Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (III.28.) önkormányzati rendelete

A köztisztaság fenntartásáról

Hatályos: 2018. 06. 30

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2014. (III. 28.)

önkormányzati rendelete

A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRÓL[1]


Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Békés város közigazgatási területén lévő lakások használóira, az ugyanitt lévő nem lakás céljára szolgáló építmények, beépítetlen ingatlanok használóira, a város területén közlekedőkre, illetve a közterületeket bármilyen jogcímen igénybe vevőkre, tekintet nélkül arra, hogy magán- vagy jogi személyekről van-e szó,  továbbá az önkormányzatra és intézményeire is.


2. Értelmező rendelkezések

2. §[2]


3. Az önkormányzat köztisztasági feladatai

3. § (1) Az önkormányzat köztisztasági feladatait a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft útján látja el.

(2) Az önkormányzat köztisztasági feladatait különösen

a) a településen átvezető állami tulajdonú útvonalak (a 470. számú főút, a 4644 és a 4238 mellékutak) lakott területen átvezető szakasza, közcélú zöldterületek (parkok), a jelen rendelet 2. mellékletében meghatározott egyéb zöldterületek, a terek, a sétányok, az ezek mellett húzódó járda, árok, lefolyó és a hozzájuk tartozó út, utca középvonaláig terjedő terület tisztán tartása;

b) az önkormányzat intézményeit körülvevő közterületek tisztán tartása;

c) a városi utak téli síkosságmentesítése, hótól való letisztítása;

d) hulladékgyűjtő edények kihelyezése és rendszeres ürítése, környezetük tisztán tartása;

e) inerthulladék-lerakóhely kialakítása, hulladék ártalmatlanító vagy hasznosító berendezések létesítése;

f) háztartási szilárd hulladék intézményes elszállításáról való gondoskodás;

g) e rendelet 1. melléklete szerinti csatornák, gerinccsatornák, a belterületi fő vízgyűjtő és levezető árkok, a zárt csapadékcsatornák, továbbá az utak alatti átereszek rendszeres tisztítása, a 8. § (3) be­kezdésében foglalt egyéb kapcsolódó feladatok;

h) a város polgárai által végzett ároktisztítás során keletkezett iszap elszállítása;

i) a közterületen elhullott állatok elszállítása,

j) rendeletben foglalt előírások következetes betartása és betartatása, a rendeletben foglaltak végrehajtásának folyamatos ellenőrzése.


4. A közterületek tisztán tartása ás rendje

4. § (1) A város  közigazgatási területén tilos a közterületnek szeméttel vagy hulladékkal való bárminemű beszennyezése. Szemetet és hulladékot csak az e célra rendszeresített gyűjtőedénybe szabad bedobni.

(2) Állati hullát vagy egyéb olyan szerves, illetve szervetlen anyagot, amely a lakosság vagy állatainak egészségét veszélyeztetheti, engedély nélkül sem magán-, sem közterületen elhelyezni, illetve otthagyni nem szabad.

(3) A közterületen elhullott állatot a bejelentést követő három órán belül a bejelentést átvevő az elszállíttatásról -- a gyepmester által -- gondoskodni köteles. A bejelentő maga is elszállíttathatja az állati eredetű hullát a hulladéklerakó telepre (Békés - Gyepmesteri telep - Krisztinazug).

(4) Szennyvizet, trágyalevet, egyéb szennyező vagy vegyi folyadékot, háztartási (konyhai) hulladékot a közterületre, árokba, csapadékcsatornába elvezetni, kiönteni tilos.


5. A járdák tisztán tartása

5. § (1)[3]

(2)[4]

(3) Téli időszakban, vagy amikor a hőmérséklet fagypont alá süllyed, a kötelezetteknek gondoskodniuk kell a járdaszakaszuk hótól való letisztításáról, illetve jegesedés esetén csúszásmentesítéséről. E kötelezettségeiknek minden reggel, legkésőbb 7 óráig eleget kell tenniük, majd a nap folyamán -- az időjárástól és a kötelezett személyi körülményeitől függően --  legalább még egyszer meg kell ismételniük.

(4) A (3) bekezdésben megjelölt csúszásmentesítéshez elsősorban homok, fűrészpor, használható. Erre a célra visszamaradó, darabos, durva anyag nem alkalmazható.


6. A zöldterület karbantartása

6. §[5] (1) Az ingatlanhasználónak a zöldterületek ápolásával kapcsolatos feladatai az ingatlan határvonalától az úttest ingatlan felőli széléig terjedő teljes területen (amennyiben a 10 m-es távolságot nem haladja meg), közúttal nem érintett ingatlan esetén az ingatlan határvonalától számított 10 méteres területsávon

a) a 20 cm-es magasságot meghaladó fű nyírása, kaszálása,

b) a járda-, illetve a közúti űrszelvénybe belógó ágak, gallyak, növényzet eltávolítása,

c) a sövény folyamatos karbantartása, hogy az a közlekedést és a láthatóságot ne akadályozza (talajszinttől mért 70 cm-es magasságot nem haladhatja meg), valamint

d) az elindulási rálátási háromszögben a közlekedési látómező biztosítása az alábbiak szerint:

(2) Amennyiben az ingatlanhasználó az (1) bekezdés a) - d) pontjaiban szereplő feladatait nem teljesíti, a szükséges munkálatokat az ingatlan használójának terhére, költségére és felelősségére az önkormányzat elvégeztetheti, ez azonban nem mentesíti a használót a bírság alól.

(3) Ha az önkormányzat egyes zöldfelületek fenntartását saját hatáskörében biztosítja, ez az intézkedés nem érinti az ingatlan használójának kötelezettségét.


7. A csapadékvíz elvezetése

7. § Az ingatlan használója köteles gondoskodni arról, hogy épülete tetőzetéről az esővíz a járdára ne csurogjon.


8. § (1) A használó az ingatlana előtti árokszakaszt a rendelet 1. mellékletében megjelöltek kivételével, továbbá a járműbehajtók átereszét és a folyókákat köteles szükség szerint, de évente legalább egyszer tisztítani, illetve folyamatosan gyomtalanítani.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt személynek biztosítania kell mind az úttest, mind pedig a zöldterület felől a csapadékvízelvezető árokba vagy zárt csatornába a csapadékvíz szabad lefolyását.

(3) A zárt csapadékvíz-elvezetők, az úttest alatti átereszek, közforgalmú hidak alatti mederszakaszok, az iszapfogók rendszeres tisztításáról, továbbá a nyílt árkok szükség és igény szerinti szintezéséről, a rézsűk első ízbeni kialakításáról az önkormányzat köteles gondoskodni.


8. A városi utak tisztán tartása

9. §[6] A városi közutak tisztítása és síkosság elleni védelme, továbbá az állami közutak átkelési szakaszának tisztítása önkormányzati feladat.


10. § (1) A közterületen bármikor csak olyan módon szabad szállítani anyagot, hogy a szállítmányból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha szállítás közben a rakománytól a közterület beszennyeződne, a szennyeződés előidézője azt azonnal eltávolítani, illetve a további szennyeződést megakadályozni köteles.

(2) Bármilyen szállítmány fel- vagy lerakodása esetén keletkező szennyeződést annak előidézője köteles közvetlenül a fel- vagy lerakodás elvégzése után eltakarítani.


9. Köztisztasági szabályok

11. §[7]

12. §[8]


10. A közterületi hulladékgyűjtők

13. § (1) Az önkormányzat köteles gondoskodni arról, hogy a település forgalmasabb útvonalai, terei mentén, a piac, a üzletek, az intézmények, a szórakozóhelyek környékén a városképbe illő hulladékgyűjtő edények legyenek elhelyezve.

(2) A hulladékgyűjtők legalább hetenkénti ürítéséről, karbantartásáról, környékük tisztán tartásáról az intézményes szemétszállítást végzővel, vagy egyéb szervezettel, vállalkozással kötött szerződés révén a Kommunális és Szolgáltató Kft gondoskodik.

(3)[9]

(4) A közterületi hulladékgyűjtőket háztartási vagy közületi szilárd hulladék gyűjtésére használni tilos.


11. A hulladék lerakása

14. § (1) Az összegyűjtött és elszállított háztartási és egyéb, valamint közületi szilárd hulladékot kizárólag engedéllyel rendelkező szilárdhulladék-lerakó telepen lehet elhelyezni.

(2) Építési, bontási törmeléket kizárólag az inert hulladéklerakó telepen lehet elhelyezni.


12. A közterület tisztán tartására vonatkozó szabályok

15. § (1) Szemetet és hulladékot csak az e célra rendszeresített gyűjtőedénybe szabad bedobni.

(2) A hulladékgyűjtők legalább hetenkénti ürítéséről, karbantartásáról, környékük tisztán tartásáról a közszolgáltató gondoskodik.

(3)[10]


13. Záró rendelkezések


16. § E rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba.


17. § (1) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2002. (II. 29.) önkormányzati rendelete.

(2) Hatályát veszti Békés Város Önkormánnyzata Képviselő-testületének 16/2002. (V. 31.) 16/2004. (IV. 30.), 19/2006. (V. 26.), 37/2006. (XII. 1.), 48/2006. (XII. 15.), 31/2007.(VI. 29.), 48/2007. (XI. 1.), 58/2009. (XII. 18.), 8/2010. (II. 26.), 16/2012. (V. 25.), 6/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete.B é k é s, 2014. március 27.


           Izsó Gábor s.k.                                                                                 Tárnok Lászlóné s.k.

            polgármester                                                                                               jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2014. március 28. napján


Tárnok Lászlóné s.k.

          jegyző1. melléklet a 9/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelethez


A képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat feladatát képezik az alábbi csapadékvízgyűjtők tisztán tartása:


a) valamennyi zárt csapadékvíz-elvezető csatorna,

b) Fekete-Körös holtág

c) Keserű sori gerinccsatorna

d) Bánvégi, Décseri-kerti, Kastély-zugi csatornák

e) Vári, Dózsa, Árok utcai gerinccsatornák

f) Epreskerti főgyűjtő csatornák

g) Kecskeméti utcai gerinccsatorna

h) Szarvasi úti csatorna

i) Puskaporos csatorna

j) Malomasszonykerti agyagárok

k) Vica csatorna

l) a parkokat, a tereket és egyéb olyan közterületeket szegélyező árkok, melyeknek nincs a rendelet értelmében vett csatlakozó ingatlanuk.


2. melléklet a 9/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelethez


A képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat feladatát képezi az alábbi zöldterületek rendelet szerinti gondozása:


a) Erzsébet liget

b) Május 1 park

c) Ady lakótelep

d) Vásárszél utcai lakótelep

e) Kossuth utcai lakótelep

f) Veres Péter tér

g) Fáy utca

h) Szarvasi úti lakótelep

i) Széchenyi tér


[1]

Módosította a 23/2014. (VI. 30.), 21/2015. (VI. 02.), 21/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelet.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 23/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 23/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 23/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet.

[5]

Módosította a 21/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[6]

Módosította a 23/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet.

[7]

Hatályon kívül helyezte a 23/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet.

[8]

Hatályon kívül helyezte a 23/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet.

[9]

Hatályon kívül helyezte a 23/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet.

[10]

Hatályon kívül helyezte a 23/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet.