Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 24 - 2021. 11. 23

Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.24.

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület a következőket rendeli el:

1. § A Kékesd Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. ( III.8.) számú rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított fő összegét 208.987.936 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított fő összeget 208.987.936 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 208.987.936 Ft-ban,

a) működési költségvetési bevételét 149.653.122 Ft-ban,

aa) önkormányzatok költségvetési támogatása 18.526.811 Ft-ban,

ab) közhatalmi bevételek 2.100.000 Ft-ban,

ac) működési bevételek 19.632. Ft-ban,

b) felhalmozási költségvetési bevételét 59.334.814 Ft-ban

ba) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 16.970.818 Ft,-ban

bb) finanszírozási bevételek 42.363.996 Ft,-ban

határozza meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 208.987.936 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását 103.040.458. Ft-ban,

aa) személyi juttatások 6.848.980 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok 3.547.284 Ft,

ac) dologi kiadások 12.771.184 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.294.000 Ft,

ae) egyéb működési célú kiadások 76.579.010 Ft,

b) felhalmozási költségvetési kiadását 105.947.478 Ft-ban,

ba) beruházások 88.480 Ft,

bb) felújítások 105.124.318 Ft,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,

bd) finanszírozási kiadások 734.680 Ft

összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett működési célú pénzmaradványát 0 Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradványát 42.363.996 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékának összegét 75.437.914 Ft-ban állapítja meg.

2. § A Kékesd Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. ( III.8.) számú rendelete 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § A Képviselő-testület a működési célú tartalékkal, valamint a szabad - kötelezettséggel, illetve követeléssel nem terhelt – előirányzatok közötti átcsoportosítással való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a fentiekkel való rendelkezéséről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

3. § A Kékesd Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. ( III.8.) számú rendelete 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében 200.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nemtervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester e kötelezettségvállalásokról, döntésekről a képviselő-testület soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül köteles tájékoztatni.

4. § A Kékesd Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. ( III.8.) számú rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet