Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 11. 24

Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

2021.11.24.

Encs Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) b) pontjában és (3) bekezdésében,45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a kiterjed az Sztv. 3. § (1)-(3) bekezdése szerinti személyekre, akik Encs Város Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkeznek, valamint az Sztv. 6.-7. §-ban meghatározott személyekre.

2. Eljárási rendelkezések

2. § (1) A szociális ellátások iránti kérelmet – a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak kivételével - e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani az abban meghatározott mellékletekkel a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához.

(2) A lakásfenntartási célú települési támogatás iránti kérelmet e rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani az abban meghatározott mellékletekkel a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához

(3) A beiskolázási támogatás iránti kérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(4) Az időskorúak támogatása iránti kérelmet a rendelet 4. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(5) a) A kérelmező minden ellátási formához – kérelemhez – a rendszeres pénzellátásokról igazolást, a települési támogatáshoz vagyonnyilatkozatot is köteles csatolni.

b) Rendszeres pénzellátásról szóló igazolásnak minősül a nyugdíjszelvény és a nyugellátás éves összegéről kiállított igazolás, munkáltatói igazolás, munkaszerződés, vállalkozás esetén havi átlagjövedelemről szóló nyilatkozat az előző évi adóigazolással, tartásdíj megállapításáról szóló bírósági végzés, tartásdíj fizetését igazoló szelvény, ösztöndíj éves összegéről igazolás, jövedelemmel nem rendelkezők esetében Encsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya igazolása a regisztrálásról.

(6) A rendszeres pénzellátások igazolások mellett –a települési támogatáshoz az igénylő köteles benyújtani:

a) betegség esetén orvosi igazolás a betegségről, a gyógyszerköltségről, fekvő beteg intézmény igazolását, speciális betegség (pl. cukorbetegség) esetén oktató táborozás költségeiről igazolás, haláleset esetén eredeti halotti anyakönyvi kivonatot, elemi kár esetén szakhatósági véleményt, lopás esetén a feljelentésről igazolást; egyéb a többletkiadást hitelt érdemlően bizonyító dokumentumot;

b) elhunyt személy eltemettetési költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatáshoz – biztosító társaság által történő temettetés esetén is – eredeti temetési számlát és eredeti halotti anyakönyvi kivonatot;

c) köztemetéshez az eltemettetésre köteles személy anyagi és büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát, hogy nem tud gondoskodni az eltemetésről;

(7) A hivatalból induló, vissza nem térítendő és polgármesteri hatáskörbe tartozó települési támogatás elbírálásánál a kérelem benyújtásától el kell tekinteni.

(8)1 Az e rendeletben szabályozott támogatásokat igénylők szociális, vagyoni körülményeinek, valamint egészségi állapotának megismerése érdekében szükség szerint környezettanulmányt kell készíteni, továbbá háziorvosi, szakorvosi, védőnői, pedagógiai véleményt, javaslatot kell kérni.

3. § Az újabb kérelem elbírálásánál a család bármely tagja részére egy éven belül nyújtott valamennyi önkormányzati támogatást figyelembe véve kell eljárni.

4. § (1)2 Az e rendeletben megállapított ellátások pénzben – lakcímre, folyószámlára, utalással, adószámlán jóváírással, készpénzben –, vagy közüzemi vállalatokhoz, intézményekhez történő utalással, vagy élelmiszerutalvány, valamint egyéb utalványi formákban kerülnek kifizetésre.

(2)3 Amennyiben kétségesnek látszik, hogy a megállapított ellátás, vagy támogatási összeg a célnak megfelelően kerülne felhasználásra, az elsőfokú jogkör gyakorlója a jogosult helyett a teljes összeget más személy részére adja át (elsősorban a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ családgondozója), elszámolási kötelezettség előírása mellett. Ezen esetben be kell szerezni a segély felvételére kijelölt személy nyilatkozatát, miszerint vállalja és biztosítja a kiutalt segély jogosultra történő rendeltetésszerű felhasználását.

5. § A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Sztv.-ben foglaltakat kell alkalmazni.

6. §4 A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a szociális ügyekkel foglalkozó Igazgatási Iroda az alábbiak szerint ellenőrzi:

a) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó rendszerben

b)5 megkeresi az illetékességgel rendelkező adóhatóságot

c)6 megkeresi az igazolást kiállító szervet, munkáltatót

II. Fejezet

Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások[

Aktív korúak ellátása

(Sztv. 33-37/C. §)

7. §

Települési támogatás

(Sztv. 45. §)

8. § (1)7 Települési támogatást nyújt kérelemre:

a) lakásfenntartási támogatásként: a lakás fenntartási költségeihez,

b) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként

c) rendkívüli támogatásként.

d) a (3) bekezdésben meghatározott szolgáltatás biztosítására,

e) tanulmányi támogatásként

f) időskorúak támogatásaként.

(2) A települési támogatás iránti kérelem elbírálására a polgármester jogosult.

(3)8

Rendkívüli települési támogatás

9. § (1) E rendeletben meghatározottak szerint nyújtható rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére elsősorban az 1993. évi III. 45. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben.

(2)9 A rendkívüli települési támogatást nyújtása kérelemre történik.

10. § (1)10 Rendkívüli települési támogatást a polgármester évi max. 100.000,- Ft összegig annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek állapítja meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén annak 300 %-át.

(2)11

11. § (1) A 10. §-ban meghatározott összeg

a) kamatmentes kölcsön, vagy

b) vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.

12. § (1) Kamatmentes kölcsön nyújtható:

- nyugdíjba vonulást követő időszakra, az ellátás megállapításáig, vagy
- munkaviszony megszűnése esetén a felmondási időre eső összeg, illetve a végkielégítés vagy vagyoni jegy megváltási összege kézhezvételének napjáig, vagy
- előre nem látható, önhibán kívül bekövetkezett jelentős többletkiadás miatt (elemi kár, tűzeset, beázás, baleset, haláleset).
(2)A kamatmentes kölcsön igénybevételének további feltétele, hogy a kérelmező hozzájárul ahhoz, hogy nemfizetés esetén a kölcsön összege - egy összegben vagy részletekben - közvetlenül levonható munkabéréből vagy egyéb járandóságából, vagy a nyilatkozata alapján a követelés zálogjoggal biztosítható.
(3)A kamatmentes kölcsön nagyságát, visszafizetésének kezdő időpontját és tartalmát úgy kell megállapítani, hogy igazodjon a támogatott anyagi, szociális helyzetéhez.
(4)Ugyanaz a személy vagy család a kamatmentes kölcsön igénybevételére - bármely jogcímen - mindaddig nem jogosult, amíg nem teljesített visszafizetési kötelezettsége áll fenn az önkormányzattal szemben.
(5)12

13. § (1) Vissza nem térítendő támogatás nyújtható elsősorban:

- tartós (legalább egy hónapot meghaladó időtartamú) betegség, illetve egyéb ok miatti jövedelem-kiesés,
- előre nem láthatóan bekövetkezett, önhibán kívül jelentkező kisebb összegű többletkiadás,
- kisebb összegű elemi kár bekövetkezése esetén.
(2)Kisebb összegű az (1) bekezdés szerinti többletkiadás, vagy elemi kár, ha annak összeg a 25.000 Ft-ot nem haladja meg.

Lakásfenntartási támogatás

14. § (1) Az önkormányzat települési támogatást nyújt lakásfenntartási támogatás formájában a szociálisan rászoruló személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez az e rendeletben megállapított feltételek fennállása esetén.

(2) Lakásfenntartási támogatásra jogosult

a) az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át ( 42.750,-) és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona

b) az az egyedül élő személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és vagyona nincs.

(3) A lakásfenntartási támogatás összege

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben: 2500 Ft/hó,

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben: 5000 Ft/hó.

(4) Az önkormányzat a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, szemétszállítás díjához nyújt lakásfenntartási támogatást.

(5) A lakásfenntartási támogatást természetbeni szociális ellátás formájába megállapított támogatás. A támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá.

(6) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani azzal, hogy az a benyújtási hónap első napjától jár.

(7)13 Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak kerül megállapításra, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

14/A. § (1) kérelmező személy a jogosultság egyéb feltételeként köteles az általa lakott ház udvarát, kertjét gondozni az alábbiak szerint:

a)14

b)15 az ingatlanhoz tartozó az udvar, illetve kert rendben tartása, gyommentesítése, az ingatlan előtti járda, járda hiányában egy méter széles területsáv, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, síkosság mentesítése, hó eltakarítása,

c)16

d) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése a 18/1998.(VI.3.) NM rendelet 36. § (4) bekezdése szerint megtörténik,

e) az ingatlan és a kerítéssel kívül határos területe, valamint a járda őszi lombeltakarítása a lombhullástól folyamatosan megtörténik és legkésőbb november 30-ig befejeződik,

(2) A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével - az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével - fel kell szólítani. Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig sem biztosítja, annak lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg.

(3) A lakókörnyezet rendezettségéről az Igazgatási Iroda készíti el a környezettanulmányt.

(4) A jogosultság feltételeként előírt feltételek betartását az önkormányzat a közterület felügyelők és a családsegítő szolgálat munkatársai bevonásával rendszeresen ellenőrzi.

15. §

Elhunyt személy eltemettetési költségeihez való hozzájárulás

16. § (1) Az elhunyt személy eltemettetési költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás az eltemettetőnek adható juttatás.

(2) Összege 20.000,-Ft, ha a család egy főre számított havi átlagjövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, vagy egyedülálló esetén 400 %-át nem haladja meg.

Tanulmányi támogatás

16/A. § (1)17 Az Encs város közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Encsen élő, azon a Humánágazati Bizottság által meghatározott, közzétett pályázati jövedelemhatároknak megfelelő egy főre eső jövedelemmel rendelkező, felsőfokú tanulmányokat folytató diákok esetében nyújtható tanulmányi támogatás, akik részt vesznek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatban.

(2) A támogatás fedezetét, a költségvetési évben tervezett és fel nem használt pályázati keretösszeg biztosítja.

(3) A támogatási keretösszeget az arra jogosult hallgatók között a Humánágazati Bizottság által megállapított jövedelemhatárok szerint arányosítva kell elosztani.

(4) A támogatás megállapításával, nyújtásával kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

16/B. § (1)18 Egyszeri beiskolázási támogatásban részesül, a költségvetésben elkülönített keretösszeg rendelkezésre állása esetén, minden év szeptember 10. napjáig hivatalból az az Encs város közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Encsen élő, felsőfokú tanulmányokat folytató diák, a pályázatban meghatározott jövedelemi határok között, aki részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatban.

(2) A támogatás mértékét a mindenkori költségvetési keretösszeg erejéig a képviselő-testület állítja meg.

16/C. § (1)19 Beiskolázási támogatásban részesül, a költségvetésben elkülönített keretösszeg rendelkezésre állása esetén, kérelemre az a tanuló, aki:

a) tanulói jogviszonyban áll alapfokú oktatási intézményben, illetve érettségi vizsgára felkészítő nappali oktatási rendben működő középfokú oktatási intézményben, szakközépiskola 9. évfolyamán tanul és 16. életévét a tanév kezdetéig nem töltötte be.

b) saját maga, valamint szülője vagy törvényes képviselője encsi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen Encsen él.

(2) A tanulói jogviszony fennállását – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 15 napnál nem régebbi iskolalátogatási bizonyítvánnyal kell igazolni.

(3)20

(4)21 A támogatás minden tanévben szeptember 10-ig lehet benyújtani.

(5)22

(6) A lakóhely, tartózkodási hely megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.

(7) A nagykorú gyermek akkor tekinthető külön élőnek, ha szüleitől, törvényes képviselőjétől a lakóhelye különböző.

(8)23 Az életvitelszerű élés ellenőrzése céljából - szükség esetén - az Encsi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája környezettanulmányt készít, vagy készíttet a Család- és Gyermekjóléti Központ bevonásával, és ellenőrzi a rendelkezésére álló nyilvántartásokat.

(9) A támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell a támogatás visszafizetésére.

(10) A kérelmező a beiskolázási támogatás igénylése esetén köteles a saját és vele azonos háztartásban élő, ott lakóhellyel rendelkező jogosult személyi adatairól nyilatkozni.

(11) A támogatás mértékét - az igénylések számának ismeretében - a mindenkori költségvetési keretösszeg erejéig a képviselő-testület állítja meg.

12) A 16/B. § (1) bekezdésében és 16/C. § (1) bekezdése alapján az a diák, tanuló részesíthető támogatásban, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg 2020. évben a 130 000 Ft-ot, az ezt követő években pedig a mindenkori KSH által közzétett országos átlagjövedelemi határt.
(13)24 A 16/B. § (1), illetve a 16/C. § (1) bekezdés szerinti támogatás családonként maximum három gyermek után lehet igénybe venni.

Időskorúak támogatása

16/D. § (1)25 Encs Város Önkormányzata évente - a költségvetési keretösszeg rendelkezésre állása esetén - egy alkalommal támogatást nyújt azon encsi bejelentett lakóhellyel , tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Encsen élő személynek, aki 62. életévét betöltötte és részére tárgyévben a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ellátást (saját jogú öregségi nyugdíj, saját jogú öregségi nyugellátás mellett folyósított özvegyi nyugdíj, szolgálati járadék, megváltozott munkaképességűek ellátása) folyósít, amennyiben ellátásának havi összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum hétszeresét.

A támogatás megállapítására - a (8) bekezdésben meghatározott kivétellel - hivatalból kerül sor.
(2)A támogatás nyújtásának tervezett időpontja a Karácsonyi Szeretetnap ünnepe.
A kifizetésekről a képviselő-testület által költségvetésben biztosított előirányzat erejéig a polgármester külön döntést hoz.
(3)A támogatás lehet pénzbeli szociális ellátás, illetve utalvány formájában nyújtott természetbeni ellátás, melynek összege 4.000 forint, ha az ellátott ellátásának havi összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum hétszeresét.
(4)26 A támogatási összeget a támogatottak részére - az (5) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a Szeretetnapi ünnepség keretében vehetik át.
(5)27 A támogatási összeget a támogatottak a polgármesteri külön döntésben meghatározott módon és időpontig veszik át.
a)a rendezvényen való részvételben akadályoztatásuk esetén 30 napon belül az Encsi Polgármesteri Hivatal Igazgatási irodáján ügyfélfogadási időben, illetve
b)28 lakóhelyükön – helyi kézbesítés, illetve postai kézbesítés útján.
(6)A támogatás megállapítása azon támogatottak esetében, amelyek folyósítási címe és lakcíme megegyezik, a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által biztosított kimutatás alapján hivatalból történik.
(7)Annak az (1) bekezdésben megjelölt ellátásban részesülő személynek, akinek folyósítási címe eltér bejelentett lakóhelyétől, a támogatásra való jogosultságot érvényes lakcímkártyája bemutatásával kell igazolnia.
(8)Annak az (1) bekezdésben megjelölt ellátásban részesülő személynek, aki bármely ok miatt a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött listán nem szerepel, a támogatást kérelmeznie kell a 4. mellékletben szereplő formanyomtatványon.
A kérelemhez csatolni kell:
a)a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvényt, vagy a banki kivonatot és
b)a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított éves ellátásról szóló összesítőt vagy az ellátás megállapításáról szóló döntést, amennyiben az ellátás megállapítására a tárgyévben került sor.
(9)A (7)-(8) bekezdés szerinti esetben a kérelem benyújtásának határidejéről – a (2) bekezdésben foglalt döntéssel egyidejűleg – a polgármester dönt. A határidő elmulasztása jogvesztő. Amennyiben a benyújtott kérelem a feltételeknek megfelel, a támogatás folyósítása az (5) a) pontja szerint történik.

2. Természetben nyújtott szociális ellátások

Települési támogatás

(Sztv. 45. §)

17. § (1)29 A települési támogatás , élethelyzettől függően, természetbeni támogatási formában kerül megállapításra.

(2)30 Természetben nyújtott ellátási formák elsősorban:

a) Családsegítő Szolgálat útján:

aa) tartós élelmiszer, ruhanemű, tüzelő és egyéb fogyasztási cikkek vásárlása,

ab) étkeztetés biztosítása.

b) Átutalással az érintett intézmény számlájára:

ba) tankönyv, füzetcsomag, iskolai felszerelés biztosítása,

bb) kötelező iskolai rendezvényen való részvétel költségeinek viselése,

bc) gyermekintézmények térítési díjának átvállalása, illetve ahhoz történő hozzájárulás (óvoda, iskolai napközi, diákotthoni, kollégiumi díjak)

bd) közüzemi díjak befizetése, ide értve a város közigazgatási területén működtetett közkifolyók használatának költségét, amennyiben annak 300 méteres körzetében legalább egy olyan család él, amely nem rendelkezik ivóvíz-bekötéssel és a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el az országos átlagjövedelmet.

c)31 A helyi adóteher csökkentéseként az adózó adószámláján történő jóváírással.

d) Élelmiszer-utalvány biztosítása.

e)32 Tüzifa támogatás biztosítása.

17/A. §33 Tüzifa támogatásra - a rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg erejéig - azok a személyek jogosultak, akik fatüzelésű fűtőberendezéssel rendelkeznek, és akiknek családjában az egy főre eső jövedelem nettó összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át, egyedülálló esetében pedig 500%-át.

Köztemetés

(Sztv. 48. §)

18. § A képviselő-testület a köztemetésről történő gondoskodásra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

III. Fejezet

Szociális szolgáltatások

1. Az ellátások formái

19. § (1)34 A személyes gondoskodás keretében az önkormányzat az alábbi ellátási formákat biztosítja:

a) alapellátási formák:

aa) étkeztetés,

ab) házi segítségnyújtás,

ac) családsegítés,

ad) támogató szolgáltatás,

ae) nappali ellátást nyújtó intézmény (idősek klubja),

af) gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatás.

b) szakosított ellátások:

ápolást, gondozást nyújtó intézeti ellátás (szociális otthon)

(2) A szociális otthon és az idősek klubjának szolgáltatásait az e célra biztosított önkormányzati intézményben, a házi segítségnyújtást és az étkeztetést a jogosult lakóhelyén (lakásán) kell biztosítani.

Szociális kerekasztal

20. § (1) Az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, melynek feladata a szociálpolitikai, gyermekvédelmi koncepciók, döntések, rendelettervezetek véleményezése, a szolgáltatási típusok, formák, rendszerek értékelése, elemzése, a szolgáltatástervezési koncepció kialakításának elősegítése, az abban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kisérése.

(2) A szociális kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, üléseinek időpontját, napirendjét, ügyrendjét maga alakítja ki.

(3)35 Vezetője a Humánágazati Bizottság elnöke. Tagjai az önkormányzat illetékességi területén működő szociális és gyermekvédelmi alap- és szakellátást végző intézmény vezetője, egyházak képviselői, a vöröskereszt helyi szervezetének vezetője, vezető védőnő, oktatási-nevelési intézmények gyermekvédelmi felelősei, polgármesteri hivatal gyermekvédelmi és szociális hatósági tevékenységet ellátó belső szervezeti egységének a vezetője.

2. Alapellátások

21. § A személyes gondoskodás keretében biztosított ellátások feladatait a PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ integrált intézményként látja el, mely ellátások az Sztv.-ben foglaltaknak megfelelően vehetők igénybe, az intézményvezetőhöz e célra rendszeresített igénylő lap - kérelem – benyújtásával.

21/A. § Az alapellátások igénylésének Szt. 92. § (1) bekezdés szerinti eljárási szabályait, az ellátások megszűnésének eseteit, módját, az igénybe vevővel kötendő megállapodással összefüggő kérdéseket az ellátó intézmény, Képviselő-testület bizottsága által jóváhagyott, szakmai programjai tartalmazzák.

Idősek klubja

22. § (1) Az idősek klubjának igénybevétele során:

a) A rászorultságnál további szempont az egyedüllét és a társas együttélésre való igény, ugyanakkor

b) kizárja az igényjogosultságot a közösségi életre alkalmatlan egészségi állapot (pl.: fertőző betegség), illetve az intézményi jogviszony keretében előirt együttélési szabályok (házirend) ismételt vagy súlyos megsértése.

(2) Az igényjogosultak között előnyben kell részesíteni - azonos feltételek esetén:

- az egyedüllét (pszichés állapot)
- a várakozási idő, illetve
- az életkor szempontjából kedvezőtlenebb helyzetben lévő személyt.

Térítési díj

23. § (1) A 19. §-ban meghatározott ellátási formák esetében a jogosult által fizetett térítési díj alapja a 29/1993.(II.17.) Korm. rendeletben meghatározott költségek.

(2) A térítési díjat, annak összegét a Képviselő-testület rendeletben állapítja meg.

(3) A személyi térítési díj összegét valamennyi térítésköteles ellátás esetén egyedi elbírálás alapján az intézmény vezetője méltányossági jogkörben - a személyi térítési díj legalacsonyabb mértékéig - mérsékelheti, ha a kötelezett egyéni élethelyzete, jövedelmi, vagyoni viszonyai és egészségi állapota miatti rendkívüli kiadásai ezt indokolttá teszik.

(4) Az intézmény vezetője erről köteles a soron következő ülésen tájékoztatni a Humánágazati Bizottságot.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével - 2015. március 01. napjától lép hatályba.

(2) A rendelet 15. §-a 2015. július 01. napján lép hatályba.

25. § Hatályát veszti Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2011.(VII.05.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 10/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet, 14/2011.(XI.22.) önkormányzati rendelet, 3/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet, 28/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet.

1

A 2. § (8) bekezdése az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 7. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 4. § (1) bekezdése az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 7. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. § (2) bekezdése az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 7. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 6. § nyitó szövegrésze az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 7. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 6. § b) pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 7. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 6. § c) pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 7. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

7

A 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 7. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 8. § (3) bekezdését az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 9. § (2) bekezdése az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 7. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 10. § (1) bekezdése az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 7. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

11

A 10. § (2) bekezdését az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 12. § (5) bekezdését az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 8. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 14. § (7) bekezdése az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 7. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

14

A 14/A. § (1) bekezdés a) pontját az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 8. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 14/A. § (1) bekezdés b) pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 8. § e) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 14/A. § (1) bekezdés c) pontját az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 8. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 16/A. § (1) bekezdése az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

18

A 16/B. § (1) bekezdése az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

19

A 16/C. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 7. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

20

A 16/C. § (3) bekezdését az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 8. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 16/C. § (4) bekezdése az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 7. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

22

A 16/C. § (5) bekezdését az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 8. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 16/C. § (8) bekezdése az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 7. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

24

A 16/C. § (13) bekezdése az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 7. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

25

A 16/D. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 7. § 15. pontja szerint módosított szöveg. A 16/D. § (1) bekezdése az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

26

A 16/D. § (4) bekezdése az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 7. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

27

A 16/D. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 7. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

28

A 16/D. § (5) bekezdés b) pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 8. § i) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 17. § (1) bekezdése az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 7. § 18. pontja szerint módosított szöveg. A 17. § (1) bekezdése az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 17. § (2) bekezdése az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

31

A 17. § (2) bekezdés c) pontja az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 17. § (2) bekezdés e) pontját az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.

33

A 17/A. §-t az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

34

A 19. § (1) bekezdése az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

35

A 20. § (3) bekezdése az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

36

Az 1. mellékletet az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése iktatta be.

37

A 2. mellékletet az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése iktatta be.

38

A 3. mellékletet az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdése iktatta be.

39

A 4. mellékletet az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdése iktatta be.