Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 11 - 2021. 11. 11

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.11.11.

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1. § Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 3. § (5) bekezdés 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „7. A szociális ellátás iránti kérelemben és jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. Vitatott esetben a Szt. 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. A környezettanulmányt a Farádi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője készíti el.”

2. § A R. 10. §-a kiegészül a következő, (3) bekezdéssel: „A tanévkezdési támogatás összege gyermekenként 10.000.-Ft.”

3. § A R. 12. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „a) A szociálisan rászorulók háztartásában téli fűtési problémáik enyhítésére természetbeni tűzifa támogatás nyújtható annak a vegyes tüzelési rendszert alkalmazó acsalagi lakosnak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%- át, egyedülálló esetében 450%- át.”

4. § A R. 12/A § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Karácsonyi támogatásként 6.000.-Ft kerül megállapításra. A támogatás ajándékcsomag és készpénz formájában is nyújtható.”

5. § A R. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép: „ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az önkormányzat étkeztetést vállalkozási szerződés alapján házi segítségnyújtást Acsalag Községi Önkormányzat által közalkalmazotti jogviszony keretében, önálló gondozóval megállapodás alapján Farád Község Önkormányzata által biztosít.”

6. § A 14. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) Az ellátás biztosításáról és megszüntetéséről a polgármester dönt.(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját Acsalag Községi Önkormányzat állapítja meg.”

7. § A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.