Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.1.) önkormányzati rendelete

A KÖZTERÜLET FELÜGYELETRŐL

Hatályos: 2016. 03. 01 - 2016. 02. 29

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2016. (II. 01.)

ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e

a közterület felügyeletrőlBékés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott hatáskörében, illetve az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján - figyelemmel a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben (a továbbiakban: Kftv.) 1. § (2) és (6) bekezdésére, a 4. § (2) bekezdésére, valamint a 22. § (1) bekezdésére – a következőket rendeli el:

 1. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja a közterületek rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, szankcionálása, az önkormányzati vagyon védelme, e feladatok ellátásához szükséges szervezeti keretek megteremtése, és az ezekkel összefüggő közszolgálati feladatokat ellátó személyek jogállásának meghatározása.

2. A rendelet hatálya

2. § A közterület-felügyelet illetékességi területe kiterjed az Önkormányzat illetékességi területén lévő közterületekre, az Önkormányzat intézményeinek, gazdasági szerveinek területére, valamint az Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyonra.

II. Fejezet


A közterület-felügyelet működése, feladatai

3. A közterület-felügyelet feladatai

3. § (1) A közterület-felügyelet (a továbbiakban: felügyelet) feladata különösen:

 1. a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
 2. a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
 3. a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (közterületen jogosulatlanul, jogszabály ellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése),
 4. közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, ide nem értve a helyi jelentőségű védett természeti értékek, területek védelmében való együttműködést;
 5. közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
 6. közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
 7. közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
 8. közreműködés – az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében meghatározott kóbor állatok befogásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok kivételével - az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;
 9. a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon jármű – a rendőrség egyidejű értesítése melletti elszállítással történő – eltávolítása, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, ha annak üzemben tartója (használója) a közterület jogszerű állapotának helyreállítására irányuló, a járműre kihelyezett értesítésben foglaltaknak az értesítés elhelyezésétől számított 30 napig nem tesz eleget,
 10. a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenőrzése,
 11. közterületeken szeszes ital fogyasztásának ellenőrzése;
 12. köztisztasági szabályokat, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II. 5.) KpM-BM együttes rendelet 40-41. §-ában, valamint más megállásra, várakozásra vagy táblával jelzett behajtási tilalomra vagy korlátozásra vonatkozó szabályokat megszegő járművek ellenőrzése;
 13. a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése;
 14. jogszabályzatban meghatározottak szerint térfigyelő kamerarendszer működtetése.

(2) A felügyelet a feladatkörében eljárva jogosult és köteles a közterületen ellenőrizni a jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogszabálysértés esetén eljárást kezdeményezni vagy az Rtv.-ben meghatározott intézkedést megtenni.

4. A közterület-felügyelő


4. § (1) A felügyelet működése kapcsán felmerülő feladatokat a Békési Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló két fő, köztisztviselői jogviszonyban lévő közterület-felügyelő (a továbbiakban: felügyelő) látja el. A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személynek minősül.

(2) Felügyelőnek az az egészségileg és fizikailag alkalmas magyar állampolgár alkalmazható, aki megfelel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) és az Rtv.-ben meghatározott feltételeknek, továbbá rendelkezik az Rtv.-ben előírt vizsgával.

(3) A felügyelő munkavégzésére és foglalkoztatására a Kttv., valamint a jegyzői utasítással kiadott Közszolgálati Szabályzatban foglalt szabályok az irányadók.

5. A közterület-felügyelő tevékenysége és felszerelése


5. § (1) A felügyelő tevékenysége ellátása során köteles betartani a Kftv.–ben, az Rtv.-ben, a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló 43/1999. (XI.26.) BM rendelet, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Sztv.) végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendeletben (a továbbiakban: BMr.) foglalt előírásokat.

(2) A felügyelő az Sztv. 39. § (2) bekezdés e.) pontja alapján helyszíni bírságolással felruházott személy.

6. § (1) A felügyelő feladatát a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet 6. számú mellékletében meghatározott szolgálati egyenruhában (a továbbiakban: egyenruha) látja el, amelyen viseli a felügyelői jelvényt és a névkitűzőt. A felügyelő Békés város jelképét karjelzésként viseli.

(2) A ruházat alapellátási normakánt történő egyszeri biztosítása a munkáltató feladata és költsége. Az egyenruhával kapcsolatos felelősség szabályait, az alapellátáshoz szükséges ruházati és felszerelési anyagok viselési (kihordási) idejét, leadását vagy megváltását, próbaidő alatti csökkentett alapellátási norma biztosítását, az egyenruha meglétének ellenőrzési szabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

7. § (1) A felügyelői könnygázszóró palack beszerzésére és pótlására az Rtv.-ben foglalt szabályok az irányadók.

(2) A felügyelő által felszerelésként átvett könnygázszóró palackról a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya készletnyilvántartó lapot vezet, amelyen fel kell tüntetni az átvett és leadott palack darabszámát (gyári számát) az időpontot és az átvevő aláírását.

8. § A felügyelő intézkedése során köteles betartani az Rtv.-ben, a Kftv., valamint a BMr.-ben foglalt előírásokat.

9. § Amennyiben a felügyelő az e tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásokat, munkáltatói utasításokat oly módon és mértékben megszegi, ami a felügyelői tevékenység tekintélyét jelentős mértékben csorbítja, a jegyző a további intézkedésektől eltilthatja.

10. § A felügyelet tevékenysége eredményesebb ellátása érdekében együttműködési kapcsolatot alakít ki és tart fenn a rendőrséggel, a vám - és pénzügyőrséggel, a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó parancsnoksággal, a Békési Önkormányzati Tűzoltósággal, helyi polgárőr szervezettel, valamint a katasztrófa védelemmel.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

6. Hatályba léptető rendelkezések


11. § Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba.


7. Módosító rendelkezések


12. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„6. § (1) Aki az e rendeletben meghatározott alapvető közösségi együttélési szabályok betartását elmulasztja százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, a közterület-felügyelő a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alkalmazásával ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.”


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek és hatóságok, illetve a polgármesteri hivatal megbízott ügyintézői ellenőrizhetik, a közigazgatási hatósági eljárást hivatalból kell lefolytatni.”


(3) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti a 12. § (1)-(2) bekezdése.


Békés, 2016. február 02.        Izsó Gábor                                                                   Tárnok Lászlóné

                   polgármester                                                                          jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2016. február 02.-án

Tárnok Lászlóné

        jegyző