Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30 - 2021. 10. 30

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.30.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdése, valamint a 88. § (4) bekezdése és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. § A települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az Önkormányzat az ingatlanhasználóknál keletkező települési szilárd és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(2) Feladata e tekintetben különösen:

a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,

b) a közszolgáltatás ellátására Szolgáltató kiválasztása, a Szolgáltatóval szerződés megkötése,

c) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes - a jogszabályban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása,

d) a közszolgáltatással összefüggő - egyéb jogszabályban nem rendezett - önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása.

Az ingatlanhasználó kötelezettségei

2. § A települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Természetes személy tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon mindennemű hulladék gyűjtése tilos. Ez alól kivétel a legfeljebb 3 m3, egyértelműen az ingatlanon képződő, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó, nem építési és bontási hulladék, valamint legfeljebb 10 m3, egyértelműen az ingatlanon képződő építési és bontási hulladék a keletkezésétől számított 1 éves időtartamig.”

3. § A települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet „A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések” alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:

„12/A. § (1) A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelői rendszeresen területbejárást végeznek a településen az elhagyott, valamint a nem engedélyezett helyre elhelyezett hulladék felderítése érdekében. Az önkormányzat tulajdonában lévő területen engedély nélkül elhelyezett hulladék észlelése esetén jegyzőkönyv és fényképes dokumentáció megküldésével jelzéssel élnek a polgármester felé, aki intézkedik az elhagyott hulladék felszámolásáról, elszállításáról.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladékot az önkormányzat az e Rendelet alapján hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó közszolgáltató alvállalkozójával – a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Nonprofit Kft.-vel – e tevékenységre külön kötött megállapodás alapján szállíttatja el. Az alvállalkozó köteles az elhagyott hulladékot összegyűjteni, elszállítani és kezelni, valamint a veszélyes hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és terület tisztításáról, hulladékmentesítéséről gondoskodni.

(3) A közterületen elhagyott hulladék (2) bekezdés szerinti felszámolásának költségeit az önkormányzat a mindenkori költségvetésében biztosítja.”

4. § A települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet III. Fejezete a következő 14/A. §-sal egészül ki:

„14/A. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) g) pontja alapján és az e Rendeletben foglalt mértékben és ideig jogosult.

(2) A Közszolgáltató a törvény 35. § (1) g) pontjában meghatározott személyes adatok kezelésére jogosult.

(3) A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(4) A Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedéssel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal vagy törlés, illetve megsemmisülés vagy sérülés ellen.

(5) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralékok behajtására használhatja fel.

(6) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.

(7) Ezen rendelkezéseket alkalmazni kell a Közszolgáltató alvállalkozójára is.”

5. § A települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról szóló 37/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet

a) 1. § (6) bekezdés a) pontjában az „illetőleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg,

b) 1. § (6) bekezdés b) pontjában az „illetőleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg,

c) 6. § (3) bekezdésében az „illetőleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg

lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.