Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról

Hatályos: 2021. 11. 24 - 2022. 04. 14

Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról

2021.11.24.

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A Belügyminiszter a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény a 3. melléklet I.2.2.1. pontja alapján, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen vissza nem térítendő támogatás jogcímen bruttó 548.640,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette Kékesd Község Önkormányzatát (a továbbiakban: önkormányzat).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiegészítő támogatás összegét az önkormányzat a szükséges önerővel, valamint a szállítási költség összegével kiegészíti és a fővárosi és megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodótól történő 27 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlására fordítja.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya Kékesd Község közigazgatási területén - a polgárok személyi adataink és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti - bejelentett lakóhellyel, állandó lakcímmel rendelkező, a szociális törvény 3. §-ban meghatározott személyekre terjed ki.

(2) Kékesd Község Önkormányzata térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Kékesd Községben bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

Hatáskör

3. § A képviselő-testület első fokon a jegyző hatáskörében utalja a tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálását, a jegyző döntése ellen 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

Eljárási rendelkezések

4. § (1) Az ellátás iránti kérelmeket írásban, helyben erre a célra rendszeresített formanyomtatványon 2021. november 23. napjától 2021. november 30. napjáig személyesen vagy meghatalmazás alapján, ügyfélfogadási időben lehet benyújtani Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalánál.

(2) A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi adatairól, családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni a szükséges igazolásokat mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkereséshez hozzájárulni.

(3) A jogosultnak a megállapított ellátást a határozat jogerőre emelkedését követően nyújtható.

(4) Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a személynek, családnak, aki

a) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, vagy az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett;

b) olyan ingatlanban lakik, amely nem tűzifával fűtött;

c) üresen álló, nem lakott ingatlanra igényli, amelyben életvitelszerűen nem lakik, vagy lakhatásra alkalmatlan.

(5) A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a készlet mennyiségétől függően kerül kiosztására.

(6) A tűzifa elszállítására legkésőbb 2022. február 15. napjáig kerül sor. A szállítás időpontjáról az önkormányzat külön tájékoztatja a támogatottakat.

(7) A tűzifa elszállításáról önkormányzat gondoskodik.

(8) A benyújtott kérelmek elbírálásáról a jegyző a benyújtást követően 8 napon belül egyedi határozattal dönt. A jegyző döntése ellen a képviselő-testülethez lehet 15 napon belül fellebbezést benyújtani, amely 15 napon belül zárt ülésen tárgyalja a beadványt.

Szociális célú tűzifa támogatás

5. § (1) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki a lakásának vagy lakás egy részének a fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

a) akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (jelenleg 37.050 Ft), egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (jelenleg 42.750Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, lakásfenntartási támogatásban részesül.

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%-át, valamint,

c) 80 évet betöltött egyedül élő személy esetén, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át.

(2) Az egy lakcímre bejelentkezett személyek közül csak egy személy igényelheti a tűzifa támogatást. Kivételt képeznek ez alól az egy lakcímen, de külön háztartásban és külön tüzelő fűtőberendezéssel rendelkezők. Ez esetben a beadható kérelem háztartásonként értelmezendő.

(3) A fenti feltételekről eltérően a hatáskör gyakorlója indokolt esetben méltányosságot gyakorolhat.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő jogosultak közül, a kérelmek elbírálása során előnyt élveznek:

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) egyedülálló nyugdíjas / vagy időskorúak járadékában részesülő

d) 70 éven felüli házaspár

e) lakásfenntartási támogatásra jogosult

f) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

g) gyermekét egyedül nevelő szülő

h) három vagy többgyermekes család

i) a családban tartós beteg vagy súlyos fogyatékos családtag él

(5) A támogatás önrészét képviselő-testület a 2020. évi költségvetés terhére biztosítja.

(6) A kérelem elbírálásához a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

6. § (1) A támogatás iránti kérelmeket e rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, 2021. november 23. napjától 2021. november 30. napjáig. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő, késve érkező kérelmeket a jegyző érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(2) Az 1. § (2) bekezdésben meghatározott mennyiségű tűzifa teljes felhasználását követően beérkezett kérelmeket a jegyző érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(3) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány készíthető.

(4) Amennyiben a jogosult, vagy a vele egy lakcímen élő személy az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem a jogosult igényelte és kapta, a következő évek során ugyanezen jogcímen való juttatás igénylésekor kizárható.

7. § (1) Az önkormányzat az 1. §-ban meghatározott támogatásból vásárolt tűzifát mihamarabb, de legkésőbb 2022. február 15. napjáig osztja ki azon rászorulók részére, akiknek a kérelmét pozitív elbírálásban részesítette.

(2) Az önkormányzat háztartásonként rászorultságtól függően, minimum 1, maximum 5 erdei m3 tűzifa támogatást nyújt azon személyek részére, akinek kérelmét a jegyző pozitív elbírálásban részesítette.

(3) Az önkormányzat a támogatottaktól ellenszolgáltatást nem kér.

(4) A szociális célú tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával elismeri.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. április 15-én hatályát veszti.