Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelemi ellátásokról

Hatályos: 2021. 11. 01

Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelemi ellátásokról

2021.11.01.

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. §. (2) bekezdésében és a 29. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szihalom község közigazgatási területén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ban meghatározott személyekre.

2. Hatásköri szabályok

2. § (1) A Képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

(2) A Képviselő-testület rendeletben dönt a gyermekétkeztetettek térítési díjairól.

(3) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt az iskolakezdési és óvodakezdési támogatás iránti kérelmek tárgyában.

(4) A Képviselő-testület ellátja a Gyvt. 104. §-ában meghatározott intézményfenntartói feladatokat.

3. Eljárási rendelkezések

3. § (1) Az e rendeletben szabályozott támogatás iránti kérelmeket a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatalban kell személyesen vagy postai úton formanyomtatvány kitöltésével benyújtani.

(2) Az Önkormányzat által fenntartott Szihalmi Óvoda, Családi Bölcsődében biztosítható bölcsődei ellátás iránti kérelmet intézményvezetőhöz kell benyújtani.

4. Ellátási formák

4. § (1) A jogosult részére pénzbeli, illetve természetbeni ellátás nyújtható.

(2) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt az iskolakezdési és az óvodakezdési támogatás iránti kérelmek tárgyában.

(3) A jegyző a jogosult részére rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg.

(4) A Képviselő-testület gyermekjóléti szolgáltatást, gyermekek napközbeni ellátását, gyermekétkeztetést biztosítja.

5. Óvodakezdési és iskolakezdési támogatás

5. § (1) Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szihalom község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező a Szihalmi Óvoda, Családi Bölcsőde óvodáskorú gyermekei részére óvodakezdési támogatást, a Szihalom község közigazgatási területén állandó lakhellyel rendelkező általános iskolába járó, általános iskolai tanulók részére iskolakezdési támogatást biztosít.

(2) Az eljárás kérelemre indul.

(3) A kérelmet a szülő, törvényes képviselő a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal részére legkésőbb szeptember 30-ig nyújthatja be, a nem Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába járók esetében iskolalátogatási igazolással mellékelve.

(4) A Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyév szeptember 10-ig beszerzi a Szihalom község közigazgatási területén lévő oktatási intézményektől a jogosult gyermekek, tanulók névsorát.

(5) Az óvodáztatási támogatás összege 5000 Ft.

(6) Az iskoláztatási támogatás összege 10000 Ft.

(7) A támogatás házipénztárból vagy banki átutalással kerül kifizetésre.

(8) A Szihalom község közigazgatási területén lévő közoktatási intézmények tanévkezdéskor tájékoztatják a szülőket az óvodakezdési és iskolakezdési támogatásról, és biztosítják a kérelem nyomtatványt.

6. Gyermekjóléti szolgáltatás

6. § A Képviselő-testület a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család-és Gyermekjóléti Központ által biztosítja.

7. Gyermekek napközbeni ellátása

7. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásának formái:Családi Bölcsőde

(2) Szihalom Községi Önkormányzat által fenntartott Szihalmi Óvoda, Családi Bölcsődébe történő felvétel iránti kérelmeket az intézményvezetőnél kell benyújtani. Az intézménybe Szihalom, Mezőszemere, Egerfarmos közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező gyermekek vehetők fel. A felvétel elbírálásáról az intézményvezető dönt.

8. Gyermekétkeztetés

8. § (1) Szihalom Községi Önkormányzat az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja.

(2) Az intézményi gyermekétkeztetés iránti kérelmet az intézményvezetőkhöz kell benyújtani.

(3) A szünidei gyermekétkeztetés iránti kérelmet a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani.

(4) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. §. szabályai az irányadók, egyéb kedvezményt az Önkormányzat nem biztosít.

(6) A személyi térítési díjat havonta utólag a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell megfizetni.

9. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

10. § Hatályát veszti a Szihalom Községi Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 9/2006. (IV.28.) rendelete.