Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

A "Keszthely Hazavár!" ifjúságsegítő program ösztönző támogatásairól szóló 15/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30 - 2021. 10. 30

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

A "Keszthely Hazavár!" ifjúságsegítő program ösztönző támogatásairól szóló 15/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.30.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 9 és 15. pontjában, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1), (2); 4. § (3); 12. § (5); 19. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A „Keszthely hazavár!” ifjúságsegítő program ösztönző támogatásairól szóló 15/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § E rendelet alkalmazásában:

1. munkaviszony: minimum 4 órás munkaviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági, ügyészségi jogviszony, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjainak szolgálati viszonya, illetve kisgyermek után járó CSED, GYED, GYES, vagy GYET juttatás;

2. saját vállalkozás: egyéni vállalkozói tevékenység; vagy betéti társaság működtetése, amelyben pályázó beltag; vagy korlátolt felelősségű társaság működtetése, amelyben pályázó egyedüli tag;

3. hiányszakma: ács, asztalos, autóbuszvezető, autószerelő, bádogos, burkoló, cukrász, építőmérnök/építészmérnök, épület- és szerkezetlakatos, épületgépész technikus/mérnök, erősáramú elektrotechnikus, fémnyomó, festő/mázoló/tapétázó, gépgyártástechnológiai technikus, gyakorló ápoló, hegesztő, jogász, karosszérialakatos, kisgyermekgondozó/nevelő, kőműves, közgazdász, közigazgatási szakember, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, nehézgépkezelő, női szabó, orvos, pedagógus, pék, pincér, szakács, szoftverfejlesztő, vegyésztechnikus, villanyszerelő, víz/csatorna- és közműrendszer-szerelő;

4. közeli hozzátartozó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott személy;

5. vagyon: saját tulajdonú ingatlan és egyéb vagyon összessége.

6. saját tulajdonú ingatlan: olyan, a pályázó tulajdonában lévő, lakhatás céljára szolgáló ingatlan, amelyben a pályázó tulajdoni részesedése eléri, vagy meghaladja az 50%-ot. Nem minősül saját ingatlannak az olyan lakóingatlan, amelyben a pályázó tulajdoni részesedése nem haladja meg az 50 %-ot, és a tulajdoni illetőség özvegyi joggal, vagy bejegyzett haszonélvezeti (használati) joggal terhelt, és a jog jogosultja ténylegesen a lakásban lakik;

7. egyéb vagyon: jármű, vagy egyéb vagyontárgy, aminek együttes értéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcvanszorosát;

8. önkéntes közösségi tevékenység: a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerinti regisztrációval rendelkező szervezetnél önkéntesen, térítésmentesen végzett támogató tevékenység, valamint a projekt keretében szervezett önkéntes napokon való részvétel, főbb feltételeit a támogatási szerződés határozza meg;

9. élettársi kapcsolat: a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény szerint bejegyzett élettársi kapcsolat, valamint az egyéb élettársi kapcsolat, amennyiben a pár tagjai erre vonatkozóan teljes bizonyító erejű magánokiratban közös nyilatkozatot tesznek;

10. lakcím: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 1992. évi LXVI. törvény 5. § (4) bekezdésében meghatározott lakcím adat.”

2. § A „Keszthely hazavár!” ifjúságsegítő program ösztönző támogatásairól szóló 15/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelet 13. és 14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„13. § (1) Az önkormányzat a „Keszthely hazavár!” projekt keretében felújított és berendezett, a 8. mellékletben felsorolt lakásokat az alábbi feltételek szerint hasznosítja:

(2) A rendelet 8. mellékletében felsorolt lakások bérbeadására kerül sor a pályázat keretében. A lakásokra házastársak illetve élettársi kapcsolatban élők részére pályázhatnak.

(3) A támogatott legfeljebb a birtokba adás napjától számított 12 hónapon keresztül lehet bérlője a projekt keretében felújított ingatlannak a pályázat időszaka alatt.

(4) A támogatottnak a jogosultság megszűnését követően 30 nap áll rendelkezésére az ingatlanból való kiköltözésre.

(5) A támogatottnak a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie, csak az általa használt bérlemény rezsiköltségének megfizetésére köteles.

(6) A lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a támogatott házaspár, vagy élettársi kapcsolatban élő pár Zala megye területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatóval munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álljon, vagy Zala megyei székhellyel saját vállalkozást működtessen, vagy részesüljön az e rendelet alapján nyújtott valamely ösztönző támogatásban.

(7) A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a lakásba költözés időpontjától számított 3 munkanapon belül a bérleményben állandó lakóhelyet létesít.

14. § A támogatásra az a pár nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a pályázat elbírálásáig nem tölti be a 35. életévét, házastársak vagy élettársi kapcsolatban élők esetén ezen feltételnek mindkét főnek meg kell felelnie,

b) vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Keszthelyen marad a támogatás lejártát követő minimum 2 évig,

c) vállalja, hogy ingatlanvásárlási célra pénzügyi alapot hoz létre (pl. lakástakarék-pénztár), amelybe a bérleti díj megfizetése helyett havonta elhelyez minimum 20.000 Forint összegű megtakarítást. Ennek igazolását az Önkormányzat kérheti a támogatottól.”

3. § (1) A „Keszthely hazavár!” ifjúságsegítő program ösztönző támogatásairól szóló 15/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A lakhatási támogatás igénybevételére vonatkozó pályázati felhívást az önkormányzat Keszthely város honlapján hirdeti meg. A pályázati felhívás több ütemben történhet, a lakások felújításának függvényében

(2) A Bíráló Bizottság jogosult a jelen rendeletben foglalt feltételeknek megfelelően további pályázat kiírására is, a lakások folyamatos bérbeadása érdekében.”

(2) A „Keszthely hazavár!” ifjúságsegítő program ösztönző támogatásairól szóló 15/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelet 15. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A pályázat elbírálása során azok a párok, amelyek legalább egyik tagja 30 év alatti, előnyben részesülnek.

(5) A szerződéskötés határideje a Bizottság döntésének meghozatalát követő 30 nap.”

4. § A „Keszthely hazavár!” ifjúságsegítő program ösztönző támogatásairól szóló 15/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A rezsitámogatásra vonatkozó pályázati felhívást az önkormányzat 2019. július 15. napjáig hirdeti meg, Keszthely város honlapján.)

„c) A Bíráló Bizottság jogosult a jelen rendeletben foglalt feltételeknek megfelelően további pályázat kiírására is a rendelkezésre álló forrás erejéig. ”

5. § A „Keszthely hazavár!” ifjúságsegítő program ösztönző támogatásairól szóló 15/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelet 24. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A tanulmányi ösztöndíj támogatásra vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2019. július 15. napjáig hirdeti meg Keszthely város honlapján.)

„c) A Bíráló Bizottság jogosult a jelen rendeletben foglalt feltételeknek megfelelően további pályázat kiírására is a rendelkezésre álló forrás erejéig.”

6. § A „Keszthely hazavár!” ifjúságsegítő program ösztönző támogatásairól szóló 15/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A kereset-kiegészítő támogatás keretében történő foglalkoztatásra vonatkozó pályázati felhívást az önkormányzat Keszthely város honlapján hirdeti meg. A pályázat két fordulóban kerül kiírásra:)

„c) A Bíráló Bizottság jogosult a jelen rendeletben foglalt feltételeknek megfelelően további pályázat kiírására is a rendelkezésre álló forrás erejéig.”

7. § A „Keszthely hazavár!” ifjúságsegítő program ösztönző támogatásairól szóló 15/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelet

a) 9. § (4) bekezdésében az „A Bizottság döntése alapján – indokolt esetben - egyidejűleg” szövegrész helyébe az „Egyidejűleg” szöveg és a „három” szövegrész helyébe az „egy” szöveg,

b) 16. § (3) bekezdésében a „„Keszthely hazavár!” pályázat szakmai vezetője” szövegrész helyébe a „Keszthelyi Polgármesteri Hivatal ifjúsági referense” szöveg,

c) 28. § (1) bekezdésében a „2020. február 29. napjáig” szövegrész helyébe a „Keszthely város honlapján” szöveg és a „Keszthely város honlapján. A pályázat benyújtása folyamatos, végső határideje 2021. január 15” szövegrész helyébe az „ , a jelen rendeletben foglalt feltételeknek megfelelően a rendelkezésre álló forrás erejéig” szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti A „Keszthely hazavár!” ifjúságsegítő program ösztönző támogatásairól szóló 15/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdése.

9. § Az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok értékesítéséről szóló 31/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdésében a „kell megállapítani” szövegrész helyébe a „ , beköltözhető állapotban kell meghatározni” szöveg lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.