Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodásról szóló 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 07 - 2021. 12. 07

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodásról szóló 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.07.

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és a 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a hulladékgazdálkodásról szóló 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) A hulladékgazdálkodásról szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A természetes személy ingatlanhasználó – részére történő közvetlen számlázás esetén - írásban kérheti a Közszolgáltatótól a hulladékkezelési közszolgáltatás szünetelését távolléte idejére, ha legalább 90 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik lakóingatlanán, és ez idő alatt az ingatlanban senki sem lakik. A szüneteltetés megkezdése előtt, illetve időtartama alatt az ingatlanhasználónak nem lehet 180 napot meghaladó lejárt tartozása. A természetes személy ingatlanhasználó köteles a szüneteltetés időpontját megelőző utolsó ürítés után a tárgyévre biztosított edényazonosító matricát a Közszolgáltató ügyfélszolgálatára haladéktalanul eljuttatni. A szüneteltetés attól az időponttól kezdődik, amely napon a Közszolgáltató a matricát átvette az ingatlantulajdonostól, és a szüneteltetés megszüntetését követően kibocsátott új matrica kiküldéséig tart.”

(2) A hulladékgazdálkodásról szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Közszolgáltató jogosult a szüneteltetés időtartama alatt ellenőrizni, hogy az ingatlanon képződik-e hulladék. Az ellenőrzésről a Közszolgáltató fényképfelvételt és két tanú aláírásával jegyzőkönyvet készít. Amennyiben a Közszolgáltató a szüneteltetés időszaka alatt igazolhatóan azt állapítja meg, hogy képződik hulladék az ingatlanon, úgy a Közszolgáltató értesítése alapján a Koordináló Szerv jogosult a szüneteltetés kezdetére visszamenőlegesen a ki nem számlázott ürítési díjat a természetes személy ingatlanhasználó részére kiszámlázni.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.