Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 3/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 30 - 2021. 11. 30

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 3/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.30.

Böhönye Község önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az Elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.4..) önkormányzati rendelete 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat „Böhönye Közszolgálatáért” címet adományozhat az Önkormányzat és a Magyar Állam által fenntartott intézmény, testület, költségvetési szerv, szervezeti egység dolgozójának, kiemelkedő munkája alapján. A címet posztumusz is lehet adományozni.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.