Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2020. (X.1.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 01 - 2020. 09. 30

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

22/2020. (X. 1.)

önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdésének b) pontjában és (2) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint Békés Város Önkormányzata és Tarhos Község Önkormányzata között 2013. május hó 31. napján létrejött Társulási Megállapodás 8. a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásban résztvevő Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulásával a következőket rendeli el.


1. § A Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

„f) önkormányzati temetési segély”


2. § A Rendelet 51/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A polgármester az önkormányzati temetési segély megállapításáról szóló határozatban – a felhasználás ellenőrzésének keretében – a felhasználást alátámasztó dokumentumok (pl. számla, nyugta) becsatolására hívhatja fel a jogosultat.”


3. § Hatályát veszti a Rendelet 28. § c) pontjában a „jogerőre emelkedett” szövegrész.


4. § Hatályát veszti a Rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontjának c. alpontja.


5. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Békés, 2020. szeptember 30.


                                Kálmán Tibor s.k.                                       Tárnok Lászlóné s.k.


A rendelet kihirdetésre került: 2020. október hó 1. napján.


Tárnok Lászlóné s.k.

         jegyző

[1]

Elfogadta Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-i ülésén.