Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 04 - 2021. 12. 04

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.04.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990 évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 13. pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el.

1. § A helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az adóköteles adótárgyak körét a Htv. 11. §-a szabályozza.”

2. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Az adó alanyát a Htv. 12. §-a szabályozza.”

3. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Mentes az adó alól a vállalkozónak nem minősülő magánszemély adóalany üzleti (vállalkozási) célra nem szolgáló lakása, illetve a gépjármű-tároló kivételével az egyéb nem lakás céljára szolgáló épülete, épületrésze.”

4. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Adókötelezettséget, az adótárgyak körét a Htv. 24.-25. §-a szabályozza.”

5. § A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Mentes az adó alól:

1. az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra, vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növény-termesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl: istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen, állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja;

2. az erdő művelési ágban nyilvántartott telek;

3. az épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó - jogszabályban, vagy hatósági előírásban megállapított - védő (biztonsági) terület;

4. a szükséglakás;

5. a használatbavételi engedély keltét követő év első napjától számított 20 évig az az új építésű, önálló lakóegységet eredményező lakás, amelyet

a) emelet-ráépítéssel,

b) tetőtér-beépítéssel,

c) kiemelten a lakótelepi lapostetős épületek magastetős, lakáskialakítással együttjáró beépítésével, vagy

d) avult épületek bontásával megvalósuló lakásépítéssel alakítottak ki.

Az adómentesség megállapítása jogerős építési hatósági határozat alapján történik.

6. a rendelet 11. §. (2) bekezdés 5d) pontja szerinti avult épületek bontásával megvalósuló, lakásépítéshez kialakított telek, a bontási engedély keltét követő év első napjától az új építésű lakásra kiadott használatbavételi engedély keltét követő év első napjáig, de legfeljebb 2 évig;

7. az a belterületi telek, amely lakással beépített és a helyben szokásos teleknagyságot meghaladja;

8. az a lakás, amely nem rendelkezik közvetlen szennyvízhálózatra való gravitációs rákötési lehetőséggel, a rácsatlakozási lehetőség megnyíltát követő adóév december 31. napjáig.”

6. § A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási (iparűzési) tevékenység.”

7. § Ez a rendelet 2021. december 4-én lép hatályba.