Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020. (VII. 31.) önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 08. 01 - 2020. 07. 31

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

15/2020. (VII. 31.)

önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet  

m ó d o s í t á s á r ó l


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott fel­hatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. § (3) bekezdésében és a 94. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének 5. §-ának (1), (2), (4) és (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:


„Nevelési- és tanévkezdési támogatás"

5. §

(1) Nevelési- és tanévkezdési támogatásra jogosult minden olyan gyermek, aki és akinek a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője vagy családbafogadó gyámja Békés városban 2020. augusztus hó 1. napján bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, feltéve, ha a gyermek 2020. szeptember hó 1. napján

 1. a bölcsődei nevelésben történő részvételt ténylegesen megkezdi, vagy
 2. az óvodai nevelésben történő részvételt ténylegesen megkezdi, vagy
 3. alapfokú közoktatási intézményben folytat a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat, avagy az iskola igazolása szerint betegsége, testi- vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, vagy
 4. középfokú oktatási intézményben folytat a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat, avagy az iskola igazolása szerint betegsége, testi- vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi.

(2) Nevelési- és tanévkezdési támogatásra jogosult az a gyermek is, aki, és akinek szülője vagy családbafogadó gyámja az (1) bekezdés szerinti lakó-, vagy tartózkodási helyre vonatkozó általános feltételeknek egyébként megfelel, és akit a bölcsődébe a 2020/2021-es nevelési évtől kezdődően írattak be, feltéve, hogy a bölcsődei nevelésben történő tényleges részvételt 2020. év szeptember hó 30. napjáig megkezdi.

(…)

(4) Az (1) bekezdés szerinti gyermek esetében a gyermek nevét és lakcímét, valamint a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy családbafogadó gyám nevét és lakcímét az arra rendszeresített nyomtatványon a bölcsőde, vagy a nevelési-oktatási intézmény vezetője 2020. szeptember hó 15. napjáig megküldi a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya részére.

(5) A nem békési intézményben tanuló, vagy óvodai, bölcsődei nevelésben részesülő (1) bekezdés szerinti gyermekek esetében az ellátás folyósításának feltétele a gyermek törvényes képviselőjének e célra rendszeresített űrlapon 2020. év szeptember hó 15. napjáig tett nyilatkozata, valamint az intézményi (tanulói) jogviszony iskolalátogatási bizonyítvánnyal történő igazolása.

(8) A nevelési- és tanévkezdési támogatás megállapításáról nem kell határozatban rendelkezni. A támogatás - írásban dokumentált módon - készpénzben kerül kifizetésre

 1. az (1) bekezdés pontja szerinti esetben legkésőbb szeptember hó 30. napjáig a Békésen található nevelési-oktatási intézményben előre meghirdetett időpontban,
 2. a (2) bekezdés szerinti esetben legkésőbb október hó 15. napjáig a Polgármesteri Hivatal házipénztárában,
 3. az (5) bekezdés szerinti esetben legkésőbb szeptember hó 30. napjáig a Polgármesteri Hivatal házipénztárában,

a gyermek törvényes képviselője, vagy az általa meghatalmazott személy részére. Az ellátással kapcsolatos bármely határidő elmulasztása jogvesztő.”

2. § A Rendelet kiegészül az alábbi 9/A §-al:

„4 az 1-ben bérlet”

9/A. § (1) Békés Város Önkormányzata kérelem alapján, a kérelem benyújtásakor 3. életévét már betöltött, de 11. életévét még be nem töltött – legalább egy – kiskorú gyermeket nevelő családok részére, szociális támogatásként 4 az 1-ben bérletet biztosít, amely a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő uszodája, a Dánfoki Üdülő, a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, valamint a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum szolgáltatásainak igénybevételére jogosít.

(2) A bérlet

 • a Békési Gyógyászati Központ uszodájának bel és kültéri medencéinek valamint a működő szolgáltatások 10 alkalommal történő használatára
 • a Dánfoki Üdülő szabadstrandjának, valamint az üdülő szezonálisan igénybe vehető szolgáltatásainak 20 alkalommal történő használatára
 • a Békés Városi Püski Sándor Könyvtárban, a könyvkölcsönzési szolgáltatás igénybevételére, valamint 10 alkalommal, alkalmanként 1 óra internet és számítógép használatra
 • és a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum állandó és időszakos kiállításainak valamint egyéb rendezvényeinek, az érvényességi időn belül, 10 alkalommal történő látogatására

jogosít.

(3) A bérletet a támogatásra jogosultak a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán a rendszeresített nyomtatványon igényelhető 2020. augusztus 15 és 2020. november 30. napja között. A támogatás akkor nyújtható, ha a család egy főre jutó átlagos jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át.

(4) A támogatás igénylésekor az életkort és a lakóhelyet, mint a jogosultság feltételeit, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával kell igazolni. 


(5) A támogatás egy évben legfeljebb 1 alkalommal vehető igénybe.


(6) A bérlet a jogosultságot megállapító jogerős határozat mellékleteként kerül átadásra a jogosultaknak. A bérlet a céljának megvalósulása érdekében a kiállításától számított 12 hónapon belül használható fel.


(7) A támogatás nem átruházható, azt a jogosultak – a gyermek vagy gyermekek, valamint egyik szülője – csak személyesen érvényesíthetik.”


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Békés, 2020. július 30.


            Kálmán Tibor s.k.                                                                      Tárnok Lászlóné s.k.

               polgármester                                                                                    jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. július hó 31. napján


Tárnok Lászlóné s.k.

          jegyző