Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői illetménypótlék megállapításáról

Hatályos: 2022. 01. 01

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői illetménypótlék megállapításáról

2022.01.01.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében, a 236. § (4) bekezdés b) pontjában és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével – Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulásával – a következőket rendeli el:1

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatallal (a továbbiakban: Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre terjed ki.

(2) E rendelet 5. §-ban foglalt rendelkezéseket a főállású polgármesterre is alkalmazni kell.

2. § A Hivatalban az irodavezetői kinevezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 129. § (1) bekezdés és 139. § c) pontja szerinti osztályvezetői kinevezésnek felel meg.

2. Illetménykiegészítés és vezetői pótlék

3. §2 A Hivatalban a 2022. évben az illetménykiegészítés mértéke:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében: a köztisztviselő alapilletményének 15 %-a,

b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében: a köztisztviselő alapilletményének 15%-a.

4. § A vezetői munkakört betöltő köztisztviselő vezetői illetménypótlékra jogosult, melynek mértéke a vezető alapilletményének 10 %-a.

3. A köztisztviselő és polgármester kiemelkedő, eredményes munkájának elismerése

5. § (1) A Hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató munkavégzésért, a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkező feladatok elvégzéséért, ezen eredmények közvetlen, rövid időn belül történő ösztönzésére a hivatal köztisztviselői és a polgármester jutalomban részesíthetők.

(2) Az eseti jutalomkeret éves mértékét a képviselő-testület az éves költségvetésben határozza meg.

(3) A Kttv. keretei között megállapított teljesítményértékelésen alapuló illetményeltérítésre a költségvetésben elfogadott keretek között van lehetőség.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2016. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1. § -5. § és a 7. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

7. § Hatályát veszti

a) a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők egyéb juttatásairól szóló 30/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet,

b) a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban a vezetői illetménypótlék megállapításáról szóló 30/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet,

8. § Nem lép hatályba a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői illetménypótlék megállapításáról szóló 27/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelet.

1

A bevezető a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg, A 3. § a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § címe a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § nyitó szövegrésze a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.