Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 28 - 2020. 11. 27

BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK

33/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete az alábbi sorokkal egészül ki:


A

B

C

D

E


Napló-

sorszám

Település

Helyrajzi szám

Megnevezés

Terület (m2)

90.

1097

Békés

2366

Irodák

3000


2. § Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletének 77. számú sora törlésre kerül.


A

B

C

D

E


Napló-sorszám

Település

Helyrajzi szám

Megnevezés

Terület (m2)

    77.

1097

Békés

2366

Irodák

3000


3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


           Kálmán Tibor s.k.                                                                         Tárnok Lászlóné s.k.

               polgármester                                                                                       jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. november 27. napján.


Tárnok Lászlóné s.k.

         jegyző