Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2021. 12. 08

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

2021.12.08.

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén található közösségi színterekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

2. Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

2. § Az Önkormányzat a helyi közművelődés támogatása során kötelező alapszolgáltatásának tekinti

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítását, melynek keretében

aa) biztosítja a helyszínt a művelődési közösségek számára a rendszeres és az alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenységük végzéséhez a 3. § (2) bekezdésében nevesített, közösségi színtérnek helyet adó ingatlanokban;

ab) bemutatkozási lehetőségeket teremt a művelődő közösség fejlődése, szakmai teljesítményük elismerése céljából számukra, a községi programokon, esetenként a település közigazgatási határain kívül rendezett eseményeken, valamint támogatja a bemutatókon, versenyeken való részvételüket.

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését, melynek keretében

ba) gondoskodik az egyetemes és a nemzeti kultúra értékeinek megismertetéséről, az ünnepek kultúrájának gondozásáról, a Nemzeti Ünnepek, a megemlékezések méltó megtartásáról;

bb) elősegíti a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását;

bc) biztosítja a gyermek- és ifjúsági korosztály számára a művelődésüket elősegítő családi napokat, interaktív játszóházat, színházi előadások, valamint az életkori sajátosságuknak megfelelő rendezvények megszervezését;

bd) évente megszervezi az „Úrhidai Csülökfesztivált”;

be) támogatja az önkéntes tevékenységként megvalósuló programokat.

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítását, melynek keretében

ca) támogatja az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző körök, klubok megalakulását, tevékenységét;

cb) biztosítja az ismeretterjesztő előadássorozatok megszervezését;

cc) támogatja az életminőséget és életesélyt javító, képességfejlesztő felnőttoktatási lehetőségek (tanfolyamok, szakkörök, műhelyfoglalkozások) megvalósítását;

cd) hozzásegíti a lakosságot az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodásához, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítását, melynek keretében

da) támogatja a helytörténettel, népművészettel, népi iparművészettel, a település kulturális örökségével foglalkozó egyének munkáját, csoportok működését;

db) megszervezi a „Disznósirató rendezvényt”, a Márton napi hagyományőrző rendezvényt, és a Szüreti felvonulást;

dc) szervezi az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a települési szokások figyelembevételével, a művelődési közösségek, a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával az állami, a nemzeti a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását;

dd) gondoskodik a helyi és közösségi média bevonásával a helyi események megörökítéséről, archiválásáról, közreadásáról.

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítását, melynek keretében:

ea) támogatja a településen működő amatőr művészeti csoportok (képzőművészet, zeneművészet, táncművészet, színházművészet) tevékenységét szakmai és infrastrukturális háttér biztosításával;

eb) gondoskodik az amatőr képzőművészeti kiállításokról;

ec) megrendezi az amatőr művészek bemutatkozási lehetőségének érdekében évente a képzőművészeti alkotótábort.

f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítását, melynek keretében támogatja a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatását, kompetenciáinak fejlesztését.

3. Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának módja, szervezeti keretei

3. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról elsősorban az általa fenntartott közösségi színterek üzemeltetésével gondoskodik.

(2) A közművelődési feladatokat az éves szolgáltatási terv alapján végzi az Úrhidai Közösség Ház 8142 Úrhida, Kossuth u. 66. szám alatti Közösségi színtér üzemeltetésével.

(3) Az Önkormányzat a (2) bekezdés szerinti szolgáltatási tervet legkésőbb minden év március 1-je utáni első, soron következő képviselő-testületi ülésen fogadja el.

(4) A (2) bekezdésben nevesített közösségi színterek használati szabályzatát a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

a) a településen működő nevelés-oktatási intézményekkel;

b) a településen közművelődési tevékenységet is ellátó civil szervezetekkel;

c) az egyházakkal, felekezetekkel;

d) a közművelődési feladatokat ellátó országos, megyei, kistérségi és más települési szervezetekkel.

4. A közművelődési tevékenység finanszírozása

5. § (1) Az Önkormányzat e rendeletben megfogalmazott közművelődéssel kapcsolatos alapszolgáltatásait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési feladatok támogatása, az önkormányzat saját bevétele, egyéb szervezetektől pályázati úton elnyerhető támogatások.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások támogatására kiírt pályázatokhoz szükséges önrész mértékét az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében elkülönített forrást biztosít a település közművelődési feladatokat ellátó civil szervezeteinek támogatására, bizottsági hatáskörbe utalt pályázati úton történő lebonyolítására.

(4) Az önkormányzat támogatási keretet biztosíthat:

a) a civil szervezetek számára;

b) művészeti egyesületek működési költségeinek támogatására

c) az alkotóművészek támogatására,

d) a közművelődési megállapodások fedezetére,

e) a kulturális örökség védelmének biztosítására.

5. Záró rendelkezések

6. §1

7. § Ez a rendelet 2021. december 7-én lép hatályba.

1. melléklet

Közösségi ház használati szabályzat

1. Úrhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi ház használati szabályzatában rögzíti a Közösségi ház használatának feltételeit. A Közösségi ház nyilvános, ennek megfelelően minden érdeklődő rendelkezésére áll. A Közösségi ház az alapfeladatok ellátása által, lehetőségei szerint törekszik előmozdítani Úrhida Község polgárságának közösséggé válását, a helyben élő lakosság életminőségének javítását.

2. A Közösségi ház:

Fenntartója: Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Címe: 8142 Úrhida, Kossuth u. 66.

Nyitva tartása:

Hétfő: 12:00 – 16:00

Kedd: 12:00 – 16:00

Szerda: 12:00 – 18:00

Csütörtök: 12:00 – 16:00

Péntek: igény szerint

Szombat: 8:00 - 12:00

Vasárnap: igény szerint

2.1. Szolgáltatásai:

2.1.1. A Közösségi ház helyiségeit a nyitvatartási idő alatt az alaptevékenységgel összefüggő célokra (testületi ülések megtartása, közművelődés, társas rendezvények, helyiségek igénybevétele) a község lakói, az önkormányzati intézmények és a község civil szerveződései ingyenesen használhatják.

2.1.2. Az épület helyiségei a bevételi források növelése érdekében bérbe adhatóak a meghatározott feltételek szerint. A bérbeadás nem veszélyeztetheti az alapfeladatok ellátását, a Közösségi ház rendes működését. Az alaptevékenységgel össze nem függő, üzleti és egyéb célú rendezvényekre a helyiség-használatot bérleti díj ellenében biztosítja.

2.2. Igénybevételének szabályozása

2.2.1. A tervszerűen ütemezett egyes alapfeladatok ellátásához kapcsolódó házhasználaton felül a helyiségek igénybevételének szándékát a Közösségi ház felé legalább 5 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt szóban vagy írásban kell jelezni.

2.2.2. A kulturális szervező az állandó programok, ellátott alapfeladatok időpontjának, ill. rendszerességének figyelembevételével biztosítja a helyiségeket az igénylőknek. Több kérelmező esetén a helyiséghasználati igényekről – a település lakossága és közösségei érdekének figyelembevételével – a polgármester dönt. Az igénybevételnél törekedni kell arra, hogy tervezett program ne maradjon el miatta.

2.2.3. A Közösségi ház nyitva tartása az ellátott alapfeladatokhoz és egyéb programokhoz igazodik.

3. Adatkezelés

3.1. A Közösségi ház az adatok felhasználásával a bérleti díjról, a bérleti szerződésről bizonylatot állít ki.

3.2. A személyes adatok védelméről a Közösségi ház az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni.

3.3. Az adatokat a Közösségi ház kizárólag saját nyilvántartására használja fel, más fél részére át nem adhatók.

1

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.