Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020(VIII.7..)önkormányzati rendelete

SÓSTÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2020(VIII.07.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásról szóló 9/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 29 - 2020. 08. 08

Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1); 26.§; 32.§ (3); 45.§ (1); 132. § (4) bekezdésében (továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás, valamint Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában kapott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1.§


A szociális ellátásról szóló 9/2019. (XII.19) Önkormányzati rendelet (továbbiakban Szoc. rendelet) 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépi.


  1. Időskorúak és családok támogatása nyújtható évi egyszeri alkalommal a 60. életévét betöltött Sóstófalva községben állandó bejelentett lakcímmel rendelkező életvitelszerűen a község közigazgatási területén élő lakosnak, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át. A támogatás mértéke nem haladhatja meg az 10.000 Ft-ot.

2.§


A  Szoc. rendelet 10.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépi.


2)  A 10.§ (1) bekezdés szerinti támogatás összege gyermekenként nem haladhatja meg a 20 000 forintot, mely természetbeni formában nyújtható, elsősorban váltóruha, váltócipő, tisztasági csomag, óvodai nevelést szolgáló felszerelésekre. A természetben támogatását az önkormányzat a gyermekjólét szolgálat közreműködésével biztosítja. A támogatás minden év október 31-ig kerül átadásra.

3.§


A  Szoc. rendelet 10.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépi.(3)   Amennyiben a szülő gyermekét az óvodai nevelési év második félévében íratja, be úgy a támogatás összege nem haladhatja meg a 10.000.- Ft-ot.,mely természetben adható elsősorban váltóruha, váltócipő, tisztasági csomag, óvodai nevelést szolgáló felszerelésekre. A természetben támogatását az önkormányzat a gyermekjólét szolgálat közreműködésével biztosítja A támogatás  a támogatás megállapítását követő hó 30-ig kerül átadásra..


4.§


A  Szoc. rendelet 11.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépi.(1)  Beiskolázási támogatás nyújtható annak a sóstófalvai állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a község közigazgatási területén élő szülőnek vagy gyámnak, a köznevelési intézménybe járó gyermekére való tekintettel, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át a gyermek(ek) családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásként a tanköteles gyermekek tanszer, tankönyv ellátásának támogatására. A támogatás annak az intézménybe járó gyermek(ek)nek  nem adható,aki 15életévét  betöltötte és általános iskolai tanulmányai folytatása során egy nevelési évet  eredménytelenül teljesített.

5.§


A  Szoc. rendelet 11.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépi.


3) A támogatás természetben is nyújtható vagy Erzsébet utalvány formájában is adható.


6.§


A  Szoc. rendelet 14.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépi.


3) A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke 600,- Ft.

7.§


(1)  A rendelet a-(2) bekezdés kivételével- kihirdetést követő napon lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.

       (2)  A 6.§ 2020.szeptember 1-én lép hatályba.