Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 11. 01

Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

2021.11.01.

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 132. § (4) bekezdése, d. és g. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 8 a pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § (1) Ha a rendelet eltérően nem rendelkezik, hatálya kiterjed Szihalom Község közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban :Sztv) 3 §-ában megjelölt személyekre.

(2) Az (1) bekezdés értelmében a rendelet hatálya kiterjed Szihalom Község közigazgatási területén állandó lakcímmel, tartózkodási engedéllyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő személyekre.

(3) Illetékességre tekintet nélkül jogosult települési támogatásra az a személy, akinek életét, testi épségét és a megélhetését biztosító ingó, ingatlan vagyonát a késedelmes intézkedés veszélyeztetné.

2. Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások

2. § (1) Kérelem alapján vagy hivatalból indult eljárásra, indokolt esetben környezettanulmány készítését követően, a Képviselő-testület évente meghatározott mértékig települési támogatást biztosíthat az alábbi feltételek fennállása esetén annak a személynek:

a) akinek a 18. életévét betöltött, orvosi igazolás szerint tartósan beteg hozzátartozójának ápolása, gondozása

b) gyógyszerköltsége alapján személyes gyógyszerköltségeinek viselése

c) hozzátartozója eltemetéséről történő gondoskodás létfenntartását veszélyezteti

(2) Települési támogatás egy személynek, családnak az (1) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt feltételek fennállása esetén évente legfeljebb 3 alkalommal, alkalmanként legfeljebb 10.000 Ft összegben adható.

a) Települési támogatás egy személynek, családnak az (1) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt feltételek fennállása esetén évente legfeljebb 3 alkalommal, alkalmanként legfeljebb 10.000 Ft összegben adható.

b) 2. § (1.) bekezdés c. pontja szerinti települési támogatás összege 30.000 Ft.

(3) 2. § (1.) bekezdés a), b),és c) pontja esetében a támogatás annak a személynek adható akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %- át, egyedülálló esetén 550 %-át

(4) 2 § (1) bekezdés a. és b. pontja szerinti települési támogatás havi rendszereséggel is megállapítható azon rászorult részére aki a (3) bekezdés szerinti jövedelemmel rendelkezik és a létfenntartási problémája egyszeri települési támogatás megállapításival nem oldható meg. Havi rendszereséggel 3-6 hónapra állapítható meg települési támogatás, legfeljebb 60 000 Ft adható évente.

a) Amennyiben a határozatban többszöri kifizetés kerül megállapításra, rendelkezni kell a későbbi kifizetések időpontjáról, a kifizetések összegéről, és a kifizetések módjáról

b) A 2. § (1) bekezdés c pontja szerinti települési támogatás abban az esetben adható ha vagy az elhunyt vagy a hozzátartozó, vagy mindkettő szihalmi lakos, és a haláleset bekövetkezését követő 6 hónapon belül a kérelem benyújtásra kerül.

3. § (1) Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete- az önkormányzat anyagi helyzetétől függően – külön határozatában meghatározott összegben és lakosok részére hivatalból, Szihalom község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő lakosok részére, pénzbeli, természetbeni szociális ellátást nyújthat eseti jelleggel:

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át

b) egyedül élő esetében a 800 %-át

nem haladja meg.

(2) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak.

(3) Az (1) bekezdésben érintett személyeknek a)-b) pont szerinti jövedelmüket az 1. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével vagy jövedelemigazolással kell igazolniuk.

4. § (1) A lakhatási települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A támogatás nyújtható a villanyáram, a víz és a gázfogyasztás kiadásainak viseléséhez.

(2) Lakhatási települési támogatásra jogosult az a személy , akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át, egyedülálló esetén a 300 % -át.

(3) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a háztartás tagjainak jövedelemigazolását

b) a lakásban lakás jogcímét igazoló dokumentumot (adásvételi szerződés, bérleti szerződés) , ezen dokumentum hiányában a jogcím igazolására kérelmező nyilatkozata is elfogadható,

c) a kérelem benyújtását megelőző hónapban teljesített víz-, gáz –és villanyszámlák befizetését igazoló dokumentumot ( befizetett számlamásolat , bankszámlakivonat )

(4) Lakhatási települési támogatás havi összege egységesen 3.000.- forint.

(5) A lakhatási települési támogatás kifizetése lakkossági folyószámlára történő utalással történik minden esetben.

(6) A lakhatási települési támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illetti meg. A támogatást 12 hónapra kell megállapítani. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja.

(7) A lakhatási települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

5. § Szihalom Község Önkormányzat Képviselő- testülete a 2§, 3 §, 4 §- ban szabályozott települési támogatás megállapításának hatáskörét polgármesteri hatáskörbe helyezi.

6. § (1) Kérelem alapján vagy hivatalból indult eljárásra, indokolt esetben környezettanulmány készítését követően, a polgármester évente a 2. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott összeg kétszereséig rendkívüli települési támogatást biztosít annak a személynek, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 500 %-át, egyedüláálló esetén 550%-át és létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, ezért saját maga vagy családja eltartásáról más módon nem tud gondoskodni, és a rendeletben foglalt egyéb feltételeknek megfelel.

(2) Rendkívüli élethelyzetnek minősül az Sztv. 45. § (4) bekezdésében felsoroltakon túl, amikor az érintett jövedelmi viszonyaiban önhibáján kívül legalább 50 %-os csökkenés következik be.

(3) Rendkívüli települési támogatás kivételes esetben természetbeni támogatásként is megállapítható az (1),(2) bekezdésben foglalt feltételek megléte esetén.

(4) Természetben nyújtott támogatás különösen: tüzelő, tisztitó.- és tisztálkodó szerek, ruhanemű , építőanyag, élelmiszer.

(5) A természetben nyújtott támogatás az (1) bekezdésben meghatározott támogatási mértéken felül, attól függetlenül nyújtható . Ennek mértéke : legfeljebb 60. 000 ,Ft/ év.

(6) Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem havonta 1 alkalommal nyújtható be.

(7) Hatóság által igazolt katasztrófa helyzet miatt beadott kérelem jövedelem igazolás nélkül elbírálható. Ilyen esetben egyszeri 50.000,-Ft- ig terjedő támogatás adható.

7. § (1) A Képviselő-testület a települési támogatást 3 évente egy alkalommal, legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege háromszorosa mértékéig terjedő kamatmentes kölcsön formájában is nyújthatja annak a rászoruló személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg jelen rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatárt, bizonyítottan olyan rendkívüli élethelyzetbe került, amely veszélyezteti családja létfenntartását( 6. § (2) )bekezdés és rendelkezik olyan jövedelemmel, amely garanciát jelent a visszafizetésre.

(2) Nem részesíthető kölcsönben az (1) bekezdésben foglaltaknak egyébként megfelelő személy, ha:

a) köztudottan önhibájából került nehéz anyagi helyzetbe

b) rendelkezik olyan vagyonnal, amellyel a válsághelyzetet megoldhatja

c) korábban igénybe vett kölcsönét nem vagy késedelmesen fizette vissza

(3) Ha a kölcsön összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg 3 hónap, ha kétszeresét nem haladja meg, 6 hónap, ha a háromszorosát nem haladja meg 9 hónap alatt kell visszafizetni havonként meghatározott részletekben.

(4) A kölcsön iránti kérelmet a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani.

(5) A kölcsön nyújtásáról, illetve az elutasításról a Képviselő-testület legkésőbb a kérelem benyújtását követő soron következő ülésén dönt.

(6) A kölcsönben részesülőkkel a polgármester szerződést köt, amely tartalmazza a támogatás felhasználásának célját és összegét, a visszafizetés feltételeit, a kölcsön késedelmes fizetés esetén a behajtás módját.

(7) A kölcsön behajthatatlansága esetén a Képviselő- testület dönt a kölcsön vissza nem térítendő támogatássá történő átváltoztatásáról.

3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

8. § A személyes gondolkodást nyújtó ellátások körében Szihalom Községi Önkormányzat társulási formában Füzesabony Szihalom Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ (Központ) által alapellátásként étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali alapellátást nyújt.

9. § (1) Szociális étkezés keretében az önkormányzat azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani, különösen:

a) koruk

b) egészségügyi állapotuk

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk miatt

(2) Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg.

(3) Az étkeztetésért fizetendő térítési díj összegét Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő- testületének térítési díj rendelete határozza meg.

(4) Az étkeztetést az étel elvitelének lehetővé tételével, vagy indokolt esetben – külön térítés ellenében – az étel házhozszállításával lehet biztosítani.

(5) Az étkeztetés megállapításáról és megszüntetéséről a Központ Szihalmi telephely vezetője dönt.

10. § (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azon személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.

(2) A házi segítségnyújtás az alábbi szolgáltatásokat, szolgáltatási tevékenységeket foglalja magába:

a) az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása;

b) az orvos előírása szerint alapvető gondozói, ápolási feladatok ellátása;

c) segítségnyújtás a higiénia fenntartásában;

d) közreműködés az igénylő életvitelében, úgymint bevásárlás, begyújtás stb.

e) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban;

f) segítségnyújtás a különböző szociális ellátásokhoz való hozzájutáshoz;

g) az előgondozást végző személlyel való együttműködés

11. § (1) Az idősek klubjában a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozását lehet biztosítani.

(2) A felvételi kérelmek elbírálásáról a Központ Szihalmi telephely vezetője dönt.

12. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

13. § Hatályát veszti Szihalom Község Önkormányzat Képviselő- testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.12) önkormányzati rendelete.