Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020(X.9..)önkormányzati rendelete

SÓSTÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15 /2020(X. 09 )ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS FELTÉTELEIRŐL

Hatályos: 2020. 10. 09 - 2021. 03. 30

Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020(X.9..)önkormányzati rendelete

SÓSTÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15 /2020(X. 09 )ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS FELTÉTELEIRŐL

2020.10.09.

Sóstóflva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

§
(1) Szociális célú tüzelőanyag támogatás természetbeni ellátásként állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Sóstófalva Község közigazgatási területén élő háztartásoknak adható, mely háztartás tagjainak hasznosítható vagyona nincs, és háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át,
b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-a
c)és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja
(2) A támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a vagyonnyilatkozatot, mely a rendelet 2. mellékletét képezi, és a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat, különösen a jövedelemigazolásokat. E rendelet alapján benyújtásra kerülő kérelmek esetén alkalmazni kell az Szt. jövedelemszámításra vonatkozó szabályait.
(3) Szociális célú tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakóingatlanban élő személyek közül csak egy jogosultnak, a kérelmezőnek állapítható meg.
(4) Sóstófalvai állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező és Sóstófalva Község közigazgatási területén élő személy csak egy kérelemben - ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként.
(5) A döntés meghozatalakor előnyben kell részesíteni a jogosult személyek közül azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására, idős korúak járadékára vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására- települési támogatásra, ezen belül pedig különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesül, - illetőleg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeketnevel családjában.

2. §

(1) A szociális tűzifa támogatás iránti kérelem 2020. november 15. napjáig nyújtható be. A határidő jogvesztő.

(2) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem elbírálásában a polgármester dönt.

(3) Térítésmentesen az 1. §-ban írt feltételek egyidejű fennállása esetén a kérelmező legfeljebb 5 (erdei) m3 szociális célú tűzifára jogosult.

(4) A szociális célú tűzifa támogatás kiszállításakor, annak átvételét a jogosult aláírásával átvételi elismervényen köteles igazolni.

3. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2021. március 31. napján hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásról szóló 12/2020 (IX.04.) önkormányzati rendelet