Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2020. 12. 31

BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERE

32/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításárólBékés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott fel­hatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. § (3) bekezdésében és a 94. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet idején, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 21-22. §-aiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének 12. § (3) a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„(3) (…)

  1. Bölcsődei ellátás                                                             470,- Ft”


2. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Békés, 2020. november 27.


          Kálmán Tibor s.k.                                                                      Tárnok Lászlóné s.k.

             polgármester                                                                                     jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. november hó 27. napján


Tárnok Lászlóné s.k.

          jegyző