Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 12. 03- 2022. 05. 26

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.12.03.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) kormányrendelet 1. § és annak meghosszabbításáról szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét – a törvényben meghatározott kivételekkel - a polgármester gyakorolja. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja alapján meghatározott feladatköre alapján, Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi rendeletet alkotom:

1. § [ A rendelet hatálya]

(1) A rendelet hatálya kiterjed: - a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal

(3) Önállóan működő költségvetési szervek:

a) Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona

b) Nyírábrányi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde

c) Nyírábrányi Önkormányzati Konyha

d) Ábrányi Kornél Művelődési Ház és Könyvtár.

2. § [ A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1)1 Az önkormányzat 2021. évi költségvetését 1 100 397 773 Ft költségvetési bevétellel, 1 286 101 562 Ft költségvetési kiadással, -185 703 789 Ft költségvetési egyenleggel, ebből -146 085 521 Ft működési, - 39 618 268 Ft felhalmozási egyenleggel, 208 175 668 Ft finanszírozási bevétellel, 22 471 879 Ft finanszírozási kiadással, 185 703 789 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 1 308 573 441 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján, önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a rendelet 2., 3., 4., 5., 6. és 7. számú melléklete alapján határozom meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 8. és a 9. melléklet részletezi.

(4)2 A 146 085 521 Ft működési hiány, a 39 618 268 Ft felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.

3. §3 [ A költségvetés részletezése]

Az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítom meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 12. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 13. melléklet szerint határozom meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 14. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyom jóvá.

g)4 Az önkormányzati kiadások között 26 609 878 Ft általános tartalék kerül megállapításra a 16. melléklet szerint.

(8) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 17. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 18. melléklet szerint hagyom jóvá.

(10) Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat és pénzeszközátadásokat a 19. melléklet szerint hagyom jóvá.

(11) Az önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásait a 20. melléklet részletezi.

(12) Az önkormányzat a többéves kihatással járó kötelezettségeit a 21. melléklet részletezi.

(13) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 22. melléklet szerint hagyom jóvá.

(14) A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak a fülöpi tagönkormányzattal megosztott összegeit a 23. melléklet szerint állapítom meg.

(15) Az önkormányzat 2021. évet követő 3 évre tervezett bevételeit és kiadásait a 24. melléklet szerint hagyom jóvá.

(16) Az önkormányzat előző évek tény és várható, valamint tárgyévi tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulását a 25. melléklet szerint fogadom el.

q) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 26. melléklet részletezi.

4. § [ A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a jogszabályokban és az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk.

(4) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor hajthatók végre, ha finanszírozásukra a fedezet rendelkezésre áll.

(5) A költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket, az éves költségvetésben meghatározott célokra.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

5. § [ Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát összeghatárra tekintet nélkül a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(8) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 47 000 Ft-ban állapítja meg.

(9) A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 235 000 Ft/év/fő.

6. § [ A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények közötti munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Nyírábrányi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde, a Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona, a Nyírábrányi Önkormányzati Konyha és az Ábrányi Kornél Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § [ A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § [ Záró és vegyes rendelkezések]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021.január 1. napjától kell alkalmazni.

1

A 2. § (1) bekezdése a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (4) bekezdése a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § nyitó szövegrésze a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § g) pontja a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 8. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 9. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 11. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 13. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 14. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 15. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 16. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 17. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 18. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 19. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 20. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 23. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 26. mellékletet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdése iktatta be. A 26. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.