Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017 (XII.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú földek hasznosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01

Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017 (XII.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú földek hasznosításáról

2022.07.01.

Beled Város Önkormányzatának Képviselő – testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény rendelkezéseire - az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya Beled Város Önkormányzata tulajdonában lévő mező- és erdőgazdálkodási hasznosítású földekre terjed ki.

(2) Azon önkormányzati tulajdonú, mező- és erdőgazdálkodási hasznosítású ingatlanok mezőgazdasági tevékenység céljára történő bérbeadásáról, melyek településfejlesztéshez nem szükségesek, a polgármester dönt.

2. § (1) Az önkormányzati tulajdonú földeket haszonbérbeadás útján kell hasznosítani. A haszonbérbeadás időtartama legalább 1 gazdasági év és legfeljebb 5 év. A haszonbérbe adás időtartamának meghatározásakor figyelembe kell venni a rendezési terv előírásait. A szerződés több alkalommal meghosszabbítható, azonban a szerződés meghosszabbítással együttesen számított időtartama nem lépheti túl a 20 évet, erdőnek minősülő föld, illetve az engedélyezett erdőtelepítésre kijelölt föld esetén a termelési időszak lejártát követő 10. év végét.

(2) Mező,- erdőgazdasági hasznosítású földre haszonbérleti szerződést csak

a) a 2013. évi CXXII. tv. 5 § 7. pontja szerint földművesnek minősülő magánszeméllyel,

b) mezőgazdasági termelőszervezettel,

lehet létrehozni, a birtokmaximumra vonatkozó korlátozások figyelembe vételével.

(3)1 A haszonbérleti díj mértéke 110 000 Ft/hektár/év.

(4) A haszonbérlet szempontjából a gazdasági év november 1. napjától a következő év október 31. napjáig tart. A haszonbérlő a haszonbért gazdasági évenként utólag, október 15. napjáig köteles egy összegben a haszonbérbeadó részére megfizetni.

(5) A haszonbérleti szerződést az önkormányzat nevében a polgármester köti meg, írásban.

3. § (1) A hasznosítatlanul maradt földterületeket pályázat útján a pályázat eredményének megfelelően kell haszonbérbe adni. A pályázat kiírásáról az önkormányzat nevében a polgármester gondoskodik.

(2) A mező,- és erdőgazdasági hasznosítású földterület haszonbérlője köteles a földet rendeltetésének megfelelően művelni és ennek során gondoskodni, hogy a föld termőképessége fennmaradjon.

4. § A haszonbérleti földhasználati szerződés létrejöttére, alaki és tartalmi feltételeire, a felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a szerződés megszűnésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény rendelkezései az irányadók.

5. § Ezen rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1

A 2. § (3) bekezdése a Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.