Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a Keszthely Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2022. 01. 01 - 2022. 12. 30

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a Keszthely Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

2022.01.01.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § 86) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselői jogviszonyban álló köztisztviselőkre terjed ki.

2. § A képviselő-testület a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2022. évben 46.380,- Ft összegben állapítja meg.

3. § A Hivatal valamennyi köztisztviselőjét 2022. évre egységesen alapilletményük 10%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítés illeti meg.

4. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.