Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2019. (XI.26.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 01 - 2021. 12. 03

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2019. (XI.26.) számú rendelet módosításáról

2021.12.01.

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság (5 fő képviselő) jogállása: állandó bizottság.”

2. § A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester jogállása: megbízatását foglalkoztatási jogviszonyban - főállásban - látja el.”

3. § A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet 43. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A polgármester feladatai az Mötv. 67. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörökön túl

a) a település fejlődésének elősegítése,

b) a helyi közszolgáltatások fejlesztésének elősegítése,

c) a település vagyonával való rendeltetésszerű gazdálkodás és a városgazdálkodás,

d) a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülésének biztosítása,

e) a képviselő-testület működésének megszervezése, döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése,

f) a lakosság önszerveződő közösségeinek a támogatása, együttműködések kialakítása,

g) a nyilvánosság megteremtése, helyi fórumok szervezése,

h) nyilatkozatot ad, gondoskodik a képviselő-testület és szervei, valamint az intézmények céljait és munkáját hitelesen bemutató, a település érdekének megfelelő propaganda-tevékenység kialakításáról,

i) gondoskodik az önkormányzat és szervei hatékony működéséről,

j) ellátja a bizottságok összehangolt működésével kapcsolatos koordinációs feladatokat,

k) szervezi a külföldi önkormányzatokkal való együttműködést, a nemzetközi önkormányzati szervekhez való csatlakozást,

l) irányítja a települési önkormányzatokkal való kapcsolattartást és együttműködés szervezését.”

4. § A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az alpolgármester jogállása: társadalmi megbízatásban látja el feladatát, hivatali munkaideje kötetlen.”

5. § A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„45. § (1) A jegyző jogállása: a közös önkormányzati hivatal jegyzője.

(2) A jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdésben felsoroltakon kívüli kiemelt feladatai

a) tájékoztatást nyújt a képviselő-testületnek a képviselő-testület hatáskörét érintő jogszabályokról, azok változásairól,

b) tájékoztatást nyújt a bizottságnak a bizottság hatáskörét érintő jogszabályokról, azok változásairól,

c) törvényességi szempontból véleményezi az előterjesztéseket,

d) biztosítja a működéssel összefüggő szervezési és ügyviteli feladatok ellátását,

e) gondoskodik a jegyzőkönyv elkészíttetéséről és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz való felterjesztéséről a Nemzeti Jogszabálytárban való megjelentetésről,

f) előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezeteket,

g) aláírja az önkormányzat rendeleteit, gondoskodik a kihirdetésről.

h) gondoskodik a hivatali dolgozók továbbképzéséről.

(3) A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői felett.

(4) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve a jegyző tartós akadályoztatása esetére – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatokat a jogszabályban meghatározott végzettséggel rendelkező köztisztviselő látja el.”

6. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel közös önkormányzati hivatalt hoz létre Fülöpjakab Község Önkormányzatával, mely egységes hivatalként működik.”

(2) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott feladat- és hatásköröket, a működés részletes szabályait Kunszállás és Fülöpjakab községek képviselő-testületei által, határozatilag elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza.”

7. § A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

8. § A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet III. Fejezet címében a „szervei, működésre” szövegrész helyébe a „szervei, jogállása, feladatköre és a működésre” szöveg lép.

9. § Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

3. melléklet