Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról

Hatályos: 2018. 12. 01 - 2020. 10. 01

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

34/2018. (XI. 30.)

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról


Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében, a 232/A. §-ában, a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Békési Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és az önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló polgármesterre, és főállású alpolgármesterre (a továbbiakban: köztisztviselők).

(2) Az e rendeletben meghatározott juttatások részletes feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a Hivatal közszolgálati szabályzatában állapítja meg.


2. A juttatások és támogatások formái


2. § Békés Város Önkormányzata a köztisztviselők részére az alábbi juttatásokat és támogatásokat biztosítja:

 1. lakáscélú támogatás;
 2. eseti szociális támogatás;
 3. kegyeleti támogatás;
 4. illetményelőleg;
 5. egészségügyi költségtérítés szemüvegkészítés díjához;
 6. bankszámla-hozzájárulás;
 7. cafetéria;
 8. teljesítményfüggő díjazás;
 9. képzési támogatás.3. Lakáscélú támogatás


3. § (1) A köztisztviselő részére kamatmentes kölcsön formájában biztosított lakáscélú támogatás nyújtható, ha a Hivatallal legalább három éve fennálló, határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyban áll.

(2) A támogatás felhasználható új lakás építésére, új vagy használt lakás vásárlására, meglévő lakás felújítására, bővítésére, korszerűsítésére.

(3) A támogatás összege legfeljebb 800 ezer forint.


4. Eseti szociális támogatás


4. § (1) A köztisztviselő vissza nem térítendő eseti pénzbeli szociális támogatás megállapítását kérheti, ha - különösen - baleset, betegség, orvosi, fogorvosi beavatkozás, gyógykezelés, vagy alkalmanként jelentkező egyéb váratlan többletkiadás következtében nehéz anyagi helyzetbe került és családjában az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a havi 150 ezer forintot.

(2) Különös méltánylást érdemlő esetben a támogatás jövedelemhatártól függetlenül, valamint hivatalból is megállapítható.

(3) A támogatás összege alkalmanként legfeljebb a mindenkori illetményalap kétszerese lehet.


5. Kegyeleti támogatás


5. § (1) A Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozójának halála esetén a köztisztviselő kérelemre kegyeleti támogatást vehet igénybe.

(2) A kegyeleti támogatás összege legfeljebb a mindenkori illetményalap kétszerese lehet.

(3) A polgármester egyetértésével a munkáltatói jogkör gyakorlója az elhunyt köztisztviselőt - ideértve az elhunyt nyugállományú köztisztviselőt is - a közszolgálat halottjává nyilváníthatja és a temetési költséget részben, vagy egészben átvállalhatja.


6. Illetményelőleg


6. § (1) A határozatlan időre kinevezett köztisztviselő részére kérelem alapján évente legfeljebb 2 alkalommal illetményelőleg folyósítható. A kérelemben meg kell jelölni az igényelt illetményelőleg összegét és a visszafizetés tervezett ütemezését.

(2) Az illetményelőleg maximális összege alkalmanként legfeljebb a köztisztviselő adóval és járulékokkal csökkentett egyhavi nettó illetményének 150%-a lehet, feltéve, hogy az előzően felvett illetményelőleg összegét teljes mértékben kiegyenlítette.

(3) Az illetményelőleg összegét úgy kell megállapítani, hogy az a tárgyévben, legfeljebb 6 hónap futamidő alatt levonható legyen.


7. Egészségügyi költségtérítés szemüvegkészítéshez


7. § (1) A köztisztviselő a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendeletben (a továbbiakban EüM rendelet) meghatározott, a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg elkészítéséhez kérelemre, 2 évente, vissza nem térítendő egészségügyi költségtérítést vehet igénybe (a továbbiakban: költségtérítés).

(2) Költségtérítésre jogosult az a köztisztviselő, aki megfelel az EüM rendeletben, valamint jelen rendeletben foglalt feltételeknek, és a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg viselésének szükségességét szakorvosi véleménnyel igazolja. A kérelemhez csatolni kell

 1. a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg elkészítésére jogosító szakorvosi véleményt és
 2. a Hivatal nevére kiállított 30 napnál nem régebbi, a számviteli szabályoknak megfelelő (áfás) számlát.

(3) A támogatás összege alkalmanként legfeljebb a mindenkori illetményalap kétszerese lehet.


8. Bankszámla-hozzájárulás


8. § A köztisztviselők évente bruttó 12 ezer forint összegű bankszámla hozzájárulásra jogosultak. A támogatás kifizetése évente egyszer, július hó 1. napjáig az érintettek fizetési számlájára történő átutalással történik.


9. Cafetéria


9. § A köztisztviselők évente a központi költségvetésről szóló törvényben a költségvetési szervek által foglalkoztatottak számára engedélyezett összegű cafetéria juttatásra jogosultak.


10. A köztisztviselők eseti jutalmazása és továbbképzése


10. § (1) A köztisztviselők eseti jutalmazására a képviselő-testület - a személyi juttatás előirányzat esetleges megtakarításain felül - a Hivatal éves költségvetésében megfelelő keretet biztosíthat.

(2) A Hivatal szakember-ellátottságának biztosítása és a munkaköri feladatok eredményesebb ellátása érdekében folytatott tanulmányok végzéséhez, továbbá állami nyelvvizsga bizonyítvány megszerzéséhez támogatás nyújtható.

(3) Támogatásként megállapítható:

 1. munkaidő-kedvezmény az oktatás és a vizsga idejére;
 2. a tandíj és a képzési költség részbeni vagy teljes átvállalása;
 3. a vizsga díjának - egyszeri – átvállalása;
 4. a tankönyvek költségének átvállalása;
 5. az oktatás és a vizsga helyére történő utazás költségének átvállalása.

(4) A támogatás formájáról, mértékéről és feltételeiről - a megkezdett, vagy folytatni kívánt képzés adott munkakörhöz való szükségessége alapján - a munkáltató tanulmányi szerződést köt a kérelmezővel.


11. A Közszolgálati Tisztviselők Napja


11. § A képviselő-testület a Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napját - július 1-jét - munkaszüneti nappá nyilvánítja.


12. A juttatások és a támogatások fedezete


12. § A juttatások és a támogatások fedezetét a képviselő-testület a költségvetési rendeletében állapítja meg.


13. Hatálybalépés


13. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Békés Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők, közszolgálati jogviszonyban álló ügykezelők számára adható juttatásokról, illetve a nyugállományú köztisztviselők támogatásáról szóló 28/2001. (VIII. 31.) számú önkormányzati rendelete.


B é k é s, 2018. november 29.


         Izsó Gábor s.k.              Tárnok Lászlóné s.k.

          polgármester                             jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2018. november 30. napján


Tárnok Lászlóné s.k.

        jegyző