Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (III.28.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Hatályos: 2017. 09. 05

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2014. (III. 28.)

önkormányzati rendelete

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZTISZTASÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL [1]


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében és 35. §-ában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Békés város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék birtokosaira, a közszolgáltatást igénybevevőkre, a közszolgáltatóra - ideértve közszolgáltató alvállalkozóját is - és a közterületeket használókra.


2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma


2. § (1) Békés Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a város teljes belterületén, Rosszerdőn, a VIII. kerületben, Csatárkertben, valamint Dánfokon települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosítja.

(2)[2] Békés Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében – több helyi önkormányzattal közösen – társulást hozott létre, Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: DAREH Önkormányzati Társulás) elnevezéssel. Az Önkormányzat Képviselő-testülete döntést hozott a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti hulladékgazdálkodási kötelező önkormányzati feladat- és hatáskörnek – ide nem értve a rendeletalkotási kötelezettséget – a DAREH Önkormányzati Társulás részére történő átadásáról, amely döntése 2017. január 1. napján lépett hatályba. A DAREH Önkormányzati Társulás a közszolgáltatással kapcsolatos feladatokat az egyszemélyes tulajdonában álló nonprofit gazdasági társasággal, a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Közszolgáltató) kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján – esetlegesen együttműködő partner vagy alvállalkozók bevonásával – látja el.

(3)[3]


2/A. §[4] (1) A hulladék szállításának minimális gyakorisága:

a) vegyes hulladék esetében

aa)  az ab) és ac) pontokban foglaltak kivételével heti egyszeri alkalom,

ab)  az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10-12. §-a szerinti nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen lévő lakóingatlanok esetében heti kétszeri alkalom,

ac)  üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében április 1. napjától szeptember 30. napjáig hetente egyszeri alkalom,

b) zöldhulladék esetében

ba) a bb) és bc) pontokban foglaltak kivételével évi tizenkilenc alkalom, amely során a szolgáltatást januárban két alkalommal, február- április 30-ig havi egy alkalom, május 1. napjától november 30. napjáig havonta legalább két alkalommal biztosítani kell,

bb) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10-12. §-a szerinti nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen lévő lakóingatlanok esetében évi öt alkalom, amely során a szolgáltatást januárban két alkalommal, április 1. napjától november 30. napjáig összesen három alkalommal biztosítani kell,

bc) üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében április 1. napjától szeptember 30. napjáig legalább 10 alkalommal,

c) elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (papírhulladék, valamint műanyag és fém csomagolási hulladék) esetében havi két alkalom;

d) hulladékgyűjtő szigetekről az elkülönítetten gyűjtött papírhulladék, valamint üveg, műanyag és fém csomagolási hulladék kétheti egyszeri alkalom.

(2) Lomhulladék elszállítás keretében 

a) a Közszolgáltató évente egyszer, előzetes időpont egyeztetés alapján köteles az ingatlanhasználók részére biztosítani a lomhulladék közvetlen átvételét.

b) a Közszolgáltató legalább évente egyszeri alkalommal köteles lomtalanítási akciót szervezni, és a lomhulladék elszállítását biztosítani. Közszolgáltató a lomtalanítási akció pontos idejéről a lakosságot szórólap kiküldésével és hirdetmény útján tájékoztatja.

c) a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el

(3) Lomtalanítás keretében a Közszolgáltató nem szállítja el az alábbi hulladékfajtákat:

a) vegyes hulladék;

b) zöldhulladék;

c) elkülönítetten gyűjtött papírhulladék, valamint műanyag, fém és üveg csomagolási hulladék;

d) építési és bontási hulladék;

e) gumiabroncs hulladék;

f) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;

g) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;

h) veszélyes hulladék

i) elektronikai hulladék.

(4) A hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató előzetesen megjelölt. Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


3. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


3. § (1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a hulladékról szóló törvényben, valamint annak alapján létrejött közszolgáltatási szerződésben foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.

(2) A háztartási hulladékot és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladékot a szolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglalt napokon köteles elszállítani.

(3)[5]


4. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


4. § (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési hulladékot csak a rendszeresített gyűjtőedényekben helyezheti el.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő edényeket - a konténer kivételével - a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen - általában az ingatlan bejárata közelében - elhelyezni. A kihelyezett hulladékgyűjtő edény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(3) Tilos háztartási hulladékot elhelyezni közterületi hulladékgyűjtésre szolgáló gyűjtőedényben, továbbá közületi hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben.

(4)[6] A gyűjtőedényt a szállítási napon 6.30 óráig kell kihelyezni a közterületre.

(5) [7]


5. §[8] (1) Az ingatlanhasználónak a kötelező közszolgáltatás igénybevétele során törekednie kell a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a felállított gyűjtőszigetek, valamint a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés igénybevételére.

(2) Az ingatlanhasználó a lomtalanítás keretébe tartozó egyéb szilárdhulladékot a szolgáltató által megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljára, arra a helyre, melyet a közszolgáltató hirdetményben megjelöl.

(3) Az összetétele miatt háztartási hulladéknak nem minősülő szilárd hulladékot a háztartási szemét gyűjtésére szolgáló tartályba helyezni tilos.

(4) Gyűjtőedénybe bármiféle göngyöleget csak tömörített vagy darabolt állapotban szabad elhelyezni.

(5) Háztartási szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló kukákat a közterületen elhelyezni, vagy a háztartási és egyéb szemetet a konténerbe berakni csak úgy szabad, hogy azok környezetét szennyeződés ne érhesse. Hulladékot az erre szolgáló tartályok mellé helyezni tilos.

(6) A közterületi hulladékgyűjtő kukákat a használó kívül és belül rendszeresen tisztítani köteles. Olyan hulladékgyűjtőt, amely kilyukadt és a környezetet emiatt szennyeződés érheti, használni tilos.”


6. §[9] (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a teljesített közszolgáltatás alapján külön megállapodás alapján havonta, egyébként negyedévente köteles megfizetni.

(2)[10] Az ingatlanhasználó a szolgáltatási díjat a szolgáltatási szerződésben meghatározott módon egyenlíti ki.

(3)[11]

(4)[12] Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást, továbbá az új lakóház jogerős használatbavételi engedélyének kézhezvételét az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni közszolgáltatónál az új tulajdonos. Ez esetben az új ingatlanhasználó a szolgáltató szerződéskötési ajánlatának kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződést megkötni

(5)[13] A közszolgáltatási díj megfizetésére köteles ingatlanhasználó személyében történt változás esetén a közszolgáltatási díjat a tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azt követően az új tulajdonos köteles fizetni.


5. A hulladékgazdálkodási szerződés egyes tartalmi elemei


7. § (1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató a kötelezően igénybeveendő közszolgáltatásra vonatkozóan a szolgáltatónak és az ingatlanhasználónak jogaira és kötelezettségeire, valamint a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozóan szerződést köt.

(2) [14] A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei

a) a  közszolgáltató, illetve a tagok adatai (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosító, statisztikai számjel),

b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezése,

c) a közszolgáltatási területe,

d) a közszolgáltatás tevékenység végzésének időtartama,

e) a teljesítés helye,

f) a megrendelő rendelkezésére bocsátott vagy a megrendelő által alkalmazott gyűjtőedény, űrtartalom és darabszám szerint,

g) az ürítési gyakorisága és az ürítés ideje,

h) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladékmennyiséget, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi,

i) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja,

j) a közszolgáltatási díja és alkalmazásának feltételei,

k) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,

l) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,

m) az irányadó jogszabályok meghatározása,

n) a hulladékürítésének minimális gyakorisága az egyedi szerződésekben kerül meghatározásra.

o) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.”

(3) A szolgáltató és a megrendelő által megkötött szerződésnek a szállítás gyakoriságára és az edényzet méretére vonatkozó módosítására a bejelentést követő negyedév első napjától kerülhet sor, feltéve, hogy a módosítást a megrendelő a negyedévet megelőzően legalább 15 nappal korábban kezdeményezte a szolgáltatónál.


8. §[15] (1) Az ingatlanhasználó legalább 15 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a szolgáltatótól a közszolgáltatás szünetelését távolléte idejére, ha megszakítás nélkül legalább 90 napig az ingatlanát életvitelszerűen sem az ingatlanhasználó, sem más nem használja, és nincs a kérelem benyújtásának időpontjában közszolgáltatási díjhátraléka.

(2) A kérelem benyújtásakor jelezni kell, hogy milyen módon kívánja igazolni a közszolgáltatás szüneteltetésére való jogosultságát.

(3) A közszolgáltatás szüneteltetése naptári napra vehető igénybe.

(4) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás szüneteltetés igénybevételére való jogosultságát a közszolgáltatás szüneteltetése lejártát követően, 15 napon belül igazolni köteles a közszolgáltató fele.

(5) Az igazolás elmaradása esetén a közszolgáltató jogosult a szüneteltetés időtartamára vonatkozó díjakat kiszámlázni.

(6) A közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó jogosultság igazolása:

a) Fogyasztás nélküli közüzemi számla benyújtása, ahol az elektromos áramfogyasztása havi 2 kW/óra alatti, vagy a kéthavi vízfogyasztása 0,5 m3. 

b) A közszolgáltató jelenlétében leolvasott (6) a) pont szerinti fogyasztás nélküli közüzemi fogyasztásmérőkkel történik. A leolvasás a szüneteltetés kezdő és befejező időpontjában meg kell, hogy történjen.

(7) A közszolgáltatás szüneteltetése egymást követően többször is igénybe vehető, amennyiben a rendeletben foglalt feltételek fennállnak.

(8) Amennyiben a szüneteltetés feltételei nem állnak fenn, az ingatlanhasználó köteles azt a szolgáltatónak haladéktalanul írásban bejelenteni.

(9) Amennyibe a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlan tulajdonos egyidejű értesítése mellett a szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

(10) Az (1)-(9) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni az üdülőként bejegyzett ingatlanokra is.


6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


9. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatáshoz rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, űrtartalmát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a szolgáltató és a megrendelő közt létrejött szerződésben állapítják meg a felek. Alkalmazható, szabvány szerinti edények:

a)  80 liter űrtartalmú edény,

b)  110 – 120 liter űrtartalmú edény,

c)  240 liter űrtartalmú edény,

d) 1100 liter űrtartalmú edény,

e)  80 liter űrtartalmú zsák,

f)[16] 60 liter űrtartalmú edény

(2)[17] A települési szilárdhulladék gyűjtése és elszállítása 60, 80, 110-120, 240 és 1100 literes edényből, valamint 80 literes – a szolgáltató emblémájával ellátott – zsákból történik.

(3) Ha az ingatlanhasználó által a szolgáltatónak átadott hulladékmennyiség meghaladja az átvett gyűjtőedények tartalmát, a hulladéktöbbletet az ingatlanhasználó az e célra rendszeresített, a szolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsákban jogosult elszállíttatni.

(4) [18]A hulladékszállítási menetrendet és gyakoriságot e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


10. § (1) A gyűjtőedényzetet az igénybevevők – választásuk szerint – maguk szerezhetik be, vagy bérelhetik a szolgáltatótól.

(2)A 240 vagy 1100 literes konténeres hulladékgyűjtést a többlakásos épületek (társasházak) és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonosai vehetik igénybe tetszés szerint számban, illetve elosztásban. Két vagy több lakótömb, társasház, nem lakás célú helyiség együttesen is használhat ilyen gyűjtőedényeket. Az egyedül vagy együttesen gyűjtőedényt használók a lakótömb, lépcsőház, vagy helyiség pontos megjelölését (utca, házszám, lépcsőház stb.) kötelesek az edényen feltüntetni.

(3) A szolgáltató által biztosított gyűjtőedényzet bérleti költsége a szolgáltatási díjba nem számít bele, azt a szolgáltató negyedévente külön tételként számlázza.

(4) A (2) és (3) bekezdésben megjelölt hulladékgyűjtési módok esetében a tulajdonosok a szolgáltatónál egy naptári évre előre – aláírásukkal ellátott megrendelés formájában – bejelenthetik, hogy milyen edényzetet használva, milyen gyakoriságú ürítést kívánnak igénybe venni. A szolgáltató az ennek megfelelően jól megkülönböztető jelzéssel és színnel ellátott öntapadós címkét bocsát a megrendelő rendelkezésére, aki azt gyűjtőedényén, jól látható módon elhelyezi.

(5) A rendszeresített, emblémával ellátott műanyag hulladékgyűjtő zsákok vételára magában foglalja a szolgáltatói díjat is.


10/A § [19]


10/B §[20] (1) Jelen rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a Szolgáltató nyilvántartást vezet a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához.  A Szolgáltató jogosult a nyilvántartás vezetéséhez és kezeléséhez kapcsolódó kötelezettségét olyan alvállalkozójára átruházni, akit az adminisztrációs, ügyfélszolgálati, könyvviteli feladatokkal megbíz. Az átruházás nem érinti a Szolgáltató jogát arra, hogy bármely kapcsolódó nyilvántartásba betekintsen, a nyilvántartást feladataihoz kapcsolódóan használja.

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, természetes azonosító adatok, valamint lakcím és - amennyiben az nem azonos a közszolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címét köteles a Szolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 8 napon belül bejelenteni.

(3) A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról és köteles meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek a adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(5) Az ingatlanhasználók személyes adatainak kezelése a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés (b) pontja alapján közérdeken alapuló cél érdekében valósul meg.

(6) Az adatszolgáltatás célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

(7) A Szolgáltató az ingatlanhasználók személyes adatait - az adatok tárolása kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díj hátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelhetik. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.


7. Záró rendelkezések


11. § E rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba.


B é k é s, 2014. március 27.


         Izsó Gábor s.k.                                                                    Tárnok Lászlóné s.k.

            polgármester                                                                                 jegyzőA rendelet kihirdetésre került: 2014. március 28. napján


Tárnok Lászlóné s.k.

      jegyző

[1]

Módosította a 24/2014. (VI.30.), 39/2014. (XII. 08.), 20/2015. (VI.02.), 41/2015. (IX. 25.), 17/2016. (VII. 04.), 2/2017. (I. 30.), 26/2017. (IX. 4.) önkormányzati rendelet.

[2]

Módosította a 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 24/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelet.

[4]

Beiktatta a 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

[5]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

[6]

Módosította a 20/2010. (VI.02.) önkormányzati rendelet.

[7]

Hatályon kívül helyezte a 41/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet.

[8]

Módosította a 24/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelet.

[9]

Módosította a 17/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet.

[10]

Módosította a 17/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet.

[11]

Hatályon kívül helyezte a 41/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet.

[12]

Beiktatta a 20/2015. (VI.02.) önkormányzati rendelet.

[13]

Beiktatta a 20/2015. (VI.02.) önkormányzati rendelet.

[14]

Módosította a 24/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelet.

[15]

Módosította a 20/2015. (VI.02.) önkormányzati rendelet.

[16]

Beiktatta a 20/2015. (VI.02.) önkormányzati rendelet.

[17]

Módosította a 20/2015. (VI.02.) önkormányzati rendelet.

[18]

Beiktatta a 24/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelet.

[19]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

[20]

Beiktatta a 26/2017. (IX. 04.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

Mellékletek