Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2019. (V.16.) önkormányzati rendelete

a reklámelhelyezésről szóló 11/2017. (IX.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2019. 05. 28

Zalacséb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1. §


Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének a reklámelhelyezésről szóló 11/2017. (IX.30.) önkormányzati rendelete e rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.

2. §


Záró rendelkezések


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – a települési honlapon, hirdetőtáblán való kifüggesztés útján – gondoskodik.


              Erdei Csaba                                                                                      Vigh-Tardi Valéria

             polgármester                                                                                               jegyző