Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 01 - 2021. 12. 02

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.01.

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés módosított bevételi főösszegét 98.491.398 Ft-ban, kiadási főösszegét 98.491.398 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatás 18.519.000 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.052.000 Ft

c) dologi kiadások 17.279.354 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.835.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 45.279.931 Ft, ebből tartalékok: 40.292.422 Ft

f) beruházások 3.242.000 Ft

g) felújítások 8.109.625 Ft

h) finanszírozási kiadás 1.174.488 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 42.088.206 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

c) közhatalmi bevételek 16.750.000 Ft

d) működési bevételek 2.410.354 Ft

e) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

f) felhalmozási bevételek 2.834.644 Ft

g) finanszírozási bevételek 34.408.194 Ft”

3. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat a kiadások között 40.292.422 Ft általános tartalékot állapít meg.”

4. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

9. melléklet