Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 30 - 2020. 07. 29

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2020. (VII. 30.)

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet m ó d o s í t á s á r ó l


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletének 119. számú sora törlésre kerül.


A

B

C

D

E


Napló-sorszám

Település

Helyrajzi szám

Megnevezés

Terület (m2)

119.

1606

Békés

0151/6

Téglagyár

17.8480


2. § Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete az alábbi sorokkal egészül ki:


A

B

C

D

E


Napló-

sorszám

Település

Helyrajzi szám

Megnevezés

Terület (m2)

331.

2013

Békés

0151/13

Kivett ipartelep

23152

332.

2014

Békés

0151/14

Kivett ipartelep

7178

333.

2015

Békés

0151/15

Téglagyár

148150


3. § E rendelet a kihirdetést követően azonnal hatályba lép és az azt követő napon hatályát veszti.


Békés, 2020. július 30.


               Kálmán Tibor s.k.                                                                 Tárnok Lászlóné s.k.

                polgármester                                                                                 jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. július 30. napján 09 óra 35 perckor.


Tárnok Lászlóné s.k.

         jegyző