előttünk, mint tanúk előtt:

1. …………………………………………………(név)
…………………….………………………………(lakcím)
……………………….……………………………(szig. szám)

2. …………………………………………………(név)
…………………….………………………………(lakcím)
……………………….……………………………(szig. szám)

1. függelék a 2. melléklethez

Bérleti szerződés szolgálati jelleggel / szociális helyzet alapján meghatározott lakbérű bérlakások bérbeadására
Amely létrejött egyrészről: Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ (képviseli: Karizsné Csontos Terézia GAMESZ vezető, Jászfényszaru, Szabadság tér 1. szám, mint bérbeadó /továbbiakban: Bérbeadó/,
valamint _________________________ (név) ________________________ (szül.hely) _____________________(szül. idő) _______________________________________ (an:) __________________ (szig. száma)______________________________________________
______________________________________________________ (lakcím) szám alatti lakos, mint bérlő (továbbiakban: Bérlő), között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. A Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a bérbeadó tulajdonát képező Jászfényszaru, ___________ hrsz-ú, Jászfényszaru __________________________ szám alatt lévő ___ számú bérleményt, ________ m2 területű, ___________________ (komfortfokozatú) lakás céljára szolgáló helyiséget. A bérlemény az alábbi helyiségekből áll:______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A bérbeadás módja:______________________________________________
jogcíme:_____________________________________________
bérlőkijelölő határozat száma: _________________________

2. Szerződő felek a bérleti szerződést a munkavégzésre irányuló jogviszony fennállásáig, illetőleg: ………………...........….. -tól …….....................……….. -ig kötik. Amennyiben a bérlő a munkaviszonyát meghatározott idő eltelte előtt megszünteti, elhelyezésre nem tarthat igényt, a lakást 30 napon belül köteles kiüríteni.Ha a munkaviszony nyugdíjazás miatt szűnik meg, a bérleti jogviszony a Képviselő-testület döntése alapján legfeljebb egyszeri alkalommal, egy évre meghosszabbítható, amennyiben bérlőnek Jászfényszaru Város közigazgatási területén nincs másik lakása.6

3. Szerződő felek a bérleti szerződést ….......................................................................tól
….........................................-ig kötik. A bérleti jogviszony a határozott idő elteltével megszűnik. A bérbeadás feltételeinek meglétét a bérbeadó évente felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a szociális helyzet alapján történt bérbeadás feltételei nem állnak fenn, költségelvű lakbért kell megállapítani.7

4. A bérlő bérlőtársi-, albérleti-, tartási- vagy csereszerződést az ingatlanra nem köthet.

5. Az 1. pontban megjelölt ingatlan bérleti díját Jászfényszaru Város Képviselő-testülete évente rendeletben állapítja meg. A fizetendő díj mértékét a GAMESZ tárgyév 15-ig közli Bérlővel. A bérleti díjat havonta, tárgyhó 10-ig kell befizetni a GAMESZ pénztárába.

6. Bérbeadó biztosítja a közüzemi szolgáltatásokat (víz, villany, fűtés, stb.) A bérleti díjon felül a Bérlőt terheli a bérleményhez kapcsolódó valamennyi közüzemi díj és szolgáltatás ellenértéke /víz, szennyvíz, gáz, villamos energia, szemétszállítás, kéményseprői díjak, stb./ rezsiköltség, kommunális adó, amelyet a Bérlő a kibocsátott számlák alapján közvetlenül a szolgáltatók, ill. a számlakibocsátók részére köteles megfizetni. A közüzemi számlák kiegyenlítettségét a Bérlő a Bérbeadó felhívására köteles igazolni. Bérlő köteles saját költségén a hulladék gyűjtéséről és elszállításáról, valamint a lakáshoz tartozó udvar és utcai rész rendben tartásáról gondoskodni. Bérlő köteles a lakást jó állapotban megőrizni, a berendezési és felszerelési tárgyak üzemképes állapotban tartásáról, szükség szerinti javíttatásáról vagy cseréjéről gondoskodni.

7. A Bérlő köteles a bérleti szerződés megkötését követő 8 napon belül a közüzemi mérőórákat (gáz, villany, víz, stb.) a saját nevére átíratni és az átírás költségeit a a szolgáltatónak megfizetni.

8. A Bérlő más személyt a lakásba csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján fogadhat be. Ez az engedély csak határozott időre, a bérleti szerződés fennállásának idejére adható. A határozott idő lejártakor a bérlő köteles gondoskodni arról, hogy az engedéllyel befogadott személy a lakást elhagyja.
A Bérlő a bérleményt kizárólagosan lakás céljára jogosult használni. Az ettől eltérő célú használat rendeltetésellenes használatnak minősül és ebben az esetben a Bérbeadó rendkívüli, azonnali hatályú felmondási jog gyakorlására jogosult.
A Bérlő a bérleményt, vagy annak bármelyik részét nem jogosult albérletbe adni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményen átalakítást, vagy bármilyen jellegű módosítást, felújítást, karbantartást csakis a Bérbeadó előzetes kifejezett írásbeli hozzájárulása alapján végezhet, ennek anyagi vonzatának rögzítésével.
A Bérlő minden olyan kárért, amely a bérleti jogviszony időtartama alatt keletkezik a bérelt ingatlanban, vagy a lakásbérlemény leltárában felsorolt ingóságokban – mely jelen szerződés mellékletét képezi – teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik.

9. Bérbeadó azonnali hatállyal írásban mondhatja fel a szerződést, ha a bérlő a bérleti díjat késedelmesen, vagy nem fizeti meg, illetve jelen szerződésben vállalt, vagy jogszabályban, önkormányzati rendeletben rögzített kötelezettségének nem tesz eleget. Felek ilyennek minősítik pl.: a bérlő közüzemi díjakat nem, vagy késedelmesen fizeti, a lakást a rendeltetéstől eltérően használja. Bérbeadó jogosult – előzetes írásbeli értesítése alapján – a rendeltetésszerű használatot ellenőrizni.

10. A bérleti jogviszony megszűnésekor Bérlő a jelenlegi szerződéskori állapotnak megfelelően (tisztán és rendezetten, az ingóságaitól kiürített állapotban) köteles az ingatlant visszaadni, az esetleges károk és hiányok a Bérlő költségére pótolhatók és javíthatók.

11. Jelen szerződés megszűnésekor a Bérlő saját költségén köteles gondoskodni az ingatlan elhagyásáról.

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződő felek elfogadják a Polgári Törvénykönyv, a Lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint Jászfényszaru Város Önkormányzata vonatkozó helyi rendeletének hatályos rendelkezéseit.
Alulírott Felek a jelen okiratot kiállítást követően elolvastuk, majd kellő megértés után, mint az akaratunkkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írjuk alá.
Jászfényszaru, ………………………..
……………………………………………. ……………………………...…………….
Bérbeadó Bérlő

3. melléklet

Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló 24/2011.(XII.15.) önkormányzat i rendelet

3. melléklete

Jászfényszaru Város Önkormányzata tulajdonában lévő bérlakások

S.sz.

A lakás címe

Lakás besorolása

Hrsz.

Nagysága (m2)

Szobák száma

Komfortfokozat

Vagyonszerinti besorolás

1.

Szent István

út

2/a.

szolgálati

1537/a-2

56

2,5

összkomfortos

üzleti

2.

Szent István

út

2/b.

szolgálati

1537/a-2

43

2

összkomfortos

üzleti

3.

Szabadság

út

30.

szolgálati

788/a-2

66

2,5

összkomfortos

üzleti

4.

Bercsényi

út

2/c/1

költségalapú

1757/7

73

1+2 fél

összkomfortos

üzleti

5.

Bercsényi

út

2/c/2

költségalapú

1757/7

51

2

összkomfortos

üzleti

6.

Bercsényi

út

2/c/3

költségalapú

1757/7

70

1+2 fél

összkomfortos

üzleti

7.

Bercsényi

út

2/c/4

költségalapú

1757/7

59

1+2 fél

összkomfortos

üzleti

8.

Bercsényi

út

2/c/5

költségalapú

1757/7

48

1,5

összkomfortos

üzleti

9.

Bercsényi

út

2/c/6

szolgálati

1757/7

61

1+2 fél

összkomfortos

üzleti

10.

Deák F.

utca

1/a/1

szolgálati

1079/2

69

2

összkomfortos

üzleti

11.

Deák F.

utca

1/a/2

piaci

1079/2

70

3

összkomfortos

üzleti

12.

Deák F.

utca

1/a/3

szolgálati

1079/2

90

3

összkomfortos

üzleti

13.

Deák F.

utca

1/a/4.

szolgálati

1079/2

52,5

1,5

összkomfortos

üzleti

14.

Deák F.

utca

1/a/5

szolgálati

1079/2

96

2

összkomfortos

üzleti

15.

Arany J.

út

23.

szociális

2456

55

2

összkomfortos

üzleti

16.

Arany J.

út

26.

szociális

2318

63

2

komfortos

üzleti

17.

Arany J.

út

20.

szociális

2315

32

1

komfortos

üzleti

18.

Vörösmarty

utca

7.

szociális

2529

53

2

komfortos

üzleti

19.

Bercsényi

út

2/b/1

szolgálati

1757/2

50

1,5

összkomfortos

üzleti

20.

Bercsényi

út

2/b/2

szolgálati

1757/2

51

1,5

összkomfortos

üzleti

21.

Bercsényi

út

2/b/3

szolgálati

1757/2

52

1+2 fél

összkomfortos

üzleti

22.

Bercsényi

út

2/b/4

szolgálati

1757/2

48

1,5

összkomfortos

üzleti

23.

Bercsényi

út

2/b/5

szolgálati

1757/2

35

1

összkomfortos

üzleti

24.

Bercsényi

út

2/b/6

szolgálati

1757/2

47

1,5

összkomfortos

üzleti

25.

Bercsényi

út

2/b/7

piaci

1757/2

46

1,5

összkomfortos

üzleti

26.

Bercsényi

út

2/b/8

piaci

1757/2

31

1

összkomfortos

üzleti

27.

Vörösrózsa

utca

4.

szociális

2360

45

2

komfortos

üzleti

28.

Szent Erzsébet

utca

4.

szolgálati

2118

89

2

komfortos

üzleti

29.

Bajza

utca

35.

szociális

232

44

1,5

komfortos

üzleti

30.

Dózsa György

út

26.

szolgálati

330

120

3

összkomfortos

üzleti

31.

Vasvári Pál

utca

5.

szociális

2003

43

2

komfortos

üzleti

32.

Rákóczi Ferenc

utca

18.

szolgálati

867

80

3

összkomfortos

üzleti

33.

Szabadság

út

5.

piaci

2159

115

3,5

összkomfortos

üzleti

34.

Szent István

út

6.

szolgálati

1539

94

3

komfortos

üzleti

35.

Gólya

utca

13.

szükséglakás

972

65

1

komfort nélküli

üzleti

36.

Liliom

út

6.

szükséglakás

69/1

56

1

komfort nélküli

üzleti

4. melléklet

Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló 24/2011.(XII.15.) önkormányzat i rendelet

4. melléklete
Bérleti díjak

1. Piaci alapon bérbe adott bérlakások bérleti díja:

Komfort fokozata

Bérleti díj (ft/m2/hó)

Összkomfortos

709

Komfortos

638

Félkomfortos és komfort nélküli

496

2. Költségelvű bérlakások bérleti díja:

Komfort fokozata

Bérleti díj (ft/m2/hó)

Összkomfortos

638

Komfortos

573

Félkomfortos és komfort nélküli

447

3. Szociális/szolgálati bérlakások bérleti díja:

Komfort fokozata

Bérleti díj (ft/m2/hó)

Összkomfortos

426

Komfortos

384

Félkomfortos és komfort nélküli

269

4. Alapterülettől függetlenül fizetendő bérleti díjak:
A lakáshoz tartozó garázsok bérleti díja az 5126 Jászfényszaru, Bercsényi út 2/B, 2/C és a Deák F. utca 1/A szám alatti ingatlanok vonatkozásában bruttó 8000,- forint garázsonként.

1

Az 5. § (1) bekezdése a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 5. § (3) bekezdése a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § (6) bekezdését a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

4

A 9. § (2) bekezdését a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A „Bérlakás elidegenítése a bérlő részére” alcímet (27/A. §) a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

6

A bekezdés csak a szolgálati jelleggel bérbe adott szerződésre vonatkozik.

7

A bekezdés csak a szociális jelleggel bérbe adott szerződésre vonatkozik.