Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 24 - 2021. 11. 26

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.24.

Encs Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (1) b) pontjában és (3) bekezdésében, 45.§-ában, 48.§ (4) bekezdésében, 58/B§ (2) bekezdésében, 92.§ (1)-(2) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 16/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Encs Város Önkormányzata évente - a költségvetési keretösszeg rendelkezésre állása esetén - egy alkalommal támogatást nyújt azon encsi bejelentett lakóhellyel , tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Encsen élő személynek, aki 62. életévét betöltötte és részére tárgyévben a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ellátást (saját jogú öregségi nyugdíj, saját jogú öregségi nyugellátás mellett folyósított özvegyi nyugdíj, szolgálati járadék, megváltozott munkaképességűek ellátása) folyósít, amennyiben ellátásának havi összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum hétszeresét.

A támogatás megállapítására - a (8) bekezdésben meghatározott kivétellel - hivatalból kerül sor.”

2. § (1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A települési támogatás , élethelyzettől függően, természetbeni támogatási formában kerül megállapításra.”

(2) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Természetben nyújtott ellátási formák elsősorban:)

„c) A helyi adóteher csökkentéseként az adózó adószámláján történő jóváírással.”

(3) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Természetben nyújtott ellátási formák elsősorban:)

„e) Tüzifa támogatás biztosítása.”

3. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet „Települési támogatás” alcíme a következő 17/A. §-sal egészül ki:

„17/A. § Tüzifa támogatásra - a rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg erejéig - azok a személyek jogosultak, akik fatüzelésű fűtőberendezéssel rendelkeznek, és akiknek családjában az egy főre eső jövedelem nettó összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át, egyedülálló esetében pedig 500%-át. ”

4. § A 2.§ és 3.§ rendelkezéseit 2021. november 22. napjától kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.