Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő kamerarendszerről

Hatályos: 2021. 12. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő kamerarendszerről

2021.12.01.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Keszthely Város Önkormányzata a város közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.

(2) A rendelet területi hatálya az önkormányzat térfigyelő rendszerrel érintett közterületeire terjed ki.

2. § A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének célja:

a) a jogellenes magatartások megelőzése, kiszűrése;

b) a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének biztosítása;

c) a megfigyelt közterületen található vagyon, megóvása, felügyelete,

d) a közterület-felügyelet tevékenységének és a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése, a két szervezet közötti együttműködés erősítése,

e) a lakosság és a városba látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása;

f) a lakosság magánvagyonának és az önkormányzat vagyonának védelme;

3. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetési és kezelési feladatainak ellátására – a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (3) bekezdésének és (7) bekezdésének figyelembevételével – a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, Közterület-felügyeleti Csoportját jelöli ki.

4. § A közterületi térfigyelő kamerarendszer keretén belül kihelyezett kamerák helyét, valamint a megfigyelt közterületeket az 1. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A közterületi térfigyelő rendszer működtetésével kapcsolatos kiadások az önkormányzatot terhelik. Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetésében tervezi a rendszer üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet.

(2) Az önkormányzat biztosítja a közterület-felügyelet számára azokat a tárgyi feltételeket, melyek szükségesek a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez és az adatkezeléshez kapcsolódó előírások betartásához.

6. § (1) A közterület-felügyelet a közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére, kezelésére önálló adatkezelői minőségében a hatáskörébe tartozó ügyekben a térfigyelő kamerarendszer által készített felvételek rögzítésére, felhasználására, továbbítására és törlésére az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében, valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint köteles eljárni.

(2) A közterületi térfigyelő rendszer működésének részletes szabályait a polgármester által kiadott a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetési és kezelési szabályairól szóló szabályzata tartalmazza.

7. § Az önkormányzat gondoskodik arról, hogy az Önkormányzat honlapján a közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésének ténye, illetve a kamerákkal megfigyelt közterületek közzétételre kerüljenek.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.