Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 45/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 05 - 2020. 09. 04


BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

19/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 45/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 43. § (3) bekezdésében és a 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Békési Ipartestület véleményének kikérésével a helyi adókról illetékességi területén a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 45/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése.


2. § Hatályát veszti a Rendelet 4. § f) pontja.


3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Békés, 2020. szeptember 4.


    Kálmán Tibor s.k.                             Tárnok Lászlóné s.k.

      polgármester                                           jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. szeptember hó 4. napján


Tárnok Lászlóné s.k.

     jegyző