Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális célú széntámogatásról

Hatályos: 2021. 11. 27- 2022. 02. 28

Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális célú széntámogatásról

2021.11.27.

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §- ában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az Önkormányzat szociális célú széntámogatást biztosít azon szociálisan rászoruló kérelmezőnek, aki Tokodaltáró községben bejelentett állandó lakóhelyén vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

(2) Egyazon lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

(3) Tokodaltárón lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy a háztartás tagjaként, csak egy kérelemben – ahol életvitelszerűen él – vehető figyelembe.

(4) A szociális célú széntámogatás iránti kérelem elbírálása – átruházott hatáskörben – a Pénzügyi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság feladata.

2. A támogatás feltételei

2. § (1) Az Önkormányzat szociális célú széntámogatást nyújt annak a kérelmezőnek,

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 50.000,- Ft-ott, és

b) az egy háztartásban élők egyikének sincs a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerinti vagyona.

(2) A szociális célú szén iránti kérelem elbírálásánál előnyt élveznek

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosultak,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok.

(3) A szociális célú szén iránti kérelem elbírálásánál a (2) bekezdésen túl előnyt élveznek a három vagy több gyermeket nevelő, a krízis helyzetben lévő, valamint a háztartásban tartósan beteg személyt ápoló személyek vagy családok.

(4) A szociális célú széntámogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, barnakőszén formájában.

(5) A szociális célú széntámogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 10 q szén lehet.

(6) Az Önkormányzat a szociális célú szén támogatásában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

3. A támogatás igénylése a döntés menete

3. § (1) A szociális célú széntámogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet melléklete szerinti kérelem kitöltésével, valamint a kérelemben szereplő dokumentumok csatolásával indulhat.

(2) A kérelmeket 2022. január 31. napjáig lehet benyújtani a Tokodaltárói Polgármesteri Hivatalba.

(3) A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik.

(4) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

4. § Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított szenet értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított barnakőszén árát és a szállítási költséget megtéríteni.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. március 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet

KÉRELEM
(szociális célú tüzelőanyag támogatás igényléséhez)
Kérelmező neve: ……………………………………………...………………………………………….
Születési neve: …………………………………Anyja neve: …………..…………………………….
Születési helye: …………………………………Ideje: ……………. év ……………hó …………..nap
Adóazonosító jele: ………………………………Személyi igazolvány száma: …………………….
Telefonszám:……………………………………. Családi állapota: …………………………………..
Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………………….
Tartózkodási helye: ………………………………………………………………………………. szám alatti lakos kérem, hogy részemre a szociális célú széntámogatásról szóló 15/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelet alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként szenet biztosítani.
A széntámogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert:*
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:
aa) aktív korúak ellátására jogosult vagyok
a megállapító határozat száma: ……….................................….…
ab) időskorúak járadékára jogosult vagyok
a megállapító határozat száma: …………....................................
ac) települési lakhatási támogatásra vagyok jogosult
a megállapító határozat száma:……………......................……….
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek
a megállapító határozat száma:………..............................……………
*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)
Kérelmező családtagjainak személyi adatai

Név

Szül. hely, idő

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

TAJ szám


Jövedelemi adatok

A.

B.

C.

D.

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastársa
(élettársa)

egyéb rokon

1

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó2

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6

Egyéb jövedelem

7

Összes jövedelem

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!) ………………..Ft/hó
Nyilatkozat: Kérelmem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozom, hogy szénnel fűtök és kérelmem kedvező elbírálása esetén a részemre biztosított szociális tüzelőt más részére át nem adom.
Fenti nyilatkozatokat büntetőjogi felelősségem teljes tudatában tettem.
Tokodaltáró, ……………………..……….
……………………………………
kérelmező
Csatolandó dokumentumok:
- jövedelemigazolások,
- a rendelet 2. § (1) és (3) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati példánya, ha az nem szerepel a Hivatal nyilvántartásában, valamint ugyanezen rendelkezésekben szereplő feltételek nyilatkozattal történő alátámasztása