Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2014. 03. 29 - 2014. 05. 30

Hatályos:  2014-03-01-től


BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

21/2012. (VI. 29.)

ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL[1]


Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mhötv.) 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i) pontjában és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) e) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Békés Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő, és tulajdonába kerülő

 1. ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra (továbbiakban: ingatlan és ingó vagyon), továbbá
 2. a tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, a kárpótlási jegyekre, és közhasznú társaságban és gazdasági társaságban az Önkormányzatot megillető egyéb társasági részesedésekre (portfolió vagyon)

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére.


2. Az önkormányzati vagyon

2. § Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyon.


3. Törzsvagyon

3. §[2]  (1) A forgalomképtelen vagyontárgyak felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyont nem határoz meg.

(3) Az ingatlan forgalomképtelensége megszűnik, amennyiben a külön jogszabály alapján lefolytatott telekrendezési eljárásban megváltozik az ingatlan jellege, vagy a telekrendezési határozat végrehajtása érdekében a tulajdonosok megállapodnak.


4.§ Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak felsorolását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


5. § (1) A törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak a képviselő-testület minősített többséggel hozott egyedi döntésével sorolhatók át az üzleti vagyon körébe, amennyiben a vagyontárgy rendeltetése vagy jogi helyzete megváltozik.

(2) Korlátozottan forgalomképes vagyont elidegeníteni vagy rendeltetésétől eltérő célra hasznosítani a képviselő-testület minősített többségű döntése alapján csak akkor lehet, ha az önkormányzati feladat ellátásához már nem szükséges vagy a feladat ellátása más módon is biztosítható, és a vagyontárgy értékesítése, más célú hasznosítása nem veszélyezteti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.


4. Üzleti vagyon

6. §  [3]Üzleti vagyon mindaz a vagyontárgy, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe. Az üzleti vagyontárgyak felsorolását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.


5. Az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának közös szabályai

7. § (1) A tulajdonosi jogokat az Önkormányzat Képviselő-testülete, vagy átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

(2) A tulajdonosi jogok gyakorlója az Önkormányzat vagyontárgyait e rendelet keretei között bízhatja másra, adhatja át üzemeltetésre.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

 1. a tulajdonosi jog gyakorlója döntései alapján a szerződéseket megkösse,
 2. ellenőrizze a szerződésben foglaltak teljesítését és indokolt esetben megtegye azokat a jognyilatkozatokat, amelyek szerződés felbontására vagy megszüntetésére irányulnak, vagy érvényesítse az önkormányzat igényeit, ideértve bírósági eljárás megindítását is,
 3. önállóan elutasítson olyan szerződési ajánlatokat, amelyek elfogadása jogszabályi rendelkezéssel, vagy önkormányzati határozatban előírtakkal ellentétes lenne,
 4. közműszolgáltatók részére közművezetékek elhelyezése céljára vezetékjogot, vagy szolgalmi jogot, vagy használati jogot önkormányzati ingatlanokon olyan mértékig biztosítson, amelyek az érintett ingatlanok rendeltetés szerinti felhasználását nem befolyásolják,
 5. vezeték-, szolgalmi- és használati jogot biztosító szerződéseket az önkormányzat, mint jogosult javára egymillió forint értékhatárig önállóan megkössön,
 6. a mezőgazdasági rendeltetési földterületeket hasznosítson, a képviselő-testület által megállapított haszonbér alkalmazása mellett,
 7. a költségvetési törvényben meghatározott értékhatár alatti építési telkeket és a mezőgazdasági rendeltetésű földterületeket értékesítsen az értékbecslő által megállapított ár mellett,
 8. a nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshelyek (Békés, Bodoki u. 56., Dánfoki vendégház, Fonyód, Köztársaság u. 17.) igénybevételét engedélyezze a vendégházak házirendje alapján.
 1. A közterületek hasznosítása külön rendelet szabályai alapján történik.
 2. A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú ingatlanokból a városban élő és alkotó képzőművészek számára egyedi döntés alapján a rezsiköltségek megtéríttetése mellett ingyenes helyiséghasználatot biztosíthat.
 3. a) Politikai tevékenységet nem végző civil szervezetek elhelyezésére Békés Város Önkormányzata Civil Szervezetek Házát és Nyugdíjas Házat működtet. E két – civil szervezetek elhelyezésére szolgáló – ingatlanban az elhelyezés ingyenes (bérleti díj és rezsiköltség fizetése nélkül), az igénybevételt a polgármester engedélyezi a házak működési rendjének figyelembevételével.

b) Az elhelyezés azonnal megszüntethető, ha az elhelyezett civil szervezet politikai tevékenységet folytat, vagy ahhoz segítséget nyújt (pl. politikusi fogadóóra, kampánygyűlés, stb.).


II. Fejezet

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás


6. Általános szabályok

8. § (1) Az önkormányzati vagyon gazdálkodásának célja Békés Város önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatai hatékony és eredményes ellátása.

(2) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás alatt érteni kell a hasznosítást, a tulajdonjog átruházást, a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását.

(3) Hasznosítás alatt az egyes vagyontárgyak használata, bérbe, használatra, haszonbérbe vagy haszonkölcsönbe, üzemeltetésbe adása, biztosítékul adása, valamint megterhelése értendő.


9. §[4] (1) Az Önkormányzat követeléseiről való lemondás jogát jogszabály eltérő rendelkezése hiányában

 1. legfeljebb 100.000,- Ft nagyságú követelés esetén a polgármester gyakorolja
 2. 100.000 Ft feletti érték esetén a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A követelésről csak akkor lehet lemondani, ha

 1. az nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását
 2. a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelést részben vagy egészben nem lehet behajtani
 3. a követelés érvényesítése, behajtása bizonyítottan a követelés összegét meghaladó költségekkel jár
 4. felszámolási eljárás során a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján a követelés várhatóan nem térül meg
 5. Bíróság bevonásával történő behajtás során a követelésről való lemondásról egyezség született. Az egyezség tárgya valamilyen a követelés összegével összevethető, szakértő által megállapított értékű dolog, ingóság, vagy ingatlan, vagyonértékű jog, szellemi termék birtokbaadása, amely közvetlen módon alkalmas az önkormányzat vagyonának gyarapításra

(3) A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű követelések tekintetében lemondani (a követelést törölni) csak azokról az értékhatár alatti vevői követelésekről lehet, melyek különösen készletértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból, közterület-foglalási díj és térítési díjhátralékokból származnak.

(4) A kisösszegű követelések behajtását előírni nem kell, de követelés törlése előtt legalább három alkalommal dokumentáltan meg kell kísérelni a bevétel beszedését.

(5) A rendelkezés hatálya kiterjed az önkormányzat valamennyi önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézményére is.


7. Önkormányzati vagyon hasznosítása

10. § (1) A képviselő-testület a 25 millió forint értékhatár alatti önkormányzati tulajdonú vagyon hasznosításának jogát átengedheti.

(2) [5]25 millió forintos értékhatárt meghaladó értékű önkormányzati vagyontárgy hasznosításának átengedése csak a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés alapján lehetséges.

(3) A versenytárgyalás lefolytatása az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik. A versenyeztetési eljárást e rendelet 4. melléklete alapján kell lefolytatni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott döntés kizárólag az Nvtv. törvényben meghatározott feltételekkel, minősített többséggel elfogadott döntéssel lehetséges.  

(5) Az ingyenes hasznosításról nyilvántartást kell vezetni.


11. § A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyat csak hitelfelvétel és pályázat benyújtása, valamint egyedi kérelem alapján szolgalmi jog bejegyzése céljából lehet megterhelni.


8. Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának átruházása

12. § (1) [6]Korlátozottan forgalomképes vagyontárgy tulajdonjogának átruházása esetén a képviselő-testület minősített többséggel dönt a vagyontárgy forgalomképessé nyilvánításáról és a rendelet 3. mellékletébe történő átvezetésről.

(2) Forgalomképes vagyontárgyak esetén a képviselő-testület minősített többséggel dönt az értékesítésre kerülő vagyontárgyak köréről, az értékesítés módjáról, és a szerződés lényeges elemeiről.

(3) A 25 millió forintos értékhatár fölötti önkormányzati vagyontárgyat elidegeníteni csak az Nvtv. törvény 13. §- 15. §-ban meghatározott módon lehetséges. 

(4) A versenytárgyalás lefolytatása az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik.


13. § [7]A 25 millió forintos értékhatár alatti önkormányzati vagyontárgy elidegenítése az alábbi szabályok szerint, vagy e rendelet 7. § (3) g) pontja alapján történhet:

 1. A nyílt és feltételhez nem kötött értékesítési eljárás során a legmagasabb összegű ajánlatot tevő részére történik az értékesítés. A vagyontárgy értékesítéséről szóló pályázati felhívást 15 napon keresztül helyben szokásos módon közzé kell tenni, valamint legalább egy alkalommal a helyi médiában meg kell hirdetni.
 2. A pályázati felhívás közzétételétől a képviselő-testület eltekinthet, ha a vagyontárgy elidegenítése államháztartási körbe tartozó szervezet, egyház, vagy más társadalmi szervezet, illetve az önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság részére történik – közérdekű célból –, valamint ha az elidegenítés más önkormányzat részére történik feladat- és hatáskör átszállása kapcsán, közérdekű feladat ellátása céljából.
 3. Független értékbecslővel értékelést kell végeztetni a vagyontárgyra, és az így megállapított áron történhet a vagyontárgy értékesítése.
 4. A pályázati felhívás közzétételétől a képviselő-testület abban az esetben is eltekinthet, ha a vagyontárgy értékesítése magánszemély, jogi személy vagy jogi személynek nem minősülő gazdálkodó szervezet részére történik telekalakítással összefüggésben. Ebben az esetben a képviselő-testület által megállapított áron történhet a vagyontárgy értékesítése.
 5. Ha az értékbecslő által megállapított ár nem érhető el, a vagyontárgy a megállapított árhoz képest 5 %-kal alacsonyabb áron is eladható.
 6. Amennyiben a csökkentett vételáron sem értékesíthető a vagyontárgy, új értékelést kell készíteni.
 7. Az értékesítéshez közérdekű kötelezettségeket is lehet kapcsolni, feltéve, hogy minden potenciális vásárló köteles és képes azokat teljesíteni.


9. Önkormányzati vagyonra haszonélvezeti jog alapítása

14. § (1) Az önkormányzati vagyonon haszonélvezeti jog kizárólag törvényben meghatározott személyek részére alapítható, és kizárólag általuk gyakorolható.

(2) A haszonélvezeti jog alapítása a képviselő-testület hatásköre.


III. Fejezet

Önkormányzati vagyon kezelésének szabályai


10. Vagyonkezelői jog alapítása

15.§ (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyonát a Mhötv. 109. § (1) bekezdése és a Nvtv. 11. §-a, valamint e rendelet keretei között, önkormányzati közfeladat ellátása érdekében ingyenesen, vagy ellenérték fejében vagyonkezelésbe adhatja.

(2) A vagyonkezelői jog ingyenes átadásához a Képviselő-testület minősített többségű döntése szükséges.

(3) A vagyonkezelői szerződés megkötéséről szóló döntés joga és szerződés tartalmának meghatározása kizárólagosan a Képviselő-testület hatásköre.


16. § (1) A vagyonkezelésbe adást megelőzően meg kell határozni azt az önkormányzati közfeladatot, feladatkört, melynek ellátása hatékonyabban látható el a vagyonkezelő által.

(2) A vagyonkezelésbe adás az önkormányzati feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítása, amely a Mhötv. 109 § (3) bekezdésében meghatározott célból történhet. 

(3) Az önkormányzat vagyonának kezelője a Nvtv. 11. § (1) bekezdésének megfelelő szervezet lehet. 

(4) A vagyonkezelő szerv a szerződéssel reá ruházott jogok gyakorlását saját szervezete útján vagy - az önkormányzattal kötött szerződéssel összhangban – más, a Nvtv. 11. § (11) bekezdése c) pontjának megfelelő szereplők közreműködésével látja el, azonban az általa alkalmazott harmadik személy (alvállalkozó) eljárásáért úgy felel, mintha maga járt volna el és azokat a jogosultnak be kell jelentenie.


11. Vagyonkezelési jog gyakorlása

17. § A vagyonkezelőt - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, továbbá nem terhelheti meg, és a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át.

18.  §  A vagyonkezelő köteles:

a) viselni a vagyonhoz kapcsolódó terheket,

b) teljesíteni a jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt, az önkormányzati vagyonra vonatkozó nyilvántartási, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettséget,

c) a vagyonkezelésbe vett vagyon után elszámolt és a bevételekben megtérülő értékcsökkenés összegének felhasználásáról évente elszámolni,

d) gondoskodni a vagyon értékének megőrzéséről, állagának megóvásáról, üzemképes állapotának fenntartásáról, a szükséges felújítási munkák elvégzéséről,

e) tűrni az Önkormányzatnak a vagyonkezelésre vonatkozó ellenőrzéseit illetve közreműködni az ilyen ellenőrzésekben,

f) teljesíteni a vagyonkezelési szerződésben vállalt, illetve jogszabály alapján fennálló egyéb kötelezettségeket.

19. § (1) A vagyonkezelési szerződésben rögzíteni kell az érintett vagyonelem esetleges védettségét, rendeltetését és a vagyonkezelő ehhez kapcsolódó kötelezettségeit.

(2) A vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződése lejártánál hosszabb kötelezettséget a vagyonkezelésébe adott vagyonra vonatkozóan nem vállalhat.

12. Vagyonkezelői jog ellenértéke

20. §[8] (1) Az Önkormányzat vagyonkezelői jogot a (3) bekezdésben foglalt kivétellel kizárólag ellenérték fejében alapíthat.

(2) A vagyonkezelői jog ellenértékének megállapítása során figyelembe kell venni különösen az adott vagyon rendeltetését, az önkormányzati feladat jellegét, a működtetés költségeit, a vagyon értékét, műszaki állapotát, a vagyonhoz kapcsolódó valamint az abból következő kötelezettségeket, illetve jogszabály vagy megállapodás által előírt az Önkormányzatot terhelő más kötelezettséget.

3) A vagyonkezelői jog ingyenesen alapítható, ha az Mötv. 109. § (1) bekezdésében, valamint e Rendelet 20. § (2) bekezdésében foglalt körülmények figyelembe vételével megállapítható, hogy a vagyon kezeléséhez kapcsolódó feladat ellátása hosszútávon csak veszteségesen biztosítható.

13. A vagyonkezelés ellenőrzése

21. § (1) Önkormányzati vagyon kezelőjét az őt megillető jogok gyakorlásának szabályszerűségét, célszerűségét a tulajdonosi joggyakorló ellenőrzi.

(2) Az ellenőrzés célja a jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonosi érdekeket sértő joggyakorlás, az önkormányzati érdekeket sértő gazdálkodás, az e körbe sorolható intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása, továbbá a vagyonnyilvántartás hitelességének, teljességének és helyességének biztosítása.

22. § (1) A tulajdonosi ellenőrzést végző személy jogosult:

a) az ellenőrzött helyiségeibe, ingatlanaiba belépni,

b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni,

c) az ellenőrzött vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, tájékoztatást kérni.

(2) Az ellenőrzött szerv vezetője, illetve dolgozója jogosult:

a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,

b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentés-tervezetre észrevételt tenni.

(3) Az ellenőrzött szerv vezetője, illetve dolgozója köteles:

a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,

b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani,

c) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni.

(4) A tulajdonosi ellenőrzés nyomán a tulajdonosi joggyakorló kezdeményezheti az ingatlan-nyilvántartási, vagyon-nyilvántartási állapot rendezését vagy más intézkedés megtételét

(5) A vagyonkezelő ellenőrzésével kapcsolatos a tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja. 

IV. Fejezet

Civil szervezetek támogatása

23. § (1) A képviselő-testület egyedi határozat vagy pályázati rendszer alapján támogatást nyújthat a városban működő civil szervezetek, egyházak, kisebbségi önkormányzatok és sportegyesületek részére.

(2) A támogatás formája lehet céljellegű pénzügyi támogatás, kedvezményes helyiséghasználat.

(3) Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott vagy támogatott szervezetek illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A képviselő-testület a Pénzügyi Bizottságot felhatalmazza a támogatások ellenőrzésére és a számadás elfogadására. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet vagy magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.24. § [9]Békés Város Önkormányzata Likvid pénzeszköz – és kockázatkezelési szabályzatát az 5. számú melléklet tartalmazza.


V. Fejezet

Záró rendelkezések

25. § E rendelet  július 1-jén lép hatályba.

26. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006 (XII. 15.) önkormányzati rendelete.

27. § (1) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2007. (I.26.) önkormányzati rendelete.

(2) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelete.

(3) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelete.

(4) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2007. (V. 25.) önkormányzati rendelete.

(5) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelete.

(6) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 37/2007. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete.

(7) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 43/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelete.

(8) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 65/2007. (XII. 21.) önkormányzati rendelete.

(9) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2008. (I. 25.) önkormányzati rendelete.

(10) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete.

(11) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelete.

(12) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2008. (IV. 1.) önkormányzati rendelete.

(13) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2008. (V. 1.) önkormányzati rendelete.

(14) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2008. (VI. 1.) önkormányzati rendelete.

(15) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2008. (VI. 6.) önkormányzati rendelete.

(16) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelete.

(17) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2008. (X. 13.) önkormányzati rendelete.

(18) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 42/2008. (X.31.) önkormányzati rendelete.

(19) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelete.

(20) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2009. (V. 04.) önkormányzati rendelete.

(21) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete.

(22) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 42/2009. (X. 30.) önkormányzati rendelete.

(23) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelete.

(24) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete.

(25) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 41/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete.

(26) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete.

(27) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete

(28) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete.B é k é s, 2012. június 28.
        Izsó Gábor                                                          Tárnok Lászlóné

      Polgármester                                                                jegyző
A rendelet kihirdetésre került: 2012. június 29-én
Tárnok Lászlóné

        jegyző    
1. melléklet a 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Forgalomképtelen vagyon


A

B

C

D

E


Napló-sorszám

Település

Helyrajzi szám

Megnevezés

Terület (m2)


56

Békés

6592

Nádas terület

1087


60

Békés

6584

Erdő

20457


78

Békés

2367

Lakóház udvar /területe

729


92

Békés

3981

Beépítetlen terület

1121


93

Békés

0342/4

Szennyvíztisztító telep

11087


94

Békés

0333/4

Szennyvíztisztítóhoz vezető út

5550


125

Békés

2288/38

Piac

9264


126

Békés

2290

Közpark

12508


159

Békés

4555

Mocsár

17175


250

Békés

1

Széchenyi tér

8842


251

Békés

13/2

Széchenyi tér

2798


252

Békés

19

Közterület

1704


253

Békés

53

Szív utca

1695


254

Békés

64

Rózsa utca

2077


255

Békés

88

Iskola utca

2608


256

Békés

113

Lorántffy utca

5534


257

Békés

138

Síp utca

4343


258

Békés

165

Sas utca

3590


259

Békés

187

Keserű sor

8471


260

Békés

188

Ótemető utca

6790


261

Békés

223

Andor utca

3844


262

Békés

236

Fülöp utca

8396


263

Békés

246

Katona utca

847


264

Békés

247

Katona utca

1656


265

Békés

286

Árok

950


266

Békés

290

Fülöp utca

286


267

Békés

293/2

Mocsár

10737


268

Békés

294

Bánvég utca

1169


274

Békés

698/2

Transzformátorház

30


275

Békés

311

Pacsirta utca

3757


276

Békés

318

Pásztor utca

816


277

Békés

337

Tél utca

3856


278

Békés

338

Pásztor utca

4312


279

Békés

360

Katona utca

1626


280

Békés

376

Kikötő utca

5375


281

Békés

382

Katona utca

706


282

Békés

418

Köröspart utca

277


283

Békés

419

Ág utca

4107


284

Békés

440

Álmos utca

3335


285

Békés

450

Köröspart utca

165


286

Békés

460

Előd utca

2746


287

Békés

475

Bánát utca

13531


288

Békés

476

Bánát utca

134


289

Békés

489

Keserű sor

3279


290

Békés

510

Holt-körös

435


291

Békés

517

Zsilip utca

3880


292

Békés

545

Csap utca

5968


293

Békés

546

Révész utca

1003


294

Békés

577/3

Bólyai utca

582


295

Békés

601

Bólyai utca

8562


296

Békés

629

Révész utca

1035


297

Békés

651

Szabó Dezső utca

12259


298

Békés

666

Szabó Dezső utca

179


299

Békés

684

Révész utca

556


300

Békés

685

Tündér utca

3118


301

Békés

704

Teleky utca

195


302

Békés

711

Fürdő sétány

140


303

Békés

720

Árok

836


304

Békés

725

Búzavirág utca

1240


305

Békés

730

Fürdő sétány

3287


306

Békés

759

Borz utca

220


307

Békés

773

Vashalom utca

793


308

Békés

788

Borz utca

760


309

Békés

807

Kígyó utca

1644


310

Békés

829

Teleky utca

24997


311

Békés

846

Hajnal utca

13421


312

Békés

858

Vashalom utca

1338


313

Békés

871

Járda

672


314

Békés

872

Malom utca

526


315

Békés

873

Malom utca

2453


316

Békés

889

Jobbágy utca

266


317

Békés

988

Kút utca

975


318

Békés

989

Kút utca

1106


319

Békés

3009

Mátyás király

7224


320

Békés

3781

Mocsár

25082


321

Békés

3968/2

Transzformátorház

42


323

Békés

3054

Hunyadi tér

919


324

Békés

3055

Deák utca

5342


325

Békés

3075

Hunyadi tér

643


326

Békés

3077

Töltés

20327


327

Békés

3087

Mikes utca

3861


328

Békés

3118

Kölcsey utca

6721


329

Békés

3165

Kalász utca

6524


330

Békés

3208

Zrínyi Miklós utca

4762


331

Békés

3251

Lánc utca

5389


332

Békés

3265

Fecske utca

1267


333

Békés

3279

Zsinór utca

3666


334

Békés

3294

Báthori utca

224


335

Békés

3299

Toldi utca

1717


336

Békés

3317

Báthori utca

4276


337

Békés

3339

Gyöngy utca

2000


338

Békés

3352

Kemény utca

1708


339

Békés

3376

Gyűrű utca

844


340

Békés

3379

Egyenes utca

3052


341

Békés

3396

Arany János utca

513


342

Békés

3407

Báthori utca

1493


343

Békés

3423

Csabai út

17179


344

Békés

3449

Bajza utca

1509


345

Békés

3450

Ék utca

868


346

Békés

3455

Bajza utca

361


347

Békés

3469

Arany János utca

4550


348

Békés

3470

Daru utca

4854


349

Békés

3484

Gém utca

1194


350

Békés

3503

Oláh utca

2608


351

Békés

3512

Kinizsi sor

5695


352

Békés

3541

Vörösmarty utca

3897


354

Békés

3552

Kinizsi utca

1156


355

Békés

3553

Mikszáth utca

2351


356

Békés

3569

Kinizsi utca

7592


357

Békés

3570

Hunyadi utca

9569


358

Békés

3588

Lánc utca

1007


359

Békés

3633

Bercsényi utca

4222


360

Békés

3661

Tompa utca

3014


361

Békés

3692

Kölcsey utca

3830


362

Békés

3700

Kölcsey utca

847


363

Békés

3709

Töltés

38433


364

Békés

3719/2

Árok

1079


365

Békés

3720

Puskaporos tó

34609


366

Békés

3721

Kisvasút utca

5066


367

Békés

3724

Töltés

14246


369

Békés

3727

Szarvasi utca

2367


370

Békés

3728

Szarvasi út

4094


371

Békés

3729/1

Szarvasi utcai járda

565


373

Békés

3731

Szarvasi út

13996


374

Békés

3733

Töltés

11212


375

Békés

3741

Járda

8546


376

Békés

3742

Vágóhíd utca

4573


377

Békés

3758

Kötélverő utca

1565


378

Békés

3759

Rét utca

5688


379

Békés

3776

Gyár utca

4446


380

Békés

3779

Átugrott utca

3801


381

Békés

3780

Töltés

2816


382

Békés

3782

Legelő sor

3993


383

Békés

3783

Mocsár

3249


384

Békés

3784

Vasút sor

2675


385

Békés

3810

Szélmalom utca

6199


386

Békés

3811

Rövid utca

963


387

Békés

3836

Rövid utca

938


388

Békés

3861

Kecskeméti utca

7278


389

Békés

3884

Vasút sor

960


390

Békés

3903

Babilon utca

6157


391

Békés

3909

Verseny utca

8562


392

Békés

3927/4

Vásárszél utca

9267


393

Békés

3937/2

Járda Ady Endre utca

152


394

Békés

3948/1

Liliom utca

1587


395

Békés

3948/2

Liliom utca

639


396

Békés

3966

Csipke utca

1246


397

Békés

3982

Baky utca

2101


398

Békés

3994/1

Árok

92


399

Békés

3999/1

Ady Endre utca

880


400

Békés

3999/3

Ady Endre utca

1846


401

Békés

5641

Beépítetlen terület

534


402

Békés

5644

Fábián utca

2224


403

Békés

5806

Élővíz-csatorna ártere

981


404

Békés

5811

Élővíz-csatorna ártere

263


405

Békés

5812

Élővíz-csatorna ártere

183


406

Békés

5818

Élővíz-csatorna ártere

146


407

Békés

5819

Élővíz-csatorna ártere

535


408

Békés

5829

Élővíz-csatorna ártere

168


409

Békés

5852

Élővíz-csatorna ártere

242


410

Békés

5853

Élővíz-csatorna ártere

128


411

Békés

5004

Jégverem utca

942


412

Békés

5014

Gőzmalom sor

11948


413

Békés

5016

Kopasz utca

11992


414

Békés

5041

Sirály utca

3660


415

Békés

5053

Szik utca

886


416

Békés

5063

Közterület

545


417

Békés

5100

Szik utca

1217


418

Békés

5113

Átugrott utca

621


419

Békés

5132

Bocskai utca

21091


420

Békés

5133

Szik utca

868


421

Békés

5147

Bartók Béla utca

10771


422

Békés

5165

Bocskai utca

524


423

Békés

5194

Epresköz utca

369


424

Békés

5217

Szikszai utca

3357


425

Békés

5238

Kun Béla utca

1998


426

Békés

5258

Epres köz

3841


427

Békés

5259

Bérenc utca

2871


428

Békés

5273

Kert utca

5404


429

Békés

5309

Gagarin utca

5022


430

Békés

5322

Kun Béla utca

1682


431

Békés

5337

Szikszai utca

2061


432

Békés

5356

Szigetvári utca

4420


433

Békés

5369

Ág utca

1499


434

Békés

5378

Móricz Zsigmond utca

15118


435

Békés

5412

Tóth utca

6525


436

Békés

5450

Hídvégi utca

4377


437

Békés

5476

Bethlen

3391


438

Békés

5508

Damjanich utca

3351


439

Békés

5538

Posta utca

3502


440

Békés

5559

Mezei utca

3298


441

Békés

5591

Járda

335


442

Békés

5600

Csíkos utca

203


443

Békés

5606

Csíkos utca

5935


444

Békés

5634/1

Közpark

501


445

Békés

5635

Közterület

761


447

Békés

5637

Jantyik Mátyás utca

8768


448

Békés

5660

Fábián utca

4405


449

Békés

5662/1

Mocsár

537


450

Békés

5665

Fábián utca

423


452

Békés

5673

Fábián utca

277


453

Békés

5696

Új utca

1320


454

Békés

5697/2

Kert utca

1031


455

Békés

5720

Kasza utca

1620


456

Békés

5721

Kasza utca

1806


457

Békés

5736

Tűzkút utca

2695


458

Békés

5753

Nyíri utca

4432


459

Békés

5775

Kürt utca

1295


460

Békés

5784

Közterület

288


461

Békés

5794

Kispince utca

17421


462

Békés

5795

Kispince utca

856


463

Békés

5799/2

Közterület

26


464

Békés

5800

Kispince utca

162


465

Békés

5802/2

Közterület

34


466

Békés

5803/2

Közterület

50


467

Békés

5805/2

Közterület

69


468

Békés

5807

Kispince utca

1371


469

Békés

5815

Kispince utca

149


470

Békés

5822

Jámbor utca

1003


471

Békés

5825

Jámbor utca

323


473

Békés

5830/2

Közterület

46


474

Békés

5833/2

Közterület

41


475

Békés

5837

Jámbor utca

1459


476

Békés

5848

Jámbor utca

621


477

Békés

5857

Jámbor utca

1452


478

Békés

5876

Kispince utca

767


479

Békés

5888

Kastély zug

808


480

Békés

5889

Kastély zug

215


481

Békés

5900

Gőzmalom utca

631


482

Békés

5903/1

Gyalogos híd

60


483

Békés

5909/1

II. csatorna

151


484

Békés

5979

Közterület

290


485

Békés

5981

Tavasz utca

2504


486

Békés

5982/1

Tavasz utca

4242


487

Békés

5987

Brassói utca

122


488

Békés

5995

Temesvári utca

109


492

Békés

10014

Út

1638


493

Békés

10029

Töltés

2020


494

Békés

10040

Út

5549


495

Békés

10041

Út

501


497

Békés

10055/2

Nádas

7122


498

Békés

10088

Töltés

360


499

Békés

10103

Út

3475


500

Békés

10129

Út

1926


501

Békés

10149

Út

1981


502

Békés

10194

Út

2448


503

Békés

10222

Út

1568


504

Békés

10244

Út

4201


505

Békés

10259

Út

378


506

Békés

10273

Út

2883


507

Békés

10301

Út

549


508

Békés

10500

Árok

45


509

Békés

10502

Út

2162


510

Békés

10522

Földút, árok

12443


511

Békés

10553

Út

4654


512

Békés

10566

Út

1316


513

Békés

10587

Út

4735


514

Békés

10605/1

Borosgyán utca

199


515

Békés

10609

Borosgyán utca

5130


516

Békés

10610

Borosgyán utca

1316


518

Békés

10699

Árok

2323


519

Békés

10700

Út

866


520

Békés

10718

Út

1315


521

Békés

10742

Út

9464


522

Békés

10743

Út

795


523

Békés

10762

Út

1191


524

Békés

10791

Út

9781


525

Békés

10792

Út

810


526

Békés

10811

Út

1205


527

Békés

10839

Út

4013


528

Békés

10927

Út

2841


529

Békés

10928

Út

526


530

Békés

10955

Út

3368


531

Békés

10982

Út

751


540

Békés

11135

Közút

1964


541

Békés

11153

Közút

276


542

Békés

11222

Csatorna

1311


545

Békés

03

Külterületi út

11872


546

Békés

013

Külterületi közút

7558


547

Békés

014

Árok

4042


548

Békés

029

Külterületi közút

20492


549

Békés

082

Külterületi út

14648


550

Békés

0134

Külterületi közút

3006


551

Békés

0136

Külterületi közút

5461


552

Békés

0139

Külterületi közút

8041


553

Békés

0170

Töltés, mocsár, gyep (legelő), anyaggödör

28683


554

Békés

0193/1

Külterületi közút

2996


555

Békés

0193/2

Külterületi közút

807


556

Békés

0320

Töltés

3901


557

Békés

0327/2

Krisztina zug

1147


558

Békés

0328

Külterületi közút

7470


559

Békés

0330

Külterületi közút

3753


560

Békés

0331

Csatorna

674


561

Békés

0338

Töltés

3385


562

Békés

0452/3

Külterületi közút

830


563

Békés

0472

Külterületi közút

13518


564

Békés

0498

Külterületi közút

23960


565

Békés

0504

Külterületi közút

1558


566

Békés

0505

Külterületi közút

8576


567

Békés

0506

Külterületi közút

3623


568

Békés

0516

Külterületi közút

9880


569

Békés

0521

Külterületi közút

7629


570

Békés

0525

Külterületi közút

4213


571

Békés

0529

Külterületi közút

31982


572

Békés

0530

Csatorna

4902


573

Békés

0531

Csatorna

5955


574

Békés

0533

Külterületi közút

3812


577

Békés

0655

Külterületi közút

536


578

Békés

0657

Külterületi közút

13394


579

Békés

0686/2

Töltés

1125


580

Békés

0762

Csatorna

1732


583

Békés

9853/1

Út

909


584

Békés

9082/3

Közút

133


586

Békés

9095

Közút

1259


587

Békés

9223

Nádas

974


588

Békés

9239

Töltés és gyep

2456


589

Békés

9254

Út

1305


590

Békés

9274

Árok

14


591

Békés

9285/1

Út

540


592

Békés

9285/2

Út

467


593

Békés

9339

Út

908


594

Békés

9348/13

Út

302


595

Békés

9348/14

Út

300


596

Békés

9363/1

Töltés

1148


597

Békés

9519

Út

2273


598

Békés

9543

Út

1077


599

Békés

9548/2

Csatorna

767


600

Békés

9583/2

Csatorna

1118


602

Békés

9588

Út

2595


603

Békés

9607/2

Csatorna

1674


604

Békés

9637

Út

302


605

Békés

9638

Út

1440


606

Békés

9657

Út

422


607

Békés

9658/1

Csatorna

395


608

Békés

9690

Út

1329


609

Békés

9712

Út

1086


610

Békés

9728

Út

7195


611

Békés

9729

Út

1863


612

Békés

9730

Út

1342


613

Békés

9756

Út

3160


614

Békés

9776

Út

1817


615

Békés

9792/2

Csatorna

1791


616

Békés

9818/1

Út

325


617

Békés

9904

Út

923


618

Békés

9912

Út

1257


619

Békés

9918

Út

1160


620

Békés

9922/2

Csatorna

1529


621

Békés

9928/1

Töltés

562


622

Békés

9928/2

Út

12373


623

Békés

9955

Út

399


632

Békés

8081/3

Út

320


633

Békés

8084

Szabó Pál utca

5285


634

Békés

8085/1

Út

1649


635

Békés

8143

Szellő utca

893


637

Békés

8165

Banner János utca

4494


638

Békés

8195/2

Árok

208


639

Békés

8196

Csurka Péter utca

4352


640

Békés

8219

Beépítetlen terület

7959


641

Békés

8512

Út

1467


642

Békés

8535

Út

1260


643

Békés

8570

Út

1194


644

Békés

8592

Út

1073


645

Békés

8616

Út

979


646

Békés

8636

Út

795


647

Békés

8651

Út

938


648

Békés

8672

Út

809


649

Békés

8684

Út

634


650

Békés

8702

Út

633


651

Békés

8728

Út

931


652

Békés

8746

Árok

610


653

Békés

8754

Út

897


654

Békés

8793

Út

1701


655

Békés

8821

Út

532


656

Békés

8835

Út

961


657

Békés

8836

Töltés

18


658

Békés

8863

Út

626


660

Békés

8951

Út

514


661

Békés

8965

Út

439


662

Békés

8975

Út

410


663

Békés

8986

Út

7242


664

Békés

8989

Út

7081


666

Békés

6189/2

Szivattyúház

1826


671

Békés

6583

Beépítetlen terület

1759


672

Békés

6606

Beépítetlen terület

284


673

Békés

6607

Beépítetlen terület

132


674

Békés

6612

Beépítetlen terület

143


683

Békés

6326/7

Közút

61


685

Békés

6960

Beépítetlen terület

556


686

Békés

7011/1

Beépítetlen terület

1225


687

Békés

3777/1

Mocsár

129609


688

Békés

7011/9

Beépítetlen terület

1190


689

Békés

7020

Beépítetlen terület

1347


691

Békés

7033/12

Beépítetlen terület

6015


692

Békés

7010

Szőlő utca

543


693

Békés

7011/10

Szeglet utca

2075


694

Békés

7021

Nyereg utca

2203


695

Békés

7023/13

Décseri utca

156


696

Békés

7031

Décseri utca

2390


697

Békés

7032/6

Veres Péter tér

8933


698

Békés

7034

Szőlő utca

3566


699

Békés

7036

Décseri utca

3442


700

Békés

6010

Szőlő utca

593


701

Békés

6021

Hőzső utca

5572


702

Békés

6032

Szőlő utca

590


703

Békés

6042

Tavasz utca

8823


704

Békés

6048

Iglói utca

99


705

Békés

6054

Csendes utca

99


706

Békés

6072

Tavasz utca

6748


707

Békés

6074

Csendes utca

3191


708

Békés

6096

Iglói utca

3103


709

Békés

6119

Kastély utca

3475


710

Békés

6140

Temesvári utca

3371


711

Békés

6162

Brassói utca

2680


712

Békés

6179

Fiumei utca

1719


713

Békés

6190

Váradi utca

2409


714

Békés

6191

Váradi utca

10318


715

Békés

6212

Váradi utca

406


718

Békés

6380

Csallóköz utca

22638


719

Békés

6383

Tárház utca

3735


720

Békés

6399

Halász utca

1258


721

Békés

6412

Nevelő utca

1786


722

Békés

6478

Tárház utca

15326


723

Békés

6491

Nevelő utca

624


724

Békés

6520

Híd utca

1748


726

Békés

6530/1

Közút

3490


727

Békés

6530/2

Csallóközi utca

5694


728

Békés

6531

Rákóczi utca

1186


729

Békés

6571/5

Árvíz utca

2198


730

Békés

6578

Farkas gyula utca

3587


731

Békés

6585

Közút

3194


732

Békés

6588

Hőzső utca

7259


733

Békés

6593

Töltés

3378


734

Békés

6594/1

Töltés

312


736

Békés

6603

Lapos utca

749


737

Békés

6614/1

Lapos utca

1603


738

Békés

6614/2

Földvár utca

523


739

Békés

6615

Lapos utca

165


740

Békés

6625

Névtelen utca

533


741

Békés

6650

Névtelen utca

456


742

Békés

6662

Közút

530


743

Békés

6663

Libazug utca

5086


744

Békés

6673

Névtelen utca

451


745

Békés

6686

Irányi Dániel utca

1019


746

Békés

6687

Anyaggödör

365


747

Békés

6698

Kim Ir Szen utca

954


748

Békés

6719

Névtelen utca

640


749

Békés

6720

Veres endre utca

6667


750

Békés

6741

Névtelen utca

985


751

Békés

6801

Irányi d. Utca

11476


752

Békés

6818

Fábián utca

4584


753

Békés

6842

Libazug utca

3146


754

Békés

6859/1

Rákóczi utca

1503


755

Békés

6861

Hőzső utca

1522


756

Békés

6875

Holt-körös

1972


757

Békés

6880/2

Közpark, volt iskola udvar

714


758

Békés

6894

Szánthó Albert utca

6016


759

Békés

6904/10

Karacs t. Utca

12833


760

Békés

6910

Mocsár

2024


761

Békés

6911

Közúti híd

254


762

Békés

6918

Karacs t. Utca

2187


763

Békés

6920

Széchenyi utca

635


764

Békés

6921

Rákóczi utca

8567


765

Békés

6922/2

Rákóczi utca

917


766

Békés

6924

Járda

13636


767

Békés

6925

Közút

3526


768

Békés

6926

Csatorna

2801


769

Békés

6929/6

Csatorna

4868


770

Békés

6929/9

Csatorna

4762


771

Békés

6929/19

Boglárka tér

1265


772

Békés

6929/26

Nád utca

287


773

Békés

6929/45

Keszeg utca

6024


774

Békés

6930

Töltés

12264


775

Békés

6932

Közút

5481


776

Békés

6933

Töltés

1673


777

Békés

6935

Földvár utca

2997


778

Békés

6936

Mocsár

559


779

Békés

6937

Akácfa utca

1446


780

Békés

6943

Árok

264


782

Békés

6962/2

Szőlő utca

5483


783

Békés

6971

Árok

533


784

Békés

6977

Nyár utca

4273


785

Békés

6978

Nyereg utca

1707


791

Békés

1784

Beépítetlen terület

1565


792

Békés

1004

Kút utca

987


793

Békés

1051

Dózsa utca

11285


794

Békés

1084

Közterület /árok,utca/

7999


795

Békés

1092

Ékes utca

632


796

Békés

1093

Ékes utca

593


797

Békés

1111

Vashalom utca

1080


798

Békés

1148

Dózsa utca

7998


799

Békés

1149

Kőrösi Csoma Sándor utca

17456


800

Békés

1150

Tátra utca

9815


801

Békés

1158

Kőrös utca

2273


802

Békés

1187

Szamos utca

4287


803

Békés

1219

Hargita utca

6782


804

Békés

1255

Mátra utca

9842


805

Békés

1278

Vág utca

1746


806

Békés

1279

Vág utca

1777


807

Békés

1280

Vág utca

1764


808

Békés

1328

Telep utca

1752


809

Békés

1395

Kurta utca

3916


810

Békés

1463

Vári utca

1209


811

Békés

1510

Nyíl utca

8060


812

Békés

1555

ASZTALOS JÁNOS UTCA+szivattyúház

18520


813

Békés

1556

Szegedi Károly utca

6484


814

Békés

1592

Maró köz

1910


815

Békés

1636

Szélső utca

12968


816

Békés

1637

Raktár sor

7214


817

Békés

1653

Asztalos János utca

2707


818

Békés

1678

Szélső utca

5555


819

Békés

1726

Dánfoki út

1558


820

Békés

1727

Dánfoki út

726


821

Békés

1741

Zsibongó tér

1001


822

Békés

1746

Sárhajó utca

1221


823

Békés

1759

Horgász utca

1004


824

Békés

1764

Füzes utca

1221


825

Békés

1774

Harcsa utca

1202


826

Békés

1778

Sátor tér

1014


827

Békés

1783

Váczi Mihály utca

8519


828

Békés

1790

Vadvíz utca

287


829

Békés

1800

Sulyom utca

287


830

Békés

1810

Pákász utca

302


831

Békés

1815

Harcsa utca

883


832

Békés

1816

Kökény utca

10304


833

Békés

1817/1

Dánfoki utca

1185


835

Békés

1819/50

Utca

1632


836

Békés

1819/55

Bodoki Károly utca

2918


837

Békés

1823

Révhajó utca

2003


838

Békés

1834

Földút

1680


839

Békés

1842

Harcsa utca

617


840

Békés

1843

Harcsa utca

1373


841

Békés

1848

Kárász utca

483


842

Békés

1853

Napsugár tér

1695


843

Békés

1866

Bodoki Károly utca

4631


844

Békés

1867/2

Földút

457


845

Békés

1877

Töltés

22789


846

Békés

1879

Töltés

11910


847

Békés

1890

Járda

2269


848

Békés

1892

Járda

2851


849

Békés

1904

Petőfi utca

234


850

Békés

1912

Szalag utca

733


851

Békés

1914

Petőfi utca

411


852

Békés

1929

Domokos utca

504


853

Békés

1937

Görbe utca

1455


854

Békés

1955

Gát utca

7686


855

Békés

1963

Beépítetlen terület

278


856

Békés

1975

Gát utca - hajó utca közötti zug

232


857

Békés

1978

Hajó utca

2878


858

Békés

1979

Árok

343


859

Békés

1409

Közpark

88


860

Békés

1638/2

Közpark

3261


861

Békés

1674

Közpark

212


862

Békés

1724

Anyaggödör

661


863

Békés

1728

Közpark

2350


864

Békés

1795

Közpark

1191


865

Békés

1805

Közpark

1195


866

Békés

1833

Közpark

1449


867

Békés

1863

Közpark

664


868

Békés

1876/1

Közpark

13719


869

Békés

1878

Közpark

1851


870

Békés

2920/2

Kivett közterület

1200


872

Békés

2328/1

Közpark

314


874

Békés

2306

Közpark

2050


876

Békés

2294

Sétány

4659


877

Békés

2293

Fáy utcai sétány

2618


878

Békés

2292

Közpark

6005


879

Békés

2234

Közpark

5618


880

Békés

4000/2

Közpark

859


881

Békés

4002/2

Közpark

1611


882

Békés

4003/12

Közpark

508


883

Békés

4003/13

Udvar, lakóút

9486


884

Békés

4806/60

Közpark

1493


886

Békés

2532

Közpark

641


888

Békés

4328/3

Közpark

7004


889

Békés

3949/13

Közterület

18426


890

Békés

3920/4

Május 1 park + teniszpálya

30289


891

Békés

3911

Közpark

2629


892

Békés

3997/14

Udvar

1886


893

Békés

11/2

Közpark + parkoló

7513


894

Békés

16/2

Közpark, református templom mögötti

2045


895

Békés

18/1

Közpark

3662


896

Békés

39

Közpark

1108


897

Békés

325

Közpark

104


898

Békés

291

Anyaggödör

1330


899

Békés

292

Anyaggödör

1241


900

Békés

490

Anyaggödör

3318


901

Békés

699/39

Közterület

1906


902

Békés

987

Drága utca

19435


904

Békés

2223/3

Mocsár

1869


910

Békés

2302

Beépítetlen terület

627


911

Békés

2304

Beépítetlen terület

1445


913

Békés

2455

Beépítetlen terület

164


915

Békés

2681/2

Beépítetlen terület

403


916

Békés

2743/2

Beépítetlen terület

8


917

Békés

2014/2

Közúti híd

340


918

Békés

2050/2

Töltés

326


919

Békés

2095

Malomasszonykerti dűlő

1267


920

Békés

2104

Malomasszonykerti dűlő

2144


921

Békés

2128

Beépítetlen terület

8838


922

Békés

2129

Malomasszonykert

1321


923

Békés

2153/138

Darab utca

1412


924

Békés

2153/139

Hársfa utca

1498


926

Békés

2156/2

Út

277


928

Békés

2190

Malomasszonykerti dűlő

428


929

Békés

2224

Szent Pál sor

3508


930

Békés

2227

Járda

343


931

Békés

2229

Járda

850


932

Békés

2230

Járda és kerékpárút

5003


933

Békés

2232

Járda + kerékpárút

4661


934

Békés

2243

Múzeum köz

1023


935

Békés

2261

Csók zug

769


936

Békés

2287

Fáy András utca

15215


937

Békés

2291

Csók zug

110


938

Békés

2295/2

Gyalogos híd

60


939

Békés

2296/2

Gyalogos híd

56


940

Békés

2297/1

József Attila utca

890


941

Békés

2298/1

Beépítetlen terület

2811


942

Békés

2298/2

József Attila utca

4374


943

Békés

2303

Vica csatorna

516


944

Békés

2305

Közterület

321


945

Békés

2320

Kerék utca

295


946

Békés

2327

Kerék utca

1531


947

Békés

2341

Fúró utca

2087


948

Békés

2348

Fúró utca

2034


949

Békés

2355

József Attila utca

3727


950

Békés

2364

Korona utca

1765


951

Békés

2374

Fúró utca

113


952

Békés

2381

Durkó utca

4442


953

Békés

2385

Csabai utca

513


954

Békés

2406

Nagy Sándor utca

1941


955

Békés

2419

Szendrey utca

2902


956

Békés

2434

Lilla utca

1264


957

Békés

2441

Szendrey utca

192


958

Békés

2454

Csokonay

3636


959

Békés

2475

Vica csatorna

1786


960

Békés

2476

Szent Pál sor

4201


961

Békés

2491

Lenkey utca

4059


962

Békés

2511

Lenkey utca

507


963

Békés

2512

Vica csatorna

825


964

Békés

2520

Lenkey utca

560


965

Békés

2531

Cseresznye utca

637


966

Békés

2533

Járda

1618


967

Békés

2535

Járda

2036


968

Békés

2564

Meggy utca

3779


970

Békés

2603

Dió utca

4113


971

Békés

2604

Vica sor

3269


972

Békés

2605/2

Vica sor

453


973

Békés

2616/5

Töltés

1190


974

Békés

2625

Deák utca

3559


975

Békés

2649

Mátyás király utca

4760


976

Békés

2680

Szabadkai utca

5748


977

Békés

2715

Magyari utca

4557


978

Békés

2740

Közterület/csabai út/

3382


979

Békés

2742/1

Járda

4516


980

Békés

2760

Beépítetlen terület

1065


981

Békés

2784

Szabadkai utca, Jókai kisvasút utca

13354


982

Békés

2793

Jókai utca

1788


983

Békés

2802

Kisvasút utca

8425


984

Békés

2823

Attila utca

3399


985

Békés

2849

Révai utca

4070


986

Békés

2882

Borostyán utca

5567


987

Békés

2903

Jókai utca

5734


988

Békés

2904

Körgát utca

4456


989

Békés

2918

Révai utca

2857


990

Békés

2919

Hunyadi tér

672


991

Békés

2922

Hunyadi utca

5039


992

Békés

2952

Mátyás király utca

8502


993

Békés

4656

Kert

5809


994

Békés

4658

Beépítetlen terület

1506


995

Békés

4803

Beépítetlen terület

696


996

Békés

4806/45

Beépítetlen terület

3451


998

Békés

4019/1

Közpark

2648


1000

Békés

4020/2

Kossuth utca

4715


1001

Békés

4022

Járda

6825


1002

Békés

4024

Járda

2163


1005

Békés

4032

Kossuth utca

7399


1006

Békés

4052

Maxim Gorkij utca

4948


1007

Békés

4070

Babilon sor

3587


1008

Békés

4090

Kecskeméti utca

3468


1009

Békés

4108

Szélmalom utca

2710


1010

Békés

4125

Kereszt utca

8306


1011

Békés

4144

Kecskeméti utca

1401


1012

Békés

4187

Magyar utca

9246


1013

Békés

4213

Kecskeméti utca

758


1014

Békés

4222

Legelő sor

5303


1015

Békés

4239

Vasút sor

3050


1016

Békés

4256

Hegedűs utca

4233


1017

Békés

4282

Darányi utca

2966


1018

Békés

4292

Töltés sor

4294


1019

Békés

4293

Lengyel utca

19478


1020

Békés

4308

Kisfaludy utca

2851


1021

Békés

4329

Legelő sor

4827


1022

Békés

4357

Kecskeméti utca

5001


1023

Békés

4388

Pesti utca

3868


1024

Békés

4421

Mónus Illés utca

1932


1025

Békés

4455

London utca

1732


1026

Békés

4484

Erkel utca

1685


1027

Békés

4512

Prágai utca

1594


1028

Békés

4534

Károlyi utca

3523


1029

Békés

4552

Dankó utca

5389


1031

Békés

4554

Töltés

7330


1032

Békés

4568

Tanács sor

1656


1033

Békés

4594

Átugrott utca

106


1034

Békés

4599

Vadvirág utca

2167


1035

Békés

4604

Átugrott utca

177


1036

Békés

4635

Bihari utca

2333


1037

Békés

4653

Táborhely utca

6033


1038

Békés

4655

Törökvész utca

2887


1039

Békés

4657

Csatorna

503


1040

Békés

4691

Pipacs utca

3931


1041

Békés

4692

Pusztaszeri utca

9800


1042

Békés

4750

Járda

7950


1043

Békés

4753

Járda

5859


1044

Békés

4751

Járda

5376


1045

Békés

4755

Járda

5227


1046

Békés

4776

Táncsics utca

280


1047

Békés

4802

Töltés

522


1048

Békés

4806/23

Szigetvári utca

4468


1049

Békés

4806/24

Maróthy utca

3226


1050

Békés

4806/25

Kodály utca

1271


1051

Békés

4806/50

Gagarin utca

9226


1052

Békés

4806/51

Szigetvári utca

1738


1053

Békés

4806/61

Közterület

612


1054

Békés

4848/20

Gyékény utca

882


1055

Békés

4848/27

Kodály utca

4435


1056

Békés

4848/35

Gyékény utca

1655


1057

Békés

4848/57

Kubikos utca

2711


1058

Békés

4848/105

Maróthy utca

1648


1059

Békés

4848/118

Summás utca

3368


1060

Békés

4848/119

Maróthy utca

5386


1061

Békés

4913

Sodrony utca

169


1062

Békés

4914

Sodrony utca

2826


1063

Békés

4933

Galamb utca

5228


1064

Békés

4971

Gólya utca

2079


1065

Békés

4981

Jégverem utca

2917


1069

Békés

2153/140

Malomasszonykert utca

5321


1071

Békés

3947

Közpark

1609


1073

Békés

5810/2

Közterület

64


1074

Békés

5813/2

Közterület

44


1075

Békés

5817/2

Közterület

32


1077

Békés

5821/2

Közterület

68


1083

Békés

8157

Féja Géza utca

2355


1105

Békés

4553/27

Mocsár

52343


1106

Békés

3729/2

Járda

1646


1107

Békés

10054/3

Kivett közút

6666


1108

Békés

10611/3

Közút

365


1109

Békés

6962/1

Akácfa utca

2604


1110

Békés

5828/2

Jámbor utca

80


1111

Békés

8920/3

Közút

655


1114

Békés

6379/13

Közterület

1826


1144

Békés

6379/8

Belterületi közút

1135


1147

Békés

7033/14

Tavasz utca

2547


1148

Békés

7033/16

Mocsár

21260


1149

Békés

0329/6

Legelő, árok

47876


1150

Békés

0327/1

Külterületi közút

830


1153

Békés

0318/2

Út /híd

125


1154

Békés

0318/3

Külterületi közút

3166


1155

Békés

2153/141

Zöldfa utca

6684


1156

Békés

2153/142

Szilva utca

1717


1157

Békés

2153/143

Tölgyfa utca

1665


1158

Békés

2153/144

Málna utca

1666


1159

Békés

2153/145

Közterület

226


1160

Békés

2153/146

Beépítetlen terület

382


1161

Békés

2156/3

Belterületi közút

1758


1162

Békés

2616/7

Belterületi közút

881


1163

Békés

2616/3

Töltés

12697


1164

Békés

2616/4

Töltés

9906


1166

Békés

0761/6

Erdő

10000


1167

Békés

0169/8

Lőtér területe, legelő

47770


1169

Békés

526

Holt-körös

430


1170

Békés

584

Holt-körös

949


1171

Békés

652

Holt-körös

1001


1172

Békés

697

Holt-körös

2794


1175

Békés

9500

Töltés

464


1187

Békés

2013/1

Beépítetlen terület

180


1188

Békés

2013/3

Mocsár

27871


1191

Békés

3607

Lánc utca

7168


1198

Békés

3620

Lánc utca

1465


1204

Békés

10328/1

Töltés

1113


1206

Békés

6929/52

Csatorna

17238


1210

Békés

10328/2

Belterületi közút

464


1211

Békés

10328/3

Töltés

1393


1212

Békés

10329/2

Közúti híd

32


1225

Békés

4019/3

Beépítetlen terület

23


1226

Békés

4019/4

Kossuth utca

2445


1234

Békés

0492

Csatorna

11096


1235

Békés

0493/3

Csatorna

223


1236

Békés

0493/5

Árok

1212


1237

Békés

0494

Csatorna

7384


1239

Békés

0377

Csatorna

1086


1240

Békés

0374

Csatorna

7671


1241

Békés

0371

Csatorna

4633


1242

Békés

0368

Csatorna

8775


1243

Békés

0379

Csatorna

1305


1245

Békés

0412

Külterületi út

5180


1246

Békés

0407

Külterületi út

33676


1247

Békés

0390

Külterületi út

45019


1248

Békés

0403

Külterületi út

7105


1249

Békés

0396

Külterületi út

5123


1250

Békés

0381/2

Külterületi út

539


1251

Békés

0385/7

Külterületi út

1427


1252

Békés

0383/13

Külterületi út

4840


1253

Békés

0380

Külterületi út

1320


1254

Békés

0375

Külterületi út

11290


1255

Békés

0491

Külterületi út

38819


1256

Békés

0369

Külterületi út

26152


1257

Békés

0478

Külterületi út

15050


1258

Békés

0431

Külterületi út

25965


1259

Békés

0430

Külterületi út

16344


1260

Békés

080/59

Külterületi út

3042


1261

Békés

086

Külterületi út

57751


1262

Békés

099/30

Külterületi út

1374


1263

Békés

0104/47

Külterületi út

1337


1264

Békés

0106

Külterületi út

62507


1265

Békés

0109/21

Külterületi út

3015


1266

Békés

0111

Külterületi út

17624


1267

Békés

0121

Külterületi út

1133


1268

Békés

0125/11

Külterületi út

194


1269

Békés

0126

Külterületi út

7136


1270

Békés

0490

Külterületi út

24077


1271

Békés

0483

Külterületi út

32666


1272

Békés

016/23

Külterületi út

670


1273

Békés

020

Külterületi út

9012


1274

Békés

021/4

Külterületi út

339


1275

Békés

024

Külterületi út

7092


1276

Békés

034

Külterületi út

9194


1277

Békés

037

Külterületi út

11721


1278

Békés

040/23

Külterületi út

1156


1279

Békés

041

Külterületi út

12461


1280

Békés

044/4

Külterületi út

1307


1281

Békés

048

Külterületi út

19212


1282

Békés

057

Külterületi út

1959


1283

Békés

059/12

Külterületi út

1565


1284

Békés

061

Külterületi út

11672


1285

Békés

065

Külterületi út

7104


1286

Békés

0102

Külterületi út

8193


1287

Békés

0420

Külterületi út

15162


1288

Békés

071

Külterületi út

3117


1289

Békés

072/14

Külterületi út

1706


1290

Békés

072/34

Külterületi út

1694


1291

Békés

075

Külterületi út

24864


1292

Békés

080/38

Külterületi út

4939


1293

Békés

0393

Csatorna

4698


1294

Békés

0394

Csatorna

11447


1295

Békés

0395

Csatorna

4432


1296

Békés

0398

Csatorna

9081


1297

Békés

0405

Csatorna

7057


1298

Békés

0406

Csatorna

8258


1299

Békés

0408

Csatorna

4306


1300

Békés

0410

Csatorna

2494


1301

Békés

0415

Csatorna

1758


1302

Békés

0416

Csatorna

27325


1303

Békés

0417

Csatorna

2029


1306

Békés

0424

Csatorna

7107


1307

Békés

0425

Csatorna

9319


1308

Békés

0427

Csatorna

3402


1309

Békés

0429

Csatorna

4807


1310

Békés

0413

Csatorna

6732


1311

Békés

0432

Csatorna

2369


1314

Békés

0479

Csatorna

9481


1315

Békés

0482

Csatorna

5134


1316

Békés

0486

Csatorna

2979


1317

Békés

0488

Csatorna

10530


1327

Békés

0295

Töltés

19164


1328

Békés

0263/2

Töltés, csatorna

21681


1329

Békés

0241/7

Töltés, csatorna

12957


1330

Békés

0241/9

Töltés

6933


1335

Békés

0682/1

Töltés

7377


1336

Békés

0623/3

Töltés

645


1337

Békés

0263/7

Töltés, csatorna

21950


1338

Békés

0263/6

Töltés, csatorna

8117


1339

Békés

0263/4

Töltés, csatorna

7853


1340

Békés

2288/30

Üzlet

18


1349

Békés

0199/1

Külterületi út

20542


1350

Békés

0219/9

Külterületi út

1141


1351

Békés

0133

Külterületi út

3511


1352

Békés

0138

Külterületi út

4939


1353

Békés

0143

Külterületi út

17958


1354

Békés

0146/13

Külterületi út

4755


1355

Békés

0147

Külterületi út

9250


1356

Békés

0152

Külterületi út

5582


1357

Békés

0153/3

Külterületi út

1015


1358

Békés

0163

Külterületi út

10700


1359

Békés

0622

Külterületi út

4900


1360

Békés

0640/4

Külterületi út

770


1361

Békés

0653

Külterületi út

15820


1362

Békés

0263/10

Külterületi út

5579


1363

Békés

0279

Külterületi út

21846


1364

Békés

0222

Külterületi út

7816


1365

Békés

0223/5

Külterületi út

1632


1366

Békés

0223/6

Külterületi út

11132


1367

Békés

0223/32

Külterületi út

3186


1368

Békés

0229/1

Külterületi út

2686


1369

Békés

0241/11

Külterületi út

2132


1370

Békés

0169/11

Külterületi út

3626


1371

Békés

0173

Külterületi út

6585


1372

Békés

0177/13

Külterületi út

957


1373

Békés

0178/1

Külterületi út

14152


1374

Békés

0183

Külterületi út

19077


1375

Békés

0308/23

Külterületi út

655


1376

Békés

0312

Külterületi út

8382


1377

Békés

0332

Külterületi út

6307


1378

Békés

0759/14

Külterületi út

1758


1379

Békés

0131

Külterületi út

15353


1380

Békés

0284

Külterületi út

18951


1381

Békés

0275

Külterületi út

21342


1382

Békés

0268/1

Külterületi út

481


1383

Békés

0263/27

Külterületi út

229


1384

Békés

0263/11

Csatorna, töltés

5839


1385

Békés

0263/8

Külterületi út

4209


1386

Békés

0267/6

Külterületi út

5319


1387

Békés

0741/18

Külterületi út

714


1388

Békés

0733/16

Külterületi út

3021


1389

Békés

0734/2

Külterületi út

4124


1390

Békés

0735/17

Külterületi út

525


1391

Békés

0725/3

Külterületi út

9682


1392

Békés

0726/19

Külterületi út

4628


1393

Békés

0727

Külterületi út

25215


1394

Békés

0341

Külterületi út

18444


1395

Békés

016/3

Külterületi út

290


1396

Békés

016/4

Külterületi út

2945


1397

Békés

016/11

Külterületi út

4122


1398

Békés

0297/11

Külterületi út

1211


1399

Békés

0297/25

Külterületi út

1314


1400

Békés

0300/18

Külterületi út

3011


1401

Békés

0300/32

Külterületi út

1895


1402

Békés

0300/34

Külterületi út

1412


1403

Békés

0289/6

Külterületi út

5282


1404

Békés

0289/15

Külterületi út

3632


1405

Békés

0289/25

Külterületi út

1513


1406

Békés

0292

Külterületi út

15597


1407

Békés

0244

Külterületi út

17582


1408

Békés

0246

Külterületi út

27790


1409

Békés

0251

Külterületi út

2483


1410

Békés

0255/4

Külterületi út

8931


1411

Békés

0258

Külterületi út

6506


1412

Békés

0263/1

Külterületi út

7641


1413

Békés

0263/3

Külterületi út

5491


1414

Békés

0263/5

Külterületi út

5339


1415

Békés

0304

Külterületi út

3574


1416

Békés

0307

Külterületi út

19305


1417

Békés

0678

Külterületi út

663


1418

Békés

0688/14

Külterületi út

385


1419

Békés

0688/17

Külterületi út

2496


1420

Békés

0688/19

Külterületi út

840


1421

Békés

0688/20

Külterületi út

785


1422

Békés

0688/22

Külterületi út

13903


1423

Békés

0689/1

Külterületi út

2388


1424

Békés

0697

Külterületi út

4983


1425

Békés

0700

Külterületi út

27022


1426

Békés

0704

Külterületi út

8329


1427

Békés

0707

Külterületi út

53288


1428

Békés

0713

Külterületi út

5806


1429

Békés

0715/37

Külterületi út

7195


1430

Békés

0745/27

Külterületi út

935


1431

Békés

0746

Külterületi út

4935


1432

Békés

0750

Külterületi út

10745


1433

Békés

0752/38

Külterületi út

2126


1434

Békés

0753/20

Külterületi út

3651


1435

Békés

0756

Külterületi út

42180


1436

Békés

0744/2

Külterületi út

2657


1437

Békés

0737/11

Külterületi út

3005


1438

Békés

0739

Külterületi út

26860


1439

Békés

0740

Külterületi út

14532


1440

Békés

0610/17

Külterületi út

3808


1441

Békés

0607

Külterületi út

905


1442

Békés

0608

Külterületi út

11622


1443

Békés

0602

Külterületi út

13032


1444

Békés

0600

Külterületi út

29342


1445

Békés

0615

Külterületi út

26579


1446

Békés

0654/24

Külterületi út

1121


1447

Békés

0665/1

Külterületi út

28984


1448

Békés

0665/2

Külterületi út

4447


1449

Békés

0673

Külterületi út

32459


1450

Békés

0674/1

Külterületi út

26554


1451

Békés

0593/1

Külterületi út

8897


1452

Békés

0580

Külterületi út

2565


1453

Békés

0576/5

Külterületi út

5390


1454

Békés

0576/3

Külterületi út

15685


1455

Békés

0573

Külterület út

3893


1456

Békés

0568/3

Külterületi út

11424


1457

Békés

0563/1

Külterületi út

17222


1458

Békés

0560/27

Külterületi út

7838


1459

Békés

0560/21

Külterületi út

25500


1460

Békés

0676

Külterületi út

1880


1461

Békés

0532/5

Külterületi út

3008


1462

Békés

0548

Külterületi út

9870


1463

Békés

0537

Külterületi út

4357


1464

Békés

0541

Külterületi út

15170


1465

Békés

0594

Külterületi út

6862


1466

Békés

0303/5

Csatorna

16257


1467

Békés

0314

Csatorna

405


1468

Békés

0613

Csatorna

11308


1469

Békés

0609

Csatorna

6610


1470

Békés

0603

Csatorna

6190


1471

Békés

0605/5

Csatorna

1265


1472

Békés

0601

Csatorna

13109


1473

Békés

0596/3

Csatorna

394


1475

Békés

0593/2

Csatorna

4819


1477

Békés

0581

Csatorna

2475


1478

Békés

0576/2

Csatorna

9036


1479

Békés

0574/4

Csatorna

1564


1482

Békés

0567

Csatorna

6999


1483

Békés

0564

Csatorna

2433


1484

Békés

0563/2

Csatorna

5795


1485

Békés

0560/28

Csatorna

9299


1488

Békés

0560/18

Csatorna

4173


1489

Békés

0560/16

Csatorna

3406


1490

Békés

0560/15

Csatorna

1544


1492

Békés

0547

Csatorna

4386


1493

Békés

0546/1

Csatorna

4985


1494

Békés

0544

Csatorna

7236


1495

Békés

0543

Csatorna

5252


1496

Békés

0560/14

Külterületi út

22405


1497

Békés

095

Csatorna

7029


1498

Békés

093

Csatorna

8098


1499

Békés

088

Csatorna

7132


1500

Békés

0225

Árok

2882


1501

Békés

0650

Csatorna

1193


1503

Békés

0623/7

Csatorna

515


1504

Békés

0624

Csatorna

1783


1505

Békés

0342/1

Csatorna

3886


1506

Békés

0343/6

Csatorna

2912


1507

Békés

0345

Árok

5656


1508

Békés

0337

Árok

3896


1509

Békés

0255/3

Csatorna

5562


1510

Békés

0289/5

Csatorna

4524


1511

Békés

0297/4

Külterületi csatorna

5079


1512

Békés

0296

Csatorna

1811


1513

Békés

0259/1

Csatorna

4751


1514

Békés

0263/12

Csatorna

14159


1515

Békés

0263/13

Csatorna

5564


1516

Békés

0281/4

Csatorna

5277


1517

Békés

0281/5

Csatorna

6423


1518

Békés

0220

Csatorna

2301


1519

Békés

0223/7

Csatorna

5962


1520

Békés

0233/4

Csatorna

5497


1521

Békés

0233/5

Csatorna

1325


1522

Békés

0234/2

Csatorna

6395


1523

Békés

0234/3

Csatorna

2173


1524

Békés

0242

Csatorna

17186


1525

Békés

0148

Csatorna

4297


1526

Békés

0142

Csatorna

17304


1527

Békés

0168

Csatorna

919


1528

Békés

0167

Csatorna

2025


1529

Békés

0166

Csatorna

5036


1530

Békés

0105

Csatorna

4814


1531

Békés

0130

Csatorna

6096


1532

Békés

0128

Csatorna

2588


1533

Békés

0119

Csatorna

2819


1534

Békés

0113

Csatorna

7284


1535

Békés

0107

Csatorna

3240


1536

Békés

0108

Csatorna

2328


1537

Békés

0101

Csatorna

13758


1538

Békés

0182

Csatorna

4304


1539

Békés

0175

Csatorna

6064


1540

Békés

0174

Csatorna

5414


1541

Békés

0171

Csatorna

2964


1542

Békés

0688/24

Árok

1009


1543

Békés

0688/12

Csatorna

8754


1544

Békés

0688/10

Csatorna

3761


1545

Békés

0686/1

Csatorna

5871


1546

Békés

0680

Csatorna

416


1547

Békés

0677/8

Csatorna

1020


1548

Békés

0674/3

Csatorna

2298


1549

Békés

0674/2

Csatorna

2767


1550

Békés

0661

Csatorna

1759


1551

Békés

0660

Csatorna

10411


1552

Békés

0654/33

Csatorna

1990


1553

Békés

0551

Csatorna

6986


1555

Békés

058

Csatorna

7605


1556

Békés

074

Csatorna

11417


1557

Békés

0728

Csatorna

11402


1558

Békés

0745/17

Árok

2921


1559

Békés

0217

Árok

1494


1560

Békés

0667/3

Csatorna

3892


1561

Békés

0667/2

Csatorna

4992


1563

Békés

0140

Csatorna

5447


1564

Békés

0241/5

Töltés, csatorna

12241


1565

Békés

0236/7

Külterületi út

32489


1567

Békés

0333/1

Csatorna

5210


1568

Békés

0184/4

Csatorna

2173


1569

Békés

0198

Árok

2692


1570

Békés

0165

Csatorna

4853


1571

Békés

0745/18

Csatorna

1527


1572

Békés

0758

Csatorna

1399


1573

Békés

0760

Csatorna

5572


1574

Békés

0741/29

Csatorna

2446


1575

Békés

0736

Csatorna

5870


1576

Békés

0730

Csatorna

10785


1577

Békés

0741/31

Csatorna

2670


1578

Békés

0716

Csatorna

2172


1579

Békés

0714/1

Csatorna

3462


1580

Békés

0703

Csatorna

12181


1581

Békés

0702

Csatorna

9461


1582

Békés

083

Csatorna

4361


1583

Békés

076

Csatorna

2508


1584

Békés

069

Csatorna

4495


1585

Békés

062/34

Árok

1402


1586

Békés

032

Csatorna

3466


1587

Békés

027

Csatorna

5459


1588

Békés

021/13

Árok

1907


1589

Békés

019

Csatorna

6528


1590

Békés

098

Csatorna

3610


1591

Békés

0235

Külterületi árok

37257


1592

Békés

0236/4

Külterületi töltés, árok

27173


1593

Békés

0263/9

Külterületi csatorna, töltés

7000


1594

Békés

3930/6

Lakótelep területe

9614


1596

Békés

5636/14

Közpark

11302


1600

Békés

0263/14

Külterületi út

8421


1601

Békés

0667/4

Külterületi út

8566


1608

Békés

10271/5

Út Széchénykert

240


1619

Békés

2241/11

Közterület

2331


1623

Békés

3726

Közterület

11878


1625

Békés

3736/10

Közterület

1303


1628

Békés

4553/6

Beépítetlen terület

480


1637

Békés

6914/2

Közterület

2817


1648

Békés

054/2

Kerékpárút

22469


1651

Békés

0711

Út

14458


1654

Békés

072/37

Út

4606


1655

Békés

054/3

Gyep, árok (kerékpárút)

14834


1656

Békés

054/4

Legelő, árok (kerékpárút Békés - Békéscsaba)

6674


1657

Békés

2742/2

Kerékpárút

200


1660

Békés

100006

Híd (Csók)

0


1661

Békés

100003

Híd (Erzsébet)

0


1663

Békés

100007

Kishajó kikötő

6400


1665

Békés

2013/5

Kivett mocsár

165


1666

Békés

10055/1

Kivett Beépítetlen terület

16


1667

Békés

0318/5

Kivett beépítetlen terület

325


1668

Békés

0318/6

Kivett beépítetlen terület

190


1669

Békés

0426/18

Külterületi út

2203


1672

Békés

0329/8

Kivett árok

2083


1677

Békés

2093/2

Fehér Körös sor

3009


1678

Békés

6597/1

Kivett mocsár

2737


1679

Békés

6597/2

Kivett út

15319


1694

Békés

2288/15

Piaci pavilon alatti földterület

19


1711

Békés

2288/35

Pavilon alatti földterület (Újságos pavilon)

23


1712

Békés

6589/2

Kivett csatorna

3113


1713

Békés

6589/3

Kivett mocsár

2681


1728

Békés

0150/2

Kerékpárút

3724


1730

Békés

055

Békés - Békéscsaba kerékpárút

0


1731

Békés

054/1

Békés - Békéscsaba kerékpárút

0


1734

Békés

0177/18

Kerékpárút (Mezőberény felé)

1492


1735

Békés

0177/20

Kerékpárút (Mezőberény felé)

4091


1736

Békés

0179/26

Kerékpárút (Mezőberény felé)

2317


1737

Békés

0179/24

Kerékpárút (Mezőberény felé)

364


1738

Békés

0179/22

Kerékpárút (Mezőberény felé)

1269


1739

Békés

0179/20

Kerékpárút (Mezőberény felé)

736


1740

Békés

0179/18

Kerékpárút (Mezőberény felé)

766


1741

Békés

0179/16

Kerékpárút (Mezőberény felé)

132


1742

Békés

0179/14

Kerékpárút (Mezőberény felé)

369


1743

Békés

0179/12

Kerékpárút (Mezőberény felé)

207


1744

Békés

0223/72

Kerékpárút (Mezőberény felé)

3787


1745

Békés

0223/70

Kerékpárút (Mezőberény felé)

456


1746

Békés

0223/68

Kerékpárút (Mezőberény felé)

35


1747

Békés

0223/66

Kerékpárút (Mezőberény felé)

531


1748

Békés

0223/64

Kerékpárút (Mezőberény felé)

339


1749

Békés

0223/62

Kerékpárút (Mezőberény felé)

362


1750

Békés

0223/60

Kerékpárút (Mezőberény felé)

358


1751

Békés

0223/58

Kerékpárút (Mezőberény felé)

141


1752

Békés

0223/56

Kerékpárút (Mezőberény felé)

279


1753

Békés

0223/54

Kerékpárút (Mezőberény felé)

163


1754

Békés

0223/52

Kerékpárút (Mezőberény felé)

412


1755

Békés

0223/50

Kerékpárút (Mezőberény felé)

241


1756

Békés

0223/48

Kerékpárút (Mezőberény felé)

67


1757

Békés

0223/46

Kerékpárút (Mezőberény felé)

50


1758

Békés

0219/12

Kerékpárút (Mezőberény felé)

2417


1759

Békés

0426/33

Kivett út

86


1760

Békés

054/6

Buszmegálló

28


1761

Békés

054/7

Buszmegálló

28


1762

Békés

054/8

Buszmegálló

43


1763

Békés

054/9

Buszmegálló

37


1764

Békés

054/10

Buszmegálló

34


1765

Békés

054/11

Buszmegálló

44


1766

Békés

0150/3

Buszmegálló

40


1767

Békés

0150/4

Buszmegálló

47


1768

Békés

0150/5

Buszmegálló

43


1769

Békés

0150/6

Buszmegálló

40


1770

Békés

6922/4

Buszmegálló

51


1771

Békés

6922/5

Buszmegálló

44


1772

Békés

0452/6

Buszmegálló

33


1773

Békés

0452/8

Buszmegálló

24


1774

Békés

0234/4

Buszmegálló

30


1775

Békés

0233/6

Buszmegálló

31


1776

Békés

0737/34

Kivett külterületi út

1079


1778

Békés

0675/16

Kivett út

1122


2. melléklet a 21/2012. (VI. 29. ) önkormányzati rendelethez

Korlátozottan forgalomképes vagyon


A

B

C

D

E


Napló-sorszám

Település

Helyrajzi szám

Megnevezés

Terület (m2)


2

Békés

2241/1/A/1

Irodaház/múzeum közben

843


4

Békés

2236

Régi művelődési ház

1767


6

Békés

2246

Városháza

3158


8

Békés

3917/1

Sporttelep

55401


9

Békés

2245/1

Városháza

4329


12

Békés

5820/3

Gazdaház

2979


15

Békés

6413/1

3. sz. Idősek napközi otthona

496


17

Békés

6536

Átmeneti szállás és nappali melegedő hely

646


18

Békés

1087

4. sz. idősek klubja

734


19

Békés

1819/30

Hétvégi ház dánfoki

327


21

Békés

3910

2. sz. Idősek napközi otthona

655


22

Békés

5630

Családsegítő központ

1215


23

Békés

76

Bölcsőde III.

1682


24

Békés

1265

Strandfürdő

17147


26

Békés

2339

Orvosi rendelő

3939


27

Békés

3444

Bölcsőde

2354


28

Békés

3922/1

Orvosi rendelő

2868


29

Békés

5580

Tüdőbeteg-gondozó intézet

1544


30

Békés

5609

Bölcsőde

1681


31

Békés

178

5. sz. Óvoda

2627


32

Békés

824

7. sz. Óvoda

2180


33

Békés

3422

1. sz. Óvoda

1302


34

Békés

3985

9. sz. Óvoda

4159


35

Békés

3996

Szociális intézmény

1090


36

Békés

6413/2

8. sz. Óvoda

12703


37

Békés

2270

Általános iskola

1418


38

Békés

2310

Iskola

14004


39

Békés

3076

Általános iskola

3108


40

Békés

3432

Iskola és óvoda

1108


41

Békés

793/2

Zeneiskola

971


43

Békés

52

Általános iskola

3348


48

Békés

792

Németh László kollégium

3248


53

Békés

5612

1. sz. Ált. Iskola Művelődési központ sportcsarnok

17207


66

Békés

5633

Karacs T. Ált. Iskola (alsó tag.)

2007


75

Békés

2357/3/A/2

Agrár-innovációs központ

2078


77

Békés

2365

Óvoda

2033


81

Békés

2256

Tűzoltóság

1621


89

Békés

3918

Vállalkozói központ

5027


121

Békés

0329/3

Gyepmesteri telep

17401


124

Békés

0329/2

Dögtér

1289


677

Békés

6923

Benzinkút

104


997

Békés

4831/2

Szántó

11868


1085

Békés

6898

Karacs Teréz általános iskola

9096


1086

Békés

6874

Szivattyúház

1342


1087

Békés

6532/2

Vízmű (csak terület)

525


1089

Békés

2297/2

Szennyvíztisztító

17


1092

Békés

2301

Vica szivattyúház

157


1099

Békés

5377

2. sz. Óvoda

3832


1100

Békés

5607

3. sz. Óvoda

1556


1104

Békés

1151

Csónakház

751


1180

Békés

2345

Vadászház

110


1184

Békés

6581

Lakóház udvar

1855


1190

Békés

6580

Átmeneti szállás női

2586


1192

Békés

1954

Szivattyúház

93


1193

Békés

2681/1

Vízmű

285


1194

Békés

2921

Vízmű

317


1195

Békés

5015

Vízmű-kút Gát u. - Petőfi u.

389


1196

Békés

3925/1

Vízmű-kút róna utca

1960


1197

Békés

6929/4

Vízmű területe

394


1199

Békés

12

Földhivatal, régi közösségi ház

1657


1200

Békés

816

Iskola múzeum

1969


1201

Békés

6857

Nyugdíjas ház

1298


1214

Békés

7037/5

Hajléktalan szálló

751


1216

Békés

6416

Hajléktalan szálló

1102


1230

Békés

6340

Lakóház

1591


1343

Békés

4203/1

Lakóház + udvar

425


1345

Békés

2884

Lakóház

1107


1346

Békés

3494

Lakóház

843


1347

Békés

2268

Lakóház

1257


1348

Békés

4454

Lakóház

383


1566

Békés

2289

Szennyvíztisztító (kútgépház)

64


1597

Békés

3925/2

Vízmű-kút Szent Pál sor

3689


1598

Békés

2240

Múzeum + borozó

866


1599

Békés

2387

Tájház

1358


1609

Békés

100001

Békés városra eső vízhálózat 9,3901

1600


1612

Békés

100002

Szennyvíz hálózat kiépítése békésben

22000


1732

Békés

6597/3

Fábián utcai bölcsőde

6278


1781

Békés

800

Irodaház[10]3. melléklet a 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Üzleti vagyon


A

B

C

D

E


Napló-sorszám

Település

Helyrajzi szám

Megnevezés

Terület (m2)


14

Békés

7035/12

Lakóház, udvar

587


25

Békés

2239

Lakások és üzletek

369


45

Békés

811

Kollégium (volt) épülete

1484


46

Békés

812

Üresen álló ing. (Kollégium szolg. lakás)

1479


50

Békés

6929/50

Dánfoki üdülőközpont

94867


61

Békés

5626

Üresen álló ing.(Szakm. Képz. Koll.)

1688


74

Békés

2275

Többszintes lakóház és garázsok

2780


82

Békés

2255

Lakóház + udvar

1300


83

Békés

1639

Lakóház /cédulaház/

472


84

Békés

1009/2

Lakóház

584


86

Békés

795

Lakóház + orvosi rendelő

572


87

Békés

2245/2

Üzletház

577


88

Békés

3917/2

Lakóház udvar

1085


90

Békés

3923

Lakóház

2176


91

Békés

3967

Többszintes lakóház

1402


95

Békés

4012/1

Többszintes lakóház

817


96

Békés

4003/11

Többszintes lakóház

524


101

Békés

4906

Egylakásos családi ház

1102


103

Békés

5431A/1

Dominó italbolt

198


105

Békés

5463

Lakóház, udvar

1394


106

Békés

5464

Lakóház

942


109

Békés

5494A/2

Üzlethelyiség

139


112

Békés

5624

Többszintes lakóház és garázs

2270


116

Békés

6904/5

Többszintes lakóház

311


117

Békés

6904/6

Lakóház

311


118

Békés

6904/9

Többszintes lakóház

828


119

Békés

7032/4

Többszintes lakóház és garázsok

429


120

Békés

7033/10

Lakóház

858


122

Békés

3738/2

Állat-vásártér

5310


146

Fonyód

9260

Üdülő Fonyód

1376


147

Békés

4328/4

Építési telek

1084


162

Békés

4615

Beépített terület, lakóház, udvar

316


169

Békés

5982/2

Építési telek, beépítetlen terület

500


212

Békés

0452/2

Szántó

2792


243

Békés

0513/4

Szántó

6662


269

Békés

310

Beépítetlen terület

289


270

Békés

377

Beépítetlen terület

632


271

Békés

385

Beépítetlen terület

162


272

Békés

392

Beépítetlen terület

92


273

Békés

480

Beépítetlen terület

1694


490

Békés

10503

Szántó

5793


491

Békés

10604

Erdő

1096


532

Békés

11009

Mocsár

1875


533

Békés

11016/3

Szántó

6476


534

Békés

11148

Erdő

2628


535

Békés

11152

Kert

1165


536

Békés

11151

Kert

867


537

Békés

11212/1

Kert

811


538

Békés

11212/2

Kert

811


539

Békés

11240/2

Kert

800


576

Békés

0578/1

Mocsár

7433


582

Békés

9209

Gyep, erdő, szántó, csatorna

20482


585

Békés

9094

Kert

3311


601

Békés

9583/3

Kert

598


627

Békés

8079/4

Kert

928


628

Békés

8079/6

KERT és út

928


629

Békés

8081/7

Kert

2058


630

Békés

8199

Kert

1215


631

Békés

8200

Kert

1215


665

Békés

6189/1

Beépítetlen terület

900


678

Békés

6929/10

Erdő

156689


679

Békés

6938/1

Szántó

15485


682

Békés

6022

Beépítetlen terület

193


690

Békés

7023/3

Beépítetlen terület

346


786

Békés

1172

Beépítetlen terület

412


787

Békés

1290

Beépítetlen terület

1506


788

Békés

1316

Beépítetlen terület

421


789

Békés

1319

Beépítetlen terület

2267


834

Békés

1819/21

Beépítetlen terület

297


875

Békés

2299

Beépítetlen terület

4094


903

Békés

2020

Mocsár

652


1066

Békés

1881

Beépítetlen terület

4748


1067

Békés

1882/1

Beépítetlen terület

4858


1070

Békés

2778

Beépített terület

1180


1081

Békés

6688

Beépített terület, lakóház/területe

732


1084

Békés

0151/5

Téglagyár

33792


1097

Békés

2366

Irodák

3000


1112

Békés

6379/12

Beépítetlen terület

1124


1113

Békés

6379/11

Beépítetlen terület

983


1116

Békés

6379/7

Beépítetlen terület

965


1117

Békés

6379/6

Beépítetlen terület

975


1118

Békés

6379/5

Beépítetlen terület

984


1119

Békés

6379/4

Beépítetlen terület

1027


1124

Békés

7033/20

Beépítetlen terület

765


1125

Békés

7033/21

Beépítetlen terület

765


1126

Békés

7033/22

Beépítetlen terület

765


1127

Békés

7033/23

Beépítetlen terület

765


1128

Békés

7033/24

Beépítetlen terület

765


1138

Békés

0144/3

Tanyás ingatlan

10574


1145

Békés

6379/9

Beépítetlen terület

963


1146

Békés

6379/10

Beépítetlen terület

974


1151

Békés

0318/7

Szántó + erdő

13440


1152

Békés

0318/1

Szántó és erdő

4646


1173

Békés

0151/3

Lakóház /udvar tégla gyár mellett

16290


1174

Békés

0342/15

Szántó

13313


1176

Békés

10329/1

Legelő

3292


1177

Békés

0109/45

Szántó

81251


1186

Békés

2360

Beépítetlen terület

2843


1205

Békés

5634/2/A/38

Üzlethelyiség

864


1207

Békés

6929/53

Szántó

52614


1208

Békés

3736/7

Iparterületnek fenntartott terület

3091


1209

Békés

3738/1

Iparterületnek fenntartott terület

1987


1213

Békés

10329/3

Gyep (legelő)

1082


1219

Békés

4715

Építési telek, lakóház, udvar

1094


1220

Békés

072/43

Szántó

38180


1221

Békés

072/44

Szántó

23163


1223

Békés

4335

Építési telek, lakóház, udvar /területe

743


1227

Békés

1723/1

Telephely

476


1228

Békés

4281/2

Építési telek

796


1318

Békés

4553/24

Beépítetlen terület

480


1319

Békés

4553/19

Beépítetlen terület

480


1320

Békés

4553/21

Beépítetlen terület

481


1321

Békés

4553/22

Beépítetlen terület

481


1322

Békés

4553/23

Beépítetlen terület

481


1323

Békés

3778

Beépítetlen terület

7919


1324

Békés

4553/17

Beépítetlen terület

481


1325

Békés

4553/18

Beépítetlen terület

480


1326

Békés

4553/20

Beépítetlen terület

481


1606

Békés

0151/6

Téglagyár

179129


1610

Békés

119

Terménytároló mg. iskola

844


1613

Békés

2241/4

Beépítetlen terület

62


1614

Békés

2241/5

Beépítetlen terület

30


1615

Békés

2241/6

Beépítetlen terület

35


1616

Békés

2241/7

Beépítetlen terület

30


1617

Békés

2241/9

Beépítetlen terület

28


1618

Békés

2241/10

Beépítetlen terület

18


1620

Békés

2241/12

Beépített terület

44


1621

Békés

2241/14

Beépített terület

28


1624

Békés

3736/9

Beépítetlen terület

727


1626

Békés

3736/11

Beépítetlen terület

389


1627

Békés

3736/12

Gyep, legelő

40912


1629

Békés

5636/6

Beépített terület

23


1630

Békés

5636/8

Beépített terület

20


1631

Békés

5636/9

Beépített terület

20


1632

Békés

5636/10

Beépített terület

20


1633

Békés

5636/11

Beépített terület

20


1634

Békés

5636/12

Beépítetlen terület

40


1635

Békés

5636/13

Beépítetlen terület

40


1636

Békés

6914/1

Beépített terület

23


1639

Békés

8650

Gyümölcsös

3568


1640

Békés

6859/2/A/43

Üzlethelyiség

73


1641

Békés

0714/63

Szántó

5575


1643

Békés

011/5

Szántó

25000


1645

Békés

2241/13

Beépített terület

32


1646

Békés

6864

Beépítetlen terület

582


1649

Békés

7011/8

Beépítetlen terület

689


1650

Békés

7011/17

Beépítetlen terület

797


1659

Békés

2974

Szabadkai

1061


1676

Békés

6897

Ingatlan

1194


1680

Békés

2288/1

Piac pavilon alatti földterület

30


1681

Békés

2288/2

Piaci pavilon alatti földterület

29


1682

Békés

2288/3

Piaci pavilon alatti földterület

24


1683

Békés

2288/4

Piaci Pavilon alatti földterület

18


1684

Békés

2288/5

Piaci pavilon alatti földterület

18


1685

Békés

2288/6

Piaci pavilon alatti földterület

12


1686

Békés

2288/7

Piaci pavilon alatti föld

24


1687

Békés

2288/8

Piaci pavilon alatti föld

25


1688

Békés

2288/9

Piaci pavilon alatti föld

25


1689

Békés

2288/10

Piaci pavilonok alatti földterület

13


1690

Békés

2288/11

Piaci pavilon alatti földterület

26


1691

Békés

2288/12

Piaci pavilon alatti földterület

19


1692

Békés

2288/13

Piaci pavilon alatti földterület

18


1693

Békés

2288/14

Piaci pavilon alatti földterület

18


1695

Békés

2288/16

Piaci pavilon alatti földterület

19


1696

Békés

2288/17

Piaci pavilon alatti földterület

12


1697

Békés

2288/18

Piaci pavilon alatti földterület

13


1698

Békés

2288/19

Piaci pavilon alatti földterület

55


1699

Békés

2288/20

Piaci pavilon alatti földterület

19


1700

Békés

2288/21

Piaci pavilon alatti földterület

20


1701

Békés

2288/22

Piaci pavilon alatti földterület

20


1702

Békés

2288/23

Piaci pavilon alatti földterület

20


1703

Békés

2288/24

Piaci pavilon alatti földterület

19


1704

Békés

2288/25

Piaci pavilon alatti földterület

20


1705

Békés

2288/26

Piaci pavilon alatti földterület

28


1706

Békés

2288/27

Piaci pavilon alatti földterület

28


1707

Békés

2288/28

Piaci pavilon alatti földterület

35


1708

Békés

2288/29

Piaci pavilon alatti földterület

36


1709

Békés

2288/31

Piaci pavilon alatti földterület

19


1710

Békés

2288/33

Piaci pavilon alatti földterület

117


[11]


[12]


[13]


[14]


[15]


1722

Békés

7032/4/A/

Lakóház

429


[16]


[17]


1725

Tarhos

123

Farkas Gyula közoktatási intézmény

34794


1726

Békés

4556/2/A/6

Társasház

38


1727

Békés

10009

Zártkerti gyümölcsös

2761


1729

Békés

9544/2

Zártkerti gyümölcsös ajándékozás útján

2589


1777

Békés

6865

Beépítetlen terület

720


1779

Békés

10800

Kert (Sebők kertben)

1057


1780

Békés

9639

Zártkert[18]4. melléklet a 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez


Békés Város Önkormányzatának

Vagyonértékesítési és –hasznosítási versenyeztetési szabályzata


A szabályzat célja, hogy az önkormányzati vagyon értékesítése és hasznosítása során megállapítsa a versenyeztetés általános szabályait, biztosítva ezzel az önkormányzat tulajdonát képező vagyonra vonatkozó leghatékonyabb, legmegalapozottabb szerződések létrejöttét, valamint ennek keretében a pályázók számára azonos feltételek mellett a verseny tisztaságát.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (16) bekezdése, valamint 13. § (1) bekezdése szerint a költségvetési törvényben, illetve a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatárt meghaladó forgalmi értékű vagyon tulajdonjogát átruházni, a vagyon hasznosításának jogát átengedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legjobb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 68. § (1) bekezdése az értékhatárt 25 millió forintban határozza meg, azaz a versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25,0 millió forintot meghaladja.

A versenyeztetés általános szabályai

 1. A versenytárgyalás lehet nyilvános vagy zártkörű, de minden esetben egy fordulós.
  1. Zártkörű versenytárgyalást kell lefolytatni, ha az eljárás nyilvánossága nyomós közérdeket, üzleti érdeket sértene.
  2. Zártkörű versenytárgyalást kell lefolytatni akkor, ha a teljesítésre csak meghatározott ajánlattevők alkalmasak.


 1. A versenyeztetési eljárásokban természetes személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve jogi személy vagy ezek konzorciuma vehet részt.

A versenytárgyalási felhívás kiírása és meghirdetése

 1. A versenytárgyalás meghirdetése
  1. Nyilvános versenytárgyalás esetén a felhívás lényeges tartalmát legalább egy megyei napilapban és helyi újságokban kettő alkalommal meg kell hirdetni, teljes szövegét közzé kell tenni a helyben szokásos módon.
  2. Zártkörű versenytárgyalásra legalább két ajánlattevőt kell meghívni, az ajánlatevőket a pályázati felhívás megküldésével, egyidejűleg és közvetlenül kell tájékoztatni.


 1. A felhívások kiírója Békés Város Önkormányzata (a továbbiakban kiíró). A pályázat részletes feltételeit (pl. határidők, biztosíték összege) a Képviselő-testület állapítja meg. A szabályzat szerint lefolytatott eljárásban az ingatlan hasznosításról, tulajdonjogának átruházásáról az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) ajánlása alapján a Képviselő-testület dönt.


 1. E szabályzat szerinti versenytárgyalást kell tartani a Nvtv. 11. § (16) bekezdése, valamint 13. § (1) bekezdése szerinti esetekben, valamint értékhatártól függetlenül önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése esetén, továbbá akkor, ha ezt Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete adott vagyontárgy vonatkozásában egyedileg elrendeli.


 1. Az elfogadható minimális vételár vagy ellenszolgáltatás összegének megállapítására a Képviselő-testület jogosult. A minimális vételár (ellenszolgáltatás összege nem lehet kevesebb, mint két független szakértő által megállapított forgalmi érték, vagy a javasolt ellenszolgáltatás összege közül az alacsonyabbik érték).


 1. A versenytárgyalási felhívásnak tartalmaznia kell:
  1. a kiíró megnevezését, székhelyét,
  2. a pályázat célját, jellegét,
  3. a pályázat tárgyát,
  4. a kiíró által elfogadható minimális vételárat (ellenszolgáltatási összeget), amely a független szakértő által megállapított forgalmi értéknél nem lehet kevesebb, valamint a fizetési módot,
  5. az tulajdonjog átruházás/hasznosítás feltételeit,
  6. az ajánlatok benyújtásának helyét, idejét, és pontos időpontját,
  7. a pályázattal kapcsolatos adatok, információk szolgáltatásának helyét,
  8. a tájékoztatást arról, hogy a kiíró fenntartja-e azt a jogot, hogy az érvényes ajánlatok esetén is a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, illetve visszavonja,
  9. a pályázati biztosíték (bánatpénz) összegének megjelölését, rendelkezésre bocsátásának a helyét, idejét és módját,
  10. az ajánlatok felbontásának helyét és időpontját,
  11. az ajánlatok elbírálásának menetét, szempontrendszerét,
  12. az eredményhirdetés módját, helyét és idejét,
  13. arra való utalást, hogy a pályázati eljárás jelen szabályzat alapján történik,
  14. egyéb, a kiíró által lényegesnek ítélt feltételeket.


 1. A felhívás közzétételének időpontjaként a megyei napilapban való megjelenés napját kell tekinteni.

A pályázati biztosíték

 1. A pályázaton való részvételt pályázati biztosíték nyújtásához lehet kötni, melyet a kiíró által a pályázatban meghatározott időpontig és módon kell a kiíró részére megfizetni.


 1. A biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlat érvénytelenségének vagy a pályázat eredménytelenségének megállapítása esetén vissza kell fizetni a pályázó részére. A pályázati biztosítékot vissza kell fizetni nyertes pályázó esetében a szerződés megkötését követően, érvényes pályázatot benyújtó, de nem nyertes pályázó esetében legkésőbb az eredményhirdetést követő ötödik munkanapon.


 1. Nem jár vissza a biztosíték, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy érdekkörében felmerült okból hiúsult meg.

Az ajánlat

 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
  1. az ajánlattevő nevét, lakóhelyét (megnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát), telefonszámát, telefax számát, e-mail címét,
  2. a megajánlott vételár, vagy ellenszolgáltatás összegét,
  3. az ajánlat pénzügyi feltételeit, a fizetés módját,
  4. a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatot,
  5. a pályázati biztosíték megfizetésre vonatkozó igazolást.


 1. Amennyiben az ajánlattevő egyéni vállalkozó, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – ide nem értve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is –, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő:

a)   30 napnál nem régebbi cégkivonatát vagy cégbejegyzés iránti kérelmének másolatát,

      illetve a bírósági nyilvántartásba vételről szóló okiratot,

b)   az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát,

c)   egyéni vállalkozó ajánlattevő esetén a vállalkozói engedélyének hiteles másolatát.

Amennyiben az Európai Unió más tagállamában letelepedett ajánlattevő letelepedési helye szerinti országban az e törvény által megkövetelt igazolás nem létezik, az ajánlatkérő köteles elfogadni az adott igazolással egyenértékű igazolást, illetve dokumentumot is.

 1. Amennyiben az ajánlattevő természetes személy, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő személyi adatait (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, állandó lakóhely, levelezési cím).


 1. A konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolniuk kell a közöttük létrejött megállapodást és meg kell jelölniük a meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét és a konzorciumi tagokra vonatkozó, a 11. pontban meghatározott dokumentumokat.


 1. Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban az azonosításra közvetlenül nem alkalmas módon két példányban kötelesek az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőig, a pályázati kiírásban meghatározott helyen – a pályázatra utaló jelzéssel – személyesen, vagy meghatalmazott útján benyújtani.


 1. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártától kezdődik. A pályázó az ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati nyertessel szerződést köt, vagy a pályázókkal írásban közli a pályázat eredménytelenségét.


 1. A pályázati kiírásban megjelölt helyen az ott megjelölt időpontig benyújtott ajánlatok esetében a kiíró képviselője az átvétel időpontját rávezeti az ajánlatot tartalmazó borítékra, és igazolja az átvétel tényét.

Az ajánlatok érkeztetése, felbontása

 1. A határidőben benyújtott pályázatok felbontása nyilvánosan történik.


 1. A nyilvános bontáson a Bizottság tagjai, a polgármester által delegált személyek, az ajánlattevők, illetve az ajánlattevők meghatalmazottjai vesznek részt.


 1. Az ajánlatok nyilvános felbontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell az ajánlattevők nevét, székhelyét (lakóhelyét), a tulajdonjog-átruházás/hasznosítás alapjául szolgáló szempontokat, és az ajánlati árat.

A pályázatok értékelése

 1. A Bizottság megvizsgálja a benyújtott ajánlatokat, véleményezi és javaslatot tesz a pályázat érvényessége, eredményessége kérdéseiben.
 2. Az elbírálásra vonatkozó javaslatot indoklással a Képviselő-testület elé terjeszti döntéshozatal céljából.


 1. Zártkörűen meghirdetett pályázat esetén az értékelésben résztvevő személyeket titoktartási kötelezettség terheli.


 1. A Bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek a döntéshez szükséges minden lényeges információt tartalmaznia kell.


Érvényesség, eredményesség

 1. A kiíró a versenytárgyalási felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja.


 1. Érvénytelen a pályázat, ha:
 1. a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be,
 2. a biztosítékot az ajánlattevő nem bocsátotta vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére,
 3. az ajánlattevő az árat nem egyértelműen határozta meg, illetve a megajánlott ellenszolgáltatás összege a kiíró által megállapított minimális összeget nem éri el,
 4. az ajánlattevő nem tett kötelező erejű jognyilatkozatot az ajánlatával kapcsolatban, vagy nem vállalt ajánlati kötöttséget,
 5. az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, valamint a jelen szabályzatban foglalt eljárásrendnek.


 1. Eredménytelen a pályázat, ha:
  1. a pályázatra nem nyújtottak be érvényes ajánlatot,
  2. a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
  3. a kiíró azt eredménytelennek nyilvánítja.


 1. Eredményes a pályázat, ha a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő egy vagy több érvényes ajánlat érkezett, és a kiíró a pályázati eljárást nem nyilvánította eredménytelennek.


Döntés az ajánlatokról, illetve a pályázatokról

 1. Ha az ajánlattételi felhívás másként nem rendelkezik, az ajánlatokat a benyújtási határidőt követő 30 napon belül el kell bírálni.


 1. Az ajánlatokat a Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el.


 1. A felhívásra beérkezett ajánlatok közül minden esetben az összességében legjobb ajánlatot kell előnyben részesíteni, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságának betartásával.


 1. Amennyiben több ajánlat érkezik azonos, legmagasabb összeggel, a pályázat nyertesének személyét licitálással kell eldönteni. A licitálást az ajánlatok bontásával egyidejűleg kell lebonyolítani. A licitemelés mértékét a Bizottság helyben állapítja meg.


 1. A döntésben meg kell jelölni a nyertes ajánlattevőn kívüli helyezetteket is arra az esetre, ha a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsulna, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem teljesíti, és ezért a kiíró a szerződéstől eláll. Ilyen esetekben a rangsorban következő ajánlattevővel kell megállapodni. Amennyiben több ajánlattevő a legmagasabbtól eltérő, azonos ajánlatot tesz, közöttük a sorrendet sorsolással kell megállapítani. A sorsolást a Bizottság bonyolítja le.


 1. Abban az esetben, ha a felhívásra nem nyújtottak be érvényes ajánlatokat, akkor új ajánlati felhívást kell közzétenni, ahol a minimális ellenszolgáltatás (például.: vételár, bérleti díj) összegét a vagyon szakértő által becsült ellenszolgáltatás összegének 5 %-kal csökkentett értékében is meg lehet állapítani.


A pályázat eredményének közlése

 1. A kiíró a pályázat eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban közli valamennyi ajánlattevővel.


 1. A kiíró a pályázat nyertesével a tájékoztatást követő 15 napon belül szerződést köt. Amennyiben a szerződés megkötésére a határidőn belül a nyertes ajánlattevőnek felróható okból nem kerül sor, úgy a kiíró elállhat a szerződés megkötésétől, és jogosulttá válik a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel szerződést kötni.


Jelen szabályzat megfelel az Európai Bizottságnak a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami támogatási elemeiről szóló 97/C 209/3. sz. közleményében foglaltaknak.


Békés, 2012. augusztus 30.Izsó Gábor sk.

Tárnok Lászlóné sk.

polgármester

jegyző


VERSENYTÁGYALÁSI FELHÍVÁS                                                        Minta!


 1. A kiíró megnevezése, székhelye:
 2. A pályázat célja, jellege:
 3. A pályázat tárgya:
 4. Az elfogadható minimális vételár, fizetési mód:
 5. Az elidegenítés feltételei:
 6. Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje, pontos időpontja
 7. A pályázattal kapcsolatos adatok, információk szolgáltatásának helye
 8. A kiíró jogai
 9. Pályázati biztosíték
 10. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje
 11. Az ajánlat elbírálásának menete, szempontja:
 12. Az eredményhirdetés módja és ideje
 13. A pályázati eljárás lebonyolítása Békés Város Önkormányzata Vagyonértékesítési és hasznosítási versenyeztetési szabályzata alapján történik


Békés, 2012………..
5. melléklet a 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez


BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

LIKVID PÉNZESZKÖZ- ÉS KOCKÁZATKEZELÉSI

SZABÁLYZATA


Az önkormányzati kockázatkezelés –és likvid pénzeszközkezelés szabályozás célja a forint és nem forint alapú kölcsönforrások (hitelek, kötvény) meglétével járó kamat- és árfolyamkockázatok kezelési rendjének kialakítása, az adósságszolgálatra gyakorolt hatásának folyamatos nyomon követése, valamint a szabad pénzeszközök hasznosítása, a befektetés-menedzsmenti feladatok ellátása kezelési rendjének kialakítása. 

I.


Fogalmi meghatározások


 1. Kockázatkezelés: Békés Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) kölcsönforrásainak kamat- és árfolyamváltozásával kapcsolatos eljárási rendek és intézkedések összessége.
 2. Devizakezelés: az Önkormányzat nem forint alapú kölcsönforrásainak felvételével, kezelésével és visszafizetésével kapcsolatos eljárási rendek és intézkedések összessége.
 3. Alaphozam: a fel nem használt kötvényforrás után, a kötvényforrás elszámolási számlája után fizetett betéti szintű követel kamat, amelynek mértéke az adott devizanem 6havi BUBOR/ CHF LIBOR / EURIBOR báziskamata csökkentve 15 bázisponttal.
 4. Likvid pénzeszközök: az Önkormányzat átmenetileg szabad, illetve a kötvényforrás felhasználásával tervezett cél megvalósításával összefüggő fizetési kötelezettségek keletkezéséig ideiglenesen rendelkezésre álló pénzeszköz.
 5. Átmeneti forráskezelés: a likvid pénzeszközök pénzintézetnél történő elhelyezése.


II.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 1. Jelen szabályzatban foglaltak személyi hatálya az Önkormányzatra, az Önkormányzat Hivatalára, jelen szabályozás tárgyában megbízott pénzügyi szakértő(k)re terjed ki.
 2. Jelen szabályzatban foglaltak tárgyi hatálya az Önkormányzat likvid pénzeszköz és kockázatkezelésére terjed ki.
 3. A forint és deviza alapú hitelállomány kockázatkezelése folyamatos elemzést igényel. A kamatok, és az árfolyamok időbeni mozgása befolyásolja az adósságszolgálati terhek aktuális helyzetét. A hatékony kockázatkezeléshez szükséges az időben és tartalomban megfelelő piaci információk, elemzések rendelkezésre állása.
 4. A likvid pénzeszköz kezeléséhez szükséges a hozam, kockázat és likviditási elvárások rögzítése, az igénybe vehető termékkör meghatározása. A hatékony likvid pénzeszközkezeléshez szükséges az időben és tartalomban megfelelő piaci információk, elemzések rendelkezésre állása.
 5. A likvid pénzeszközök és a kockázatok kezeléséhez kapcsolódó döntéstervezetek szakmai előkészítését, a döntések végrehajtását, valamint az előkészítő és végrehajtó munka feladatainak koordinálását a Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó belső szervezeti egysége végzi. Az előkészítő munkához a szakmai anyagot az önkormányzat által megbízott pénzügyi szakértő készíti.


 1. A Képviselő-testület tájékoztatására negyedévente kerül sor.


 1. Az 5. pontban foglalt feladat ellátása során dokumentált módon együtt kell működni a pénzintézettel, és az önkormányzat által megbízott pénzügyi szakértővel.


 1. A 3. 4. és 5. pontokban meghatározott feladatok ellátásához figyelembe kell venni a jelen szabályzat mellékletét képező „Likvid pénzeszköz- és kockázatkezelési kézikönyv”-ben foglaltakat.

III.


Kockázatkezelés


A kölcsönforrások felvételére, kezelésére és visszafizetésére vonatkozó – különösen az Önkormányzat számára előnyöket kilátásba helyező – intézkedések előkészítésének és végrehajtásának a kockázatok elemzésén kell alapulnia. A kockázatelemzés során az alábbiakat szükséges elvégezni, illetve vizsgálni:1.)  Források felvétele esetén:

 1. A tervezett kölcsönforrás devizaárfolyamának és kamatainak a futamidőre vonatkozó piaci várakozásai, és azok hatásainak bemutatása.
 2. A forrásfelhasználás tervezett időpontjára prognosztizált átváltási árfolyamok (határidős deviza ügyletek létrehozásának körülményei) várható alakulása.
 3. A számított és ténylegesen létrejött kölcsönforrás ügylet összehasonlító elemzése.


 1. Meglévő állomány kezelése során
  1. A kölcsönügylet referencia kamatának a futamidőre prognosztizált alakulása.
  2. A visszafizetések szerződés szerinti időpontjára prognosztizált átváltási árfolyamok (határidős deviza ügyletek létrehozásának körülményei) alakulása.
  3. A devizaárfolyam és kamat futamidőre vonatkozó piaci várakozásai és azok hatásainak összevetése a realizált árfolyam- és kamat értékekkel.
  4. A visszafizetést követően a teljes ügylet számított és tényleges bekerülési költsége.


IV.


LIKVID PÉNZESZKÖZKEZELÉS 1. A likvid pénzeszközkezelés az Önkormányzat forintban vagy devizában rendelkezésre álló, átmenetileg szabad pénzeszközeinek banki betétbe, illetve más, a pénzintézeti kínálatban szereplő, (kamat)hozadékot és / vagy árfolyamnyereséget eredményező befektetési formában történő elhelyezése.


 1. A likvid pénzeszköz elhelyezhető
  1. egyedi betéti, befektetési termék(ek)be;
  2. portfoliókezelésbe.


 1. A betéti, befektetési termékpalettából választható termékek körének, illetve a portfolió összetételének (típusának) meghatározásához szükséges a hozam, kockázat és likviditási elvárások rögzítése.

V.


FEDEZETI ALAP


 1. A Fedezeti Alap létrehozása kettős célt szolgál:

a)   a kölcsönforrások kamat- és árfolyammozgásokból adódó, adott költségvetési évet terhelő többlet kiadásaihoz biztosít szükség esetén forrást,

b)   a likvid pénzeszköz kezelésekor realizált árfolyamveszteség, illetve kamat-/hozamveszteség kompenzálására nyújt fedezetet.

 1. A Fedezeti Alap feltöltése a likvid pénzeszközök befektetésén realizált alaphozam feletti többlethozamból történik, kivéve a többlethozamnak azt a részét, amelyről a képviselő-testület másképp dönt. A Fedezeti Alapban elhelyezett összeg bankbetétbe helyezhető, illetve állampapírba (diszkont kincstárjegy, államkötvény) fektethető.
 2. Szükség esetén a Fedezeti Alap terhére ún. „stop-loss” ügylet(ek) köthető(k) a várható veszteség mértékének minimalizálása érdekében.

VI.


Döntési jogkörök gyakorlása


A) A likvid pénzeszköz- és kockázatkezeléssel összefüggő döntés-előkészítésre, javaslattételre, valamint döntési jogkörök gyakorlására jogosultak:

1. Döntés-előkészítési, javaslattételi jogkörök:

 1. Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó belső szervezeti egysége vezetője,
 2. Önkormányzat által megbízott pénzügyi szakértő.

2. Döntési jogkörök:

 1. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete,
 2. Polgármester.


ad a) A Képviselő-testület dönt:


a)   a Likvid pénzeszköz- és kockázatkezelési Szabályzat elfogadásáról,

b)   a Likvid pénzeszköz- és kockázatkezelési Szabályzat módosításáról, valamint

c)   a pénzpiaci kockázatok vonatkozásában két kockázati tényező, a kitettség devizanemének (devizanemváltás) és a kamatozás módjának (fix vagy változó) változtatásáról.


ad b) A Polgármester dönt a likvid pénzeszköz- és kockázatkezeléssel összefüggő operatív ügyletekről, tranzakciókról az Önkormányzat által megbízott pénzügyi szakértő, valamint a Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó belső szervezeti egysége vezetőjének javaslata alapján.


Békés, 2012. augusztus 30.Izsó Gábor sk.

Tárnok Lászlóné sk.

polgármester

jegyző
likvid pénzeszköz- és KOCKÁZATKEZELÉSI

Kézikönyv


I. kockázatkezelés


Az adósságállomány (forint és deviza alapú) kezelése folyamatos elemzést igényel, mivel a kamatok és az árfolyamok időbeni mozgása befolyásolja az adósságszolgálati terhek pillanatnyi helyzetét. Döntő fontosságú, hogy a kölcsönforrások tervezett igénybevételéhez, valamint a tőke és a kamatok fizetéséhez időben és tartalomban megfelelő piaci információk, elemzések álljanak rendelkezésre.

A pénzpiaci folyamatok felmérése, az adósságszolgálatra gyakorolt hatásának elemzése során kiemelt fontosságú az ún. „piaci várakozások” megismerése és értelmezése. Rendkívüli fontossága abban van, hogy a pénz- és tőkepiac nemzetközi és hazai elemzéseiből, a trendekből, az esélyhelyzetek értékeléséből álló összefoglalók alapozhatják meg az önkormányzati döntéseket.

A piaci elemzők feladata a „piaci várakozások” előrejelzése, a bekövetkezési valószínűségük megítélése.

Az adósságállomány „karbantartásakor” két kockázati tényező, a kamatkockázat és az árfolyamkockázat kezelésére szolgáló eszközöket kell alkalmazni. A kockázatkezelés eszköztára lehetőséget biztosít az előnyök kihasználására, illetve a kedvezőtlen pénz- és tőkepiaci folyamatokból adódó kedvezőtlen hatások csökkentésére.

1.1.1Kamatkockázat

A kamatkockázat devizanemtől függetlenül értelmezett kockázat.


A referencia kamatláb fix, vagy változó (1, 3, 6 vagy 12 hónapos) lehet.


A kamatkockázat kezelésének főbb eszközei a kamatcsere (kamatswap) és a kamat opciós ügylet (cap).


 1. Kamatcsere (kamatswap, IRS)


A kamatláb swap egyedi megállapodás két fél között, amely lehetővé teszi előre meghatározott futamidőre, és a megállapodott összegre vonatkozóan változó kamatozású kamatráfordítás fix kamatozású kamatráfordításra való cserélését a kapcsolódó ügylet (hitel, kötvény) feltételeinek változtatása nélkül, a jövőbeni kedvezőtlen kamatláb változás kockázatának csökkentése érdekében.


Kamatcsere ügylet középlejáratú kamatkockázati fedezeti eszköz, 2-10 éves lejáratra köthető.


Amennyiben az Önkormányzat piaci várakozása az, hogy a kamat emelkedése, a kamat fixálás 3 éves futamideje átlagában meghaladja a 3 éves fix kamat szintjét, az Önkormányzat a kamatcsere ügylet révén a változó kamatozású CHF kötvényét 3 évre fix kamatozású kötvényre transzformálja (szintetikus).


Az Önkormányzat a kamatswap megállapodás értelmében 3 évig a kötvény kamatfizetésének esedékességekor a 3 éves fix kamatot és a kamatfelárat fizeti meg, ugyanakkor a kamatfizetési esedékességkor az aktuális 6 hónapos CHF LIBOR + kamatfelár kamatot kap.

A gyakorlatban az Önkormányzat megfizeti a kötvény kamatát, azonban azzal egy időben elszámolásra kerül a változó és a fix kamatszint közötti különbség. Az elszámolás kamatperiódusonként történik.


Minden kamatperiódus előtt két üzleti nappal fixált referencia kamatláb (6 havi CHF LIBOR) és a rögzített, fix kamatláb megállapodott összegre számított különbsége kerül elszámolásra az adott kamatperiódus végén.


Lényegében szintetikus módon, a tényleges kötvénykibocsátásból és a kamatcseréből származó pénzmozgások eredőjeként hoz létre a bank egy olyan fix kamatozású hitelt, amelynek a kamatlába: 3 évre fixált CHF kamat + kamatfelár.


Példa:


A kibocsátott 27.353.169 CHF névértékű kötvény, változó kamatlábú, a referencia kamatláb a 6 hónapos CHF LIBOR.

Kamatfizetés minden évben 2 alkalommal esedékes.


Az „aktuális” 6 hónapos CHF LIBOR 2,88 % évenként, a 3 évre fixált CHF kamat 3,78% p.a.


            Kamatcsere (swap)

  

                                            Kamatot fizet: 3 évre fixált CHF  + marge.

                                                                                                (3,78% + kamatfelár%)

                                             

                                           Kamatot kap: 6 havi CHF LIBOR + marge

                                                                                               (2,88% + kamatfelár%)
 
                     KÖTVÉNY

             Kamatot fizet (változó)         ÖNKORMÁNYZAT

           

                                                          

       6 havi CHF LIBOR + kamatfelár %

       (2,88% + kamatfelár % )A döntést megelőzte egy várakozás, amelynek értelmében a svájci frank referencia kamatlába a meghatározott futamidő alatt oly mértékben fog emelkedni, hogy a 3 év alatt fix kamaton kevesebb kamatköltség merül fel, mint változó kamatozás mellett. Amennyiben a várakozásunk nem következik be a meghatározott futamidő alatt, a kamatköltség meghaladja a változó kamatláb esetén fizetendő összeget.


2.    Kamat opciós ügylet (cap)


A kamat cap ügylet egyedi opciós megállapodás két fél között a hitel kamatokra vonatkozóan. Az opció eladója (Bank) kötelezettséget vállal a vevő (Önkormányzat) felé, hogy opciós díj ellenében, meghatározott tőkeösszegre és időszakra vonatkozóan a szerződésben meghatározott cap kamatláb (= kamatplafon) és a referencia kamatláb különbözetet, amennyiben a referencia kamatláb magasabb, mint a cap kamatláb, a vevő részére megfizeti.


A kamatláb cap olyan megállapodás, amely előre fizetett díj (prémium) ellenében garantálja egy változó kamatozású hitel adósának (hitelfelvevőnek), hogy meghatározott időtartam alatt, a hitel kamata egy előre rögzített maximális kamatszintet nem fog meghaladni. Ha a referencia kamatláb a garantált szint fölé emelkedik az újraárazási időpontban, akkor a kamatlábak közötti különbséget – mint kompenzációt – a cap eladója (Bank) kifizeti a cap vevője (Önkormányzat) számára. Az eszköz alkalmas a kamatkockázat maximálására.


A döntést megelőzte egy várakozás. Amennyiben a várakozás nem következik be, az Önkormányzat előre megfizette a díjat, prémiumot, függetlenül attól, hogy az adott időtartam alatt a referencia kamatláb szintje meghaladja a garantált kamatszintet.


A kamatkockázat kezelése stratégiai döntés, a döntés előkészítésére, a pro és kontrák számbevételére, a szakértői elemzések, vélemények „begyűjtésére” rendelkezésre álló idő 30 napot meghaladó.

1.1.2Árfolyamkockázat

Devizában fennálló adósságállomány esetén értelmezett az árfolyamkockázat. Az önkormányzat bevételei forintban keletkeznek, a devizaadósság kamat és tőkefizetési kötelezettsége devizában merül fel.


Az árfolyamváltozásnak, akár kedvező, akár kedvezőtlen, a fizetési kötelezettség bekövetkeztéig csak „virtuális, pszichés” hatása van. A tényleges árfolyamnyereség vagy veszteség a fizetés időpontjában jelenik meg.


Az árfolyamváltozásból adódó nyereség vagy veszteség a viszonyítási árfolyamhoz (bázisárfolyam) képest mérhető. A kiindulási érték, a bázisárfolyam a forintban meghatározott, azonban devizában folyósított kölcsönforrás átváltási / jegyzéskori árfolyama.


Az árfolyam változásának megítélése függ attól, hogy devizából forintra, vagy forintból devizára történik az átváltás. A devizából forintra váltás esetében a minél gyengébb forint, a forintról devizára váltásnál a minél erősebb forint a kedvezőbb.


A kölcsönforrás devizaösszegének meghatározásakor a minél gyengébb forint a kedvező. A jegyzéskor / folyósításkor a gyenge forint kevesebb adósságot keletkeztet devizában, ily módon kevesebb a visszafizetendő tőkeösszeg, illetve az érte fizetendő kamatköltség.


A bázisárfolyamhoz viszonyítva értékelhető a futamidő alatt a forint árfolyamának változása. A meglévő adósságállomány szempontjából a bázisárfolyamhoz képest erős forint megtakarítást jelent, a devizában rendelkezésre álló forrás esetében a bázisárfolyamoz képest erős forint kedvezőtlen hatása érvényesül.


Az árfolyamváltozás lehetőséget ad spekulatív jellegű ügyletek megkötésére.


Spekulatív ügyletnek tekintjük azt az ügyletet, amely megkötése nem kapcsolódik a tőke és / vagy kamatfizetéshez. Célja az árfolyammozgások jelen idejű vagy jövőbeli kedvező, vagy kedvezőnek várt, árfolyamnyereséget biztosító hatásának kiaknázása. A várakozásokon alapuló, árfolyamnyereségre számító határidős és opciós ügyletek kockázattal járnak. Az ügyletek lezárásakor az ún. „stop loss” ügyletek (veszteség-minimalizálás) lehetőséget nyújtanak a veszteség csökkentésére.


Az árfolyamkockázat kezelésére szolgáló főbb eszközök igénybevétele jellemzően operatív döntést igényel.


1.    Egyedi árfolyam megállapodás (spot ügylet, konverzió)

Az egyedi árfolyam megállapodás során az Önkormányzat devizát ad el, vagy devizát vásárol. Deviza eladásakor a Bank a felkínált mennyiséget devizavételi árfolyamon veszi meg, deviza vásárlásakor deviza eladási árfolyamon történik a váltás. A konverzió történhet a bank hivatalos kereskedelmi devizavételi vagy eladási árfolyamán, vagy egyedi árfolyam jegyzésével. A hivatalos kereskedelmi devizavételi és eladási árfolyam árfolyamrése minimálisan +/- 0,25%. A konverzió T+2 nap alatt történik, amelyben a „T” nap az árfolyam megadásának a napja, a tényleges terhelésre, illetve jóváírásra 2 nap múlva kerül sor. A tényleges terhelés és jóváírás 2 napja alatt a fedezetként szolgáló összegre kamat nem jár, az összeg feletti rendelkezés megszűnik (zárolt összeg).

Egyedi árfolyam jegyzése közvetlenül az árfolyamjegyzővel, a bank Treasury osztályának munkatársával történik. Az egyedi árfolyam esetén a teljesítés történhet aznap, vagy a következő banki munkanapon. Az egyedi árfolyamjegyzés azonnali mérlegelést jelent, az ajánlott árfolyam elfogadását, vagy elutasítását. Az egyedi, közvetlenül a Treasuryvel bonyolított árfolyamjegyzésnél ajánlott árfolyam, függetlenül attól, hogy az egyedi árfolyam megállapításakor alkalmazott árfolyamrés szűkebb a hivatalos kereskedelmi árfolyamnál alkalmazott résnél, lehet jobb, de lehet rosszabb is a bank aznapi hivatalos kereskedelmi árfolyamánál.

A Treasury-vel egyeztetve lehetőség van árfolyamfigyelésre. Az adott napra elvárt azonnali (spot) vételi vagy eladási árfolyam „bekövetkeztekor” az ügylet realizálódik, a deviza megvétele vagy eladása megtörténik. Amennyiben az elvárt árfolyamot a piac nem érte el, illetve haladta meg az adott napon, vagy a megadott rövid időintervallumon belül, a spot ügylet a hivatalos kereskedelmi árfolyamon az üzletkötés szabályai alapján végrehajtható.

2.    Határidős árfolyam megállapodás

Határidős deviza adás-vétel devizák adás-vétele előre meghatározott mennyiségben és árfolyamon, meghatározott jövőbeni időpontban. A határidős árfolyam megállapodás a jövőben várható deviza átváltásra előre biztosítja az árfolyamot.

Határidős vételi árfolyam megállapodás során az Önkormányzat a meghatározott devizaösszeg forintra váltásának napjára ad eladási megbízást.

Határidős eladási árfolyam megállapodás során az Önkormányzat az esedékes kamat és / vagy tőkefizetés napjára, meghatározott összegű devizára ad vételi megbízást.

A határidős eladási árfolyamot alakító tényezők:

 • az üzletkötés napja (T),
 • a spot (azonnali) valutanap (T+2),
 • a lejárat (elszámolás) napjáig eltelt napok száma,
 • a svájci frank és a forint kamatlába (napok számával megegyező futamidőre),
 • a spot (azonnali) CHF/HUF eladási árfolyam.

A határidős árfolyam:


Spot árfolyam * ( 1 + HUF kamatláb % * eltelt napok száma/360/100 )

------------------------------------------------------------------------------------- 

              ( 1 + CHF kamatláb % * eltelt napok száma/360/100 )


A spot árfolyamból képzett határidős árfolyamot az aznapi (spot) árfolyam, valamint a forint és a deviza (CHF) kamatszint különbsége befolyásolja, tehát a határidős árfolyam nem jelent indikációt a jövőre vonatkozóan az árfolyamok alakulására. A számítási metódusból következik, hogy amennyiben magasabb az azonnali árfolyam adott kamatszint különbséget feltételezve, a határidő árfolyam is magasabb lesz.

Elszámolási technikák:

Leszállításos elszámolás: a Határidős árfolyam megállapodásban rögzített árfolyamon és lejáratra az elszámolás megtörténik, a rögzített árfolyamon az adott devizában (bázisdeviza) meghatározott összeg megvételre, illetve eladásra kerül.

Nettó elszámolás: ténylegesen konverzióra (deviza vételre, illetve eladásra) nem kerül sor. Két ellentétes irányú, azonos lejárati napra vonatkozó határidős árfolyam megállapodás elszámolása történik meg. A határidős kötési árfolyam, amely árfolyamon lejáratkor a devizaösszeg átváltásra kerül. Az elszámolási árfolyam az a határidős kötési árfolyam, amelyet a lezárás céljából létrehozott határidős árfolyam megállapodás rögzített. Amennyiben az elszámolási (lezárási) határidős kötési (deviza vételi) árfolyam nagyobb, mint a határidős kötési (deviza eladási) árfolyam, a nettó elszámolás pozitív eredményt hoz, a bank fizet, fordított esetben az önkormányzatnak kell a különbözetet megfizetnie.

Példa:

Ha 100.000,- CHF határidőslejárat: 2008. szeptember 15. - eladási árfolyama 153,25 CHF/HUF, tehát lejárakor 15.325.000,- Ft összegbe kerül a 100.000,- CHF megvásárlása. Amennyiben a fenti lejáratra (2008. szeptember 15.) 100 000,- CHF-t eladásra is felkínálunk, és a határidős vételi árfolyam meghaladja a 153,25 CHF/HUF értéket,  legyen 155,00 CHF/HUF, akkor a 100.000,- CHF forint ellenértékeként 15.500.000,- Ft-ot realizálunk. A két ügyletből a különbözet kerül elszámolásra, a számlán 175.000,- Ft jóváírás történik.

Abban az esetben, ha a lezárás céljából kötött határidős vételi árfolyam alacsonyabb a 153,25 CHF/HUF értéknél, legyen 150,00 CHF/HUF, az eladásra felkínált 100.000,- CHF 15.000.000,- Ft-ot fog érni. A nettó 325.000,- Ft különbözetet az önkormányzatnak kell megfizetnie a bank részére.


3.    Devizaárfolyam opciós ügyletek


Az opciós ügylet két fajtája a vételi és az eladási opció.

A vételi opció (call option) olyan kétoldalú ügylet, amelyben az egyik fél, az opció vásárlója (a jogusult) az ún. opciós díj (prémium) megfizetése ellenében jogot szerez arra, hogy egy későbbi időpontban (európai típusú opció), vagy időpontig (amerikai típusú opció) a bázisdevizát (CHF) előre meghatározott kötési árfolyamon megvásárolja. Az ügylet másik szereplőjét, aki az opciós díj ellenében kötelezettséget vállal az eladásra az opció kiírójának nevezzük. A vevő és a kiíró az opciót és nem a devizát veszi meg, illetve adja el.

Az eladási opciónál (put option) a jogosult jogot szerez arra, hogy egy későbbi időpontban eladjon, a vele szemben álló kötelezett pedig prémium megfizetése ellenében kötelezettséget vállal a vásárlásra.

Az opció lehívásának nevezzük, ha a jogosult él a jogával.

Az opció kötelezettséget jelent a kiírója számára, amely kötelezettségvállalásért prémiumot, opciós díjat fizet az opció lehívására jogot szerző fél.

Az opciós díj alakulását befolyásoló tényezők:

 • a kötési árfolyam és a spot árfolyam viszonya,
 • a lejáratig hátralévő idő,
 • a volatilitás
 • a két deviza kamatlába.


Példa:

Kamatfizetés esedékes 2 hónap múlva, 250.000,- CHF összegben. A cél, hogy a 2 hónapos CHF/HUF call opció banktól történő vásárlása (154,75 CHF/HUF-on) fedezetet biztosítson a forint árfolyam gyengülése ellen oly módon, hogy a forint esetleges erősödése révén elérhető árfolyamnyereségről se kelljen lemondani.

Az opció vevője védve van a számára kedvezőtlen árfolyammozgás ellen, ugyanakkor megmarad a lehetősége, hogy a számára kedvező árfolyamváltozásokat kihasználja. Az opció vásárlójának kockázata maximum a kifizetett opciós díj összege, nyeresége viszont korlátlan lehet.


A vételi jogot vásárló a lejáratkor dönt az opció lehívásáról:


Kötési ár: 154,75 CHF/HUF

Spot ár:    154,75 CHF/HUF

Spot1 ár:  155,85 CHF/HUF

Spot2 ár:  153,85 CHF/HUF


 1. Amennyiben az opciós kötési ár megegyezik a spot (azonnali) árfolyammal, az opciós joggal lehet élni, de azonnali megbízással is ugyanaz az árfolyam érhető el. A „veszteség” az opciós díj.
 2. Amennyiben az opciós kötési ár alacsonyabb az azonnali, „spot1” árnál, az opció vevője él(het) opciós jogával és a kötési árfolyamon (154,75 CHF/HUF) megveheti a 250.000,- CHF összegű devizát. A kötési és a spot1 árfolyam különbözetéből adódó árfolyamnyereségből a prémium összegét levonva kapjuk meg az üzlet tényleges eredményét.

Az opciós díj nagyságát meghaladó árfolyamnyereség esetén nyereséggel zár az ügylet, az opció vevője élni fog opciós jogával, lehívja az opciót. Amennyiben az árfolyamnyereség kevesebb a fizetendő opciós díjnál, az ügylet összességében veszteséggel zárul, amelynek mértéke az opciós díj és az árfolyamnyereség különbözete.

 1. Amennyiben az opciós kötési ár magasabb az azonnali, „spot2” árnál, az opció vevője nem él opciós jogával és a spot2 árfolyamon veszi meg a 250.000,- CHF összegű devizát. A spot2 ár és a kötési ár különbözetéből realizált árfolyamnyereséget a prémium összegével csökkentve, kapjuk meg a ténylegesen realizált árfolyamnyereséget.


Az opciós ügylet a lejárat előtt ellentétes irányú opciós üzlettel lezárható. Az üzlet pénzügyi eredménye ebben az esetben a két opciós díj különbözete.


Példa:


A kötési áron vételi jogot vásárlónak opciós díj megfizetése mellett van lehetősége az opciós jogával élni. Az opciós díj a kiírónak (bank) fizetendő, aki kötelezettséget vállal arra, hogy lehívás esetén teljesít, a kötési árfolyamon – függetlenül az azonnali (spot1) árfolyam alakulásától – ad el forintot a 250.000,- CHF megvásárlásakor.


Az adott lejáratra eladási opció kiírójaként, kötelezettjeként jelenik meg a vételi opció vevője. Kötelezettséget vállal arra, hogy prémium ellenében az eladási opció jogosultjától (bank) megveszi a 250.000,- CHF devizaösszeget a megállapodott kötési áron adott lejáratra = vételi opció lejárata. Ily módon lehetőség van arra, hogy a fizetett és kapott prémium „kiegyenlítse” egymást.


4.    Opció vs. direkt határidős üzlet


Míg a direkt határidős üzlet feltétlen kötelezettségvállalást jelent, addig az opció csupán feltételes, tehát az opció tulajdonosának akaratától függő kötelezettségvállalás. Ugyanebből a különbségből fakad egy másik előny, hogy az opció képes védelmet nyújtani a kedvezőtlen árváltozással szemben, ugyanakkor a kedvezőből is enged részesedni. Az opciónál már nem csak az árváltozás irányára, hanem az áringadozás mértékére, tehát a volatilitásra is lehet fogadni. Egy politikai választásnál vagy egy nagy jelentőségű gazdasági mutató bejelentésénél erőteljes mozgással lehet számolni, amelyet szinte csak ilyen opciókkal lehet elérni.


Az árfolyamkockázat kezelése sokkal hatékonyabban végezhető direkt határidős és opciós ügyletek kombinációjával, mint csupán direkt határidős műveletekkel.


Az árfolyamkockázat kezelésekor a döntésünket megelőzi egy piaci várakozás. Amennyiben a forint gyengülésére számítunk, hogy az esedékes kötelezettségek teljesítéséhez szükséges forintösszeget a jelenben meg tudjuk határozni, illetve díj ellenében a lehetőséget vásároljuk meg.


Az ún. lezárási ügylet lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben a folyamatok nem igazolják a piaci várakozásokat, kiszálljunk az ügyletekből. A lezárás esetén tényleges teljesítés nem történik, azonban a két ellentétes ügylet eredőjének nettó elszámolására sor kerül.II. LIKVID PÉNZESZKÖZKEZELÉS


A likvid pénzeszköz forintban és devizában állhat rendelkezésre. A befektetési instrumentumok körének meghatározásához szükséges a hozam, kockázat és likviditási elvárások rögzítése. A betéti, befektetési termékpalettából választható termékek körét, illetve a portfolió összetételét (típusát) a befektetés tervezett ideje, ennek az időnek a bizonyossága (a befektetés hamarabbi felszámolásának valószínűsége) mellett meghatározza, az elviselhetőnek tartott kockázat mértéke, amelyhez társul az elvárt hozamszint.


Ha minél később akarjuk „visszakapni” a befektetésünket, annál magasabb kockázatot tudunk felvállalni, és annál magasabb hozamra számíthatunk hosszútávon.


Minden befektetés jellemzője, hogy a három előny valamelyikét (alacsony kockázat, magas hozam, könnyű hozzáférés) fel kell áldozni a másik kettő érdekében.

A likvid pénzeszköz elhelyezhető

 1. egyedi betéti, befektetési termék(ek)be,
 2. portfoliókezelésbe.


Befektetési termékek köre

1.    Deviza likvid pénzeszköz

A devizabetét forinttól különböző pénznemben (pl. CHF) betétként elhelyezett pénzösszeg. Betét a Ptk. szerinti betétszerződés alapján fennálló követelés. A kamat egy pénzösszeg, amit a befektetés névértéke után fizet meg a „kölcsönvevő”, a bank. A betéti kamatláb a névértékre vetített kamat %-os formában kifejezve. A betéti kamatláb szintje alacsonyabb a betét devizanemében nyilvántartott kötelezettség után fizetett kamatláb szintjénél.

 1. Devizaárfolyamhoz kötött két-devizás strukturált befektetése (Prémium betét)
 2. Strukturált, tőkegarantált betétek:
 • egyszer érintő betét,
 • egyszer sem érintő betét,
 • sávban maradó betét,
 • sávban kamatozó betét,
 • WED betét,A devizaárfolyamhoz kötött két-devizás strukturált befektetési ügylet a normál piaci hozamnál magasabb hozamot fizet, azonban a befektetési ügylet lejáratakor, a Befektetési Megállapodásban rögzített piaci referencia (azonnali árfolyam) értéknek a befektetési ügyletben rögzített küszöbárfolyam értékének egymáshoz való viszonyától függően a befektetett összeg vagy a befektetés devizanemében, vagy a befektetett összeg küszöbárfolyamon átváltott forint ellenértéke kerül jóváírásra.

Példa:

Az Önkormányzat az erős forint miatt átmenetileg devizában kívánja 1.000.000,- CHF „megtakarítását” befektetni. Az 1.000.000,- CHF után fizetett kamat 6 havi CHF LIBOR bázison 3,3% p.a. A spot (azonnali) árfolyamon, 149,50 CHF/HUF, 149.500.000,- Ft áll rendelkezésre. A két-devizás strukturált befektetési ügyletet 3 hónapos futamidőre, 6,50% kamatszinten, 152,00 CHF/HUF küszöbárfolyamon kötjük meg.

Amennyiben a futamidő végén, az előre rögzített napon az azonnali árfolyam nem éri el a 152,00 CHF/HUF küszöbárfolyamot, a befektetés CHF-ben kerül jóváírásra, az érte fizetett kamat 6,50% p.a. Amennyiben az érintési időpontban (a megállapodásban rögzített időpont) az azonnali konverziós árfolyam eléri, vagy meghaladja a 152,000 CHF/HUF küszöbárfolyam értékét, a betét után megfizetésre kerül a 6,50% p.a. kamat, valamint megtörténik az 1.000.000,- CHF forintra konvertálása az előre rögzített küszöbárfolyamon, 152,00 CHF/HUF. Az átváltás abban az esetben is a Megállapodásban rögzített küszöbárfolyamon történik, ha az azonnali árfolyam meghaladja azt.

A strukturált befektetési ügylet lehetőséget ad a fizetett kamatot lényegesen meghaladó kamatszint elérésére, kamatnyereség realizálására A kamatnyereség „kockázati ára” abban az esetben, ha a lejárat időpontjában érvényes azonnali árfolyam eléri, vagy meghaladja a küszöbárfolyamot az, hogy a küszöbárfolyamnál nem lehet kedvezőbb az átváltási árfolyam függetlenül az azonnali árfolyamtól. Lejáratkor a forint ellenérték nem lehet több, mint 152.000.000,- Ft.

A devizaárfolyamhoz kötött sávos strukturált befektetési ügylet lényege, hogy az alaphozam (garantált hozam) mellett prémium hozam megfizetése abban az esetben történik, ha a befektetési ügylet kötési és lejárati napja közötti időszakban (pl. 3 hónap), annak bármely napján a piaci referencia (pl. CHF-HUF napi MNB fixing) árfolyamértéket eléri, vagy meghaladja a Befektetési Megállapodásban előre rögzített küszöbárfolyam értéke, tehát az érintési esemény bekövetkezik. Tehát amennyiben a forint gyengülését valószínűsítjük a megállapodás futamideje alatt, a befektetési ügylet az alaphozam mellett prémium hozam elérését teszi lehetővé a teljes futamidőre vetítve. A futamidő végén a befektetés CHF-ben marad.

2.      Forint likvid pénzeszköz

1.2A forintban rendelkezésre álló, átmenetileg fel nem használt pénzeszköz kezelésének egyik módja az egyedi kamatot, hozamot biztosító betéti konstrukciók, illetve befektetési eszközök igénybevétele.


1.3Ezek a következők lehetnek:


 1. Forint betét (ld. deviza likvid pénzeszköz)
 2. ’Prémium’ betét (ld. deviza likvid pénzeszköz)
 3. Strukturált, tőkegarantált betétek (ld. deviza likvid pénzeszköz)
 • egyszer érintő betét,
 • egyszer sem érintő betét,
 • sávban maradó betét,
 • sávban kamatozó betét,
 • WED betét,
 1. Államkötvény, diszkont-kincstárjegy
 2. Befektetési Alap


3. Állampapír


Magyarországi értékpapírpiacon a legfontosabb szerepe a kötvényeknek van, ezen belül is meghatározó az államkötvények piaca. A kötvények hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kibocsátójuk (állam) a kötvény tulajdonosa számára a kötvény ellenértékének visszafizetésén túlmenően meghatározott jövedelem (kamat) kifizetését ígéri.


A kötvények tehát meghatározott jövőbeli pénzáramlással rendelkeznek. Fontos tudni, hogy az (állam) kötvényeknek „bejáratott” másodlagos piacuk van, ahol a befektetők ezeket a kötvényeket adják-veszik.


Mint minden piacon, itt is az egyes kötvények iránti piaci igény határozza meg a kötvények árát. Amennyiben az árfolyam emelkedik, a hozam csökken, vagy fordítva, a hozam emelkedése az árfolyam csökkenését eredményezi.


Eltérő futamidőkre a befektetők a kockázatok és a piaci várakozásaiknak megfelelően eltérő kötvény-hozamokat várnak el. Az eltérő futamidőkre elvárt hozamokat az ún. hozamgörbén szokták ábrázolni. Amennyiben valamilyen oknál fogva a befektetők által elvárt hozamokban változás következik be, természetesen átértékelődik az adott kötvények jövőbeli kifizetéseinek jelenértéke, azaz változik a kötvény másodlagos piaci árfolyama. Így fordulhat elő, hogy állampapírokon is lehet veszteségeket elszenvedni.


Amennyiben az állampapír lejárat előtt nem kerül értékesítésre, a lejáratkori hozama ismert, és garantált.


Az értékelési sajátosságokból fakadóan minél hosszabb egy kötvény lejárata, másodlagos piaci árfolyamát annál nagyobb mértékben befolyásolják a jövőbeli elvárt hozamokban bekövetkezett változások, így ezek árfolyama jobban ingadozik rövidebb futamidejű társaiknál. Minél hosszabb tehát a kötvény futamideje, annál nagyobb a kockázata, ha lejárat előtt kerül sor a másodlagos piaci értékesítésére.


A magyarországi kötvénypiac sajátossága, hogy a külföldi intézményi befektetők jelentős aránya miatt a forint árfolyamában bekövetkezett változások közvetlenül kihatnak a kötvénypiaci folyamatokra, tekintettel arra, hogy a külföldi befektetők a kötvény-kockázatok mellett a forintbefektetések kockázatát is viselik.


4. Alapok

 • Likviditási alapok: a korábbi pénzpiaci alapokon belül azon alapok tartoznak ide, amelyeknél a portfolióban lévő kötvényjellegű eszközök átlagos hátralévő futamideje nem haladhatja meg a 3 hónapot.
 • Pénzpiaci alapok: azon alapok tartoznak ide, amelyeknél a portfolióban lévő kötvényjellegű eszközök átlagos hátralévő futamideje nem haladhatja meg az 1 évet.
 • Rövid kötvényalapok: azon alapok tartoznak ide, amelyeknél a portfolióban lévő kötvényjellegű eszközök átlagos hátralévő futamideje 1-3 év.
 • Hosszú kötvény alapok: azon alapok tartoznak ide, amelyeknél a portfolióban lévő kötvényjellegű eszközök átlagos hátralévő futamideje meghaladja a 3 évet.
 • Garantált alapok: hozamot, illetve tőkemegóvást ígérő, illetve garantáló alapok.

A forintban rendelkezésre álló, átmenetileg fel nem használt pénzeszköz kezelésének másik módja a portfolió menedzsment („Alap”).

Portfolió menedzsment („Saját Alap”)

Az „Saját Alap” kvázi befektetési alapként működik. A befektetési alap, a portfolió kialakításának két szintje van, a

 1. stratégiai eszközallokáció
 2. taktikai eszközallokáció.

A stratégiai eszközallokáció figyelembe veszi

 • a befektetési időtávot,
 • a kockázatviselési hajlandóságot,
 •  a likviditási igényt,
 • a jogszabályi korlátokat,
 • az egyes értékpapírok maximális súlyát a portfolión belül.


A portfolió értékelésének objektív mérőszámaként meghatározásra kerül a portfolió benchmarkja (referencia-index). A benchmark olyan viszonyítási alapként használt irányadó hozam, vagy piaci index, amelyhez egy portfolió vagy befektetési alap teljesítményét mérik.

A taktikai eszközallokáció során az egyes értékpapírok súlyának változtatása kerül megállapításra.

Általánosságban igaz, hogy ha a befektetés tervezett ideje bizonytalan, várhatóan a tervezett idő szükség lehet a pénzre, fontossá válik a likviditás kérdése. Ha minél később akarjuk visszakapni a befektetésünket (vagy annak egy részét), annál magasabb kockázatot tudunk felvállalni, és annál magasabb hozamra számíthatunk hosszútávon.


Az „Saját Alap” kezelőjének feladata, és célja, hogy a portfolió nettó hozama, a portfolió befektetési időtávja alatt haladja meg a viszonyítási értéket jelentő benchmark hozamát. A kockázat a portfolió hozama és a benchmark közötti eltérésben jelenik meg. Az alacsony kockázatú portfoliók (magyar kötvénypiaci instrumentumok, betétek) esetében a kockázat ún. követési hibát jelent.


Az önkormányzati „Alap” kialakításánál a hozammal, a kockázattal és a likviditással szemben támasztott követelmények: magas hozam, alacsony kockázat, éven belüli időtartamra likviditás.


Elsődleges szempont a biztonság. Ez alacsony kockázatvállaló szándékot jelent. Ez viszont behatárolja az igénybe vehető befektetési instrumentumok (egyedi értékpapírtípusok és befektetési alapok) körét. A felhasználás időbeli bizonytalansága tovább szűkíti a bevonható értékpapírok körét.


 „Deviza-lexikon”


Árfolyamjegyzés

Egy adott deviza ára, egy másik devizanemben kifejezve. Legtöbbször a jegyzett devizát a bázisdeviza egységére adják meg.

Bázisdeviza

Devizaárfolyam jegyzésénél az a deviza melynek egy egységében a másik (jegyzett) devizát kifejezik. (A jegyzett deviza pár bal oldalának a devizaneme.)

Bázispont

Egy század százaléknyi kamatláb

Bid-offer spread (marge)

A vételi és eladási ár közti különbség.

Bid

Az ügyfél részére a bank által felkínált eladási ár. A kamatlábak esetében az a kamatláb (%-ban) melyen a bank a devizát hajlandó betétként felvenni. Kétoldali jegyzésnél a bal oldali érték.

Értéknap

(Value date) Az adott pozíció teljesítésének a napja. Spot (azonnali) és határidős ügyleteknél egyaránt értelmezzük.

Forward ügylet

A spot ügylethez képest határidőre történő vételi vagy eladási ügylet, melyet a kötésnapon rögzítenek a felek, és a rögzített árfolyamon történhet szállítás (forward, outright) vagy csak nyereség/veszteség elszámolás (termin).

FX

Foreign Exchange, azaz devizaváltás, devizapiaci ügylet.

Hedge

Fedezeti ügylet, amely során az árfolyam nem kívánt változásából fakadó kockázatot igyekeznek kivédeni a piaci szereplők.

Intervenciós érték

(intervenciós sáv) Adott devizának egy másik devizában kifejezett árfolyama (árfolyamtartománya), melynek intervenció segítségével történő fenntartására a kormány kötelezettséget vállal.

A forint esetében például az intervenciós értékek az intervenciós sáv közepétől számított +/- 15%-nyi devizaértékek.

Intervenció

Beavatkozás, amely jellemzően valamilyen központi hatóság feladata, és adott piacon kíván stabilizáló hatást kifejteni. A devizapiaci intervenció esetében a jegybank nyíltpiaci művelet ét értjük rajta, amikor devizát vesz vagy ad el, a saját deviza érték ének védelmében.

Jegyzett deviza

Az a deviza melyet a másik (bázis) deviza egységével kifejeznek. A jegyzett deviza pár jobb oldalának a devizaneme. Az ügylet lezárásával keletkezett nyereség/veszteség tehát a jegyzett deviza nemében képződik meg.


Kötésnap

Az üzlet megkötésének a napja.

LIBOR

London Interbank Offered Rate, Londoni bankközi kamatláb, amelyet egy londoni bank egy másik első osztályú londoni banknak számít fel rövid lejáratú hitelezés során. A LIBOR a kamatfizetési periódustól, valamint a kérdéses devizától is függ, de mértékét elsősorban a hitelpiaci kereslet-kínálati viszonyok határozzák meg.

Long (vételi) pozíció

Long pozícióban van a befektető, ha az adott termék árfolyamának növekedésével, a deviza erősödésével nyereséget ér el.

Money market

A pénzpiac, mely az egy évnél nem hosszabb lejáratú pénzek piaca.

Nyíltpiaci műveletek

A jegybank azon tevékenysége, melynek során értékpapírokat (elsősorban államkötvényeket) értékesít, vagy vásárol a jegybank pénz mennyiségének, illetve a kamat szint befolyásolásának céljából.

Offer

Az ügyfél számára a bank által felkínált vételi árfolyam. A kamatlábak esetében az a kamatláb (%-ban), amelyen a bank a devizát hajlandó hitelként kihelyezni. A kétoldali jegyzésnél rendszerint a jobb oldali érték. 

Opció

A birtokosa számára olyan jog vagy kötelezettség, mely egy meghatározott mennyiségű áru, előre meghatározott áron és meghatározott időpontban vagy időpontig történő megvételéről vagy eladásáról szól. A devizaopció egy meghatározott mennyiségű deviza jövőbeli megvételére (vételi opció), vagy eladására (eladási opció) való jogot jelent, előre meghatározott áron, meghatározott lejáratra.

Order

Megbízás

Outright ügylet

Outright ügylet minden olyan tőkemozgással járó, egyszeri határidős deviza adás-vétel, amelynél a teljesítés időpontja a kötésnapot követő azon nap, amely mindkét devizában munkanap és ameddig mindkét devizában kettőnél több munkanap telt el. Szállításos forward ügylet.

Pozíció

Nyitott pozíció, amely lehet vételi (long) illetve lehet eladási (short).

Prémium

A forward ügyleteknél a határidős ár eltérése a spot ártól. A határidős prémium jelzi a devizapárt alkotó devizák közti kamatlábkülönbséget.

Short (eladási) pozíció

Short pozícióban van a befektető, ha az adott termék árfolyamának csökkenésével, a deviza gyengülésével nyereséget ér el.Spot ügylet

Spot ügylet esetén különböző devizanemek közötti egyszeri átváltásról (csereügyletről) van szó, amelynél a teljesítés időpontja az ügyletkötést követő második munkanap (T+2). (Ezt a műveletet másképpen konverziónak is nevezik.)

Stop loss

A pozíció várható veszteségének csökkentésére irányuló pozíciózárási megbízás.

Swap ügylet

Swap ügylet minden olyan deviza csere ügylet, mely két egy időben megkötött, azonos devizanemek közötti, de ellentétes irányú (azonnali és határidős) váltásból áll, amelyeknél az egyik devizában azonos a kötések összege.

Technikai elemzés

A technikai elemzés a piaci folyamatok tanulmányozása grafikonok segítségével, abból a célból, hogy a jövőbeli árfolyamok alakulása előre jelezhetővé váljon.

Termin ügylet

Olyan forward ügylet, melynél a felek lezáráskor vagy lejáratkor a tőkét nem mozgatják, csak a pozíción keletkezett nyereséget/veszteséget számolják el.


 „BEFEKTETÉSI LEXIKON”


Portfolió

Egy befektető tulajdonában lévő különböző értékpapíroknak az összessége, azok összetétele.

Alapok alapja

Az alap portfoliójába nem egyedi értékpapírok, hanem más befektetési alapok befektetés jegyei kerülnek. Az egy portfolióban lévő több befektetési alapnak köszönhetően az ilyen alap értékét egy időben nagyszámú befektetés alakítja, így a befektetés kockázata a több lábon állás elve alapján csökken.

Az alapok alapja másik előnye, hogy a befektetők alacsonyabb költségekkel érhetnek el olyan értékpapírpiacokat, melyeken az egyedi értékpapírok adásvétele egyébként csak magas költségekkel valósítható meg.

Államkötvény

Egy évnél hosszabb lejáratú állampapír

Befektetési alap portfoliója

A portfolió összetétele döntően befolyásolja annak kockázatát.  A befektetési alapokra vonatkozó jogszabályok az állampapírokba történő befektetést gyakorlatilag nem korlátozzák. Részvényekbe, vállalati kötvényekbe, más befektetési jegyekbe azonban csak korlátozottan, a tőkét többféle ilyen papírral megosztva, egy-egy féléből csak csekély mennyiséget vásárolva fektethet be egy alap. Az alap kezelőjének meghatározott időközönként (félévente) jelentést kell készítenie, amelyben fel kell tüntetni a befektetési alap portfoliójának összetételét is.

Diszkont kincstárjegy

Olyan kincstárjegy, amely kamatot nem fizet, lejáratkor a névértékét fizetik, de a futamidő alatt csökkentett (diszkont) áron kapható. Tulajdonosainak bevétele árfolyamnyereségből származik.

Duration (hátralevő átlagos futamidő)

Duration (hátralevő átlagos futamidő): A hátralévő átlagos futamidő a kötvények, illetve kötvényekből álló portfoliók esetében, azok kockázatosságának jellemzésére használt mérőszám, amely a kötvényalapok kezelőinek befektetési döntéseinél is fontos szerepet játszik.

A piaci kötvényhozamok várható csökkenésekor az alap kezelője növeli, ellenkező esetben csökkenti az átlagos hátralévő futamidőt. Minél nagyobb a hátralévő átlagos futamidő, annál kockázatosabbnak tekinthető az adott kötvény, illetve kötvényportfolió.

Garantált Alap

A garantált alap olyan befektetési alap, melyhez tőkegarancia, esetlegesen hozamgarancia is kapcsolódik.

Hozam

Egy befektetés megtérülését jelző szám, amelynek segítségével általában lehetővé válik az összehasonlítás más befektetésekkel. Általában éves szintre számítva és százalékban adják meg, hogy egységnyi befektetés mennyi bevételt hoz az eredeti tőke visszafizetésén felül, de megadható, pl. forintban is.

Amíg a kamat azt jelzi, hogy a befektetés kezelője (pl. bank, kötvénykibocsátó stb.) mennyit fizet az elhelyezett pénz után, addig a hozam azt jelzi, hogy a befektetésnek mekkora a megtérülése. A kettő például az értékpapíroknál és a devizabetéteknél tér el egymástól árfolyamnyereség vagy veszteség miatt.

Jelzáloglevél

Jelzálogbank által kibocsátott, ingatlannal fedezett, közép vagy hosszú távú kötvény jellegű értékpapír, melyet a jelzálogbank egy meglévő hitelállományának finanszírozása céljából bocsát ki.

Biztonságosnak számító befektetés, ami az államkötvényekkel ellentétben nem az állam, hanem egy adott bank visszafizetési garanciáját tartalmazza. A befektetési alapok közül jelzáloglevelekbe főleg a kötvényalapok valamint a vegyes alapok fektetnek be.

Kincstárjegy

Egy éves vagy annál rövidebb lejáratú állampapír

Likviditás

Egy befektetés azon tulajdonsága, hogy milyen idő- és hozamveszteséggel "számolható fel", értékesíthető, milyen könnyen forgatható, mennyire megbízható a másodlagos piaca.

MAX index (Magyar Államkötvény Index)

A magyar állampapírpiac fix kamatozású, egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű államkötvényeinek teljes hozam indexe. Az index a kötvények árfolyamainak változásán túl a kamatokat is figyelembe veszi, és azokat a kosár egészét tekintve újra befekteti.

Ha egy kötvény kikerül a kosárból, - mert például a hátralévő futamideje egy év alá csökken - akkor piaci árfolyamértéke szintén arányos módon kerül befektetésre a kosár kötvényeibe.

Nettó eszközérték

A nettó eszközérték egy befektetési alap vagyonának összességét, míg az egy jegyre jutó nettó eszközérték az egy befektetési jegyre jutó értékét mutatja. Nyíltvégű alapoknál a befektetési jegyek eladásánál és visszaváltásánál alkalmazott árfolyam alapjául szolgál.

RMAX

A rövid lejáratú állampapírok átlagos piaci árfolyamváltozását jelző index, amelyben a MAX-ból - a futamidő rövidsége miatt - kikerülő, fix kamatozású, három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű Magyar Államkötvények, valamint a három hónapnál hosszabb hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegyek találhatók. Az RMAX a pénzpiaci alapok teljesítményének megítélésekor használható referencia-index (benchmark).

Volatilitás

Az árfolyam ingadozásának mértékét tükröző jelzőszám. A volatilitás a kockázatosság jellemzésére használható. A volatilitás, azaz a kockázatosság növekedésével a befektetés minimálisan ajánlott befektetési időtávja is nő.

Két azonos típusú, azonos piacon befektető és azonos hozamokat elérő befektetési alap közül az számít vonzóbb befektetésnek, amelyiknek kisebb a volatilitása, így a jelzőszám értékének ismerete iránymutatást ad befektetési döntéseink meghozatalánál.

ZMAX

6 hónapnál rövidebb lejáratú állampapírok átlagos piaci árfolyamváltozását jelző index. Tartalmazza a 14 és 182 nap közötti hátralévő futamidejű, fix kamatozású magyar államkötvényeket, valamint diszkont kincstárjegyeket. A ZMAX a pénzpiaci alapok teljesítményének megítélésekor használható referencia- index (benchmark).Függelék


Az ingyenes használati jogról


Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló

21/2012. (VI. 29.) rendelethez[19]Az ingyenes használat alapításáról szóló képviselő-testület határozat száma

A használati joggal terhelt ingatlan (ingatlanrész) megnevezése, címe (helyrajzi száma

A használati jog jogosultjának neve, címe

A használat időtartama

1.

-

Jantyik u. 5. sz.
3 helyiség

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2001. szept. 3-tól
Határozatlan időre

2.

-

Petőfi u. 4. sz.
1 irodahelyiség

Magyar Vöröskereszt területi szervezete

2000. febr. 4-től (határozatlan időre)

3.

-

Múzeum köz 1. sz. tetőterében 20 m2

Békés Megyei Kormányhivatal munkaügyi Központja Békési Kirendeltsége

1999. febr. 17-től
Határozatlan időre

4.

-

Petőfi u. 4. sz.
4 irodahelyiség

Békési Kistérségi Óvoda

1998. jún. 23-től
Határozatlan időre

5.

-

Kispince u. 44. sz. 2979 m2 területű kert

Biokultúra Egyesület (5630 Békés, Csíkos u. 17.)

1999. ápr. 7-től
Határozatlan időre

6.

139/2007.(IV.26.)


71/2008. (II. 28.)

Petőfi u. 24. alatt található 1343 telekrész és az azon található 619 m2 alapterületű épület

Békési Önkormányzati Tűzoltóság


Határozatlan időre
7.


247/2008. (V. 29.)


Csabai út 18.

(3234 hrsz)

Békési Kisgazdakör

5630 Békés

Korona u. 3.

2008. július 1-től

2058. június 30-ig

8.

396/2008. (IX. 30.)

Békés, Szarvasi u. 34. Sportpálya területén lévő kb. 150 m2-es salakos volt kézilabda pálya hrsz.: 3917/1.

Békési Tenisz Klub

2008. október 1-től 2029. november 25-ig


9.

20/2010. (I. 28.)

Petőfi S. u. 35.

(812 hrsz)

Önkéntes Tűzoltó Egyesület /Békés/

2010. 02. 01– 2015. január 31.

10.

374/2010. (X. 28.)

Petőfi S. u. 42.

(2270 hrsz)

Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet

2010. 11. 15–

2030. 11. 15.

11.

30/2011.(I.27.)

Korona u.3.

(2366.hrsz.)

Surman Bokx Club

2011.02.01-

az ingatlan önkormányzat általi értékesítésének napjáig

12.

400/2011.(XII.1.)

Tátra u.36.

(1151.hrsz.)

Békési Kajak Kenu Club (Békés)

2011.12.05-

határozatlan időre, de legfeljebb 25 évre

13.

250/2012. (VIII. 30.)

Békés, Hunyadi tér 1/1.

(3076.hrsz.)

Szent Lázár Alapítvány

2012. 09. 07-től

2017. 09. 06-ig

14

265/2012.(VIII.30.)

Puskaporos tó (3720.hrsz.)

Minya Gábor Békés, Darab u.1.

2012.09.01-től

2017.08.31-ig


[1] Módosítva a 28/2012. (VIII. 31.), 36/2012. (XII. 13.), 13/2013. (V. 31.), 15/2013. (VI. 28.), 29/2013. (XII. 18.), 7/2014. (II. 28.) önk. rendelettel 

[2] Módosítva a 13/2013. (V. 31.) önk. rendelettel

[3] Módosítva a 28/2012. (VIII. 31.) önk. rendelettel

[4] Módosítva a 13/2013. (V. 31.) önk. rendelettel

[5] Módosítva a 28/2012. (VIII. 31.) önk. rendelettel

[6] Módosítva a 28/2012. (VIII. 31.) önk. rendelettel

[7] Módosítva a 28/2012. (VIII. 31.) önk. rendelettel


[8] Módosítva a 13/2013. (V. 31.) önk. rendelettel

[9] Módosítva a 28/2012. (VIII. 31.) önk. rendelettel

[10] kiegészítve a 29/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelettel

[11] Hatályon kívül helyezve a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelettel

[12] Hatályon kívül helyezve a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelettel

[13] Hatályon kívül helyezve a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelettel

[14] Hatályon kívül helyezve a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelettel

[15] Hatályon kívül helyezve a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelettel

[16] Hatályon kívül helyezve a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelettel

[17] Hatályon kívül helyezve a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelettel

[18] Kiegészítve a 29/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelettel

[19] Módosítva a 388/2013. (X. 30.) KT határozattal

Hatályos:  2014-03-29-től


BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

21/2012. (VI. 29.)

ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL[1]


Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mhötv.) 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i) pontjában és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) e) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Békés Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő, és tulajdonába kerülő

 1. ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra (továbbiakban: ingatlan és ingó vagyon), továbbá
 2. a tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, a kárpótlási jegyekre, és közhasznú társaságban és gazdasági társaságban az Önkormányzatot megillető egyéb társasági részesedésekre (portfolió vagyon)

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére.


2. Az önkormányzati vagyon

2. § Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyon.


3. Törzsvagyon

3. §[2]  (1) A forgalomképtelen vagyontárgyak felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyont nem határoz meg.

(3) Az ingatlan forgalomképtelensége megszűnik, amennyiben a külön jogszabály alapján lefolytatott telekrendezési eljárásban megváltozik az ingatlan jellege, vagy a telekrendezési határozat végrehajtása érdekében a tulajdonosok megállapodnak.


4.§ Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak felsorolását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


5. § (1) A törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak a képviselő-testület minősített többséggel hozott egyedi döntésével sorolhatók át az üzleti vagyon körébe, amennyiben a vagyontárgy rendeltetése vagy jogi helyzete megváltozik.

(2) Korlátozottan forgalomképes vagyont elidegeníteni vagy rendeltetésétől eltérő célra hasznosítani a képviselő-testület minősített többségű döntése alapján csak akkor lehet, ha az önkormányzati feladat ellátásához már nem szükséges vagy a feladat ellátása más módon is biztosítható, és a vagyontárgy értékesítése, más célú hasznosítása nem veszélyezteti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.


4. Üzleti vagyon

6. §  [3]Üzleti vagyon mindaz a vagyontárgy, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe. Az üzleti vagyontárgyak felsorolását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.


5. Az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának közös szabályai

7. § (1) A tulajdonosi jogokat az Önkormányzat Képviselő-testülete, vagy átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

(2) A tulajdonosi jogok gyakorlója az Önkormányzat vagyontárgyait e rendelet keretei között bízhatja másra, adhatja át üzemeltetésre.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

 1. a tulajdonosi jog gyakorlója döntései alapján a szerződéseket megkösse,
 2. ellenőrizze a szerződésben foglaltak teljesítését és indokolt esetben megtegye azokat a jognyilatkozatokat, amelyek szerződés felbontására vagy megszüntetésére irányulnak, vagy érvényesítse az önkormányzat igényeit, ideértve bírósági eljárás megindítását is,
 3. önállóan elutasítson olyan szerződési ajánlatokat, amelyek elfogadása jogszabályi rendelkezéssel, vagy önkormányzati határozatban előírtakkal ellentétes lenne,
 4. közműszolgáltatók részére közművezetékek elhelyezése céljára vezetékjogot, vagy szolgalmi jogot, vagy használati jogot önkormányzati ingatlanokon olyan mértékig biztosítson, amelyek az érintett ingatlanok rendeltetés szerinti felhasználását nem befolyásolják,
 5. vezeték-, szolgalmi- és használati jogot biztosító szerződéseket az önkormányzat, mint jogosult javára egymillió forint értékhatárig önállóan megkössön,
 6. a mezőgazdasági rendeltetési földterületeket hasznosítson, a képviselő-testület által megállapított haszonbér alkalmazása mellett,
 7. a költségvetési törvényben meghatározott értékhatár alatti építési telkeket és a mezőgazdasági rendeltetésű földterületeket értékesítsen az értékbecslő által megállapított ár mellett,
 8. a nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshelyek (Békés, Bodoki u. 56., Dánfoki vendégház, Fonyód, Köztársaság u. 17.) igénybevételét engedélyezze a vendégházak házirendje alapján.
 1. A közterületek hasznosítása külön rendelet szabályai alapján történik.
 2. A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú ingatlanokból a városban élő és alkotó képzőművészek számára egyedi döntés alapján a rezsiköltségek megtéríttetése mellett ingyenes helyiséghasználatot biztosíthat.
 3. a) Politikai tevékenységet nem végző civil szervezetek elhelyezésére Békés Város Önkormányzata Civil Szervezetek Házát és Nyugdíjas Házat működtet. E két – civil szervezetek elhelyezésére szolgáló – ingatlanban az elhelyezés ingyenes (bérleti díj és rezsiköltség fizetése nélkül), az igénybevételt a polgármester engedélyezi a házak működési rendjének figyelembevételével.

b) Az elhelyezés azonnal megszüntethető, ha az elhelyezett civil szervezet politikai tevékenységet folytat, vagy ahhoz segítséget nyújt (pl. politikusi fogadóóra, kampánygyűlés, stb.).


II. Fejezet

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás


6. Általános szabályok

8. § (1) Az önkormányzati vagyon gazdálkodásának célja Békés Város önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatai hatékony és eredményes ellátása.

(2) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás alatt érteni kell a hasznosítást, a tulajdonjog átruházást, a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását.

(3) Hasznosítás alatt az egyes vagyontárgyak használata, bérbe, használatra, haszonbérbe vagy haszonkölcsönbe, üzemeltetésbe adása, biztosítékul adása, valamint megterhelése értendő.


9. §[4] (1) Az Önkormányzat követeléseiről való lemondás jogát jogszabály eltérő rendelkezése hiányában

 1. legfeljebb 100.000,- Ft nagyságú követelés esetén a polgármester gyakorolja
 2. 100.000 Ft feletti érték esetén a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A követelésről csak akkor lehet lemondani, ha

 1. az nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását
 2. a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelést részben vagy egészben nem lehet behajtani
 3. a követelés érvényesítése, behajtása bizonyítottan a követelés összegét meghaladó költségekkel jár
 4. felszámolási eljárás során a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján a követelés várhatóan nem térül meg
 5. Bíróság bevonásával történő behajtás során a követelésről való lemondásról egyezség született. Az egyezség tárgya valamilyen a követelés összegével összevethető, szakértő által megállapított értékű dolog, ingóság, vagy ingatlan, vagyonértékű jog, szellemi termék birtokbaadása, amely közvetlen módon alkalmas az önkormányzat vagyonának gyarapításra

(3) A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű követelések tekintetében lemondani (a követelést törölni) csak azokról az értékhatár alatti vevői követelésekről lehet, melyek különösen készletértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból, közterület-foglalási díj és térítési díjhátralékokból származnak.

(4) A kisösszegű követelések behajtását előírni nem kell, de követelés törlése előtt legalább három alkalommal dokumentáltan meg kell kísérelni a bevétel beszedését.

(5) A rendelkezés hatálya kiterjed az önkormányzat valamennyi önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézményére is.


7. Önkormányzati vagyon hasznosítása

10. § (1) A képviselő-testület a 25 millió forint értékhatár alatti önkormányzati tulajdonú vagyon hasznosításának jogát átengedheti.

(2) [5]25 millió forintos értékhatárt meghaladó értékű önkormányzati vagyontárgy hasznosításának átengedése csak a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés alapján lehetséges.

(3) A versenytárgyalás lefolytatása az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik. A versenyeztetési eljárást e rendelet 4. melléklete alapján kell lefolytatni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott döntés kizárólag az Nvtv. törvényben meghatározott feltételekkel, minősített többséggel elfogadott döntéssel lehetséges.  

(5) Az ingyenes hasznosításról nyilvántartást kell vezetni.


11. § A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyat csak hitelfelvétel és pályázat benyújtása, valamint egyedi kérelem alapján szolgalmi jog bejegyzése céljából lehet megterhelni.


8. Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának átruházása

12. § (1) [6]Korlátozottan forgalomképes vagyontárgy tulajdonjogának átruházása esetén a képviselő-testület minősített többséggel dönt a vagyontárgy forgalomképessé nyilvánításáról és a rendelet 3. mellékletébe történő átvezetésről.

(2) Forgalomképes vagyontárgyak esetén a képviselő-testület minősített többséggel dönt az értékesítésre kerülő vagyontárgyak köréről, az értékesítés módjáról, és a szerződés lényeges elemeiről.

(3) A 25 millió forintos értékhatár fölötti önkormányzati vagyontárgyat elidegeníteni csak az Nvtv. törvény 13. §- 15. §-ban meghatározott módon lehetséges. 

(4) A versenytárgyalás lefolytatása az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik.


13. § [7]A 25 millió forintos értékhatár alatti önkormányzati vagyontárgy elidegenítése az alábbi szabályok szerint, vagy e rendelet 7. § (3) g) pontja alapján történhet:

 1. A nyílt és feltételhez nem kötött értékesítési eljárás során a legmagasabb összegű ajánlatot tevő részére történik az értékesítés. A vagyontárgy értékesítéséről szóló pályázati felhívást 15 napon keresztül helyben szokásos módon közzé kell tenni, valamint legalább egy alkalommal a helyi médiában meg kell hirdetni.
 2. A pályázati felhívás közzétételétől a képviselő-testület eltekinthet, ha a vagyontárgy elidegenítése államháztartási körbe tartozó szervezet, egyház, vagy más társadalmi szervezet, illetve az önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság részére történik – közérdekű célból –, valamint ha az elidegenítés más önkormányzat részére történik feladat- és hatáskör átszállása kapcsán, közérdekű feladat ellátása céljából.
 3. Független értékbecslővel értékelést kell végeztetni a vagyontárgyra, és az így megállapított áron történhet a vagyontárgy értékesítése.
 4. A pályázati felhívás közzétételétől a képviselő-testület abban az esetben is eltekinthet, ha a vagyontárgy értékesítése magánszemély, jogi személy vagy jogi személynek nem minősülő gazdálkodó szervezet részére történik telekalakítással összefüggésben. Ebben az esetben a képviselő-testület által megállapított áron történhet a vagyontárgy értékesítése.
 5. Ha az értékbecslő által megállapított ár nem érhető el, a vagyontárgy a megállapított árhoz képest 5 %-kal alacsonyabb áron is eladható.
 6. Amennyiben a csökkentett vételáron sem értékesíthető a vagyontárgy, új értékelést kell készíteni.
 7. Az értékesítéshez közérdekű kötelezettségeket is lehet kapcsolni, feltéve, hogy minden potenciális vásárló köteles és képes azokat teljesíteni.


9. Önkormányzati vagyonra haszonélvezeti jog alapítása

14. § (1) Az önkormányzati vagyonon haszonélvezeti jog kizárólag törvényben meghatározott személyek részére alapítható, és kizárólag általuk gyakorolható.

(2) A haszonélvezeti jog alapítása a képviselő-testület hatásköre.


III. Fejezet

Önkormányzati vagyon kezelésének szabályai


10. Vagyonkezelői jog alapítása

15.§ (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyonát a Mhötv. 109. § (1) bekezdése és a Nvtv. 11. §-a, valamint e rendelet keretei között, önkormányzati közfeladat ellátása érdekében ingyenesen, vagy ellenérték fejében vagyonkezelésbe adhatja.

(2) A vagyonkezelői jog ingyenes átadásához a Képviselő-testület minősített többségű döntése szükséges.

(3) A vagyonkezelői szerződés megkötéséről szóló döntés joga és szerződés tartalmának meghatározása kizárólagosan a Képviselő-testület hatásköre.


16. § (1) A vagyonkezelésbe adást megelőzően meg kell határozni azt az önkormányzati közfeladatot, feladatkört, melynek ellátása hatékonyabban látható el a vagyonkezelő által.

(2) A vagyonkezelésbe adás az önkormányzati feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítása, amely a Mhötv. 109 § (3) bekezdésében meghatározott célból történhet. 

(3) Az önkormányzat vagyonának kezelője a Nvtv. 11. § (1) bekezdésének megfelelő szervezet lehet. 

(4) A vagyonkezelő szerv a szerződéssel reá ruházott jogok gyakorlását saját szervezete útján vagy - az önkormányzattal kötött szerződéssel összhangban – más, a Nvtv. 11. § (11) bekezdése c) pontjának megfelelő szereplők közreműködésével látja el, azonban az általa alkalmazott harmadik személy (alvállalkozó) eljárásáért úgy felel, mintha maga járt volna el és azokat a jogosultnak be kell jelentenie.


11. Vagyonkezelési jog gyakorlása

17. § A vagyonkezelőt - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, továbbá nem terhelheti meg, és a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át.

18.  §  A vagyonkezelő köteles:

a) viselni a vagyonhoz kapcsolódó terheket,

b) teljesíteni a jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt, az önkormányzati vagyonra vonatkozó nyilvántartási, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettséget,

c) a vagyonkezelésbe vett vagyon után elszámolt és a bevételekben megtérülő értékcsökkenés összegének felhasználásáról évente elszámolni,

d) gondoskodni a vagyon értékének megőrzéséről, állagának megóvásáról, üzemképes állapotának fenntartásáról, a szükséges felújítási munkák elvégzéséről,

e) tűrni az Önkormányzatnak a vagyonkezelésre vonatkozó ellenőrzéseit illetve közreműködni az ilyen ellenőrzésekben,

f) teljesíteni a vagyonkezelési szerződésben vállalt, illetve jogszabály alapján fennálló egyéb kötelezettségeket.

19. § (1) A vagyonkezelési szerződésben rögzíteni kell az érintett vagyonelem esetleges védettségét, rendeltetését és a vagyonkezelő ehhez kapcsolódó kötelezettségeit.

(2) A vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződése lejártánál hosszabb kötelezettséget a vagyonkezelésébe adott vagyonra vonatkozóan nem vállalhat.

12. Vagyonkezelői jog ellenértéke

20. §[8] (1) Az Önkormányzat vagyonkezelői jogot a (3) bekezdésben foglalt kivétellel kizárólag ellenérték fejében alapíthat.

(2) A vagyonkezelői jog ellenértékének megállapítása során figyelembe kell venni különösen az adott vagyon rendeltetését, az önkormányzati feladat jellegét, a működtetés költségeit, a vagyon értékét, műszaki állapotát, a vagyonhoz kapcsolódó valamint az abból következő kötelezettségeket, illetve jogszabály vagy megállapodás által előírt az Önkormányzatot terhelő más kötelezettséget.

3) A vagyonkezelői jog ingyenesen alapítható, ha az Mötv. 109. § (1) bekezdésében, valamint e Rendelet 20. § (2) bekezdésében foglalt körülmények figyelembe vételével megállapítható, hogy a vagyon kezeléséhez kapcsolódó feladat ellátása hosszútávon csak veszteségesen biztosítható.

13. A vagyonkezelés ellenőrzése

21. § (1) Önkormányzati vagyon kezelőjét az őt megillető jogok gyakorlásának szabályszerűségét, célszerűségét a tulajdonosi joggyakorló ellenőrzi.

(2) Az ellenőrzés célja a jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonosi érdekeket sértő joggyakorlás, az önkormányzati érdekeket sértő gazdálkodás, az e körbe sorolható intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása, továbbá a vagyonnyilvántartás hitelességének, teljességének és helyességének biztosítása.

22. § (1) A tulajdonosi ellenőrzést végző személy jogosult:

a) az ellenőrzött helyiségeibe, ingatlanaiba belépni,

b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni,

c) az ellenőrzött vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, tájékoztatást kérni.

(2) Az ellenőrzött szerv vezetője, illetve dolgozója jogosult:

a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,

b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentés-tervezetre észrevételt tenni.

(3) Az ellenőrzött szerv vezetője, illetve dolgozója köteles:

a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,

b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani,

c) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni.

(4) A tulajdonosi ellenőrzés nyomán a tulajdonosi joggyakorló kezdeményezheti az ingatlan-nyilvántartási, vagyon-nyilvántartási állapot rendezését vagy más intézkedés megtételét

(5) A vagyonkezelő ellenőrzésével kapcsolatos a tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja. 

IV. Fejezet

Civil szervezetek támogatása

23. § (1) A képviselő-testület egyedi határozat vagy pályázati rendszer alapján támogatást nyújthat a városban működő civil szervezetek, egyházak, kisebbségi önkormányzatok és sportegyesületek részére.

(2) A támogatás formája lehet céljellegű pénzügyi támogatás, kedvezményes helyiséghasználat.

(3) Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott vagy támogatott szervezetek illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A képviselő-testület a Pénzügyi Bizottságot felhatalmazza a támogatások ellenőrzésére és a számadás elfogadására. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet vagy magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.24. § [9]Békés Város Önkormányzata Likvid pénzeszköz – és kockázatkezelési szabályzatát az 5. számú melléklet tartalmazza.


V. Fejezet

Záró rendelkezések

25. § E rendelet  július 1-jén lép hatályba.

26. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006 (XII. 15.) önkormányzati rendelete.

27. § (1) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2007. (I.26.) önkormányzati rendelete.

(2) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelete.

(3) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelete.

(4) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2007. (V. 25.) önkormányzati rendelete.

(5) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelete.

(6) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 37/2007. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete.

(7) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 43/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelete.

(8) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 65/2007. (XII. 21.) önkormányzati rendelete.

(9) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2008. (I. 25.) önkormányzati rendelete.

(10) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete.

(11) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelete.

(12) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2008. (IV. 1.) önkormányzati rendelete.

(13) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2008. (V. 1.) önkormányzati rendelete.

(14) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2008. (VI. 1.) önkormányzati rendelete.

(15) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2008. (VI. 6.) önkormányzati rendelete.

(16) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelete.

(17) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2008. (X. 13.) önkormányzati rendelete.

(18) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 42/2008. (X.31.) önkormányzati rendelete.

(19) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelete.

(20) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2009. (V. 04.) önkormányzati rendelete.

(21) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete.

(22) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 42/2009. (X. 30.) önkormányzati rendelete.

(23) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelete.

(24) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete.

(25) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 41/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete.

(26) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete.

(27) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete

(28) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete.B é k é s, 2012. június 28.
        Izsó Gábor                                                          Tárnok Lászlóné

      Polgármester                                                                jegyző
A rendelet kihirdetésre került: 2012. június 29-én
Tárnok Lászlóné

        jegyző    
1. melléklet a 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Forgalomképtelen vagyon


A

B

C

D

E


Napló-sorszám

Település

Helyrajzi szám

Megnevezés

Terület (m2)


56

Békés

6592

Nádas terület

1087


60

Békés

6584

Erdő

20457


78

Békés

2367

Lakóház udvar /területe

729


92

Békés

3981

Beépítetlen terület

1121


93

Békés

0342/4

Szennyvíztisztító telep

11087


94

Békés

0333/4

Szennyvíztisztítóhoz vezető út

5550


125

Békés

2288/38

Piac

9264


126

Békés

2290

Közpark

12508


159

Békés

4555

Mocsár

17175


250

Békés

1

Széchenyi tér

8842


251

Békés

13/2

Széchenyi tér

2798


252

Békés

19

Közterület

1704


253

Békés

53

Szív utca

1695


254

Békés

64

Rózsa utca

2077


255

Békés

88

Iskola utca

2608


256

Békés

113

Lorántffy utca

5534


257

Békés

138

Síp utca

4343


258

Békés

165

Sas utca

3590


259

Békés

187

Keserű sor

8471


260

Békés

188

Ótemető utca

6790


261

Békés

223

Andor utca

3844


262

Békés

236

Fülöp utca

8396


263

Békés

246

Katona utca

847


264

Békés

247

Katona utca

1656


265

Békés

286

Árok

950


266

Békés

290

Fülöp utca

286


267

Békés

293/2

Mocsár

10737


268

Békés

294

Bánvég utca

1169


274

Békés

698/2

Transzformátorház

30


275

Békés

311

Pacsirta utca

3757


276

Békés

318

Pásztor utca

816


277

Békés

337

Tél utca

3856


278

Békés

338

Pásztor utca

4312


279

Békés

360

Katona utca

1626


280

Békés

376

Kikötő utca

5375


281

Békés

382

Katona utca

706


282

Békés

418

Köröspart utca

277


283

Békés

419

Ág utca

4107


284

Békés

440

Álmos utca

3335


285

Békés

450

Köröspart utca

165


286

Békés

460

Előd utca

2746


287

Békés

475

Bánát utca

13531


288

Békés

476

Bánát utca

134


289

Békés

489

Keserű sor

3279


290

Békés

510

Holt-körös

435


291

Békés

517

Zsilip utca

3880


292

Békés

545

Csap utca

5968


293

Békés

546

Révész utca

1003


294

Békés

577/3

Bólyai utca

582


295

Békés

601

Bólyai utca

8562


296

Békés

629

Révész utca

1035


297

Békés

651

Szabó Dezső utca

12259


298

Békés

666

Szabó Dezső utca

179


299

Békés

684

Révész utca

556


300

Békés

685

Tündér utca

3118


301

Békés

704

Teleky utca

195


302

Békés

711

Fürdő sétány

140


303

Békés

720

Árok

836


304

Békés

725

Búzavirág utca

1240


305

Békés

730

Fürdő sétány

3287


306

Békés

759

Borz utca

220


307

Békés

773

Vashalom utca

793


308

Békés

788

Borz utca

760


309

Békés

807

Kígyó utca

1644


310

Békés

829

Teleky utca

24997


311

Békés

846

Hajnal utca

13421


312

Békés

858

Vashalom utca

1338


313

Békés

871

Járda

672


314

Békés

872

Malom utca

526


315

Békés

873

Malom utca

2453


316

Békés

889

Jobbágy utca

266


317

Békés

988

Kút utca

975


318

Békés

989

Kút utca

1106


319

Békés

3009

Mátyás király

7224


320

Békés

3781

Mocsár

25082


321

Békés

3968/2

Transzformátorház

42


323

Békés

3054

Hunyadi tér

919


324

Békés

3055

Deák utca

5342


325

Békés

3075

Hunyadi tér

643


326

Békés

3077

Töltés

20327


327

Békés

3087

Mikes utca

3861


328

Békés

3118

Kölcsey utca

6721


329

Békés

3165

Kalász utca

6524


330

Békés

3208

Zrínyi Miklós utca

4762


331

Békés

3251

Lánc utca

5389


332

Békés

3265

Fecske utca

1267


333

Békés

3279

Zsinór utca

3666


334

Békés

3294

Báthori utca

224


335

Békés

3299

Toldi utca

1717


336

Békés

3317

Báthori utca

4276


337

Békés

3339

Gyöngy utca

2000


338

Békés

3352

Kemény utca

1708


339

Békés

3376

Gyűrű utca

844


340

Békés

3379

Egyenes utca

3052


341

Békés

3396

Arany János utca

513


342

Békés

3407

Báthori utca

1493


343

Békés

3423

Csabai út

17179


344

Békés

3449

Bajza utca

1509


345

Békés

3450

Ék utca

868


346

Békés

3455

Bajza utca

361


347

Békés

3469

Arany János utca

4550


348

Békés

3470

Daru utca

4854


349

Békés

3484

Gém utca

1194


350

Békés

3503

Oláh utca

2608


351

Békés

3512

Kinizsi sor

5695


352

Békés

3541

Vörösmarty utca

3897


354

Békés

3552

Kinizsi utca

1156


355

Békés

3553

Mikszáth utca

2351


356

Békés

3569

Kinizsi utca

7592


357

Békés

3570

Hunyadi utca

9569


358

Békés

3588

Lánc utca

1007


359

Békés

3633

Bercsényi utca

4222


360

Békés

3661

Tompa utca

3014


361

Békés

3692

Kölcsey utca

3830


362

Békés

3700

Kölcsey utca

847


363

Békés

3709

Töltés

38433


364

Békés

3719/2

Árok

1079


365

Békés

3720

Puskaporos tó

34609


366

Békés

3721

Kisvasút utca

5066


367

Békés

3724

Töltés

14246


369

Békés

3727

Szarvasi utca

2367


370

Békés

3728

Szarvasi út

4094


371

Békés

3729/1

Szarvasi utcai járda

565


373

Békés

3731

Szarvasi út

13996


374

Békés

3733

Töltés

11212


375

Békés

3741

Járda

8546


376

Békés

3742

Vágóhíd utca

4573


377

Békés

3758

Kötélverő utca

1565


378

Békés

3759

Rét utca

5688


379

Békés

3776

Gyár utca

4446


380

Békés

3779

Átugrott utca

3801


381

Békés

3780

Töltés

2816


382

Békés

3782

Legelő sor

3993


383

Békés

3783

Mocsár

3249


384

Békés

3784

Vasút sor

2675


385

Békés

3810

Szélmalom utca

6199


386

Békés

3811

Rövid utca

963


387

Békés

3836

Rövid utca

938


388

Békés

3861

Kecskeméti utca

7278


389

Békés

3884

Vasút sor

960


390

Békés

3903

Babilon utca

6157


391

Békés

3909

Verseny utca

8562


392

Békés

3927/4

Vásárszél utca

9267


393

Békés

3937/2

Járda Ady Endre utca

152


394

Békés

3948/1

Liliom utca

1587


395

Békés

3948/2

Liliom utca

639


396

Békés

3966

Csipke utca

1246


397

Békés

3982

Baky utca

2101


398

Békés

3994/1

Árok

92


399

Békés

3999/1

Ady Endre utca

880


400

Békés

3999/3

Ady Endre utca

1846


401

Békés

5641

Beépítetlen terület

534


402

Békés

5644

Fábián utca

2224


403

Békés

5806

Élővíz-csatorna ártere

981


404

Békés

5811

Élővíz-csatorna ártere

263


405

Békés

5812

Élővíz-csatorna ártere

183


406

Békés

5818

Élővíz-csatorna ártere

146


407

Békés

5819

Élővíz-csatorna ártere

535


408

Békés

5829

Élővíz-csatorna ártere

168


409

Békés

5852

Élővíz-csatorna ártere

242


410

Békés

5853

Élővíz-csatorna ártere

128


411

Békés

5004

Jégverem utca

942


412

Békés

5014

Gőzmalom sor

11948


413

Békés

5016

Kopasz utca

11992


414

Békés

5041

Sirály utca

3660


415

Békés

5053

Szik utca

886


416

Békés

5063

Közterület

545


417

Békés

5100

Szik utca

1217


418

Békés

5113

Átugrott utca

621


419

Békés

5132

Bocskai utca

21091


420

Békés

5133

Szik utca

868


421

Békés

5147

Bartók Béla utca

10771


422

Békés

5165

Bocskai utca

524


423

Békés

5194

Epresköz utca

369


424

Békés

5217

Szikszai utca

3357


425

Békés

5238

Kun Béla utca

1998


426

Békés

5258

Epres köz

3841


427

Békés

5259

Bérenc utca

2871


428

Békés

5273

Kert utca

5404


429

Békés

5309

Gagarin utca

5022


430

Békés

5322

Kun Béla utca

1682


431

Békés

5337

Szikszai utca

2061


432

Békés

5356

Szigetvári utca

4420


433

Békés

5369

Ág utca

1499


434

Békés

5378

Móricz Zsigmond utca

15118


435

Békés

5412

Tóth utca

6525


436

Békés

5450

Hídvégi utca

4377


437

Békés

5476

Bethlen

3391


438

Békés

5508

Damjanich utca

3351


439

Békés

5538

Posta utca

3502


440

Békés

5559

Mezei utca

3298


441

Békés

5591

Járda

335


442

Békés

5600

Csíkos utca

203


443

Békés

5606

Csíkos utca

5935


444

Békés

5634/1

Közpark

501


445

Békés

5635

Közterület

761


447

Békés

5637

Jantyik Mátyás utca

8768


448

Békés

5660

Fábián utca

4405


449

Békés

5662/1

Mocsár

537


450

Békés

5665

Fábián utca

423


452

Békés

5673

Fábián utca

277


453

Békés

5696

Új utca

1320


454

Békés

5697/2

Kert utca

1031


455

Békés

5720

Kasza utca

1620


456

Békés

5721

Kasza utca

1806


457

Békés

5736

Tűzkút utca

2695


458

Békés

5753

Nyíri utca

4432


459

Békés

5775

Kürt utca

1295


460

Békés

5784

Közterület

288


461

Békés

5794

Kispince utca

17421


462

Békés

5795

Kispince utca

856


463

Békés

5799/2

Közterület

26


464

Békés

5800

Kispince utca

162


465

Békés

5802/2

Közterület

34


466

Békés

5803/2

Közterület

50


467

Békés

5805/2

Közterület

69


468

Békés

5807

Kispince utca

1371


469

Békés

5815

Kispince utca

149


470

Békés

5822

Jámbor utca

1003


471

Békés

5825

Jámbor utca

323


473

Békés

5830/2

Közterület

46


474

Békés

5833/2

Közterület

41


475

Békés

5837

Jámbor utca

1459


476

Békés

5848

Jámbor utca

621


477

Békés

5857

Jámbor utca

1452


478

Békés

5876

Kispince utca

767


479

Békés

5888

Kastély zug

808


480

Békés

5889

Kastély zug

215


481

Békés

5900

Gőzmalom utca

631


482

Békés

5903/1

Gyalogos híd

60


483

Békés

5909/1

II. csatorna

151


484

Békés

5979

Közterület

290


485

Békés

5981

Tavasz utca

2504


486

Békés

5982/1

Tavasz utca

4242


487

Békés

5987

Brassói utca

122


488

Békés

5995

Temesvári utca

109


492

Békés

10014

Út

1638


493

Békés

10029

Töltés

2020


494

Békés

10040

Út

5549


495

Békés

10041

Út

501


497

Békés

10055/2

Nádas

7122


498

Békés

10088

Töltés

360


499

Békés

10103

Út

3475


500

Békés

10129

Út

1926


501

Békés

10149

Út

1981


502

Békés

10194

Út

2448


503

Békés

10222

Út

1568


504

Békés

10244

Út

4201


505

Békés

10259

Út

378


506

Békés

10273

Út

2883


507

Békés

10301

Út

549


508

Békés

10500

Árok

45


509

Békés

10502

Út

2162


510

Békés

10522

Földút, árok

12443


511

Békés

10553

Út

4654


512

Békés

10566

Út

1316


513

Békés

10587

Út

4735


514

Békés

10605/1

Borosgyán utca

199


515

Békés

10609

Borosgyán utca

5130


516

Békés

10610

Borosgyán utca

1316


518

Békés

10699

Árok

2323


519

Békés

10700

Út

866


520

Békés

10718

Út

1315


521

Békés

10742

Út

9464


522

Békés

10743

Út

795


523

Békés

10762

Út

1191


524

Békés

10791

Út

9781


525

Békés

10792

Út

810


526

Békés

10811

Út

1205


527

Békés

10839

Út

4013


528

Békés

10927

Út

2841


529

Békés

10928

Út

526


530

Békés

10955

Út

3368


531

Békés

10982

Út

751


540

Békés

11135

Közút

1964


541

Békés

11153

Közút

276


542

Békés

11222

Csatorna

1311


545

Békés

03

Külterületi út

11872


546

Békés

013

Külterületi közút

7558


547

Békés

014

Árok

4042


548

Békés

029

Külterületi közút

20492


549

Békés

082

Külterületi út

14648


550

Békés

0134

Külterületi közút

3006


551

Békés

0136

Külterületi közút

5461


552

Békés

0139

Külterületi közút

8041


553

Békés

0170

Töltés, mocsár, gyep (legelő), anyaggödör

28683


554

Békés

0193/1

Külterületi közút

2996


555

Békés

0193/2

Külterületi közút

807


556

Békés

0320

Töltés

3901


557

Békés

0327/2

Krisztina zug

1147


558

Békés

0328

Külterületi közút

7470


559

Békés

0330

Külterületi közút

3753


560

Békés

0331

Csatorna

674


561

Békés

0338

Töltés

3385


562

Békés

0452/3

Külterületi közút

830


563

Békés

0472

Külterületi közút

13518


564

Békés

0498

Külterületi közút

23960


565

Békés

0504

Külterületi közút

1558


566

Békés

0505

Külterületi közút

8576


567

Békés

0506

Külterületi közút

3623


568

Békés

0516

Külterületi közút

9880


569

Békés

0521

Külterületi közút

7629


570

Békés

0525

Külterületi közút

4213


571

Békés

0529

Külterületi közút

31982


572

Békés

0530

Csatorna

4902


573

Békés

0531

Csatorna

5955


574

Békés

0533

Külterületi közút

3812


577

Békés

0655

Külterületi közút

536


578

Békés

0657

Külterületi közút

13394


579

Békés

0686/2

Töltés

1125


580

Békés

0762

Csatorna

1732


583

Békés

9853/1

Út

909


584

Békés

9082/3

Közút

133


586

Békés

9095

Közút

1259


587

Békés

9223

Nádas

974


588

Békés

9239

Töltés és gyep

2456


589

Békés

9254

Út

1305


590

Békés

9274

Árok

14


591

Békés

9285/1

Út

540


592

Békés

9285/2

Út

467


593

Békés

9339

Út

908


594

Békés

9348/13

Út

302


595

Békés

9348/14

Út

300


596

Békés

9363/1

Töltés

1148


597

Békés

9519

Út

2273


598

Békés

9543

Út

1077


599

Békés

9548/2

Csatorna

767


600

Békés

9583/2

Csatorna

1118


602

Békés

9588

Út

2595


603

Békés

9607/2

Csatorna

1674


604

Békés

9637

Út

302


605

Békés

9638

Út

1440


606

Békés

9657

Út

422


607

Békés

9658/1

Csatorna

395


608

Békés

9690

Út

1329


609

Békés

9712

Út

1086


610

Békés

9728

Út

7195


611

Békés

9729

Út

1863


612

Békés

9730

Út

1342


613

Békés

9756

Út

3160


614

Békés

9776

Út

1817


615

Békés

9792/2

Csatorna

1791


616

Békés

9818/1

Út

325


617

Békés

9904

Út

923


618

Békés

9912

Út

1257


619

Békés

9918

Út

1160


620

Békés

9922/2

Csatorna

1529


621

Békés

9928/1

Töltés

562


622

Békés

9928/2

Út

12373


623

Békés

9955

Út

399


632

Békés

8081/3

Út

320


633

Békés

8084

Szabó Pál utca

5285


634

Békés

8085/1

Út

1649


635

Békés

8143

Szellő utca

893


637

Békés

8165

Banner János utca

4494


638

Békés

8195/2

Árok

208


639

Békés

8196

Csurka Péter utca