Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2020. (X.1.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 34/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 01 - 2020. 09. 30


BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

23/2020. (X. 1.)

önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 34/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében, a 232/A. §-ában és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelete 29. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § A Közszolgálati Tisztviselők Napjáról, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 34/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Rendelet hatálya kiterjed a Békési Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra (a továbbiakban együtt: köztisztviselők). ”


2. § A Rendelet 2. §-a a következő j-l) pontokkal egészül ki:

„j) utazási költségtérítés;

k) utazási utalvány;

l) anyakönyvvezetőknek munkaruha juttatás.”


3. § A Rendelet 3. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) A támogatás összege legfeljebb 1.000.000 forint.”


4. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„5. § (1) A Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozó halála esetén a munkatárs kérelemre kegyeleti támogatást vehet igénybe.”


5. § A Rendelet 7. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) A támogatás összege alkalmanként legfeljebb 50 000 forint. Kivételesen indokolt esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója magasabb összeg kifizetését is engedélyezheti.”


6. § A Rendelet 8. § bekezdésében a „július hó 1. napjáig” szövegrész helyébe a „július hó 5. napjáig” szövegrész lép.


7. § A Rendelet 9. §-a az alábbiak szerint módosul:

9. § A munkatársak évente az illetményalap ötszörösének megfelelő összegű cafetéria juttatásra jogosultak, amely összeg a munkáltató által fizetendő járulékok és adók összegét is tartalmazza.”


8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Békés, 2020. szeptember 30.


Kálmán Tibor s.k.                                     Tárnok Lászlóné s.k.

  polgármester                                                      jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. október hó 1. napján. 


Tárnok Lászlóné s.k.

     jegyző


[1]

Elfogadta Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-i ülésén.