Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

Hatályos: 2018. 02. 03

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

24/2013. (IX. 27.)

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

A VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVATARTÁSI RENDJÉRŐL[1]


Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet célja a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásával a lakosság nyugalomhoz, különösen az éjszakai pihenéshez való alkotmányos jogának biztosítása, az üzletek 23.00 óra és 06.00 óra közötti - éjszakai - hétvégi nyitvatartási rendjének szabályozása.


2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) vendéglátás: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 30. pontja szerinti fogalom.

b) szomszédnak minősülnek az érintett ingatlannal közvetlenül határos, valamint az azzal a sarokkal érintkező, továbbá az utca átellenben lévő oldalán az érintett ingatlannal szemben lévő belterületi ingatlanok. Az utca másik oldalán lévő ingatlanok közül azokat kell figyelembe venni, amelyek az utca figyelmen kívül hagyásával a vendéglátó egység által érintett ingatlannal közvetlenül vagy sarokkal érintkeznének.

c) zenés rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott nyilvános vagy zártkörű zeneszolgáltatást nyújtó rendezvény.

(2)[2] Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadóak.


3. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Békés Város közigazgatási területén működő, vendéglátást folytató üzletekre.

(2)A rendelet hatálya nem terjed ki az alábbi vendéglátást folytató üzletekre:

a) kereskedelmi szálláshelyekre,

b) kulturális és sportlétesítményekben üzemeltetett üzletekre,

c) lakodalmak, esküvők helyszíneire,

d) az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei által megtartott rendezvények helyszíneire.


2. A nyitva tartás szabályai


4. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó vendéglátó üzletek péntek, szombat és vasárnap 23.00 óra és az azt követő nap 06.00 óra között – a (2) bekezdésben szabályozottak kivételével – nem tarthatnak nyitva.

(2) Tárgyév december 31. napján 23.00 órától a tárgyévet követő év január 1. napján 06.00 óráig - vendéglátó üzlet által meghatározott nyitvatartási időben - nyitva tarthatnak e rendelet hatálya alá tartozó üzletek.


3. Eltérő nyitva tartás engedélyezése


5. § (1) Az üzemeltető írásbeli kérelmére eltérő – alkalmi (egyszeri) vagy rendszeres - nyitva tartást a képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző engedélyezhet annak a vendéglátást folytató üzletnek,

  1. amely ellen a kérelem beérkezését megelőző 6 hónapon belül, az üzlettel szomszédos ingatlanok tulajdonosai vagy használói (többségükben) írásbeli panaszt nem tettek, illetve panasz esetén a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a panasz nem volt megalapozott, és  
  2. az üzemeltető vállalja, hogy az eltérő éjszakai nyitva tartást követő napon, reggel 08.00 óráig a vendéglátó üzlet környezetében az üzlet működésével kapcsolatban keletkező hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodik.

(2)[3]

(3) Zenés rendezvény tartása esetén - az (1) bekezdésben meghatározottakon túl - az üzemeltetőnek szakértői véleménnyel előzetesen igazolnia kell, hogy az üzletben lévő technikai berendezések, hanghatást okozó eszközök maximális terhelés mellett sem érik el a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendeletben meghatározott veszély mértékű zaj szintjét, amely szintet műsoros előadás, tánc szolgáltatása esetén sem lehet túllépni.


6. § Üzemeltető-váltás esetén az új üzemeltetőnek az eltérő nyitvatartási engedélyt újra meg kell kérnie.


 4. Engedély visszavonása


7. § (1) Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó engedélyt a jegyző visszavonhatja, ha

  1. az üzlettel szomszédos ingatlanok tulajdonosai vagy használói (többségükben) többszöri, írásban tett bejelentése esetén, amennyiben a jegyző által végzett hatósági ellenőrzés(ek) során a panasz(ok) megalapozottnak tekinthető(k), vagy
  2. hivatalból kezdeményezett helyszíni ellenőrzés(ek)en tapasztaltak alapján, vagy akinek rendezvényén a közrendet, köznyugalmat megzavaró esemény történt, és az esemény kiváltó okaként az üzemeltetőnek felróható magatartás – melyet akár rendőrségi jegyzőkönyv, akár egyéb, a hatóság által az ügy érdemére vonatkozó döntés is alátámasztott - megállapításra került.

(2) Az engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapig a vendéglátó üzlet eltérő nyitva tartással nem működhet.


5. Záró rendelkezések


8. § (1) E rendelet 2013. október 15. napján lép hatályba.

9. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépéskor érvényes működési engedéllyel, illetve a bejelentési kötelezettséggel rendelkező vendéglátó üzletekre is alkalmazni kell.


Békés, 2013. szeptember 26.


                     

                       Izsó Gábor s.k.                                                   Tárnok Lászlóné s.k.

                        polgármester                                                              jegyző               


A rendelet kihirdetésre került: 2013. szeptember 27-én


Tárnok Lászlóné s.k.

           jegyző

                                             

[1]

Módosította a 4/2018. (II. 02.) önkormányzati rendelet

[2]

Módosította a 4/2018. (II. 02.) önkormányzati rendelet 1.§-a

[3]

Hatályon kívül helyezte a 4/2018. (II. 02.) önkormányzati rendelet 2.§-a