Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 01 - 2021. 12. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.01.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében rögzített felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. § A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 2. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Az önkormányzat az alábbi pecséteket használja:

a) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete,

b) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének:

ba) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

bb) Városstratégiai Bizottsága

bc) Emberi Erőforrások Bizottsága

c) Keszthelyi Polgármesteri hivatal

d) Keszthely Város Polgármestere

e) Keszthely Város Alpolgármestere

f) Keszthely Város Jegyzője

g) Keszthely Város Aljegyzője

h) 54. § (1) bekezdés szerint meghatározott belső szervezeti egységek.

(7) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete pecsétjét kell használni:

a) a Képviselő-testület üléseiről készített jegyzőkönyvek hitelesítésére,

b) a testület által adományozott okleveleken,

c) az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait tükröző és rögzítő dokumentumokon.

2. § A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 12. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A képviselő-testület tagjain kívül minden nyilvános ülésre meghívást kap:

a) az ülés anyagának megküldésével, tanácskozási joggal:

aa) a jegyző,

ab) az aljegyző,

b) meghívóval és a napirendi pontok elérhetőségének megjelölésével, tanácskozási joggal:

ba) a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői,

bb) a képviselő-testület döntése alapján tanácskozási joggal rendelkező személy, vagy szervezet képviselője.

c) meghívóval és a napirendi pontoknak a honlapon történő elérhetőségének megjelölésével tájékoztató jelleggel:

ca) a térség országgyűlési képviselője,

cb) az önkormányzat területén működő pártok vezetői,

cc) a megyei kormányhivatal vezetője,

cd) a járási hivatal vezetője,

ce) a járásbíróság elnöke,

cf) a járási ügyészség vezetője,

cg) a városi rendőrkapitányság vezetője,

ch) a történelmi egyházak helyi vezetői,

ci) az önkormányzati költségvetési szervek vezetői,

cj) a 5. számú függelékben felsorolt, azon civil szervezetek képviselői, amelyekkel az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött,

ck) a sajtó képviselői.

d) a meghívó és az ülés anyaga elérhetőségének megjelölésével:

da) a bizottságok külső tagjai,

db) a napirendi pontok előterjesztői és

dc) akinek jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi, vagy akinek meghívását az előterjesztő az egyes napirendek megtárgyalásához indokoltnak tartja, továbbá

dd) a tárgyban illetékes szervezet, kamara vezetője.

e) a meghívó és az anyag honlapon történő elérhetőségének megküldésével, tanácskozási joggal a nemzetiségi önkormányzat elnöke.

(4) A nyilvános ülésre meg kell hívni

a) a feladatkörüket érintő napirendek tárgyalásához

aa) - a közszolgáltatást végző szerv vezetőjét,

ab) - önkormányzati tulajdonnal bíró gazdasági társaság vezetőjét, továbbá

b) az általuk képviselt érdekeket érintő napirendek tárgyalásához a városban működő civil szervezetek vezetőjét valamint

c) a véleményezési körébe tartozó témákban a könyvvizsgálót, továbbá

d) akiket a polgármester, illetve az előterjesztő indokoltnak tart.”

3. § A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület elé kerülő előterjesztés két részből áll:

a) Első rész:

aa) az előterjesztés címének, tárgyának pontos meghatározása,

ab) utalás arra, hogy a téma szerepelt-e már korábban a testület előtt, és ha igen, milyen döntés született, és azt milyen eredménnyel hajtották végre,

ac) lehetőségek, szükségszerűségek és következmények bemutatása,

ad) különböző megoldási lehetőségek és azok pénzügyi hatásainak, illetve ezeket alátámasztó gazdasági számítások bemutatása,

ae) az előterjesztést összeállító(k) nevének feltüntetése.

b) Második rész:

ba) egyértelműen megfogalmazott határozati javaslat (az esetleges alternatív javaslatok megfelelő elkülönítésével),

bb) indítvány az esetleges korábbi testületi határozat hatályban tartására (megerősítésére), vagy hatályon kívül helyezésére,

bc) a végrehajtásért felelős szerv vagy személy megnevezése,

bd) végrehajtási határidő(k) megjelölése (meghatározott időpont / azonnal / folyamatos),

be) tárgykört rendező jogszabályok rövid ismertetése.”

4. § A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik. Ennek során:

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától, vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket használ,

b) rendre utasítja azt a képviselőt, aki a képviselő-testület tagjához méltatlan magatartást tanúsít, továbbá e rendeletnek a tanácskozási rendre, illetve a szavazásra vonatkozó rendelkezéseit megszegi.”

5. § A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az állandó bizottságok általános feladata- és hatásköre:

a) döntés a 3. számú melléklet szerint hatáskörébe átruházott ügyekben,

b) előkészítik a feladatkörükbe tartozó testületi döntéseket,

c) az önkormányzat felügyelete alatt álló és szakterületüket érintő intézmények tekintetében javaslatot tesznek:

ca) a létesítéssel, átalakítással, megszüntetéssel, átvétellel és ellátottsággal kapcsolatos testületi döntésekre,

cb) a vezetői álláshelyek pályázat útján történő betöltésére, a bíráló bizottság összeállítására és részt vesznek annak munkájában,

cc) értékelik a szakmai munkát, véleményezik a vezetők prémiumkiírását,

d) véleményezik az önkormányzat éves pénzügyi tervének szakterületüket érintő részét, javaslatot tesznek szükség szerint annak évközi módosítására,

e) véleményezik a képviselő-testület elé kerülő más bizottságok által készített előterjesztések szakterületüket érintő részét,

f) ellenőrzik a képviselő-testületi határozatok, döntések végrehajtását,

g) munkakapcsolatot tartanak fenn a polgármesteri hivatalon belüli szakmai szervekkel,

h) folyamatosan figyelemmel kísérik a szakapparátus tevékenységét,

i) tevékenységükről választási ciklusonként legalább egy alkalommal beszámolnak a képviselő-testületnek.”

6. § (1) A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet

a) 4. §-ában az „illetőleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg,

b) 31. § (9) bekezdés d) pontjában az „illetőleg” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg,

c) 42. § (2) bekezdés b) pontjában az „illetőleg” szövegrész helyébe a „valamint” szöveg,

d) 44. § (6) bekezdésében az „illetőleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg,

lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

A polgármesterre átruházott hatáskörök

1. Szociális igazgatás:

1.1. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) alapján

1.2. Települési támogatás keretében dönt az alábbi ellátások odaítéléséről:

1.2.1. lakhatási támogatás,

1.2.2. gyógyszertámogatás,

1.2.3. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,

1.2.4. temetési támogatás,

1.2.5. eseti ellátás,

1.2.6. tűzifa támogatás,

1.2.7. alkalmi munkavégzés,

1.2.8. dönt a tartós bentlakásos intézményi ellátás során a személyi térítési díjakról abban az esetben, ha az ellátott jövedelme nem fedezi az intézményi térítési díjat és jelentős ingatlanvagyonnal rendelkezik. Szükség esetén kezdeményezi a követelésnek a kötelezett ingatlanvagyonára történő jelzálogjog bejegyzést,

1.2.9. dönt az Szt. 48. §-a szerinti köztemetésről,

1.2.10. dönt a házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj támogatásáról.”

2. Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletével, elidegenítésével kapcsolatos feladat- és hatáskörök tekintetében:

2.1. jelzálogjog ranghelyének megváltoztatása, törlése,

2.2. engedélyezi a lakásbérleti szerződés megkötését átmeneti elhelyezés esetén,

2.3. nyilatkozik a bérbeadói hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról:

2.3.1. lakáscsere esetén,

2.3.2. lakásba történő befogadás esetén,

2.3.3. tartási szerződés esetén, ha a bérleti jogviszony folytatása ellenében kötik.

2.4. nyilatkozatot ad ki a bérleti jogviszony folytatásának fennállásáról, illetve megtagadja a bérleti jogviszony folytatására vonatkozó jog elismerését,

2.5. engedélyezi a bérleti szerződés módosítását bérlőtársi jogviszony létesítése és bérlőtársi jogviszony megszüntetése esetén,

2.6. megállapodást köt a bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, illetve nyilatkozik az ezzel kapcsolatos bérlői kezdeményezésről,

2.7. meghatározott időre, maximum 1 évre engedélyt adhat a bérleti szerződés megkötésére városérdekből, vagy egyéb okból,

2.8. a polgármester az elidegenítési és terhelési tilalmat töröltetheti, ha a vevő a vételárhátralékot megfizeti,

2.9. polgármester jogosult a visszavásárlási jog gyakorlására, amennyiben a vevő a vásárlástól számított 5 éven belül el kívánja idegeníteni az elővásárlási jog alapján vásárolt lakást vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget, és a lakás illetve a nem lakás céljára szolgáló helyiség adásvételi szerződésben meghatározott vételára a bruttó 5 millió forintot nem éri el.”

2.10. a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő, Keszthely, Kossuth L. u. 69. sz. alatti ingatlan esetében dönt a bérlő személyéről, a bérleti szerződés időtartamáról, a bérleti díj kedvezményes, csökkentett összegű vagy emelt összegben történő megállapításáról.

3. Helyi vízgazdálkodás

1995. évi LVII. törvény 4. §, valamint a 2011. évi CCIX. törvény alapján a települési vízellátás, csatornázási, szennyvíztisztítási, csapadékelvezetési, helyi vízrendezési és vízkár-elhárítási, ár- és belvíz védekezési faladatok ellátása.

4. Közlekedés

1988. évi I. törvény

4.1. a 8. § (1) bekezdése alapján a közúti közlekedési hatósági faladatok ellátása (önkormányzatnál: hozzájárulások megadása)

4.2. közlekedés biztonságát szolgáló nevelés, felvilágosítás, propaganda

4.3. a 33. § (1) bekezdés c.) pontja alapján az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséhez kapcsolódó útkezelői feladatok ellátása

4.4. az önkormányzati közutakat, illetve területeket is érintő útépítésekhez szükséges útkezelői hozzájárulás megadása,

4.5. 46. § (1) bekezdésében meghatározott közútkezelői feladatok a 34. § (2) bekezdésben meghatározott jogkörök kivételével,

4.6. az útcsatlakozás létesítéséhez szükséges hozzájárulás megadása.

5. Az önkormányzati vagyon hasznosításának hatásköre

5.1. Az új vagyontárgy minősítésére vonatkozóan a szerzéssel egyidejűleg nettó 5 millió forint értékhatárig a polgármester dönt.

5.2. A polgármester jogosult:

5.2.1. az üzleti vagyonnak minősülő vagyontárgyak forgalmi értéken való elidegenítésére és cseréjére, illetve forgalmi értéken vagy forgalmi érték alatti megszerzésére – beleértve az elővásárlási jog gyakorlását is – bruttó 5 millió forint egyedi értékhatárig, de évente összesen legfeljebb bruttó 50 millió forint értékig,

5.2.2. kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak, illetve korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő vagyontárgy megszerzésére az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételekkel,

5.2.3. az önkormányzati vagyon tulajdonjog változás nélküli hasznosítására a képviselő-testület által meghatározott térítési díj és kedvezmény alkalmazásával,

5.2.4. a Városstratégiai Bizottság döntése figyelembevételével pályázati eljáráson kívüli bérbeadásra nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében, valamint kétszeri eredménytelen pályáztatást követően a helyiség besorolása szerint fizetendő bérleti díjból a bérleti jogviszony első két évében 50 % kedvezmény adására,

5.2.5. a társadalmi és közhasznú szervezetek részére (pártok kivételével) a képviselő-testület által megállapított minimálisan elvárt bérleti díjnál kedvezőbb bérleti díjat megállapítani. Az így megállapított bérleti díj mértéke legalább a testület által elvárt díj 10%-a kell legyen.

5.2.6. az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati szervek és szervezetek részére esetenként bruttó 5 millió Ft, évente maximum bruttó 20 millió Ft értékhatárig vagyontárgyat térítésmentesen átadni,

5.2.7. a közhasznú és társadalmi szervezetek részére esetenként 500.000 Ft, évente maximum 20 millió Ft értékhatárig vagyontárgyat térítésmentesen átadni.

5.2.8. dönteni a 10 éves időtartamon belül lejáró határozott idejű szerződések meghosszabbításáról, amennyiben a bérleti szerződés feltételeit a bérlő a bérleti jogviszony alatt nem szegte meg, és az önkormányzatnak a bérleményre vonatkozóan más célú hasznosítási szándéka nincsen,

5.2.9. közműszolgáltatók létesítményeinek elhelyezéséhez közterületen kártalanítás nélkül, egyéb önkormányzati ingatlanon kártalanítás mellett hozzájárulást adni,

5.2.10. bérlő, egyéb jogcímen használó illetve szakvállalatok által kezdeményezett önkormányzati ingatlanon végzendő építési munkálataihoz tulajdonosi hozzájárulást adni,

5.2.11. építéssel, telekalakítással összefüggő valamennyi tulajdonosi jog gyakorlására,

5.2.12. társasház alapítására,

5.2.13. társasházakban lévő önkormányzati közös tulajdoni hányad értékesítésére,

5.2.14. az önkormányzat tulajdonában lévő más által jogalap nélkül használt ingatlanok vonatkozásában használati díj megállapítására a tulajdonjog rendezésére,

5.2.15. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet 1. § (1) 1. pontja alapján „behajthatatlan követelésnek” minősülő követelés leírásának engedélyezésére, valamint esetenként bruttó 500.000,- Ft értékhatárig az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § szerinti követelés-elengedésre, illetve mérséklésére,

5.2.16. a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint dönt az önkormányzat javára szóló öröklés, ajándékozás elfogadásáról és intézkedik annak átvételéről,

5.2.17. az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdésben megjelölt vagyongazdálkodó szervek kelezésére bízott ingó vagyon elidegenítése bruttó 500.000,- forint egyedi értékhatárt meghaladó esetekben,

5.2.18. építési ingatlan értékesítése esetén – ha beépítési kötelezettség kikötésre kerül – a beépítési kötelezettség teljesítésére elidegenítési tilalomnak az önkormányzat javára történő bejegyeztetésére, valamint a terhelési tilalomnak legkorábban a felépítmény szerkezetkész állapotában történő törlésének méltányossági okból történő engedélyezése,

5.2.19. az osztatlan közös ingatlanban és a társasházakban az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokhoz, lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez kapcsolódó közös tulajdoni hányad birtoklásának, használatának, hasznosítása módjának meghatározására.

5.2.20. a polgármesteri hivatal, az önkormányzat intézményei és költségvetési szervei, az önkormányzat gazdasági, illetve közhasznú társaságai részére, meghatározott célfeladat ellátására történő ingyenes használatba adás kérdésében határozni – figyelembe véve Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés előírásait -, abban az esetben, ha a használatba adni kívánt önkormányzati vagyon értéke a bruttó 5 millió forint értékhatárt nem haladja meg.

5.2.21. a kizárólag népművészeti, népi iparművészeti árucikkeket árusító üzletek, továbbá könyvkereskedések részére a bérleti díj alsó határát legfeljebb 50 %-kal csökkenteni,

5.2.22. a bérleti díj alsó határát csökkentett mértékben meghatározni, ha a bérelt helyiség bejárata nem közterületre vagy közforgalom céljára szolgáló területre nyílik, illetve pince- és emeleti helyiségek esetében. Az ilyen jogcímen adható csökkentés mértéke legalább 30 %, legfeljebb 50 % lehet.

5.2.23. az önkormányzati vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés alapján dönt a behajthatatlannak nem minősülő követelés elengedéséről, mérsékléséről.

5.2.24. eljár az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 2/2005. (I. 31.) rendelet 1. mellékletében meghatározott hatáskörökben.

6. Köznevelés és kultúra területén:

6.1. könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése

6.2. A Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság elnöki teendőinek ellátása.

7. Egyéb ügyekben:

7.1. A polgármester jogosult az Önkormányzat éves költségvetésében szereplő, pályázati önrész céljára elkülönített előirányzat terhére esetenként legfeljebb 1.000.000,- Ft erejéig – de éves szinten maximum 5 millió forintig – pályázati önrész címén kötelezettséget vállalni és – a pályázati kiírásnak megfelelően - a pályázatot benyújtani. A polgármester a kötelezettségvállalásról a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

7.2. Önerőt nem igénylő pályázatok esetén a pályázat benyújtásához az önkormányzat – mint pályázó, fenntartó, működtető vagy tulajdonos – nevében a benyújtáshoz kiadja a szükséges nyilatkozatokat. Elnyert pályázat esetén a támogatási szerződés megkötéséig a fenntartási kötelezettségvállalásra figyelemmel be kell szerezni a képviselő-testület – értékhatárfüggően hatáskörrel rendelkező – szervének döntését.

7.3. Az önkormányzat nettó 80 MFt értékhatárt meg nem haladó értékű építési beruházása, valamint nettó 70 MFt-ot meg nem haladó árubeszerzés és szolgáltatás megrendelései esetén lefolytatja a közbeszerzési eljárást.

7.4. A Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. taggyűlésén az 500.000,- Ft érték alatti döntésekben, egy költségvetési évben összesen max. 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület utólagos tájékoztatásának kötelezettségével a polgármester dönthet.

7.5. kiadja a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet szerinti engedélyeket,

7.6. a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló helyi önkormányzati rendelet alapján engedélyezi a személyi térítési díj csökkentését, elengedését, valamint dönt az étkezési térítési díjkedvezményről,

7.7. részletfizetési kedvezményt nyújthat közműépítési hozzájárulás megfizetése alól

7.8. az önkormányzat helyi rendelete alapján hozzájárulást ad a város jelképeinek, valamint a „Keszthely” közigazgatási név használatához, jogosult a rendelet szabályainak alkalmazásától – mérlegelési jogkörben eljárva, indokolással – az egyes kérelmek elbírálásánál a kérelmező javára eltérni, különösen Keszthely város érdekében kiemelkedő turisztikai, idegenforgalmi, sport, oktatás, kulturális jellegre, helyi értékre tekintettel, mely a település szempontjából meghatározó jelentőségű, a településre jellemző és közismert, jelentősen öregbíti a város hírnevét, növelheti megbecsülését, hozzájárul a lokálpatriotizmus megerősítéséhez.

7.9. önállóan, vagy bármely bizottsági elnök javaslatára városszemle megtartását kezdeményezi,

7.10. a Városstratégiai Bizottság előzetes javaslatának figyelembevételével hozzájárulhat a közterületi várakozóhely kialakításához a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján,

7.11. az Építészeti-Műszaki Tervtanács elnökének kinevezése,

7.12. kiadmányozza az Építészeti-Műszaki Tervtanács Ügyrendjét,

7.13. a közterület használatának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet alapján megköti a közterület-használatra vonatkozó szerződéseket, és gyakorolja a rendeletben meghatározott egyéb hatásköröket,

7.14. az intézmények részére képviselő-testületi határozattal megítélt támogatás más irányú felhasználását – az intézmény által alapos indokkal beadott kérelem alapján – engedélyezi,

7.15. az intézmények felújítási előirányzata tartalék keretének felhasználását – indokolt esetben – az intézmény által benyújtott kérelem alapján engedélyezi,

7.16. egyedi kérelem esetén indokolt esetben engedélyezi elhunyt nem keszthelyi lakosnak Keszthelyen történő eltemetését, illetve hamvait tartalmazó urna elhelyezését,

7.17. nyilatkozattétel a külföldiek mező- és erdőgazdálkodási hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X.2.) kormányrendelet alapján arra vonatkozóan, hogy az ingatlanszerzés sért-e önkormányzati érdeket,

7.18. A Kbt. 9. § (1) és (8)-(9) bekezdésben meghatározott, a Kbt. hatálya alá nem tartozó, illetve a Kbt. 111. §-ában meghatározott, uniós értékhatárt el nem érő beszerzések esetében dönt az eljárás eredményéről,

7.19. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 53. §-a alapján településképi bírság kiszabását rendelheti el.

7.20. a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint eljár az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos hatáskörökben

7.21. eljár a „Keszthelyi Babaköszöntő-csomag”-ról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott hatáskörökben,

7.22. eljár a Keszthely Város területén lévő taxiállomások igénybevételének rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott hatáskörökben.”

2. melléklet

3. melléklet
A Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
állandó bizottságainak feladat- és hatásköre
A képviselő-testület által bizottságoknak átadott pénzeszközök felhasználásáról a bizottságok átruházott hatáskörben döntenek, figyelemmel jelen rendeletben foglalt rendelkezésekre.

1. PÉNZÜGYI és ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

1.1. Kötelező feladatai:

1.1.1. ellátja a titkos szavazás lebonyolításával, törvényes feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatokat és a szavazatszámlálást,

1.1.2. előkészíti a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az Önkormányzat rendeleteinek teljes körű felülvizsgálatát, illetve közreműködik a rendeletek felülvizsgálatának ütemezésében,

1.1.3. véleményezi a képviselő-testület határozatait és a rendelettervezeteket,

1.1.4. a képviselő-testület határozata alapján továbbá a polgármester indítványára állást foglal:

1.1.4.1. abban a kérdésben, hogy a képviselő-testület működése során megsértett-e jogszabályi rendelkezést vagy saját ügyrendjét,

1.1.4.2. bizottságok között felmerült hatásköri vitában,

1.1.4.3. vita esetén a képviselő-testületen belüli választások lebonyolításának rendjéről,

1.1.4.4. összeférhetetlenségi ügyekben.

1.1.5. javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére, jutalmazására, illetve javaslatot tesz a polgármesterrel egyetértésben az alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának emelésére, jutalmazására,

1.1.6. előterjeszti a hatáskörébe tartozó ügyeket,

1.1.7. figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek hatályosulását és a magasabb szintű jogszabályokkal való összhangot,

1.1.8. nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők által benyújtott vagyonnyilatkozatokat,

1.1.9. kivizsgálja az önkormányzati képviselő összeférhetetlensége megállapítására irányuló kezdeményezést,

1.1.10. megvitatja a helyi népszavazás kiírását,

1.1.11. megvitatja és véleményezi:

1.1.11.1. az önkormányzat gazdasági koncepcióját,

1.1.11.2. a költségvetési előirányzatok teljesítését,

1.1.11.3. a képviselő-testület elé kerülő pénzügyi jelentéseket, előterjesztéseket, javaslatokat,

1.1.11.4. a költségvetési követelések elengedésére irányuló méltányossági döntéseket,

1.1.11.5. az intézmények részére – a költségvetésben biztosított – fejlesztési, működési és fenntartási előirányzatok elosztását,

1.1.11.6. a költségvetési intézmények közötti előirányzatok átcsoportosítását,

1.1.11.7. a képviselő-testület vállalkozásainak pénzügyi vonatkozású várható kihatásait,

1.1.11.8. az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló féléves, éves beszámoló tervezetét.

1.1.12. összehangolja az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodó tevékenységét, a költségvetési személyi érdekeltségű rendszerek kialakítására irányuló tanulmányok kidolgozását,

1.1.13. figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,

1.1.14. vizsgálja az önkormányzati hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizteti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését,

1.1.15. ellenőrzi a meghatározott célra biztosított pénzeszközök felhasználását,

1.1.16. felügyeli és ellenőrzi az önkormányzati vagyon nyilvántartásba vételét és hasznosítását.

1.1.17. kezdeményezheti a képviselő-testületnél az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervnél önkormányzati biztos kirendelését,

1.1.18. véleményezi az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társasági formák létesítésére vonatkozó javaslatokat,

1.1.19. belső ellenőrzést kezdeményezhet, véleményezi az éves ellenőrzési tervet,

1.1.20. a jelen rendelet 61. § (2) bekezdése rendelkezéseinek eleget tesz.

1.2. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök :

1.2.1. félévente megtárgyalja Keszthely Város Önkormányzatát érintő peres ügyekről szóló tájékoztatást,

1.2.2. az Emberi Erőforrások Bizottsággal együtt megtárgyalja és jóváhagyja az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési, közművelődési, kulturális, egészségügyi és szociális intézmények szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, házirendjét,

1.2.3. hozzájárul az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek használatába adott nem lakás céljára szolgáló helyiségek, területek 1 évet meghaladó határozott idejű bérbe, haszonbérbe vagy használatba adásához,

1.2.4. az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 36. § (2) bekezdésében meghatározott bérleti díj emelkedésének négy évenként történő felülvizsgálata,

1.2.5. javaslatot tesz a polgármesternek az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról,

1.2.6. javaslatot tesz a polgármesternek, valamint a képviselő-testületnek önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésére, értékesítésre kijelölésre illetve, lakások visszavásárlására,

1.2.7. javaslatot tesz a képviselő-testületnek az önkormányzati tulajdonú lakások éves felújítási címlistájára,

1.2.8. javaslatot tesz a képviselő-testületnek az üresen álló felújításra szoruló lakások hasznosítási feltételeinek kidolgozására,

1.2.9. javaslattétel a polgármesternek a társadalmi és közhasznú szervezetek részére (pártok kivételével) a képviselő-testület által megállapított minimálisan elvárt bérleti díjnál kedvezőbb bérleti díj megállapítására, figyelembe véve, hogy az így megállapított bérleti díj mértéke legalább a testület által elvárt díj 10%-a kell legyen A javaslattételét megelőzően kikérheti a szakbizottságok állásfoglalását.

1.2.10. javaslattétel a polgármesternek a jogosult közhasznú és társadalmi szervezetek részére esetenként 5 millió Ft értékhatárig vagyontárgy térítésmentes átadására,

1.2.11. azon ingatlanok esetében, amelyek értékesítését a költségvetési rendeletben a testület már figyelembe vette, a felértékelés szerint 5 millió Ft-ot meghaladó értékű ingatlan esetén jogosult a felértékelés figyelembe vételével az eladási árat és az értékesítés egyéb feltételeit meghatározni

1.2.12. a vagyonkezelés gyakorlásának ellenőrzése a városi piac vonatkozásában,

1.2.13. A Városstratégiai Bizottsággal közösen megtárgyalja és jóváhagyja az önkormányzat fenntartásában működő településüzemeltetési és gazdasági feladatokat ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatát,

1.2.14. Elbírálja a helyi földbizottság, vagy az annak jogkörében eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalásával szemben az eladó, a vevő, vagy a határidőben elfogadó nyilatkozatot tevő elővásárlásra jogosult által előterjesztett kifogásokat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2003. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (1) és (2) bekezdése alapján.

2. VÁROSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁG

2.1. Kötelező feladatai:

2.1.1. véleményezi a városfejlesztési célú önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos befektetéseket, javaslatokat dolgoz ki az önkormányzat tulajdonát képező javakkal való gazdálkodásra,

2.1.2. kezdeményezi és elősegíti a város infrastruktúrájának fejlesztését,

2.1.3. véleményezi a települési, térképészeti határkiigazítást,

2.1.4. véleményezi a magasabb szintű területfejlesztési koncepciókat,

2.1.5. ellátja a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos feladatokat,

2.1.6. felülvizsgálja a forgalmi rendet,

2.1.7. előkészíti a helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket,

2.1.8. ellátja a környezet épített- és természetes elemei védelmének összehangolásával kapcsolatos feladatokat, javaslatot tesz épületek védetté nyilvánítására, a védettség törlésére,

2.1.9. a bizottság elnöke útján kezdeményezi városszemle megrendezését,

2.1.10. egyetértési jogot gyakorol a rendezvények alkalmával ideiglenes jelleggel létesített újabb parkolóhelyek kijelölésére, véleményezi a parkolási díjak és fizetendő pótdíjak mértékét,

2.1.11. javaslatot tesz közterületek elnevezésére,

2.1.12. a város közlekedésbiztonságának, forgalmi és parkolási rendszerének javítása, folyamatos figyelemmel kísérése

2.1.13. előzetesen javaslatot tesz a polgármesternek a közterületi várakozóhely kialakításához való hozzájárulás megadására vagy megtagadására a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról szóló 27/2007. (V.31.) rendeletben foglaltak szerint,

2.1.14. bűnmegelőzés területén programok beindítása, és az e területen tevékenykedő állami és civil szervezetek munkájának koordinálása, összehangolása az alábbi területeket érintően:

2.1.14.1. vagyonvédelem,

2.1.14.2. természet- és környezetvédelem területén előidéző okok feltárása, különböző alternatívák kidolgozása, programok beindítása,

2.1.14.3. helyi rendeletek, előterjesztések véleményezése, hatásköréhez tartozó témakörökben előterjesztések, javaslatok elkészítése,

2.1.14.4. együttműködő szervek tevékenységének értékelése munkaterv alapján,

2.1.15. Közreműködik:

2.1.15.1. a város közrendjének, közlekedésbiztonságának figyelemmel kísérésében,

2.1.15.2. a közterület-felügyelet munkája segítésében,

2.1.15.3. városszemléken, helyszíni bejárásokon,

2.1.16. Rendszeresen kapcsolatot tart:

2.1.16.1. a Keszthelyi Rendőrkapitánysággal,

2.1.16.2. a Katasztrófavédelmi Igazgatóság kirendeltségével,

2.1.16.3. a városban működő Polgárőr Egyesülettel,

2.1.16.4. a városi civil szervezetek vezetőivel,

2.1.17. javaslattétel a polgármesternek a nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázati eljáráson kívüli bérbeadására,

2.1.18. ápolja és előmozdítja a testvérvárosi kapcsolatokat,

2.1.19. turisztikai koncepciót dolgoz ki,

2.1.20. turisztikai szezon végén beszámolót készít a képviselő-testületnek,

2.1.21. közreműködik a megye idegenforgalmi adatbázisának kialakításában,

2.1.22. véleményezi a turisztikai, idegenforgalmi fejlesztési koncepciókat, programokat,

2.1.23. javaslatot tesz a képviselő-testületnek a nemzetközi kapcsolatépítés fő irányaira,

2.1.24. véleményezi a külföldi önkormányzatokkal kötendő együttműködésre irányuló megállapodásokat,

2.1.25. kidolgozza a városi turizmus marketing koncepcióját, és javaslatot tesz a városmarketing kommunikációs és turisztikai információs rendszerrel kapcsolatos önkormányzati feladatok meghatározására,

2.1.26. közreműködik a városi és a turisztikai kiadványok elkészítésében,

2.1.27. véleményezi a turisztikai önkormányzati intézmények (Tourinform Iroda) irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint ezen intézmények éves beszámolóit és munkatervét

2.1.28. véleményezi a turisztikai szakvásárokkal kapcsolatos feladatokat,

2.1.29. a bizottság tagja részt vesz a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft taggyűlésein

2.1.30. gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról és propagálásáról,

2.1.31. javaslatot tesz az idegenforgalmi adó mértékére,

2.1.32. folyamatos kapcsolatot tart fenn szakmai szervezetekkel, a Keszthelyi Turisztikai Egyesülettel, a városban működő szállodák és szálláshelyek képviselőivel.

2.1.33. az 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdése alapján javaslatot tesz az önkormányzat által megvalósított kiszolgáló út, illetőleg közmű költségéhez az érintett ingatlanok tulajdonosai által történő hozzájárulás mértékére és a megfizetés módjára.

2.2. Városstratégiai Bizottságra átruházott hatáskörök

2.2.1. Kommunális igazgatás

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény

2.2.1.1. a 18. §-a alapján a köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása

2.2.1.2. 21. §-a alapján a közterület tisztántartásával kapcsolatos feladatok ellátása, kivéve téli útüzemeltetés (hó- és síkosságmentesítés).

2.2.2. Környezetvédelmi és területfejlesztési igazgatás

A környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) sz. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alap kezelését a Városstratégiai Bizottságra ruházza át.

2.2.3. Közlekedés

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

2.2.3.1. 8. § (1) bekezdése alapján a közúti közlekedéssel összefüggő önkormányzati feladatok közül:

2.2.3.1.1. a közúti közlekedés szabályozása és fenntartása

2.2.3.1.2. a közúthálózat fenntartása és üzemeltetése

2.2.3.2. a 34. § (2) bekezdése alapján a közút forgalmi rendjének kialakítása, illetve szükség szerinti felülvizsgálata

2.2.4. Épített és természeti környezet értékeinek helyi védelme

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 61. § (6) bekezdése alapján elbírálja a támogatási és ösztönző rendszer keretében benyújtott pályázatokat.

2.2.5. Az önkormányzati vagyon hasznosításának köre

a) Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 2/2005. (I. 31.) számú rendelet alapján javaslatot tesz a polgármesternek a pályázati eljáráson kívüli bérbeadásra nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében, valamint kétszeri eredménytelen pályáztatást követően kedvezmény adására a rendelet rendelkezéseinek megfelelően.

b) a bizottság elnöke részt vesz a lakáspályázatok elbírálásában.

2.2.6. Turizmus

A bizottság tagja a képviselő-testület döntése alapján képviseli az önkormányzatot a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft ülésén, valamint a turisztikai vonatkozású döntést igénylő szervezetekben.

2.2.7. Egyéb ügyekben

a) a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsággal együtt megtárgyalja a témakörét érintő intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát és jóváhagyja azokat,

b) dönt a bizottság részére az önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosított pénzösszeg felhasználásáról,

c) Az SzMSz 45. § (2) bekezdése a.) pontja alapján a Városstratégiai Bizottság hatáskörébe tartozó támogatások nyújtása esetén támogatói döntésében határoz a város címere, logója és a „Keszthely” közigazgatási név használatáról,

d) a közterület használatának szabályozásáról szóló 47/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 14. § (8) bekezdése alapján Keszthely Város érdekében (különösen turisztikai szempontból jelentős rendezvények idejére) ideiglenesen egyéb helyszíneken is engedélyezi a személytaxi-szolgáltatási tevékenység végzését.

2.3. EMBERI ERŐFORRÁSOK BIZOTTSÁGA

2.3.1. Kötelező feladatai:

2.3.1.1. A. Egészségügyi, szociális és esélyegyenlőségi feladatai körében:

2.3.1.1.1. folyamatosan elemzi az önkormányzat hatáskörébe tartozó egészségügyi és szociális intézmények működését, a felnőtt- és gyermekvédelmi szakellátás helyzetét,

2.3.1.1.2. előterjeszti a város egészségügyi és szociális alapellátás működésének koncepcióját,

2.3.1.1.3. véleményezi az egészségügyi és szociális beruházásokat, felújításokat, fejlesztéseket, nagyértékű eszköz- és műszerbeszerzéseket,

2.3.1.1.4. figyelemmel kíséri a város népegészségügyi és járványügyi helyzetét,

2.3.1.1.5. figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatottsági viszonyok alakulását,

2.3.1.1.6. figyelemmel kíséri az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében végzett tevékenységét, segíti a közhasznú munkát végzők foglalkoztatását vállalók felkutatását,

2.3.1.1.7. részt vesz a helyi foglalkoztatási érdekegyeztetésben,

2.3.1.1.8. közreműködik az egészségkárosodott személyek foglalkoztatási rehabilitációjára irányuló pályázati lehetőségek és programok feltárásában, javaslatot tesz a képviselő-testület felé a programokban való részvételre, önkormányzati szerepvállalásra,

2.3.1.1.9. szervezi a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények, valamint a polgármesteri hivatal szociális, gyermekvédelmi feladatokat ellátó szervezeti egységei szakmai tevékenységének szakmai és társadalmi segítését, az öntevékeny, karitatív szervezetek mozgalmaival, különböző akcióival összefüggő önkormányzati tevékenységet,

2.3.1.1.10. ellenőrzi a szociális közszolgáltatások ellátását, a szociális intézmények működését,

2.3.1.1.11. foglalkozik az esélyegyenlőségi problémák feltárásával, javaslatot dolgoz ki e problémák helyi szinten történő kezelésére,

2.3.1.1.12. figyelemmel kíséri és lehetőség szerint támogatja, segíti a civil szervezetek működését,

2.3.1.1.13. közvetít a képviselő-testület és a civil szervezetek között,

2.3.1.1.14. javaslatot tesz kitüntető címek adományozására,

2.3.1.1.15. véleményezi az egészségügyi és szociális intézmények alapítására, megszüntetésére, átszervezésére vonatkozó javaslatokat,

2.3.1.1.16. figyelemmel kíséri az önkormányzat egészségügyi és szociális intézményeinek szakmai munkáját, gazdálkodását,

2.3.1.1.17. véleményezi a háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzethatárok megállapítását, módosítását,

2.3.1.1.18. az ifjúságvédelem, a gyermekkorú bűnözés, a kábítószer-fogyasztás, - terjesztés, családon belüli erőszak, áldozatvédelem, egységes városi bűnmegelőzési felvilágosító és tájékoztató programok figyelemmel kísérése.

2.3.1.2. Közneveléssel, kultúrával és az ifjúsággal kapcsolatos feladatai körében:

2.3.1.2.1. értékeli az önkormányzati fenntartású nevelési intézmény foglalkozási, illetve pedagógia programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét,

2.3.1.2.2. előkészíti az önkormányzati fenntartású nevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetőjének megbízatásával és megbízatásának visszavonásával összefüggő képviselő-testületi döntést,

2.3.1.2.3. javasolja és döntésre előkészíti a közművelődés jövőbeni fejlesztésére, módosítására vonatkozó elképzeléseket,

2.3.1.2.4. előkészíti az önkormányzati jelképek, kitüntetések és más címek alapítására és használatára vonatkozó képviselő-testületi rendeleteket,

2.3.1.2.5. véleményezi a közművelődési intézmények irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,

2.3.1.2.6. javaslatot tesz – külön jogszabályban meghatározottak szerint – az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmények elnevezéséről,

2.3.1.2.7. támogatja az önkormányzat területén a muzeális és helytörténeti emlékek gyűjtését, őrzését, tudományos feldolgozását és bemutatását, a nemzeti és kulturális hagyományok ápolását, valamint az oktatási intézmények rendezvényeit,

2.3.1.2.8. figyelemmel kíséri és összegzi a helyi média tevékenységét,

2.3.1.2.9. véleményezi a közterületen elhelyezésre kerülő művészeti alkotásokról, emlékművekről, emléktáblákról, közterületek és intézmény elnevezéséről szóló előterjesztéseket,

2.3.1.2.10. közreműködik egy városi szintű ifjúsági közéleti színtér életre hívásában,

2.3.1.2.11. az ifjúságvédelem, a gyermekkorú bűnözés, a kábítószer-fogyasztás, - terjesztés, családon belüli erőszak, áldozatvédelem, egységes városi bűnmegelőzési felvilágosító és tájékoztató programok figyelemmel kísérése,

2.3.1.2.12. előkészíti a város ifjúságpolitikai koncepcióját.

2.3.1.3. Sporttal kapcsolatos feladatai körében

2.3.1.3.1. szervezi a sport feladatköreit érintő jogszabályok és testületi határozatok végrehajtását,

2.3.1.3.2. javaslatot dolgoz ki a sportlétesítmények ésszerű, gazdaságos kihasználására, a költségvetés sport rendeltetésű pénzeszközeinek felhasználására,

2.3.1.3.3. javaslatot tesz a kiemelkedő eredményt elért sportolók és a sport területén dolgozók kitüntetésére,

2.3.1.3.4. közreműködik a sportegyesületek kapcsolatrendszerének kialakításában, együttműködik és kapcsolatot tart a városban működő sportszervezetekkel, megyei és országos sportszövetségekkel, sportközalapítványokkal, és a sport irányításával foglalkozó országos szervezetekkel,

2.3.1.3.5. előterjeszti az önkormányzat éves költségvetésében meghatározott sport célra fordítható összeg felosztását,

2.3.1.3.6. előterjeszti a képviselő-testület sporttal, valamint a sportcélú pénzeszközök felosztásával kapcsolatos döntéseit,

2.3.1.3.7. előkészíti az önkormányzat sporttal kapcsolatos pályázatainak kiírását, a benyújtott pályázatokat elbírálja,

2.3.1.3.8. véleményezi a sportegyesületek tevékenységéről szóló beszámolókat/tájékoztatókat, arról a képviselő-testületnek tájékoztatást ad.

2.3.1.3.9. közreműködik a rendszeres testedzés feltételeinek megteremtésében a nevelési-oktatási intézményekben,

2.3.1.3.10. ösztönzi az egészséges életmód, a szabadidősport, a szervezett formában történő sporttevékenység gyakorlását,

2.3.1.3.11. javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartására, működtetésére, fejlesztésére,

2.3.1.3.12. javaslatot tesz nem önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények karbantartásának, korszerűsítésének támogatására, ösztönzi a sportvállalkozások rendeltetésszerű működését,

2.3.1.3.13. javaslatot tesz a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatására,

2.3.1.3.14. előkészíti a város ifjúságpolitikai koncepcióját, hosszú távú sportstratégiáját és fejlesztési tervét,

2.3.1.3.15. szakmai támogatást nyújt a sportiskolák, az oktatási-nevelési intézmények sporttal, testneveléssel összefüggő feladatainak ellátásához.

2.3.2. Az Emberi Erőforrások Bizottságára átruházott hatáskörök

2.3.2.1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján a temetéshez nyújtott támogatás és a gyermekek jogán járó támogatás kivételével eseti ellátást állapít meg, kérelmezőnként évente egyszer, a jövedelmi határtól és a gépkocsi vagyontól függetlenül rendkívüli szociális helyzet esetén,

2.3.2.2. javaslatot tesz a képviselő-testületnek az üresen álló felújításra szoruló lakások hasznosítási feltételeinek kidolgozására,

2.3.2.3. javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonú lakások hasznosításának formáira és eszközeire,

2.3.2.4. javaslatot tesz a képviselő-testületnek az önkormányzati tulajdonú lakások éves felújítási címlistájára,

2.3.2.5. javaslatot tesz a polgármesternek, illetőleg a képviselő-testületnek önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésére, értékesítésre kijelölésre illetve, lakások visszavásárlására,

2.3.2.6. javaslatot tesz a képviselő-testületnek a lakások lakbérének (piaci, költségelvű, szociális) mértékére,

2.3.2.7. Keszthely Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési intézmény

2.3.2.7.1. nevelési, illetve pedagógiai és továbbképzési programjának jóváhagyása (Nkt. 62. § (2)),

2.3.2.7.2. minőségirányítási programjának jóváhagyása,

2.3.2.7.3. nevelési év tanrendjének véleményezése (20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. 3. § (1))

2.3.2.8. .Óvodai felvételi bizottság szükség szerinti szervezését,

2.3.2.9. Intézményi beiratkozás időpontjának meghatározása, közzététele

2.3.2.10. Óvodák működési körzetének meghatározása, közzététele,

2.3.2.11. Óvoda heti és éves nyitvatartási rendjének meghatározása

2.3.2.12. Közművelődési intézmények tevékenységére vonatkozó éves munkaterv jóváhagyása.

2.3.2.13. A Fejér György Városi Könyvtár feladatainak és használati szabályzatának, küldetésnyilatkozatának, valamint a beiratkozás díjának meghatározása és jóváhagyása

2.3.2.14. A kulturális szakemberek beiskolázási és továbbképzési tervének, valamint módosításának jóváhagyása,

2.3.2.15. dönt a napközi otthonos óvodák beiratkozási időpontjáról.

2.3.2.16. a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsággal együtt megtárgyalja és jóváhagyja az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési, közművelődési, kulturális, egészségügyi és szociális intézmények szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, házirendjét,

2.3.2.17. elbírálja a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatásával kapcsolatos pályázatokat,

2.3.2.18. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (4) bekezdése alapján ellátja a Keszthely városban székhellyel rendelkező köznevelési intézmények intézményi tanácsába történő tagok delegálásával kapcsolatos feladatokat,

2.3.2.19. a bizottság elnöke ellátja a Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság tagi teendőit.

2.3.2.20. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (4) bekezdése alapján a fenntartó megkeresése esetén véleményezi fenntartó által a köznevelési intézmény feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, valamint vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntését vagy véleményének kialakítását.

2.3.2.21. a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása

2.3.2.22. dönt a bizottság részére az önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosított pénzösszeg felhasználásáról.

2.3.2.23. dönt a gyermekek tanuszodai szállításáról,

2.3.2.24. jóváhagyja a Balatoni Múzeum küldetésnyilatkozatát, múzeumi digitalizálási stratégiáját (1997. évi CXL. tv. 42. § (4) bek. b) pont).

2.3.2.25. az Arany János Tehetséggondozó Programba pályázó tanuló részére elvi támogatást vagy tanévenként egy alkalommal szociális támogatást állapít meg,

2.3.2.26. Az Nkt. 50. § (8) bekezdése alapján a kormányhivatal megkeresése esetén véleményezi az iskolák felvételi körzetét,

2.3.2.27. Az SzMSz 45. § (2) bekezdése b.) pontja alapján az Emberi Erőforrások Bizottság hatáskörébe tartozó támogatások esetén támogatói döntésében határoz a város címere, logója és a „Keszthely” közigazgatási név használatáról,

2.3.2.28. a KKM 2019. évi rendezvénye megvalósításával kapcsolatos tapasztalatok összegyűjtése, az egyesület elnökével való közvetlen kapcsolattartás, a hosszabb távú megállapodás tartalmi elemeinek, valamint a képviselő-testület döntésének előkészítése céljából 2019. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a futóverseny szervező-bizottságába megbízza vagy megválasztja az önkormányzat képviseletében eljáró egy fő delegáltat.”