Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelete

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2020. 04. 09 - 2020. 09. 03

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelete

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról[1]


Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az Önkormányzat, a képviselő-testület hivatalos megnevezése, székhelye

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Békés Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat).

(2) Az Önkormányzat székhelye: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.

(3) Az Önkormányzat telephelyei:

 1. 5630 Békés Piac tér 24. hrsz: 2288/38;
 2. 5630 Békés Krisztina zug hrsz: 0329/2;
 3. 5630 Békés Krisztina zug hrsz: 0329/3;

(4) Az Önkormányzat hivatalos honlapja: www.bekesvaros.hu; (a továbbiakban: városi honlap).

(5) Az Önkormányzat központi elektronikus levélcíme: varoshaza@bekesvaros.hu;

(6) Az Önkormányzat hivatalos lapja a „Városházi Krónika”. Az Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája az 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2. szám alatt, a Békési Polgármesteri Hivatal földszintjén lévő hirdetőtábla.

(7) Az Önkormányzat bélyegzője: köralakú "Békés Város Önkormányzata" felirattal, középen Magyarország címere;

2. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testületének megnevezése: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület).

(2) A képviselő-testület működési területe: Békés Város közigazgatási területe.

(3) A képviselő-testület névsorát az 1. függelék tartalmazza.

(4) A képviselő-testület hivatalának megnevezése és székhelye: Békési Polgármesteri Hivatal, 5630 Békés, Petőfi utca 2.

(5) A Békési Polgármesteri Hivatal bélyegzője: kör alakú „Békési Polgármesteri Hivatal” felirattal, középen Magyarország címere.

2. Az Önkormányzat jelképei, ünnepei

3. § (1) Békés Város jelképei a címer és a zászló, amelyek részletes leírását, valamint azok használatára vonatkozó szabályokat külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről, elismerő címekről, a helyi ünnepnapokról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat hivatalos városi ünnepnapja április 15., amelyen a várossá nyilvánításra emlékezik.

3. Hivatalos kapcsolatok

4. § (1) Az Önkormányzat hivatalos kapcsolatot tart fenn Gyergyószentmiklós és Hegyközkovácsi (Románia), valamint Magyarittabé (Szerbia) és Myszków (Lengyelország) településekkel.

(2) Az Önkormányzat feladatellátása során együttműködik a város más fenntartású intézményeivel, köztestületeivel, egyesületeivel, alapítványaival és egyházaival, továbbá a megyei önkormányzattal és a környező települések önkormányzataival.

4. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

5. § Az intézményeknél és az Önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságoknál a képviselő-testület vagy a polgármester kinevezési jogkörébe tartozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.


II. FEJEZET

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE

5. A Képviselő-testület feladat- és hatáskörei, az átruházott hatáskörök

6. § (1) Az Önkormányzat közvetlenül, önkormányzati társulásban történő részvétellel, intézménye útján, gazdasági társasága révén vagy vásárolt szolgáltatással ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

(2) Az Önkormányzat által a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat kormányzati funkció szám szerinti bontásban a 2. melléklet, az önként vállalt feladatokat a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzati intézmények, társulások, és az Önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok jegyzékét a 2. függelék tartalmazza.

(4) A képviselő-testület által átruházott hatáskörök jegyzékét a 4. melléklet tartalmazza.


 

6. A képviselő-testület munkaterve

7. § (1) A képviselő-testület féléves munkaterv alapján ülésezik.

(2) A munkaterv tervezetét - a polgármester irányításával - a jegyző állítja össze és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé a félévet megelőző utolsó képviselő-testületi ülésén.

(3) A munkaterv összeállításánál figyelembe kell venni, hogy a polgármester rendszeresen, lehetőség szerint havonta tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok és az elfogadott rendeletek végrehajtásáról.

(4) A munkaterv tervezetének összeállításakor javaslatot kell kérni:

 1. a képviselőktől,
 2. a képviselő-testület bizottságaitól,
 3. a nemzetiségi önkormányzatok testületeitől,
 4. a polgármesteri hivatal szervezeti egységeitől,
 5. az Önkormányzat területén működő intézményektől.

(5) A munkaterv főbb tartalmi elemei:

 1. az ülések tervezett időpontja, napirendjei,
 2. a napirendek előterjesztőjének a megjelölése,
 3. a napirendek megjelölésénél a véleményező bizottság megnevezése,
 4. a napirend előkészítőinek felsorolása.

(6) A munkatervben nem szereplő napirendi pontok meghívóban történő feltüntetésére a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

7. A képviselő-testület üléseinek összehívása

8. § (1) A polgármester a képviselő-testület ülését - a (8) bekezdés esetét kivéve - írásban hívja össze.

(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy az említett tisztségviselők tartós akadályoztatása esetén a képviselő-testület ülését az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti le. Tartós akadályoztatásnak minősül az egy hónapot meghaladó betegség vagy távollét.

(3) A képviselő-testület soros és soron kívüli üléseket tart.

(4) A képviselő-testület a munkaterv szerinti soros üléseit - lehetőség szerint - a hónap utolsó csütörtöki napjára kell összehívni. A képviselő-testület soron kívüli üléseire a (8) bekezdés rendelkezései irányadóak.

(5) A meghívó tartalmazza:

 1. az ülés helyét,
 2. ülés esetén annak várható időtartamát,
 3. az ülés kezdési időpontját,
 4. a javasolt napirendet,
 5. a napirendi pontok előterjesztőjét és előkészítőjét.

(6) A képviselő-testület ülésének meghívóját és az előterjesztéseket - az (7) és (8) bekezdés, valamint a 10. § (2) bekezdés eseteit kivéve - az ülés előtt legalább 5 nappal elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni a képviselő-testület tagjainak.

(7) Amennyiben valamely előterjesztés nem a képviselő-testületi meghívóval együtt kerül kiküldésre, a meghívóban a napirendi pont címe mellett a „későbbi kiküldéssel” kifejezést kell szerepeltetni, és az előterjesztés elkészültét követően haladéktalanul, de legkésőbb a képviselő-testületi ülés előtt 3 nappal, illetve az illetékes bizottság ülése előtt 1 nappal el kell juttatni a képviselő-testület tagjainak, valamint a bizottsági tagoknak.

(8) A képviselő-testület ülését soron kívül össze kell hívni, amennyiben haladéktalanul döntenie kell a hatáskörébe tartozó ügyben. Soron kívüli ülés összehívása telefonon vagy elektronikus úton is történhet. Ilyen sürgős, halasztást nem tűrő esetben az ülést megelőző munkanapon 16.00 óráig kell a meghívásról és amennyiben van, az írásbeli előterjesztés kiküldéséről intézkedni. A sürgősség okát meg kell jelölni. A soron kívüli ülésre előterjesztett javaslat tárgyalásának nem feltétele az ügyben illetékes bizottság véleményének előzetes beszerzése.

9. § (1) A képviselő-testület ülésére - a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel - az előterjesztésekhez elektronikus úton történő hozzáférés biztosításával meg kell hívni:

 1. a képviselő-testület tagjait,
 2. a jegyzőt, az aljegyzőt,
 3. a város egyéni országgyűlési képviselőjét,
 4. a polgármesteri hivatal osztályvezetőit,
 5. a napirendi pontok előkészítőit,
 6. az Önkormányzat által megbízott könyvvizsgálót az őt érintő ügyekben.

(2) Csak az ülés meghívóját kapják elektronikus formában:

 1. a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének vezetője,
 2. a területileg illetékes járási hivatal vezetője,
 3. a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke,
 4. a települési nemzetiségi önkormányzatok elnökei,
 5. az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok képviselői a társaságot érintő ügyekben,
 6. a helyi sajtó képviselői,
 7. a meghívóban szereplő napirendi pont szerint érintett szervezet vezetője,
 8. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyulai Tankerület igazgatója,
 9. önkormányzati és egyéb városi intézmények vezetői,
 10. ünnepi ülés esetén Békés Város Díszpolgárai,
 11. azon személyek és szervezetek, akik jelenlétét a polgármester – különösen a napirend valamely pontjával kapcsolatban – indokoltnak tartja,
 12. a helyi polgárőr szervezet.

8. Az ülések nyilvánossága

10. § (1) Az ülés időpontjáról, helyéről, valamint a tervezett napirendről a lakosságot a városi honlapon tájékoztatni kell. A meghívó egy példányát a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján is ki kell függeszteni.

(2) A munkatervben rögzített közmeghallgatás időpontját, helyét legalább 15 nappal az ülés előtt a városi honlapon nyilvánosságra kell hozni.

9. Előterjesztések

11. § (1) A képviselő-testület elé kerülő írásos előterjesztések főbb tartalmi elemei:

a) Első rész:

aa) fejrész, mely tartalmazza az előterjesztés tárgyát, az előterjesztő személy és osztály, osztályvezető illetve szervezet megnevezését, a véleményező bizottság megnevezését, az előterjesztés sorszámát, a döntéshozatal módját, minősített többség esetén hivatkozással a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vagy az arról rendelkező önkormányzati rendelet megfelelő szakaszára, valamint az előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásának módját,

ab) előterjesztés szöveges indoklása (rendeletmódosításkor, tartalmi változás esetén az előterjesztés tartalmazza a rendeletnek a módosítás előtti, illetve a módosítás utáni szövegét is), a tárgykört érintő jogszabályok, adatok információk ismertetése,

ac) pénzügyi tárgyú előterjesztésben a költségvetésben nem tervezett kiadás forrásának pontos megjelölése.

b) Második rész:

ba) határozati javaslat, illetve rendelet-tervezet,

bb) egyértelműen legyen megfogalmazva;

bc) logikusan épüljön az előterjesztés első részének megállapításaira;

bd) legyen szakszerű és végrehajtható;

be) ahol ez szükséges, alternatív javaslatokat kell kidolgozni;

bf) meg kell határozni a végrehajtásért felelős nevét, a végrehajtási határidőt, szükség esetén a végrehajtásról szóló beszámolásra vonatkozó határidőt, részhatáridőt;

bg) az előterjesztő aláírása,

bh) a jogi és a pénzügyi kontrollt végző személyek aláírása

bi) pénzügyi tárgyú előterjesztésben a költségvetésben nem tervezett kiadás forrásának pontos megjelölése.

(2) A képviselő-testület elé kerülő előterjesztések előterjesztői az alábbiak lehetnek:

 1. polgármester,
 2. alpolgármester,
 3. tanácsnok,
 4. bizottsági elnök (bizottsági döntés alapján)
 5. képviselő
 6. jegyző, aljegyző, osztályvezető,
 7. városi főépítész,
 8. mindaz, akit a képviselő-testület előterjesztés készítésére kötelez, vagy felkér.

(3) A képviselő-testület határozatai végrehajtásáért felelősként a következők lehetnek megjelölve:

 1. polgármester,
 2. tanácsnok,
 3. bizottsági elnök,
 4. jegyző,
 5. az önkormányzat gazdasági társaságának képviselője, illetve önkormányzati intézmény vezetője,
 6. mindaz, akit a képviselő-testület határozatai végrehajtására kötelez vagy felkér.

12. § (1) A napirendi előterjesztést a (2) bekezdésben foglalt kivétellel írásban kell benyújtani.

(2) Kivételes esetben - az ügy fontosságára, sürgősségére tekintettel - szóbeli előterjesztés tehető a képviselő-testület ülésén, amelyet a napirendi javaslatról történő döntés előtt jelezni kell a polgármesternek. A határozati javaslatot szóbeli előterjesztés esetén is írásban kell a képviselő-testület tagjai, rendelkezésére bocsátani legkésőbb a napirend tárgyalásának megkezdéséig. Szóbeli előterjesztést tehet: polgármester, alpolgármester, tanácsnok, bizottsági elnök, képviselő, jegyző, aljegyző.

(3) Az előterjesztéssel kapcsolatos bizottsági módosító javaslatot a bizottsági határozat kivonatának elkészítése után a bizottsági elnök haladéktalanul írásban benyújtja a jegyzőnek.

(4) Pénzügyi fedezetet igénylő képviselő-testületi előterjesztések csak valós, ténylegesen rendelkezésre álló forrás megjelölésével - melyet a Pénzügyi Osztály vezetője vagy a helyettesítését ellátó személy ellenjegyzésével igazol - a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság állásfoglalásával terjeszthetők a képviselő-testület elé.

(5) A képviselő-testületi előterjesztés eredeti példányának az előterjesztő aláírását kell tartalmaznia.

(6) Az alakuló ülésen - a (2) bekezdéstől eltérően - az alpolgármester, tanácsnok, és a bizottsági tagok megválasztására szóbeli előterjesztés tehető.

13. § Sürgősségi indítvánnyal előterjesztést akkor lehet tenni, ha a döntés meghozatala jogszabály rendelkezése alapján indokolt vagy az a képviselő-testület következő ülésére önkormányzati érdeksérelem nélkül már nem terjeszthető be. A sürgősségi indítványról a képviselő-testület az előterjesztés tárgyának, jellegének megfelelő többséggel határoz. A sürgősségi indítvánnyal előterjesztett javaslat tárgyalásának nem feltétele az előzetes bizottsági vélemény beszerzése.

10. Az ülés vezetése, a vita

14. § (1) Az ülést vezető elnök főbb feladatai az ülés vezetése során:

 1. az ülés megnyitásakor számszerűen megállapítja a határozatképességet, és azt az ülés teljes időtartama alatt folyamatosan vizsgálja,
 2. javaslatot tesz az ülés napirendjére,
 3. minden egyes előterjesztés felett külön-külön nyit vitát,
 4. döntésre alkalmas módon összegzi az elhangzott javaslatokat,
 5. az előterjesztésben és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról az elhangzás sorrendjében, majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról döntsön a képviselő-testület,
 6. bármikor szünetet rendelhet el.

(2) Az ülést vezető elnök feladata a tanácskozás rendjének fenntartása, ennek érdekében:

 1. a tanácskozás időtartama alatt mindvégig törekszik a vita gyors és érdemi eldöntésére,
 2. figyelmezteti a hozzászólót, ha eltért a tárgyalt témától,
 3. figyelmezteti a képviselőt a hozzászólásra biztosított időkeret túllépésére, ismételt figyelmeztetés után a szót megvonja,
 4. rendreutasíthatja azt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít,
 5. ismétlődő vagy tartós rendzavarás, állandó lárma, vagy vita folyamatos rendjét ellehetetlenítő esemény következtében a polgármester – ha ismételt figyelmeztetése sem jár eredménnyel – határozott időre félbeszakíthatja az ülést.

(3) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalhatják el. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén az ülést vezető elnök rendre utasíthatja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén figyelmeztetés után a terem elhagyására kötelezheti a nem képviselő jelenlévőket. 

(4) Amennyiben az ülést vezető elnök a vitát nem a jelen rendelet szabályainak megfelelő módon vezeti, az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság elnöke erre figyelmezteti őt.

15. § (1) Napirend felvételéről, a napirendek sorrendjéről a képviselő-testület vita nélkül dönt.

(2) A nyilvános ülés kezdetén, a napirendi pontok elfogadása előtt a képviselő legfeljebb 2 percben felszólalhat.

(3) A napirend tárgyalása előtt az előterjesztő szóbeli kiegészítést tehet a napirendhez, amennyiben az új tényeket, információkat tartalmaz.

16. § (1) Az adott előterjesztéshez a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak egyszer maximum 5 percben hozzászólhatnak, majd még egyszer 2 percben reagálhatnak az elhangzottakra. Az előterjesztéshez további egyszer 2 perc terjedelemben kérdéseket tehetnek fel. Személyes érintettség esetén 1 perces viszontválaszra van lehetőség.

(2) Az éves költségvetési rendelet tárgyalása során a pénzügyi feladatokat ellátó bizottság elnökét maximum 15 perces, a képviselőket maximum 10 perces, második megszólalás esetén maximum 5 perces hozzászólási lehetőség illeti meg.

(3) Az ülés elnöke az ülés vezetése során az (1)-(2) bekezdésben szabályozottaktól eltérően saját hatáskörben további hozzászólási lehetőséget biztosíthat időkorlát nélkül.

(4) A képviselő-testület bizottságának döntését a bizottság elnöke vagy megbízott tagja a vita megkezdése előtt maximum 5 percben ismerteti a képviselő-testület ülésén, amennyiben azt az előterjesztés vagy annak melléklete nem tartalmazza.

(5) Az ülésen megjelent állampolgároknak a tárgyhoz tartozó kérdésben egy alkalommal az ülést vezető elnök hozzászólási jogot biztosíthat. A hozzászólás ez esetben sem haladhatja meg a maximum 5 percet.

17. § (1) A vita lezárása után, a szavazás megkezdése előtt a napirend előterjesztője - legfeljebb 5 percben - reagálhat a hozzászólásokra.

(2) A vita folytán elhangzott módosító javaslatokról a képviselő-testület szavazással dönt.

(3) Az előterjesztés napirendről történő levételét - a döntéshozatal előtt - az előterjesztő indítványozhatja, melyről a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.  

(4) A szavazás előtt a jegyzőnek szót kell adni, amennyiben bármely javaslat törvényességét érintően észrevételt kíván tenni.

18. § (1) A módosító határozati javaslatokat szövegszerűen kell megfogalmazni.

(2) Amennyiben a napirend jellege és a kialakult vita indokolttá teszi, a képviselő-testület dönthet határozatszövegező munkacsoport létrehozásáról, amelynek tagjai:

 1. a polgármester, alpolgármester,
 2. az előterjesztés előkészítésében résztvevő osztályvezető,
 3. az érintett bizottság elnöke,
 4. a jegyző, az aljegyző,
 5. a tárgy szerint illetékes más szakértő,
 6. az a képviselő, aki a módosító javaslatot tette.

(3) A határozat megszövegezésének időtartamára a polgármester szünetet rendel el.

11. Határozathozatal

19. § (1) Szavazni „igen”-nel vagy „nem”-mel lehet, vagy a képviselő-testület tagja a szavazástól tartózkodhat.

(2) A szavazás gépi szavazórendszer segítségével vagy kézfelemeléssel történik.

(3) Ha a képviselő-testület kinevezési, megbízási, választási, valamint kitüntetési jogkörének gyakorlása során több jelölt közül választ, valamint, ha a határozati javaslat több változatot tartalmaz, a képviselő-testület először a pályázatok érvényességéről dönt.

(4) Több érvényes pályázó esetén betűrend szerint egyenként szavaz a képviselő-testület.

(5) Amennyiben egyik jelölt vagy változat sem kapja meg a szükséges többséget abban az esetben a szavazás eredménytelennek minősül, és az előterjesztőnek új pályázatot kell kiírnia, illetve új határozati javaslatot kell készítenie.

(6) Amennyiben több jelölt vagy változat is megkapja a szükséges többséget, abban az esetben ezen jelöltekről vagy változatokról betűrend szerint ismételten szavaz a képviselő-testület.

(7) Szavazat azonosság esetén csak az érintett jelöltek vagy változatok vonatkozásában ismétlődik meg a szavazás.

20. § (1) A szavazás megismétlésére vonatkozó, az Mötv.-ben szabályozott eseten túlmenően érvényes szavazás után egy ülésen belül abban a kérdésben, amelyben szavazás történt, ismételt szavazást elrendelni - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - csak akkor lehet, ha az üggyel kapcsolatosan olyan új körülmény merül fel, amely annak elbírálását lényegesen befolyásolja. A szavazás megismétlésének kérdésében a képviselő-testület ügyrendi döntést hoz.

(2) A képviselő által tévesnek minősített szavazás esetén a képviselő köteles azt a napirend szavazását követően azonnal bejelenteni, mely esetben az ülés elnöke új szavazást rendel el.

(3) A képviselő-testület ügyrendi kérdésben dönt minden olyan esetben, amikor a javaslat nem érdemi kérdés eldöntésére irányul. Ügyrendi kérdésben napirendi vitát folytatni, napirendi hozzászólást tenni nem lehet. Ügyrendi javaslat a Képviselő-testületi ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pont tartalmát érdemben nem érintő, döntést igénylő eljárási kérdésekre vonatkozó javaslat. Ügyrendi javaslatról azonnal, vita nélkül kell dönteni egyszerű többséggel. Ügyrendi hozzászólás jelzése esetén a képviselőnek soron kívül kell szót adni. Amennyiben a hozzászólás nem ügyrendi kérdésben történik, az ülést vezető elnök a képviselőtől megvonja a szót.

(4) A módosító indítványokról a képviselő-testület az előterjesztés döntéshozatala módjának megfelelően dönt.

21. § A határozat jelölése:

a) Teljes jelölés: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete …../20... (hó, nap) határozata;

b) rövid megjelölés: ……/20… (hó, nap) kt. határozat.


22. § Személyes érintettség esetén az Mötv. szabályai az irányadók azzal, hogy amennyiben a képviselő-testület tagja adott ügyben – a szavazás megkezdése előtt - elmulasztja a személyes érintettsége bejelentését, és a képviselő-testület megbízatásának időtartama alatt a bejelentés elmulasztása bizonyítást nyer, a képviselő - a képviselő-testület határozata alapján - alkalmanként 10.000 forint megfizetésére köteles, amelyet az Önkormányzat költségvetési számlájára kell megfizetni.


23. § A képviselő-testület - az Mötv.-ben szabályozott eseteken túlmenően - minősített többségű szavazással dönt az alábbi ügyekben:

 1. forgalomképtelen vagyontárgy forgalomképessé minősítéséhez, az önkormányzat ingatlanvagyonának elidegenítése, megterhelése és vállalkozásba való bevitele,
 2. önkormányzati vagyon tulajdonjogának és vagyonkezelői jogának ingyenes átruházása,
 3. azon gazdasági társaságokkal kapcsolatos alapítói döntésekhez, amelynek az önkormányzat tulajdonosa, illetve amelyben tulajdonrésszel rendelkezik,
 4. döntés hosszú lejáratú hitel felvételéről, kötvény kibocsátásról,
 5. képviselő-testületi hatáskörök átruházása, döntési jog átadása,
 6. önkormányzati kitüntetések és egyéb elismerő címek adományozása,
 7. az Önkormányzat által beadni kívánt pályázat benyújtásához való döntéshez, ha a pályázathoz szükséges önkormányzati önerő meghaladja az 5 millió Ft-ot.


 

12. Titkos és név szerinti szavazás

24. § (1) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat a polgármester, vagy legalább 6 képviselő indítványára az Mötv.-ben meghatározott ügyekben.

(2) A titkos szavazás elrendeléséről a képviselő-testület esetenként minősített szótöbbséggel dönt.

(3) A titkos szavazás a gépi szavazórendszer átállításával vagy szavazólapon (szavazófülke alkalmazásával, urnába való szavazással) történik. Az alpolgármester(ek) választása csak szavazólapon lebonyolított szavazással történhet.

(4) A titkos szavazást az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság legalább három képviselő tagja, mint szavazatszámláló bizottság bonyolítja le.

(5) Az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság képviselő tagjaiból alakult szavazatszámláló bizottság a titkos szavazás lebonyolítása során ismerteti a szavazás módját, összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, a szavazásról jegyzőkönyvet készít, és a szavazás eredményéről jelentést tesz a képviselő-testületnek. Amennyiben az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság elnöke nincs jelen a titkos szavazáskor, a titkos szavazást lebonyolító szavazatszámláló bizottság tagjai közül elnököt választ.

25. § (1) A név szerinti szavazás tartásának Mötv.-ben meghatározott kötelező esetén túlmenően a képviselő-testület név szerinti szavazást rendelhet el, ha azt legalább egy képviselő indítványozza.

(2) A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző felolvassa a képviselő-testület tagjának nevét betűrend szerint, és a jelenlévő tag neve felolvasásakor igennel vagy nemmel szavaz, vagy tartózkodik a szavazástól. Az ülés elnöke megállapítja a szavazás eredményét.

(3) A név szerinti szavazás eredményét a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

13. Interpelláció, kérdés

26. § (1) Az interpelláció a polgármesterhez, (alpolgármesterhez), jegyzőhöz, bizottság elnökéhez a képviselő-testület ülésén a bejelentések napirendi pont keretében terjeszthető elő, amelyre a kérdés címzettje az ülésen szóban, vagy 30 napon belül írásban ad választ az interpellációt feltevő képviselő részére.

(2) Az interpellációra adott szóbeli válasz elfogadásáról a képviselő a képviselő-testület ülésén, az írásbeli válasz elfogadásáról a válaszadást követő soros testületi ülésen nyilatkozik, amelyen az interpelláló jelen van. A képviselő az interpellációra adott válasz elfogadásáról egyszer 1 percben reagálhat, valamint a következők szerint nyilatkozik: „elfogadom a választ”, vagy „nem fogadom el a választ. Amennyiben a képviselő nyilatkozata nemleges, azt egy percben megindokolhatja.

(3) Amennyiben az interpelláló képviselő a választ nem fogadja el, a képviselő-testület vita nélkül dönt az elfogadásról. Amennyiben a képviselő-testület az interpellációra adott választ nem fogadja el, úgy az ügy tárgya szerint illetékes Bizottsághoz kerül véleményezésre. A véleményezés eredményéről a Bizottság elnöke a képviselő-testület következő soros ülésén ad tájékoztatást, melynek elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.

(4) Az interpelláció alapján a képviselő-testület részletesebb vizsgálatot is elrendelhet.

(5) Az interpelláció tárgyának kivizsgálásával a képviselő-testület megbízhatja a polgármestert, az alpolgármestert, az illetékes tanácsnokot, illetve az ügyben illetékes képviselő-testületi bizottság elnökét. Az interpelláció kivizsgálásával a képviselő-testület által megválasztott ideiglenes bizottság is megbízható és a vizsgálatba a képviselő-testület által jóváhagyott külső szakértő is bevonható.

(6) Az interpellációra adott írásbeli választ, továbbá vizsgálat esetén az annak eredményét összegző anyagot minden képviselőhöz el kell juttatni és a képviselő-testület ülésére be kell terjeszteni.

14. A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve

27. § (1) Az ülésről hangfelvételt kell készíteni, amely nem selejtezhető.

(2) A nyilvános ülés hangfelvétele, valamint a számítógépes szavazógép által rögzített adatok közérdekű adatnak minősülnek.

(3) A jegyzőkönyv eredeti példányához a jegyző mellékeli a meghívót, az írásos előterjesztéseket, a jelenléti ívet, a képviselő kérésére az írásban is benyújtott képviselői hozzászólást, az ülés időtartama alatt keletkezett egyéb dokumentumokat. A jegyző a nyilvános és a zárt ülésről készült jegyzőkönyv eredeti példányát – ülésenként külön-külön - mellékleteivel együtt évente bekötteti.

(4) A zárt ülés jegyzőkönyve 2, a nyilvános ülés jegyzőkönyve 3 példányban készül.

(5) A nyilvános ülés jegyzőkönyvét az állampolgárok a polgármesteri hivatal titkárságán – ügyfélfogadási időben – megtekinthetik a hozzátartozó dokumentumokkal együtt, a személyes adatok és minősített adatok védelmére vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazása mellett. A nyilvános ülés jegyzőkönyvének egy példányát át kell adni a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár részére.

(6) A képviselő-testület egységes szerkezetbe foglalt hatályos rendeletei, határozatai és a nyilvános jegyzőkönyvei a városi honlapon elérhetők.

15. Lakossági fórumok

28. § (1) A jelentősebb testületi döntések, helyzetértékelések előtt az önkormányzat képviselői és bizottságai lakossági fórumot szervezhetnek. A lakossági fórumok a lakosság, a civil szervezetek, egyéb érdekeltek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják.

(2) A képviselő-testület a következő lakossági fórumokat rendszeresíti:

a) közmeghallgatás,

b) a képviselő-testület által meghatározott és a település egészét érintő tanácskozás.

(3) A közmeghallgatás helyéről, idejéről, az esetleges ismertetésre vagy tárgyalásra kerülő tárgykörökről, előterjesztésekről a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az önkormányzat honlapján, és lehetőleg a sajtó vagy a helyi televízió útján kell tájékoztatást adni a rendezvény előtt legalább 15 nappal.        

(4) A közmeghallgatáson a hozzászólások időtartamára a 16. § rendelkezései irányadóak.

(5) A közmeghallgatás meghirdetett tárgyköreihez kapcsolódó közérdekű kérdéseket, javaslatokat írásban, elektronikus levélben és telefonon előzetesen is el lehet juttatni az Önkormányzathoz, melyekre a közmeghallgatáson, vagy 30 napon belül írásban kell válaszolni.

16. Az önkormányzati rendeletalkotás

29. § (1) A rendelettervezet előkészítése:

 1. A képviselő-testület a lakosság szélesebb körét érintő rendeletek előkészítésénél elveket, szempontokat állapíthat meg.
 2. A tervezetet a polgármesteri hivatal jegyző által kijelölt szervezeti egysége készíti elő. Megbízható azonban az előkészítéssel a tárgy szerinti illetékes képviselő-testületi bizottság, ideiglenes bizottság, valamint a képviselő-testület által jóváhagyott külső szakértő is.
 3. A polgármesteri hivatal jegyző által kijelölt szervezeti egysége akkor is köteles részt venni az előkészítésben, ha a tervezetet bizottság, ideiglenes bizottság vagy szakértő készíti el.

(2) A tervezet véleményezése:

 1. A rendelettervezet véleményezésére a kötelező egyeztetések után kerül sor, amelyre a rendelettervezet előterjesztésében utalni kell.
 2. A tervezetet véleményezés céljából az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, valamint a tárgy szerint érintett képviselő-testületi bizottság elé kell terjeszteni.

(3) A rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztése és elfogadása:

 1. A rendelettervezetek előterjesztésére a 11. § (2) bekezdésben meghatározott előterjesztők jogosultak.
 2. A rendeletalkotás kezdeményezését a polgármesternél kell benyújtani, aki a tervezet előkészítéséről a jegyző útján, valamint az illetékes önkormányzati bizottság(ok) bevonásával gondoskodik. A rendelettervezetet az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, valamint a tárgykör szerint illetékes bizottság véleményezi.

(4) Az önkormányzati rendelet kihirdetése és közzététele:

 1. az önkormányzati rendelet kihirdetése a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik,
 2. az önkormányzati rendelet helyben szokásos közzétételi formája elsődlegesen a városi honlapon való közzététel.

(5) Az önkormányzati rendeleteket külön-külön - a naptári év elejétől kezdődően - egytől kezdődő folyamatos sorszámmal kell ellátni.

III. FEJEZET

A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ

30. § (1) A képviselő-testület tagja a képviselő-testületi, a bizottsági tag a bizottsági ülésről történő távolmaradást legkésőbb az ülést megelőző napon, rendkívüli bizottsági ülés esetén az ülést megelőző 2 órával korábban telefonon vagy személyesen köteles bejelenteni a polgármesternél, a bizottság elnökénél vagy az általuk meghatározott személyeknél.

(2) Igazolt távollétnek kell tekinteti, ha a képviselő-testület vagy a bizottság tagja

a)[2] a képviselő-testület, a polgármester, az alpolgármester vagy a bizottság elnöke megbízása alapján az ülés időpontjában az önkormányzat érdekében feladatot teljesít, vagy más közfeladatot végez,

b) az ülés időpontjában beteg vagy időponthoz kötött egészségügyi ellátásban részesül,

c) A Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója elhunyt és a végtisztesség időpontja egybeesik az ülés időpontjával,

d) az ülés időpontjában állampolgári kötelezettségének tesz eleget (pl. idézés, tanúmeghallgatás) és a megjelenést igazolja,

e) az ülésen elháríthatatlan családi ok miatt nem tud részt venni.

(3) A (2) bekezdés a) c) és e) pontjaiban meghatározott esetekben a (1) bekezdésben foglaltak teljesítésén kívül nem szükséges egyéb igazolást csatolni. A (2) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott esetekben a távollétet igazoló dokumentumot a polgármesternél vagy az általa megjelölt személynél a tárgyhónap utolsó napjáig kell leadni. Ezekben az esetekben a távolmaradás személyesen vagy telefonon történő bejelentése nem helyettesíti az írásos igazolást.

(4) Az igazolatlan távolléttel kapcsolatos jogkövetkezményeket az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.

(5) A képviselő a képviselő-testület felkérése alapján részt vesz a testületi ülés előkészítésében, valamint a különböző vizsgálatokban.

(6) A képviselők a választópolgárokkal való kapcsolattartás módját, gyakoriságát egyénileg határozzák meg.

(7) Az Önkormányzat a képviselői munkához helyiséget, a lakossági fórumok megtartása céljából évente két alkalommal ingyenes teremhasználatot biztosít a képviselők számára, valamint a fogadó órák időpontját, és a lakossági fórumok meghívóját a városi honlapon és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni.

(8) A polgármester egyes települési képviselőket - szakmai ismereteik, felkészültségük szerint - felkérhet a döntések előkészítésében, a különböző szervekkel folytatott tárgyalásokban való közreműködésre. A képviselő ilyen esetben, amennyiben a felkérést elfogadta, ennek köteles eleget tenni.

IV. FEJEZET

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI

17. Bizottságok létrehozása

31. § (1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következő állandó bizottságokat hozza létre:

 1. Humán és Szociális Bizottság (4 fő önkormányzati képviselő + 3 fő nem önkormányzati képviselő)
 2. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság (4 fő önkormányzati képviselő + 3 fő nem önkormányzati képviselő)
 3. Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság (4 fő önkormányzati képviselő + 3 fő nem önkormányzati képviselő)

(2) A bizottságok személyi összetételét a 3. függelék tartalmazza.

(3) A képviselő-testület ideiglenes bizottságot hozhat létre meghatározott feladat ellátására, illetve vizsgálat lefolytatására. Az ideiglenes bizottság megbízatása a képviselő-testület által meghatározott határideig tart.

(4) Az ideiglenes bizottság különösen önkormányzati rendeletek előkészítésére, felülvizsgálatára, munkatervben meghatározott napirend előkészítésére, megállapodások előkészítésére, valamely ügy kivizsgálására, meghatározott ellenőrzési feladatok elvégzésére vizsgálatok lefolytatására hozható létre.

(5) Az ideiglenes bizottság elnökét és tagjait a képviselő-testület választja saját tagjai közül minősített többséggel.

(6) Az ideiglenes bizottság működésére vonatkozó részletszabályokat a képviselő-testület az ideiglenes bizottság megválasztását követő, legkésőbb 15 napon belül határozza meg. 

18. A bizottságok működésével kapcsolatos szabályok

32. § (1) A bizottságot annak elnöke hívja össze szükség szerinti időpontokban.

(2) A bizottságok működésével kapcsolatos ügyintézői és ügyviteli teendőket a polgármesteri hivatal látja el.

(3) A bizottságok az egymás feladatkörét érintő tevékenységük során együttműködnek és tájékoztatják egymást.

33. § (1) A bizottság ülésének meghívóját és az előterjesztéseket a bizottsági tagoknak az ülés előtt legalább 3 nappal meg kell kapniuk, kivéve a sürgősségi indítvány esetét. A bizottság - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - csak olyan előterjesztést tárgyal, amely az ülés meghívójában szerepel.

(2) Helyszíni írásos és szóbeli előterjesztés tárgyalására csak indokolt esetben, a bizottság többségi szavazatával kerülhet sor.

(3) A bizottság határozattal dönt. A határozatokat folyamatos sorszámmal kell ellátni.

(4) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról az érintett bizottság elnöke félévente beszámol a képviselő-testületnek.

(5) Pénzügyi fedezetet igénylő bizottsági előterjesztések csak valós, ténylegesen rendelkezésre álló forrás megjelölésével – amelyet a Pénzügyi Osztály vezetője vagy a helyettesítését ellátó személy ellenjegyzésével igazol - terjeszthetők a bizottság elé.

(6) Több bizottság együttes ülést is tarthat. Együttes bizottsági ülés tartása esetén a bizottságok levezető elnököt választanak. Az együttes ülés összehívására, a bizottságok határozatképességre és határozathozatalára a bizottságok működésére vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.

(7) Az együttes bizottsági ülésről egy jegyzőkönyv készül. 

34. § A bizottság a működési szabályait – az előzőekben leírtakon túlmenően – az Mötv. és a jelen rendelet keretei között maga állapítja meg.

19. A bizottságok általános feladatköre

35. § A bizottság:

 1. önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás alapján dönt a hatáskörébe tartozó ügyben, ellátja az önkormányzati rendeletben részére kijelölt feladatokat,
 2. közreműködik a feladatköréhez tartozó önkormányzati rendeletek előkészítésében,
 3. véleményezi a más képviselő-testületi bizottságok számára döntésre előkészített előterjesztéseket, amennyiben önkormányzati rendelet vagy más képviselő-testületi döntés ezt előírja,
 4. kialakítja állásfoglalását a képviselő-testület által meghatározott előterjesztés esetében,
 5. előkészíti azt az előterjesztést, amelynek képviselő-testület elé terjesztésére a testülettől megbízást kapott,
 6. felkérés esetén véleményezi a képviselő-testület felterjesztési jogának gyakorlásához kapcsolódó előterjesztést,
 7. véleményt nyilvánít, javaslatot tesz, dönt, eljár az önkormányzati rendeletekben részére biztosított feladatkörben, hatáskörben, önkormányzati hatósági hatáskörben,
 8. gyakorolja a képviselő-testület által részére határozatban biztosított döntési jogosítványokat,
 9. véleményezi az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelettervezetet és a feladatkörét érintő önkormányzati rendelettervezeteket,
 10. véleményezi és javaslatot tesz a helyi kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a szakterületéről érkező városi kitüntetésekre.

20. A bizottsági feladat-és hatáskörök

36. § (1) A bizottságok által ellátandó feladatok- és hatáskörök részletes jegyzékét az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A bizottságok közötti feladat- vagy hatásköri összeütközés esetén a képviselő-testület dönt.


V. FEJEZET

A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTER, A TANÁCSNOK, A JEGYZŐ, AZ ALJEGYZŐ

21. A polgármester

37. § (1) A polgármester a megbízatását főállásban látja el.

(2) A polgármester munkarendje a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek munkarendjével megegyezik.

(3) A polgármester minden hónapban előzetes bejelentkezés alapján fogadónapot tart a Polgármesteri Hivatalban, ahol az állampolgárok közvetlenül fordulhatnak hozzá kérdéseikkel.

22. Az alpolgármester

38. § (1) A képviselő-testület 2 fő társadalmi megbízatású önkormányzati képviselő alpolgármestert választ a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére. Feladatkörüket a polgármester határozza meg.

(2) A polgármester általános helyettesítését ellátó társadalmi megbízatású alpolgármester: ………………. önkormányzati képviselő.

(3) A polgármester helyettesítését ellátó társadalmi megbízatású alpolgármester az alábbi időpontokban a polgármesteri hivatalban végzi munkáját:

a) kedd:          15-16 óráig,

b) szerda:        15-18 óráig,

c) péntek:        8-11 óráig.

(4) Az alpolgármesterek kéthetente minden páros hét hétfőn 14 és 16 óra között fogadónapot tartanak a Polgármesteri Hivatalban, ahol az állampolgárok közvetlenül fordulhatnak hozzájuk kérdéseikkel.

23. A tanácsnok

39. § A képviselő-testület oktatási és kulturális ügyekkel foglalkozó tanácsnokot választ, aki feladat- és hatáskörében eljárva

 1. koordinálja az intézmények és a fenntartók közötti kapcsolattartást,
 2. részt vesz a fenntartók közötti kapcsolattartásban, egyeztetések szervezésében és lebonyolításban,
 3. az ágazati jogszabályokban megnevezett szervezetekkel az egyeztetéseket lefolytatja,
 4. tevékenységéről évente beszámol a testületnek.

24. A jegyző

40. § A jegyző a polgármesteri hivatal vezetőjeként

 1. gondoskodik a képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések előkészítéséről,
 2. ellátja a képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat,
 3. törvényességi észrevételt tesz a szavazás előtt az előterjesztés vitájában,
 4. gondoskodik a szervezeti és működési szabályzat függelékeinek folyamatos aktualizálásáról.


25. Az aljegyző

41. § (1) A polgármester által a jegyző javaslatára kinevezett aljegyző a jegyző akadályoztatása esetén teljes jogkörben gyakorolja a jegyző hatásköreit.

(2) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, valamint egyidejű tartós akadályoztatásuk esetén a jegyző helyettesítését a képesítési követelményeknek megfelelő végzettséggel rendelkező osztályvezető látja el.

VI. FEJEZET

A POLGÁRMESTERI HIVATAL

42. § (1) A polgármesteri hivatal jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv. Az önkormányzati költségvetés határozza meg a polgármesteri hivatal működéséhez szükséges előirányzatokat, működési, fenntartási költségeket.

(2) A polgármester és a jegyző saját hatáskörében hozott döntése szerint a hivatal szervezeti egységeinek vezetői, illetve az ügyintézők kiadmányozási jogot kapnak.

(3) A polgármesteri hivatal törvényes és szakszerű működéséért a jegyző, valamint a hivatal szervezeti egységeinek vezetői a felelősek.

VII. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ALAPJAI

43. § (1) Az önkormányzat a vagyonával való rendelkezés szabályairól külön önkormányzati rendeletet alkot (a továbbiakban: vagyonrendelet).

(2) A vagyonrendeletben kell megjelölni

 1.  a törzsvagyon körébe tartozó vagyonelemeket, ezen belül a forgalomképtelen (kizárólagos önkormányzati tulajdonba tartozó vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű) és a korlátozottan forgalomképes vagyonelemek körét;
 2. az üzleti vagyon körébe tartozó vagyonelemeket.

44. § (1) A képviselő-testület éves költségvetésről szóló rendelet tervezetét a jegyző készíti elő, és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) A költségvetési rendelet tervezetét a bizottságok előzetesen megtárgyalják.

(3) A zárszámadással egyidejűleg – évi egy alkalommal – kerül előterjesztésre a képviselő-testület elé a belső ellenőrzésről szóló beszámoló.

45. § A polgármester köteles a Képviselő-testületet írásban tájékoztatni az Önkormányzat alaptevékenységével kapcsolatban lefolytatott vizsgálatok, ellenőrzések, hatósági határozatok megállapításairól, ezen kötelezettségének az Önkormányzatot érintő döntés közlésétől számított 30 napon belül, legkésőbb az azt követő soros képviselő-testületi ülésén köteles eleget tenni.

VIII. FEJEZET

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK

46. § Az Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ában foglaltak alapján – e rendelet 4. függelékében foglalt együttműködési megállapodás szerint - biztosítja a Békés városban működő nemzetiségi önkormányzatok (német, roma, román, szlovák) számára a működésükhöz szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

IX. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

47. § (1) E rendelet 2019. év október hó 29. napján 9:10 órakor lép hatályba

(2) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelete.

B é k é s, 2019. október 29.
       Kálmán Tibor

       polgármester

Tárnok Lászlóné

       jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2019. október 29. napján 9:10 órakor.
Tárnok Lászlóné

      jegyző 

1. Melléklet a 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelethez


VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ MUNKAKÖRÖK


 1. a Polgármesteri Hivatal jegyzője, illetve vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett egyéb munkatársai.
 2. Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Sport és Turisztikai Központ igazgatója.
 3. Békés Városi Püski Sándor Könyvtár igazgatója.
 4. Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum igazgatója.
 5. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő igazgatója.
 6. Békési Férfi Kézilabda Kft. ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagja.
 7. BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagja.
 8. BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagja.


2. Melléklet a 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelethez[3]


HELYBEN BIZTOSÍTHATÓ KÖZFELADATOK KÖRÉBEN ELLÁTANDÓ HELYI ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK JEGYZÉKEKormányzati funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése


1

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

011220

Adó- vám és jövedéki igazgatás

3

013320

Köztemető-fenntartás és - működtetés

4

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

5

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

6

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

7

021020

Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

8

022010

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

9

031030

Közterület rendjének fenntartása

10

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek

11

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

12

041140

Területfejlesztés igazgatása

13

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

14

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

15

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

16

041236

Országos közfoglalkoztatási program

17

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

18

042130

Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

19

042220

Erdőgazdálkodás

20

042360

Halászat, haltenyésztés

21

043610

Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása

22

044210

Feldolgozóipar igazgatása és támogatása

23

045120

Út, autópálya építése

24

045130

Híd, alagút építése

25

045140

Városi és elővárosi közúti személyszállítás

26

045160

Közutak hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

27

045161

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

28

045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

29

045220

Vízi létesítmény építése (kivéve árvízvédelmi létesítmények)

30

046020

Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

31

046030

Egyéb távközlés

32

047120

Piac üzemeltetése

33

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

34

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

35

051040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

36

051050

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

37

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

38

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

39

054020

Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása

40

056010

Komplex környezetvédelmi programok támogatása

41

061020

Lakóépület építése

42

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

43

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

44

064010

Közvilágítás

45

066010

Zöldterület- kezelés

46

066020

Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

47

072111

Háziorvosi alapellátás

48

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

49

072311

Fogorvosi alapellátás

50

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

51

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

52

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

53

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

54

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

55

081043

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

56

081045

Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

57

081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

58

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

59

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

60

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

61

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

62

083020

Könyvkiadás

63

083030

Egyéb kiadói tevékenység

64

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatása fejlesztése, működtetése

65

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

66

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

67

091110


Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

68

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

69

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

70

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

71

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

72

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

73

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

74

107030

Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás

75

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

76

107090

Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
3. Melléklet a 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelethez


AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI


1. Az Önkormányzat a törvény által előírt kötelezően ellátandó feladatai mellett gondoskodik:

 1. az épített környezet védelmével,
 2. civil- és nyugdíjasház működtetésével,
 3. múzeum működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

2. Közreműködik az energiaszolgáltatás és a foglalkoztatás feladatainak megoldásában.

3. Az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése és a sport támogatása érdekében intézménye útján Sportpályát, Sportcsarnokot, Uszodát és szabad strandot üzemeltet, a költségvetési rendeletében meghatározottak szerint sportcélú támogatást nyújt sportszervezetek részére, a versenysportot támogatja.

4. Önkormányzati üdülőt működtet Fonyódon.

5. A kis- és középvállalkozások támogatása érdekében Vállalkozói Centrumot (Inkubátorházat), működtet, vállalkozói alapot hoz létre.

6. Az Önkormányzat - feladatainak eredményes megoldása érdekében - együttműködik a Békés Megyei Önkormányzattal. A koordináció keretében közvetlen cél a megyei tervek, koncepciók, elképzelések kidolgozásában való közvetlen részvétel, valamint azok egyeztetése a helyi elképzelésekkel.

7. Járó beteg szakellátó intézményt működtet.

8. Hivatali konyhát működtet.

9. Kamatmentes kölcsönt nyújt a lakosságnak.

10. Városi rendezvényeket szervez és ehhez kapcsolódó marketing szolgáltatásokat végez.

11. Ellátja családi rendezvények szervezését (névadók).

12. Ellátja a saját tulajdonú ingatlanok üzemeltetését.

13. Biztosítja az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatást.

14. Kikötőt üzemeltet.

15. Ellátja a kulturális örökség helyi védelmét.

16. Helyi utazási kedvezményt, oktatási ösztöndíjakat biztosít.

17. Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatást nyújt.

18. Mezei őrszolgálatot tart fent.

19. Közterület felügyeletet működtet.
4. Melléklet a 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelethez


BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK1. A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK


1.1[4] Jogosult kötelezettséget vállalni, és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra, esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel és negyedévente történő beszámolási kötelezettséggel.

1.2[5] Önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználását. A polgármester e jogkörében hozott döntésekről negyedévente tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.

1.3 Javaslatot tehet a helyi önkormányzati képviselők, tanácsnok, bizottsági tagok tiszteletdíjának emelésére, pénzbeli és természetbeni juttatásának módosítására.

1.4 A képviselő-testület nevében jogosult tulajdonosi hozzájárulást adni az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat érintő átalakításhoz, beruházáshoz, fejlesztéshez.

1.5 A képviselő-testület nevében jogosult tulajdonosi hozzájárulást adni az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat érintően - székhely, telephely, fióktelep bejegyzése céljából - amennyiben a kérelmező és az Önkormányzat között hatályos jogviszony áll fenn.

1.6 A képviselő-testület nevében jogosult tulajdonosi hozzájárulást adni, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a nevében Békés Város nevét kívánja szerepeltetni.

1.7 Dönt a nevelési- és tanévkezdési támogatással, az autóbuszbérlet támogatással, az életkezdési támogatással, temetési segéllyel, önkormányzati segéllyel kapcsolatos ügyekben.

1.8 A képviselő-testület nevében jogosult nyilatkozatot tenni a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, - az Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével - a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan pályázati ügyekben, melyekhez saját erő nem szükséges.

1.9 A költségvetési év elején, de legfeljebb március 31. napjáig jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet és annak módosításait.

1.10. Az ajánlatkérő nevében az uniós értékhatárok alatti, Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások során:

            a) a 25 millió forint értékig árubeszerzés,

            b) a 25 millió forint értékig szolgáltatás megrendelése,

            c) a 150 millió forint értékig építési beruházás esetén valamennyi döntés meghozatalára a polgármester jogosult.

1.11. A bérbeadási névjegyzékre való felvétel nélkül gyakorolja az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos bérbeadási jogkört, ha az elhelyezésre belvíz, árvíz vagy egyéb rendkívüli helyzet miatt kerül sor.

1.12. Az önkormányzat rendeleteiben meghatározott egyéb átruházott hatásköröket gyakorol.

2. AZ ÜGYRENDI, LAKÁSÜGYI ÉS KÖZRENDVÉDELMI BIZOTTSÁGRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK


2.1 Ellátja az Önkormányzat tulajdonába tartozó ingatlanok hasznosításával kapcsolatos bérbeadói jogköröket mindazokban az esetekben, ahol a hatályos önkormányzati rendeletek alapján a döntési jogokat nem tartotta fenn a képviselő-testület magának.

2.2. Dönt az otthoni szakápolással kapcsolatos ügyekben.

2.3. A pályázati úton hasznosított lakások esetében lefolytatja a pályázati eljárást és dönt a lakások bérbeadásáról, értékesítéséről.

2.4. Dönt a lakásigénylők nyilvántartásba vételéről.

2.5. Dönt a lakáscsere kérelmek nyilvántartásba vételéről.

2.6. Az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott egyéb átruházott hatásköröket gyakorol,

2.7.[6] Dönt a lejárt lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos kérelmek elbírálásáról.

3. A PÉNZÜGYI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

3.1 Javaslatot tehet a képviselő-testületnek a polgármester, alpolgármester illetményének emelésére, pénzbeli és természetbeni juttatásának módosítására.

3.2 Jogosult engedélyezni esetenként 10 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználását. A bizottság e jogkörében hozott döntésekről félévente beszámol a képviselő-testületnek.

3.3 A nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre vonatkozó eljárások során a közbeszerzési bizottság javaslata alapján az ajánlatkérő nevében meghozza a szükségessé váló közbenső, illetve az eljárást lezáró döntéseket.

3.4 Kiszolgáló út, vagy közmű megvalósítási költségének részben vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira való áthárításáról szóló egyedi hatósági döntés meghozatala. (Étv. 28. § (2) bek.)

3.5 Dönt helyi forgalomszabályozási kérdésekben.

3.6 Az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott egyéb átruházott hatásköröket gyakorol.

3.7 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló jogszabályok alapján elbírálja a helyi földbizottság mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld adás-vétele tárgyában kiadott állásfoglalása elleni kifogást, és erről a bizottság elnöke a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.

4. A HUMÁN ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

4.1 A képviselő-testület által fenntartott intézmények fenntartói jóváhagyást igénylő belső szabályzatairól, terveiről döntést hoz.

4.2 Dönt az általános iskolai tanulók és a felsőoktatási hallgatók ösztöndíjáról szóló 9/2009. (II. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott általános iskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók ösztöndíj támogatási ügyeiben.

4.3 Gyakorolja az Önkormányzat köznevelési törvényben foglalt véleményalkotási jogát és az állami fenntartású köznevelési intézmények dokumentumai vonatkozásában, illetve az állami fenntartású intézmények vezetőinek kinevezésével kapcsolatban.

4.4 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) foglalt fenntartói jogkörben eljárva dönt az óvodai csoportok felvehető létszámának maximum 20 %-kal történő emeléséről.

4.5 Az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott egyéb átruházott hatásköröket gyakorol.

5. TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

5.1 A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás közös fenntartású intézmény útján ellátja az óvodai neveléssel, oktatással kapcsolatos feladatokat.

5.2 A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás közös fenntartású intézmény útján ellátja a gyermekvédelmi, szociális alap- és szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatokat.

6. JEGYZŐRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

Az alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatásköröket a jegyző gyakorolja:

 1.  Önkormányzati lakásfenntartási támogatás.
 2.  Önkormányzati ápolási díj.
 3.  Önkormányzati gyógyszerköltség támogatás.
 4.  Önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás.
 5.  Kommunális adó támogatás.
 6. Rekreációs támogatás.

5. Melléklet a 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelethez


A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI ÁLTAL ELLÁTANDÓ FELADATOK- ÉS HATÁSKÖRÖK RÉSZLETES JEGYZÉKE1. A HUMÁN ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG FELADATAI


1.1 Véleményezi a közoktatással, közművelődéssel, ifjúsággal, sporttal kapcsolatos előterjesztéseket, ellenőrzi a meghozott határozatok végrehajtását.

1.2 Véleményezi a költségvetésben a közoktatással, közművelődéssel, ifjúsággal, sporttal kapcsolatos előirányzatokat.

1.3 Részt vehet az önkormányzat fenntartásában működő közművelődési, intézményekre vonatkozó fenntartói döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében,

1.4 Részt vehet a közművelődési, közoktatási intézményekre vonatkozó fenntartói döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében.

1.5 Közreműködik az intézményvezetői pályázatok elbírálásában, rangsorolásában.

1.6 Vizsgálja az oktató-nevelő munka fejlesztésének lehetőségeit a nevelési-oktatási intézményekben.

1.7 Figyelemmel kíséri a közművelődéssel, közoktatással foglalkozó intézmények munkáját, az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények működését, a sportszervezetek tevékenységét, segíti tevékenységüket.

1.8 Véleményezi a hatáskörébe tartozó intézmények szakmai beszámolóit, kezdeményezheti azok beszámoltatását a képviselő-testület felé.

1.9 Figyelemmel kíséri a költségvetési rendeletben a sportszervezetek, közoktatási, ifjúságvédelmi, közművelődési tevékenységet folytató társadalmi szervezetek részére nyújtott támogatások felhasználását, kezdeményezi azok megvonását, amennyiben a támogatott szervezet a támogatási szerződésben foglaltakat megszegi.

1.10 Figyelemmel kíséri a város ifjúságának helyzetét.

1.11 Figyelemmel kíséri a városban folyó művészeti tevékenységet.

1.12 Lehetőségeihez mérten segíti a város lakosságának tájékoztatásával foglalkozó írott és elektronikus sajtó tevékenységét, közreműködik a média-kapcsolatok fejlesztésében.

1.13 Közreműködik a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztésében.

1.14 Közreműködik a nemzetközi kulturális kapcsolatok szervezésében, megvalósításában.

1.15 Támogatja a városban élő nemzetiségek kultúrájának ápolását és megőrzését.

1.16 Kapcsolatot tart a városban működő civil szervezetekkel és nemzetiségi önkormányzatokkal.

1.17 Együttműködik a városban tevékenykedő egyházakkal, vallási közösségekkel.

1.18 Közreműködik a kistérségi oktatási, kulturális feladatok megoldásában.

1.19 Figyelemmel kíséri a gyógytestnevelés helyzetét az oktatási intézményekben.

1.20 Figyelemmel kíséri az iskolai diáksport helyzetét.

1.21 Figyelemmel kíséri az iskolai testnevelés helyzetét a város oktatási intézményeiben.

1.22 Közreműködik az úszásoktatás feltételeinek megteremtésében, feladatainak megoldásában.

1.23 Közreműködik a városi tömegsport rendezvények szervezésében, megvalósításában, támogatásában.

1.24 Javaslatot tesz a sportegyesületek önkormányzati támogatásának elosztására.

1.25 Javaslatot tesz a kiemelkedő eredményt elért sportolók egyéni támogatására.

1.26 Koordinálja a városban működő nem önkormányzati ágazati intézményekkel való együttműködést.

1.27 Ellátja a szociális igazgatásról, ellátásról és egyes támogatásokról szóló önkormányzati rendeletben, illetve a lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott helyi támogatásokkal kapcsolatos előkészítő feladatokat, javaslatot tesz e rendeletek módosításra.

1.28 Javaslatot tesz egészségügyi, szociális és gyermekek védelmét ellátó intézmények alapítására, átszervezésére, tevékenységi körének módosítására.

1.29 Javaslatot tesz az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározására.

1.30 Javaslatot tesz az egészségügyi szolgáltatások szakmai feltételeinek megteremtésére, az ellátások fejlesztésére.

1.31 Véleményezi a szociális, egészségügyi és közegészségügyi az ágazathoz tartozó testületi előterjesztéseket, tájékoztatókat.

1.32 Részt vehet a szociális, egészségügyi és közegészségügyi ágazatot érintő közép- és hosszú távú koncepciók kidolgozásában.

1.33 Szervezi és ellenőrzi a szociális, egészségügyi és közegészségügyi ágazatra vonatkozó a testületi és saját döntései végrehajtását.

1.34 Rendszeresen, illetve szükség esetén áttekinti a szociális pénzeszközök felhasználását, javaslatot tehet azok átcsoportosítására.

1.35 Kapcsolatot tart a szociális, egészségügyi és közegészségügyi ágazatban tevékenykedő társadalmi szervezetekkel.


2. ÜGYRENDI, LAKÁSÜGYI ÉS KÖZRENDVÉDELMI BIZOTTSÁG FELADATAI


2.1 Részt vehet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának elkészítésében, felülvizsgálatában, szükség esetén javaslatot tesz módosítására.

2.2 Részt vesz az önkormányzati rendelet-tervezetek elkészítésében, szükség esetén javaslatot tesz önkormányzati rendelet alkotására, módosítására.

2.3 Figyelemmel kíséri a testület működésére vonatkozó rendelkezések betartását.

2.4 Részt vehet a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatában.

2.5 Ellátja a titkos szavazással kapcsolatos feladatokat.

2.6 A képviselő-testület hatáskörébe tartozó választási, kinevezési, megbízási ügyekben beérkezett pályázatok jogszabályszerűségét véleményezi, személyi javaslatot tehet, valamint szakmailag értékeli az ágazatához tartozó intézmények vezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat.

2.7 Állást foglal a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata alkalmazása során felmerülő vitás esetekben.

2.8 Véleményezi az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatát, alapító okiratát.

2.9 Véleményezi a képviselő-testület hatáskörének átruházására vonatkozó javaslatot.

2.10 Véleményezi az Önkormányzat vagyonának elidegenítésére, megterhelésére vonatkozó előterjesztéseket, javaslatokat.

2.11 Véleményezi az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek, egyéb szervezetek alapításáról, átszervezéséről és megszüntetéséről készített javaslatokat.

2.12 Véleményezi önkormányzati társulás létrehozására, társulási megállapodás módosítására, társuláshoz való csatlakozásra, társulásból való kiválásra, kizárásra vonatkozó előterjesztéseket.

2.13 Ellátja a helyi önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének kivizsgálását.

2.14 Ellátja a helyi önkormányzati képviselők, a polgármester vagyonnyilatkozatának nyilvántartását és ellenőrzését, a vagyonnyilatkozatok vizsgálatával kapcsolatos kötelezettségeket.

2.15 Javaslatot tehet a polgármester illetményének növelésére.

2.16 Jogosult a lobbista meghallgatására, ha a lobbista kezdeményezte az eljárást.

2.17 A képviselő-testületi vagy bizottsági munkáját elhanyagoló képviselő vagy bizottsági tag tiszteletdíjának megvonására vonatkozó javaslatot véleményezi, illetve döntésre előkészíti.

2.18 Közreműködik az önkormányzati tulajdonában lévő lakáscélú helyiségekkel való gazdálkodásban.

2.19 Ellátja az önkormányzati lakások bérletéről szóló helyi rendelet alkalmazása során a testület elé kerülő előkészítő feladatokat, így különösen: a bérbeadási névjegyzék elkészítése, rászorultság megállapítása.

2.20 A feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben környezettanulmányokat készít.

2.21 A képviselő-testület felkérésére - meghatározott feladatok ellátására - ideiglenes (ad hoc) munkacsoportot hoz létre, a témában érintett speciális szakemberek bevonásával.

2.22 Figyelemmel kíséri a város közrendjének, közbiztonságának alakulását.

2.23 Véleményezi a város közbiztonságával, bűnügyi helyzetével kapcsolatos előterjesztéseket.

2.24 Koordinálja a Polgárőrség, Mezőőrség, Településőrség és Rendőrség együttes tervezett akcióit, esetenként az ellenőrzésekben részt vehet.

2.25 Erősíti a társadalmi részvételt a kábítószer-fogyasztás megelőzésében, együttműködik a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal.

2.26 A fiatalok egészséges életmódja kialakításáért kapcsolatot tart fent a városban működő szórakozóhelyekkel, a fiatalokra vonatkozó jogszabályok betartása érdekében.

2.27 Évente felülvizsgálja a város Bűnmegelőzési Koncepcióját, javaslatot tesz annak módosítására, figyelemmel kíséri az abban foglaltak hatályosulását, elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel a testület esetenként megbízza.

3. A PÉNZÜGYI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG FELADATAI


3.1 Részt vehet az éves költségvetési koncepció és rendelet-tervezet kidolgozásában, a negyedéves, féléves és háromnegyed éves költségvetési beszámoló összeállításában, azokat véleményezi.

3.2 Részt vehet az Önkormányzat gazdasági programjának összeállításában.

3.3 Részt vehet a zárszámadási rendelet-tervezet előkészítésében.

3.4 Közreműködik a fejlesztési, városrendezési tervek, környezetvédelmi programok, koncepciók kidolgozásában.

3.5 Közreműködik az Önkormányzat tulajdonát képező helyiségekkel történő gazdálkodásban.

3.6 Részt vehet a zöldterületek és játszóterek felújításának, valamint a város közterületi faállományának gyarapításának, cseréjének ütemezésében.

3.7 Véleményezi az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek, egyéb szervezetek alapításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről készített javaslatokat.

3.8 Véleményezi az Önkormányzat vállalkozásban való részvételére vonatkozó javaslatokat, előterjesztéseket.

3.9 Véleményezi az Önkormányzat tulajdonát képező vagy többségi önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok mérlegét, és tevékenységükről szóló beszámolókat.

3.10 Véleményezi a tevékenységi körét érintő rendeletek tervezetét, kezdeményezi azok megalkotását, felülvizsgálatát, módosítását.

3.11 Véleményezi a költségvetést érintő, pénzügyi vonzatú kötelezettségvállalásokat.

3.12 Véleményezi az Önkormányzat által nyújtott eseti támogatásokra, közérdekű kötelezettségvállalásra vonatkozó előterjesztéseket.

3.13 Véleményezi a közbeszerzési eljárások során a lebonyolító által előterjesztett javaslatot, és javaslatot tehet közbeszerzési eljárás lebonyolítására.

3.14 Véleményezi a belső ellenőrzési tervet és beszámolót.

3.15 Megvizsgálja a helyi adók bevezetésének lehetőségét, részt vehet az ahhoz kapcsolódó rendeletek előkészítésében, módosításában.

3.16 Megvizsgálja az önkormányzat vagyonát érintő javaslatok pénzügyi kihatásait, véleményezi az önkormányzati vagyon értékesítésére tett javaslatot, illetve közreműködik kidolgozásában.

3.17 Megvizsgálja a beruházási célú javaslatokat, előterjesztéseket.

3.18 Vizsgálja a vagyongazdálkodással kapcsolatos rendeletek hatályosulását.

3.19 Figyelemmel kíséri az önkormányzati intézmények gazdálkodását, arról tájékoztatást kérhet.

3.20 Figyelemmel kíséri az ellenőrzések tapasztalatait, az Önkormányzat által alapított és fenntartott intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről készült jelentéseket értékeli, és azokhoz kiegészítéseket kérhet.

3.21 Ellenőrzés lefolytatását kezdeményezheti, abban részt vehet.

3.22 Ellenőrzi az önkormányzati rendeletek által biztosított jogkörben végrehajtott pénzügyi átcsoportosítások szabályszerűségét, indokoltságát, észrevételt tehet.

3.23 Véleményt nyilvánít a város rendezési tervének elfogadása előtt, és az azzal járó feladatok ütemezésére vonatkozóan.

3.24 Segítséget nyújt a társadalmi munka lehetőségeinek felmérésében, és elvégzésében.

3.25 Kapcsolatot létesít az önkormányzati képviselőkkel, a közművesítési feladatok választókerületekben – a lakosság bevonásával történő – megvalósítására.

3.26 Vizsgálja a környezet védelméről szóló törvény végrehajtását, a város köztisztaságát, zöldterület-gazdálkodását.

3.27 Figyelemmel kíséri a kommunális szolgáltatások helyzetét és színvonalát.

3.28 Vizsgálja a város közlekedését, javaslatot tesz annak fejlesztésére.

3.29 Megtárgyalja a képviselő-testület elé kerülő mezőgazdasági tárgyú előterjesztéseket.

3.30 Figyelemmel kíséri a kis- és középvállalkozásokat érintő pályázati támogatási lehetőségeket, és azokról tájékoztatást nyújt.1. Függelék a 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelethez


A képviselő-testület névsora


A képviselő-testület létszáma 11 fő.


Polgármester:


Kálmán Tibor                                                      FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt, Jobboldali Összefogás Békésért Polgári KörEgyéni választókerületi képviselők:


1. sz. vk.: Vámos Zoltán                                      FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség                                       Kereszténydemokrata Néppárt

2. sz. vk.: Polgár Zoltán                                       FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség                                       Kereszténydemokrata Néppárt

3. sz. vk.: Balog Zoltán László                            FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség                                       Kereszténydemokrata Néppárt

4. sz. vk.: Deákné Domonkos Julianna              FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség                                       Kereszténydemokrata Néppárt

5. sz. vk.: Kálmán Tibor                                     FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség                                       Kereszténydemokrata Néppárt

6. sz. vk.: Csibor Géza                                         FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség                                       Kereszténydemokrata Néppárt

7. sz. vk.: Mucsi András                                      FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség                                       Kereszténydemokrata Néppárt

8. sz. vk.: Rácz Attila                                           Békési Ipartestület


Kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselők:


9. Juhos János                                                     Békési Ipartestület  

10. Földesi Mihály                                               Mi Hazánk Mozgalom

11. Molnár Gábor                                               Magyar Szocialista Párt
2. Függelék a 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelethezÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK, TÁRSULÁSOK, AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBBSÉGI BEFOLYÁSA ALATT ÁLLÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK1. Önkormányzati intézmények:


 1. Békési Polgármesteri Hivatal (5630 Békés, Petőfi S. u. 2.)

1.2. Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ (5630 Békés, Jantyik u. 21-25. sz.)

 1. Békési Gyógyászai Központ és Gyógyfürdő (5630 Békés, József A. u. 5. sz.)

1.4. Békés Városi Püski Sándor Könyvtár (5630 Békés, Széchenyi tér 4. sz.)

 1. Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum (5630 Békés, Széchenyi tér 4. sz.)


2. Társulások:


2.1. Békési Kistérségi Társulás (5630 Békés, Petőfi S. u. 2.)

2.2. Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás (5630 Békés, Petőfi S. u. 2.)


3. az Önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok:


3.1. Békési Férfi Kézilabda Kft. (5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25.)

3.2. BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Verseny utca 4.)

3.3. BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. (5630 Békés, Verseny utca 4.)
3. Függelék a 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelethez


A BIZOTTSÁGI TAGOK NÉVSORA


1. ÜGYRENDI, LAKÁSÜGYI ÉS KÖZRENDVÉDELMI BIZOTTSÁG:


Elnök:                                                           Balog Zoltán László

Önkormányzati képviselő tagok:                Mucsi András

                                                                       Rácz Attila

                                                                       Molnár Gábor

Nem önkormányzati képviselő tagok:        Füredi János

                                                                       Kovács Gusztáv

                                                                       Izsó Hunor


2. PÉNZÜGYI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG:


Elnök:                                                           Csibor Géza

Önkormányzati képviselő tagok:                Balog Zoltán László

                                                                       Deákné Domonkos Julianna

                                                                       Földesi Mihály

Nem önkormányzati képviselő tagok:        Apáti-Nagy Lajos

                                                                       Balázs László

                                                                       Hegyesi Szilárd


3. HUMÁN ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG:


Elnök:                                                           Mucsi András

Önkormányzati képviselő tagok:                Deákné Domonkos Julianna

                                                                       Csibor Géza

                                                                       Juhos János

Nem önkormányzati képviselő tagok:        Vidáné Endrődy Ildikó

                                                                       Kovács Ildikó

                                                                       Serfecz Dávid4. Függelék a 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelethez


EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS


Mely létrejött egyfelől Békés Város Önkormányzata (adószáma: 15725060-204, székhelye: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2., képviseli: ……….. polgármester) (a továbbiakban: Önkormányzat),

másfelől a Békési ……….. Nemzetiségi Önkormányzat (adószáma: ……………………., székhelye: 5630 Békés, Petőfi S. u. 4., képviseli: ………………. elnök) (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat),

továbbá a Békési Polgármesteri Hivatal (adószáma: 15343006-2-04, székhelye: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2., képviseli: ………… jegyző) (a továbbiakban: Hivatal)

/együttesen a továbbiakban: Felek/ között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:


I. Jogszabályi háttér:

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a szerint a települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról. A települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal, a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. Felek e megállapodást a hivatkozott törvényi rendelkezések alapján, a megállapodás-kötési kötelezettség teljesítése érdekében kötik meg.


II. A Nemzetiségi Önkormányzat működése személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása:


 1. Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább harminckét órában ingyenes használati jogot biztosít egy, a feladata ellátására alkalmas, számítógéppel, áramellátással, működő internetkapcsolattal ellátott irodahelyiségre a Hivatal épületében, valamint a benne található berendezési – és felszerelési tárgyakra (különösen íróasztal, irattároló szekrény, irodaszék, íróeszközök, számítógép, vezetékes telefonkészülék, nyomtató, fénymásoló gép). A Nemzetiségi Önkormányzat tudomással bír arról, hogy a jelen pontban meghatározott irodahelyiség használata – a városban működő Nemzetiségi Önkormányzatokkal közösen történik.
 2. A helyiség, a berendezési- és felszerelési tárgyak fenntartásával, karbantartásával működtetésével kapcsolatos rezsi- és egyéb költségek a Hivatalt terhelik.
 3. A Nemzetiségi Önkormányzat az 1. pontban írt eszközöket és helyiséget kizárólag alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszerű gazdálkodás szabályai szerint, a jó gazda gondosságával kezelheti, a használat jogát az Önkormányzat és a Hivatal érdekeit kímélve gyakorolhatja.
 4. A Nemzetiségi Önkormányzat a használati jogának gyakorlásával a Hivatalban folyó munkát nem zavarhatja, köteles megtartani az intézmény (épület) rendjét.
 5. A megállapodás 1. pontja szerinti irodahelyiség kulcsát a Nemzetiségi Önkormányzat képviselője a Hivatal portaépületében veheti fel, és ott köteles leadni az épület elhagyásakor.
 6. A Nemzetiségi Önkormányzat a használat jogát másnak semmilyen formában nem engedheti át.
 7. Az Önkormányzat 1 fő, a Hivatalban, teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő alkalmazása útján biztosítja a nemzetiségi képviselők munkájának segítéséhez, a képviselő-testületi ülések előkészítéséhez, a testületi és tisztségviselői döntések előkészítéséhez, a működéssel kapcsolatban felmerült nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátáshoz szükséges személyi feltételek megteremtését.
 8. A képviselő-testületi ülések előkészítéséhez kötődő feladatok ellátását (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása) az Önkormányzat a Hivatal útján biztosítja.
 9. Az Önkormányzat a Hivatal útján látja el a nemzetiségi képviselő-testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat.
 10. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein a jegyző, vagy annak- a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő- megbízottja az Önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
 11. A 7. és a 8. pontban felsorolt feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a Hivatal viseli, kivéve a képviselő-testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználatát.
 12. A képviselő-testületi ülések előkészítésével, a működéssel kapcsolatban felmerült nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátásával összefüggő feladatok ellátására kapcsolattartásra kijelölt személyeket jelen megállapodás 1. függeléke tartalmazza.


III. A Hivatal kötelezettségei a Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatban:

A Felek rögzítik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezései alapján az Önkormányzat a Békési Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya (a továbbiakban: gazdálkodó szerv) útján köteles a Nemzetiségi Önkormányzat működésével összefüggésben a következő feladatokat ellátni (III.A- III. E), azaz a Jegyző által a Pénzügyi Osztály dolgozói közül ezzel megbízott, jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettséggel rendelkező köztisztviselő köteles az alábbi feladatokat elvégezni. A Nemzetiségi Önkormányzat működésével összefüggő feladatok ellátására kapcsolattartásra kijelölt személyeket jelen megállapodás 1. függeléke tartalmazza.

A) A gazdálkodó szerv által elvégzendő bejelentési, tervezési, adatszolgáltatási kötelezettségek:


 1. A gazdálkodó szerv a Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Magyar Államkincstárnál, ezzel egyidejűleg megkérte a Nemzetiségi Önkormányzat adószámát.
 2. A gazdálkodó szerv a Nemzetiségi Önkormányzat működésének, várható gazdálkodási folyamatainak ismeretében eleget tesz az adózási kötelezettségnek, az adóhatósághoz bejelentette a Nemzetiségi Önkormányzatot.
 3. A gazdálkodó szerv a Nemzetiségi Önkormányzat részére önálló fizetési számla nyitását kezdeményezte a helyi önkormányzat számlavezető pénzintézeténél, a számlanyitással kapcsolatos adminisztrációs feladatokat elvégezte (aláírás bejelentők), a számlavezetéssel kapcsolatos változásokat a nyilvántartásokon folyamatosan átvezeti.
 4. A gazdálkodó szerv ellátja a nemzetiségi Önkormányzat a költségvetés előkészítésével a költségvetési határozatának megalkotásával kapcsolatos feladatokat.
 5. Az A) pont szerinti feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán, teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő látja el.

B) A gazdálkodó szerv által elvégzendő gazdálkodási feladatok:


 1. A gazdálkodó szerv a Nemzetiségi Önkormányzat által a saját nevében, vállalt kötelezettségek alapján végrehajtja az utalványozott pénzügyi műveleteket, ezen belül pénztári ki és befizetéseket, banki utalásokat teljesít.
 2. A gazdálkodó szerv elvégzi a saját bevételek, államtól érkező finanszírozási bevételek és kiadások könyvelését, a kapcsolódó analitikák vezetését, a gazdálkodásról legalább negyedévente elkészíti a főkönyvi kivonatot, és a pénzforgalmi jelentést.
 3. A kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzését és érvényesítést elvégzi, a kötelezettség vállalásokról nyilvántartást vezet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 56. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.
 4. A gazdálkodó szerv a kötelezettségvállaló (elnök, vagy kötelezettségvállalásra felhatalmazott helyettese) megbízásából pénzügyi kifizetéseket teljesít.
 5. A kifizetések pénzügyi ellenjegyzését és érvényesítését a fedezet megléte esetében a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályvezetője, vagy Osztályvezető-helyettese látja el. 
 6. A gazdálkodó szerv beszerzett eszközökről állományi és leltári nyilvántartást vezet.
 7. A gazdálkodó szerv elvégzi a gazdálkodás miatt szükségessé váló előirányzat módosításokat, és ezeket jóváhagyásra a képviselő-testület elé terjeszti.
 8. A működéshez szükséges további nyilvántartásokat vezet (különösen: vagyon-nyilvántartás; számviteli nyilvántartás, kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, utalványozásra, érvényesítésre jogosult személyek és aláírás mintájuk nyilvántartása).
 9. A B) pont szerinti feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán, teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő látja el.

C) A gazdálkodó szerv által elvégzendő jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek:

 1. A Magyar Államkincstár számára határidőre elkészíti, és megküldi a Nemzetiségi Önkormányzat működésével összefüggő havi pénzforgalmi jelentéseket előírt mellékletekkel, negyedéves időszaki mérlegjelentéseket.
 2. A képviselő-testület által jóváhagyott költségvetést, évközi beszámolókat és a zárszámadást a KGR rendszeren keresztül megküldi a Magyar Államkincstárnak
 3. Az adókötelezettségnek eleget tesz, bevallást készít, és kezdeményezi a kötelezettségvállalónál a gazdálkodás miatt esedékessé váló adó befizetését vagy visszaigénylését.
 4. A C) pont szerinti feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán, teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő látja el.

D) A gazdálkodó szerv által a Nemzetiségi Önkormányzat számára készítendő dokumentumok:


 1. A gazdálkodó szerv az elnök által elkészített költségvetési koncepció alapján elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési dokumentumait jóváhagyásra. A költségvetési határozat tartalmazza mindazokat a kimutatásokat, melyeket az Áht. 23-24. §-ai előírnak. Abban az esetben, ha az előírt kimutatások a Nemzetiségi önkormányzat sajátos gazdálkodása miatt tervezési adatot nem tartalmaznak, arról a határozati javaslat pontjai között tájékoztatja Képviselő-testületet. A feladatot a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályvezetője látja el.
 2. A gazdálkodó szerv költségvetés végrehajtása miatt szükségessé váló előirányzat módosításokat évente három alkalommal a testület számára elkészíti jóváhagyásra.
 3. A gazdálkodó szerv az évközi beszámolókat és a zárszámadást előkészíti a testület számára jóváhagyásra. A Zárszámadási határozat tartalmazza mindazokat a kimutatásokat, melyeket az Áht. 23-24. §-ai, valamint 91. §-a előír. Abban az esetben, ha az előírt kimutatások a nemzetiségi önkormányzat sajátos gazdálkodása miatt tervezési, teljesítési adatot nem tartalmaznak, arról a határozati javaslat pontjai között tájékoztatja Képviselő-testületet. A feladatot a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályvezetője látja el.
 4. A gazdálkodó szerv képviselő-testület minden ülésére tájékoztatót készít a pénzkészlet alakulásáról, a felvett előlegekről a kötelezettségvállalások alakulásáról, a szabad költségvetési keret állományáról.
 5. A gazdálkodó szerv elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat számára a pénztári be- és kifizetések részletszabályainak rögzítésére szolgáló Pénztári Szabályzatot jóváhagyásra.
 6. A gazdálkodó szerv a Nemzetiségi Önkormányzat adóbevallását a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészíti.
 7. A D) pont szerinti feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán, teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő látja el.

E) Feladatok ellenőrzési jogkörben:

 1. A Jegyző által a Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi feladatainak ellátására megbízott személy minden a Nemzetiségi Önkormányzat nevében tett kötelezettségvállalás és pénzügyi teljesítés előtt köteles meggyőződni a fedezet meglétéről.
 2. A jegyző évente elkészíti a nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzési tervét.
 3. A jegyző biztosítja a belső ellenőr kijelölését a „Kontroll-Adó” Adószakértő és Pénzügyi Kft. által az ellenőrzések végrehajtására, és gondoskodik az ellenőrzésekről készült jelentések Képviselő-testület elé terjesztéséről.
 4. A jegyző biztosítja az előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásra vonatkozóan.

IV. A Nemzetiségi Önkormányzat feladatai és kötelességei a gazdálkodással kapcsolatos feladatok körében:


 1. A Nemzetiségi Önkormányzat köteles együttműködni a gazdálkodó szervezettel, és figyelembe venni a gazdálkodó szervezet ellenőrzési jogkörében tett észrevételeit.
 2. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettséget vállaló személy – a kötelezettségvállalás előtt – köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés fedezete biztosított.
 3. Meghatározza a kötelezettségvállalásra, utalványozásra, teljesítésigazolásra jogosultak körét és kezdeményezi azok nyilvántartásba vételét.
 4. Gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát önálló fizetési számláján köteles lebonyolítani.
 5. Köteles a Pénztári Szabályzat előírásait betartani.
 6. Köteles időben adatot, információt szolgáltatni a gazdálkodó szerv felé feladatai határidőben történő elvégzéséhez.
 7. A vonatkozó jogszabályok alapján szolgáltatott adatok valódiságáért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felelős.

V. Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, teljesítésigazolás:


 1. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a költségvetés végrehajtása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy az általa erre felhatalmazott nemzetiségi képviselő, írásban jogosult.
 2. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében tett kötelezettségvállasokat a Jegyző által kijelölt személy jelen Megállapodás III. B) 4. pontjában foglaltaknak megfelelően pénzügyileg ellenjegyzi. Fedezet hiánya esetén tájékoztatja kötelezettségvállalót vagy az utalványozót, ebben az esetben az ezzel megbízott személy az ellenjegyzést és a pénzügyi érvényesítést köteles megtagadni.
 3. Az ellenjegyző az ellenjegyzés előtt köteles arról is meggyőződni, hogy a kötelezettségvállalás egyebekben nem sérti-e a gazdálkodás szabályait. Az ellenjegyzés és a pénzügyi érvényesítés nyilvánvaló jogsértés vagy szabálytalan gazdálkodás esetén megtagadható, az ellenjegyzést és a pénzügyi érvényesítést a továbbiakban a Jegyző által megbízott személy a kötelezettségvállaló írásbeli utasítására végzi el.
 4. Ha az ellenjegyzés és a pénzügyi érvényesítés írásbeli utasításra történt, a gazdálkodó szerv a Nemzetiségi Önkormányzatot a következő testületi ülésén írásban tájékoztatja.
 5. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadás teljesítésének, bevétele beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (a továbbiakban: utalványozás) kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy az általa erre felhatalmazott nemzetiségi képviselő jogosult. Utalványozni csak az érvényesítést követően lehet. Pénzügyi teljesítés az utalványozás és annak ellenjegyzése után történhet.
 6. A Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárából készpénz akkor fizethető ki, ha a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla, testületi határozat) bemutatja, és szándékát a pénzfelvételt megelőző napon a gazdálkodó szervnél jelzi.
 7. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében érvényesítésre a Jegyző által megbízott köztisztviselő jogosult.
 8. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében teljesített kiadás teljesítését igazolni kizárólag az elnök vagy az általa erre felhatalmazott nemzetiségi képviselő jogosult az Ávr. 57. §-ában foglaltak alapján.

VI. Összeférhetetlenség:


 1. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon pénzügyi esemény tekintetében azonos személy nem lehet.
 2. Az érvényesítő ugyanazon pénzügyi esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
 3. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.


VII. Záró rendelkezések:


 1. Jelen megállapodást az Önkormányzat Képviselő-testülete …/20…. (…. ….) határozatával, a ……….Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete …/20….. (….. ..) határozatával hagyta jóvá.
 2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Áht., az Ávr., továbbá a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint a mindenkor hatályos, a helyi önkormányzatokról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 3. A Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írták alá.


Békés, 20…. …………….. …
_________________________

_________________________

…………… polgármester

Békés Város Önkormányzata


P. H.

………………. elnök

Békési ……… Nemzetiségi Önkormányzat


P. H.

__________________________

…………… jegyző

Békési Polgármesteri Hivatal


P. H.


Pénzügyileg ellenjegyzem: Békésen, 20…. ………… hó ….. . napján__________________________

………………… osztályvezető

Pénzügyi Osztály

Békési Polgármesteri Hivatal[1]

A rendeletet a Képviselő-testület a 2019. október 29-i ülésén fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. október 29. Módosította a 4/2020. (IV. 8.) önkormányzati rendelet.

[2]

Módosította a 24/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[3]

Módosította a 4/2020. (IV. 8.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[4]

Módosította a 24/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. 

[5]

Módosította a 24/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

[6]

Beiktatta a 24/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a.