Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (I.30.) önkormányzati rendelete

Békési Középiskolai Ösztöndíj alapításáról

Hatályos: 2017. 01. 31 - 2018. 07. 27

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2017. (I. 30.)

ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e


Békési Középiskolai Ösztöndíj alapításárólBékés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a békési állandó lakhelyű, nehéz anyagi körülmények között élő, jó tanuló, Békésen középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok számára ösztöndíjat alapít.


 1. E rendelet keretében középiskolai oktatásnak minősül az érettségit adó középiskolai oktatás 9-12. évfolyamán nappali tagozaton folytatott tanulmány.


 1. Évente maximum 10 fő kaphat támogatást.


2.§ Ösztöndíj-támogatásban részesíthető az a békési állandó lakhelyű, 20. életévét be nem töltött középiskolai tanuló,

 • aki középiskolai tanulmányait helyben folytatja,
 • akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át,
 • akinek a pályázat benyújtását megelőző félévben tanulmányi eredménye a kerekítés szabályai nélkül elérte 4,20 átlagot.
 • A támogatás a középiskolai tanulmányok idejére többször pályázható, a középiskolai tanulmányok 1-8. félévére.
 • A jövedelem számításánál


3.§ (1)A támogatás pályázat útján nyújtható.


 1. A következő évi pályázat kiírásáról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete minden év júniusi ülésén dönt.
 2. A pályázatok beadásának ideje minden év szeptember 15.


 1. A pályázatok előzetes véleményezésével, rangsorolásával a Képviselő-testület az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot bízza meg.


 1. A támogatásokról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete szeptemberi ülésén dönt. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.


4. § (1) A támogatás összege havi 10.000 Ft. A támogatás esetenként két egymást követő félévre szól, a félévek 5 tanulmányi hónapjára. A támogatást közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

 1. A támogatást a tanuló törvényes képviselője veheti fel. Nagykorú tanuló esetén a támogatás saját jogon is megpályázható.


 1. A támogatások folyósítása havonta történik, a szeptemberi összeg kifizetésére kivételesen az októberi támogatással együtt kerül sor.


5. § (1) A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalban az e célra rendszeresített űrlapon lehet benyújtani.

 1. A pályázathoz csatolni kell:
 • a pályázat benyújtását megelőző félév tanulmányi eredményét igazoló bizonyítvány másolatát,
 • a pályázó oktatási intézményének véleményét, iskolalátogatási igazolást
 • a pályázóval egy háztartásban élő szülő (gondviselő) és egyéb hozzátartozó jövedelemigazolását. A közös háztartásban élő közeli hozzátartozók körét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásrólszóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdése szerint kell érteni.
 1. A 2. félévi támogatás feltétele, hogy a tanuló az első félévi bizonyítványának másolatát bemutatja és a 2. félévre vonatkozó iskolalátogatási igazolást minden év február 15-ig benyújtja.


6. § A pályázó 15 napon belül köteles bejelenteni, ha adataiban a pályázatot érintő változás következett be, különösen, ha állandó lakóhelye megváltozott.


7. § (1) A támogatást az önkormányzat a változást követő hónaptól megvonja, ha a tanuló állandó lakóhelye megváltozik.


 1. A támogatás megvonható attól, aki arra méltatlanná válik.


 1. A méltatlanság esetei különösen, ha a tanuló
  • tanulmányi eredménye a jóátlag alá romlik,
  • iskolája fegyelmi büntetést szab ki rá, vagy magatartása egyéb módon erre okot ad.


 1. A támogatás megvonásáról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tudomásszerzést követő testületi ülésen dönt és a döntést követő hónaptól lép hatályba. Fellebbezésnek helye nincs.


 1. A jogtalanul felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.


8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


B é k é s, 2017. január 19.              Izsó Gábor                                                                        Tárnok Lászlóné

              polgármester                                                                                 jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2017. január 30-ánTárnok Lászlóné

        jegyző