Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. ( VI.1.) számú rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 11. 24

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. ( VI.1.) számú rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2021.11.24.

Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

1. Általános rendelkezések

1. §2 A rendelet célja, hogy meghatározza Kékesd Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közművelődéssel kapcsolatos feladatait, elősegítve az állampolgárok művelődéshez való jogának gyakorlását, biztosítsa a művelődés helyi feltételeit, lehetővé tegye a település hagyományainak ápolását, a hely-történeti és honismereti mozgalom fejlődését, elősegítse a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetését.

2. § Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának intézményei nem lehetnek elkötelezettek egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés vagy jogtalan előnyhöz juttatás. Az 1. §-ban rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül.

2. A rendelet hatálya

3. §3 A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén a közösségi színtérre/színterekre, működtetőire és alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

3.4 Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

4. § (1)5 A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.

(2)6 Az Önkormányzat minden évben szolgáltatási tervet készít, melyet a Képviselő-testület tárgyév március 01. napjáig elfogad.

4.7 Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának közösségi színterei

5. §8 (1a) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint e rendelet 4. §-ában foglalt feladatainak ellátása érdekében, a kötelezően ellátandó közművelődési feladatokat az alábbiak szerint biztosítja:

(1)9 A Kékesdi Kultúrház (a továbbiakban: Kultúrház) – Közösségi Színtér- fenntartása, mely az önkormányzat többfunkciós szolgáltató központja, és az önkormányzati kulturális feladatellátás alapintézménye.

(2) A Kultúrház közművelődési feladatai:

a) a község kulturális folyamatainak szervezése, koordinálása,

b) a lakossági, egyesületi, egyéb kulturális kezdeményezések szakmai segítése.

c) kulturális rendezvények, községi ünnepségek szervezése,

d) amatőr művészeti csoportok, klubok, közösségek, szakkörök működtetése, szakmai irányítása, menedzselése,

e) ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok, képzések szervezése,

f) civil szervezetek programjainak, szakmai munkájának segítése,

g) művészeti kiállítások, bemutatók szervezése és

h) a község és térsége információinak és rendezvényeinek népszerűsítése, közreműködés a kulturális idegenforgalmi rendezvények szervezésében.

(3)10

(4)11

6. §12 (1) Az Önkormányzat közművelődési közösségi színterei a Kultúrház, mely intézmény a felnőttképzésre kijelölt helyszíne, valamint kiállításoknak biztosít helyszínt, az Ifjúsági Klub (7661 Kékesd, Fő u. 135/1 hrsz. - volt Tejcsarnok épülete), Nyugdíjas klub, Könyvtár, ( 7661 Kékesd, Fő u. 135/2 hrsz. – volt Tejcsarnok épülete) mely intézmények a fiatalok kulturált szórakozásának, a konditerem helyisége az egészséges aktív életmód elősegítésének, előadásoknak, kiállításoknak, rendezvényeknek, turisztikai tevékenységeknek biztosítanak helyszínt.

(2) Az Önkormányzat közművelődési közösségi színtere még az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal.

(3) A nem helyi önkormányzati fenntartású, a kulturális életben, közművelődésben meghatározó községi intézményeket, szervezeteket e rendelet 1. függeléke tartalmazza.

5.13 A közművelődési feladatellátás finanszírozása

7. § Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény követelményeinek megfelelő jogi személlyel, magánszeméllyel, illetve nem helyi önkormányzati fenntartású intézményekkel és civil szervezetekkel közművelődési megállapodást köthet a törvényben meghatározottak szerint.

8. §14 (1) Az Önkormányzat a Könyvtárat fenntartja, és lehetőségeihez képest törekszik az intézményt befogadó mindenkori épületek műszaki állapotának javítására, és a közművelődési feladatok színvonalas ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására. A Kultúrház, a Könyvtár, az Ifjúsági klub, a Nyugdíjas klub és az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal közművelődési tevékenységéhez az Önkormányzat lehetőségeinek függvényében a mindenkori éves költségvetésében támogatást biztosíthat.

(2) Az Önkormányzat közművelődési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében pályázhatnak, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást, adományt fogadhatnak el. Pályázat benyújtásához költségvetési pénzeszközök felhasználása, vagy költségvetési többletigénylés esetén a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges. A vállalt cél megvalósítása az intézmény alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti.

(3) Az Önkormányzat a 7. §-ban foglaltak szerint támogatja az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásában – megállapodás alapján – résztvevő nem helyi önkormányzati fenntartású intézményeket, civil szervezeteket.

(4) Az Önkormányzat közművelődési intézményei feladataik színvonalasabb és átláthatóbb ellátása érdekében a tárgyévet megelőző év decemberében tartandó testületi ülésre egymással összehangolt éves munkatervet, majd a tervezett közművelődési programjaik, rendezvényeik megvalósulásáról a tárgyévet követő év áprilisában tartandó testületi ülésre pénzügyi és szakmai beszámolót kötelesek készíteni.

(5) Az Önkormányzat a településen működő és e rendeletének 1. számú függelékébe a kulturális életben, közművelődésben meghatározó intézmények, szervezeteként elismert civil szervezetekkel egyeztetett a pályázati szabályzatában foglaltaknak megfelelően és a mindenkori költségvetési lehetőségeinek függvényében – támogatja a közművelődés terén is működő civil szervezeteket. A támogatásokról Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a településen működő és bejegyzett civilszerveztek véleményének kikérésével.

(6) Az Önkormányzat mindenkori költségvetési lehetőségeinek függvényében kiemelt költségvetési támogatásban részesítheti a község kulturális életében kimagasló teljesítményt nyújtó művészeti csoportokat.

(7) Az Önkormányzat mindenkori költségvetési lehetőségeinek függvényében kiemelt költségvetési támogatásban részesítheti a község kulturális idegenforgalmában kimagasló szerepet betöltő rendezvényeket.

6. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

9. § (1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos hatásköröket a Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, melyeket a polgármesterre átruházhatja.

(2) A hatáskör átruházással kapcsolatos szabályokat a Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni.

10. § (1) Az Önkormányzat közművelődési intézményeinek törvényességi ellenőrzését a vonatkozó jogszabályokkal foglaltak alapján látja el.

(2) Az Önkormányzat intézményeinek szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület szakmai beszámolók és szakértői vélemények alapján látja el.

11. §15 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény meghatározottak alapján a közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében Közművelődési Kerekasztal alakítható.

7. Záró rendelkezések

12. § (1)16 Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)17

1. melléklet18

1. függelék19

2. melléklet20

Nem helyi önkormányzati fenntartású, a kulturális életben, közművelődésben meghatározó intézmények, szervezetek

1. Erzsébeti Gyermekszív Óvoda és Konyha

2. Kékesdi Katolikus Plébánia

3. Erzsébeti Katolikus Templom Múzeum

4. Kékesdi Szent Mihály Kolping Egyesület

5. Kékesdi Templomért Alapítvány

6. Kékesdért Alapítvány

1

A bevezető a Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § a Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § a Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. alcím címe a Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (1) bekezdése a Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (2) bekezdése a Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. alcím címe a Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

8

Módosította: 4/2016.(III.18.) ÖK rendelet

9

Az 5. § (1) bekezdése a Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 5. § (3) bekezdését a Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 5. § (4) bekezdését a Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

12

Módosította: 4/2016.(III.18.) ÖK rendelet

13

Az 5. alcím címe a Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

14

Módosította: 4/2016.(III.18.) ÖK rendelet

15

A 11. § a Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

16

A 12. § (1) bekezdése a Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

17

A 12. § (2) bekezdését a Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

18

Az 1. mellékletet a Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 12. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

19

Az 1. melléklet 1. függeléket a Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 12. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 2. mellékletet a Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 11. §-a iktatta be.