Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról

Hatályos: 2021. 10. 29

Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról

2021.10.29.

Pécsudvard Község Önkormányzat Képviselő–testülete Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban. Szt.) 132. §. (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 14. § (3) bekezdésében, 18. § (1a) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet célja, hogy Pécsudvard Község közigazgatási területén megállapítsa a Pécsudvard Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által nyújtandó települési támogatások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, illetve azok igénybevételének és érvényesítésének módját és feltételeit.

2. § A rendelet hatálya kiterjed Pécsudvard község közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen ott élő személyekre, a Szt. 3. §-ban megjelölt személyekre a Szt. 4. § alkalmazásával.

3. § (1) A Képviselő-testület az alábbi települési támogatásokat biztosítja:

a) rendkívüli települési támogatás

b) vis maior települési támogatás

c) temetési támogatás

d) köztemetés

e) tanévkezdési és óvodakezdési támogatás

f) idősek támogatása

g) ünnepi támogatás (Mikulás, Karácsony és Húsvét)

h) étkeztetés

i) házi segítségnyújtás

j) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

k) családsegítő szolgáltatás

(2) A települési támogatás iránti eljárás kérelemre vagy hivatalból indulhat. Az ellátások iránti kérelmet a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalba kell benyújtani, főként az erre rendszeresített formanyomtatványon. A kérelemhez csatolni, vagy a nyomtatványon szükség szerint igazolni kell a jövedelemre, munkaviszonyra, vagyoni helyzetre, tanulói jogviszonyra, egészségi állapotra, munkaképesség megváltozására, közmű kiadásokra, az együtt élő családtagok személyi adataira, családi állapotra, valamint az ellátás érdemi elbírálásához szükséges egyéb adatokra vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat.

(3) Kérelmező a kérelem benyújtásakor köteles saját maga, családja illetve a háztartás tagjainak jövedelmi viszonyairól igazolást csatolni. Ha jövedelmi viszonyai más szerv által történő igazolására nincs mód, vagy jövedelme nem mérhető, akkor erre vonatkozóan köteles büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni.

(4) A polgármester átruházott hatáskörben dönt a 2§. (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti települési támogatások tekintetében.

(5) A képviselő-testület külön kérelem benyújtása nélkül, e rendeletben foglaltaknak megfelelően biztosítja a 2§. (1) bekezdés e)-g) pontja szerinti támogatásokat.

(6) Az eljárási rendelkezéseket - e rendeletben foglaltakon túl – az Szt. 5. §-16. §-a szabályozza.

4. § A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban az Szt. 17. §-24. §-i az irányadóak.

5. § (1) Az önkormányzat polgármestere rendkívüli települési támogatásban részesíti azt a családot, aki időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Elsősorban azokat a személyeket részesíti az önkormányzat ilyen jellegű támogatásban, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. A kérelmezőnek a háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 450 %-át.

(2) A rendkívüli települési támogatás természetbeni juttatás formájában is nyújtható - különösen a veszélyeztetett gyermekek számára – tankönyv, tanszerellátás támogatása, gyermekétkeztetési térítési díj átvállalása, utazási költségtérítés, stb. céljára.

(3) A rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsönként is nyújtható. A kamatmentes kölcsön összege 10.000,- és 100.000,- Ft között állapítható meg, melynek összegéről a polgármester esetenként dönt. A kölcsönt részletekben kell visszafizetni egyedi döntés alapján, de maximum 12 hónap alatt. A kölcsönben részesülőkkel szerződéskötésre kerül sor, amely tartalmazza a támogatás felhasználásának célját és összegét, a visszafizetés feltételeit, a kölcsön késedelmes visszafizetése esetén a behajtás módját. A szociális kölcsön iránti kérelmet házasságban élők esetén mindkét házastársnak kell előterjesztenie. Az élettársi kapcsolatban élő személyeknek nyilatkozniuk kell arról, hogy élettársak és a kölcsön iránti kérelmet mindkettőjüknek alá kell írniuk. A kölcsön folyósításáról szóló szerződésben a házastársakat, illetve élettársakat egyetemleges adóstársként kell feltüntetni. Nem részesíthető kamatmentes kölcsönben az, aki 3 éven belül igénybe vett kölcsönét nem, vagy késedelmesen fizette vissza.

(4) A kérelmeket az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani és minden esetben mellékelni kell a háztartásban élők jövedelemigazolásait.

6. § (1) Az önkormányzat polgármestere vis maior települési támogatásban részesíti azt a családot, akinek a házában valamilyen előre nem látható, vis maior esemény történt és a helyreállítási költségek olyan terhet jelentenek, mely a létfenntartásukat veszélyezteti. A kérelmezőnek a háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 450 %-át.

(2) A vis maior támogatás kamatmentes kölcsönként is nyújtható. A kamatmentes kölcsön összege 10.000,- és 100.000,- Ft között állapítható meg, melynek összegéről a polgármester esetenként dönt. A kölcsönt részletekben kell visszafizetni egyedi döntés alapján, de maximum 12 hónap alatt. A kölcsönben részesülőkkel szerződéskötésre kerül sor, amely tartalmazza a támogatás felhasználásának célját és összegét, a visszafizetés feltételeit, a kölcsön késedelmes visszafizetése esetén a behajtás módját. A szociális kölcsön iránti kérelmet házasságban élők esetén mindkét házastársnak kell előterjesztenie. Az élettársi kapcsolatban élő személyeknek nyilatkozniuk kell arról, hogy élettársak és a kölcsön iránti kérelmet mindkettőjüknek alá kell írniuk. A kölcsön folyósításáról szóló szerződésben a házastársakat, illetve élettársakat egyetemleges adóstársként kell feltüntetni. Nem részesíthető kamatmentes kölcsönben az, aki 3 éven belül igénybe vett kölcsönét nem, vagy késedelmesen fizette vissza.

(3) A kérelmeket az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani és minden esetben mellékelni kell a háztartásban élők jövedelemigazolásait.

7. § (1) A település polgármestere temetési támogatást nyújt az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, jövedelemtől függetlenül az elhunyt hozzátartozójának, vagy a temetésről gondoskodó személynek, amennyiben az eltemettetésről gondoskodik.

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított temetési támogatás összege 25.000.-Ft.

(3) A temetési támogatás iránti kérelmet a temetést követő 30 napon belül lehet benyújtani a hivatalhoz az erre rendszeresített formanyomtatványon. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A kérelemhez csatolni kell:

a) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát,

b) a temetés költségeiről szóló, a támogatást kérő vagy a vele közös háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlát.

8. § (1) A köztemetési ügyekben az önkormányzat képviselő-testülete az Szt. 48. §-ban foglaltak szerint jár el.

(2) A köztemetést a polgármester rendeli el a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül.

(3) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

(4) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesülhet, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(5) Különös méltánylást érdemlő körülménynek minősül különösen, ha a hagyatéki terhek összege meghaladja a hagyaték összegét, vagy ha a temetési költségek egy összegben történő megfizetése az örökösök megélhetését veszélyezteti.

(6) A megtérítésre kötelezett kérelmére polgármester a megtérítési kötelezettség teljesítésére részletfizetést engedélyezhet.

9. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete tanévkezdési és óvodakezdési támogatást nyújt az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, jövedelemtől függetlenül minden Pécsudvardban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő szülő: óvodáskorú, általános iskolás, középiskolás (nappali tagozatos) és felsőfokú képzésben (nappali tagozatos) résztvevő gyermeke részére, a gyermek 25 éves koráig.

(2) A tanévkezdési támogatás összegét a mindenkori költségvetésének terhére, külön döntésben határozza meg, melyről értesíti a lakosságot.

(3) A tanévkezdési támogatás felvételének feltétele iskolalátogatási/óvodalátogatási igazolás benyújtása. A támogatás felvételére az értesítésben meghatározott időben van lehetőség. A határidő elmulasztása jogvesztő.

10. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete időskorúak támogatást nyújt az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, jövedelemtől függetlenül minden Pécsudvardban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő nyugdíjas korú (ide értve az összes jogosultsági formát) lakosnak.

(2) Az időskorúak támogatásának összegét a mindenkori költségvetésének terhére, külön döntésben határozza meg, melyről értesíti a lakosságot.

(3) A támogatás felvételének feltétele nyugdíjas igazolvány másolatának benyújtása. A támogatás felvételére az értesítésben meghatározott időben van lehetőség. A határidő elmulasztása jogvesztő.

11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete ünnepi (mikulás, karácsonyi, illetve húsvéti) támogatást nyújt az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, jövedelemtől függetlenül minden Pécsudvardban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő családnak vagy gyermeknek.

(2) Az ünnepi támogatásnak az összegét a mindenkori költségvetésének terhére, külön döntésben határozza meg, melyről értesíti a lakosságot.

(3) A támogatást a testület természetbeni hozzájárulásként, élelmiszercsomag formájában is nyújthatja a lakosság részére. A támogatás felvételére az értesítésben meghatározott időben van lehetőség. A határidő elmulasztása jogvesztő.

12. § (1) Az önkormányzat a szociális alapszolgáltatások közül az alábbi ellátási formákat biztosítja:

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

d) családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott legalább napi egyszeri meleg étkeztetést a képviselő-testület a Szoc. tv. rendeletben meghatározottak szerint az alábbi személyeknek biztosítja:

a) nyugdíjas korúak (ide értve az összes jogosultsági formát)

b) vagy egészségi állapotuk indokolja (orvosi igazolással alátámasztottan)

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük (orvosi igazolással alátámasztottan),

d) szenvedélybetegségük (orvosi igazolással alátámasztottan), vagy

e) hajléktalanságuk miatt,

f) és a kérelmezőnek a háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében a 250%-át.

(3) A szociális ellátások igénybevételének feltételeit jelen rendeletben foglaltakon túl a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62-65. §-a szabályozza.

(4) A szociális ellátások közül az önkormányzat az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a SZOCEG Nonprofit Kft-n keresztül látja el.

(5) A szociális ellátások közül a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás feladatellátásában, az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központtal kötött ellátási szerződés alapján biztosítja.

(6) Az intézményi térítési díj megállapítása a fenntartó, a személyi térítési díj megállapítása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.

13. § (1) A rendelet előírásait a határozattal jogerősen el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Az önkormányzat az elektronikus ügyintézés lehetőségét kizárja.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. § (1) Egyidejűleg hatályát veszti Pécsudvard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (III.31.) és annak módosításáról szóló 3/2015. (III.01.) számú rendelete.

(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és e törvény végrehajtására kihirdetett magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.