Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 12. 01

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2021.12.01.

Epöl Község Önkormányzata – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az Önkormányzat közművelődési feladatairól a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy a helyi társadalom polgárainak érdekeit szem előtt tartva, a helyi társadalom művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével rendeletben határozza meg az önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és mértékét.

2. § A rendelet hatálya kiterjed Epöl Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén a közösségi színtérre, működtetőire és alkalmazottjaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

2. Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatás

3. § Az Önkormányzat a helyi sajátosságok figyelembevételével a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdés alapján a következő közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

4. § Az Önkormányzat a 3. §-ban meghatározott alapszolgáltatásokat a következő feladatok ellátásával biztosítja:

a) a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének helyszínét az Epöli Közösségi Színtérben;

b) a közösségi színtér díjmentes használatát;

c) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a községi rendezvényeken, valamint a partnertelepülések programjain;

d) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat;

e) a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg, azokhoz közösségi teret biztosít;

f) támogatja az ifjúság közösségi szerveződését és részvételét;

g)támogatja az idősek művelődő közösségének tevékenységét.

3. Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja

5. § (1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait az Epöl, Kossuth Lajos u. 28. szám alatti Közösségi Színtér működtetésével látja el.

(2) A község minden lakosa jogosult igénybe venni a település közművelődési színterének szolgáltatásait, a közösségi terek által biztosított lehetőségeket, és az Önkormányzat által megvalósított közművelődési szolgáltatásokat.

(3) Az önkormányzati fenntartású közösségi színtér kulturális-közművelődési cél esetén térítésmentesen használható.

(4) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat lehetőségeihez mérten segíti a civil közösségek, szervezetek, természetes személyek, illetve kulturális tevékenységet is végző szervezetek közreműködését.

(5) A közösségi színtér térítési díjas rendezvényt is szervezhet.

(6) Nem közművelődési célú igénybevétel esetén a közösségi színtér bérleti szerződéssel, bérleti díj ellenében igényelhető. A közösségi színtér használati díjainak megállapítása a képviselő-testület hatásköre.

(7) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervét és rendezvénynaptárát legkésőbb a tárgyév március 1-jéig fogadja el.

(8) Az Önkormányzat a közművelődési lehetőségekről elsősorban az alábbi módokon ad tájékoztatást a lakosság részére:

a) plakátok, szórólapok,

b) a községi honlapon, közösségi médiában.

4. A közművelődési tevékenység finanszírozása

6. § (1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos alapszolgáltatásait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a saját bevétel, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető támogatások és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint egyéb támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatások.

(2) Az önkormányzat a központi költségvetési forrásból – a közművelődési alapszolgáltatások támogatására biztosítandó pályázatok elnyeréséhez szükséges önrészt mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg. A keretösszeg megállapításánál törekedni kell arra, hogy az előző évi előirányzatnál lehetőleg kevesebb összeg ne kerüljön megállapításra.

5. A közművelődési alapszolgáltatások ellátásában együttműködő partnerek

7. § Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:

a) az Epölön működő művészeti, hagyományőrző, kulturális tevékenységeket végző szervezetekkel (Értéktár), személyekkel

b) oktatási, nevelési intézményekkel

c) civil szervezetekkel, alapítványokkal, egyesületekkel

d) a településen működő egyházi felekezettel

e) községi könyvtárral

6. Záró rendelkezések

8. §1

9. § Ez a rendelet 2021. november 30-án lép hatályba.

1

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.