Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról, valamint a szociális szolgáltatásokról

Hatályos: 2021. 11. 28
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról, valamint a szociális szolgáltatásokról
Részletes indokolás
Az 1–27. §-hoz, az 1. melléklethez és a 2. melléklethez
INDOKOLÁS
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján
Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról, valamint a szociális szolgáltatásokról szóló rendelettervezetéhez
I. Általános Indokolás
A Képviselő-testület 6/2020 (VII.16.) önkormányzati rendeletével alkotta meg a szociális ellátásokról szóló helyi rendeletét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §. (4) bekezdés g) pontjában biztosított felhatalmazás alapján. A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért felelős Államtitkár utasítása alapján a Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi vizsgálatot végzett, melynek eredményeként az SO/03/01044/2021 ügyiratszámú szakmai segítségnyújtásban foglalta össze a feltárt hiányosságokat.
A jogszabályoknak való megfelelés érdekében a rendelet felülvizsgálatát javasolták, melyet elvégeztünk. A változások a rendelet szerkezeti egységét jelentősen érintik, így a hatályos rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása szükséges.
I. Részletes Indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet személyi hatályát és az értelmező rendelkezéseit határozza meg ,valamint az elemi károsultság fogalmak definiálása vált szükségessé, mert jogszabályilag nem került meghatározásra a a fogalom.
A 2. §- 7. §-hoz
Az ellátások megállapításának általános szabályait, a jogosulatlanul igénybe vett ellátások megtérítésére vonatkozó szabályozást tartalmazza, valamint a hatásköri szabályokat, és a települési támogatás megállapításának formáját (határozat), a megállapított ellátás folyósításának határidejét határozza meg.
Az 8. §-hoz
A települési támogatások formáit határozza meg.
A 9. §-10. §-hoz
A települési lakásfenntartási támogatás nyújtásának feltételeit határozza meg.
A 11. §-hoz
A települési tüzelő-segély nyújtásának feltételeit határozza meg.
A 12. §- 13. §-hoz
A temetés költségeire tekintettel folyósított települési támogatás nyújtásának feltételeit határozza meg.
A 14. §-hoz
A köztemetésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
A 15. §-hoz
A gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó rendszeres települési támogatás nyújtásának feltételeit határozza meg.
16. §-17. §-hoz
A rendkívüli települési támogatás nyújtásának részletes feltételeit határozza meg. Az Szt. alapján a rendkívüli települési támogatás: a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.
A 18. §-hoz
Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésére és az azzal kapcsolatos adatkezelést határozza meg.
A 19. §-25. §-hoz
A szociális alapszolgáltatásokat, azok formáit, valamint a különböző szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat határozza meg.
A 26. §-hoz
A rendelet hatályba lépésének időpontját, az előző rendelet hatályvesztését állapítja meg.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról, valamint a szociális szolgáltatásokról szóló rendelettervezetéhez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai:
Az alacsony jövedelemmel rendelkező családok helyzete javul.
II. gazdasági hatásai:
A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai várhatóan nem emelkednek a költségvetésben tervezettekhez képest.
III. költségvetési hatásai:
A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai a költségvetéshez képest várhatóan nem változnak.
IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.
V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következményei nincsenek.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezet további adminisztratív terhet nem jelent.
VII. megalkotásának szükségessége:
Az új rendelet több rászoruló embernek nyújthat az önkormányzat támogatást.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A jelenleg hatályban lévő rendelet tartalmaz jogszabálysértő rendelkezéseket, így a jogalkotás elmaradásával jogszabálysértés valósul meg.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételek az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítottak.