Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Az államháztartáson kívüli források átadásának és átvételének szabályairól

Hatályos: 2020. 12. 21

Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Az államháztartáson kívüli források átadásának és átvételének szabályairól

2020.12.21.

Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és hatáskörében Sóstófalva község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére az önkormányzat, forrást (pénzeszközt) ad át, vagy akitől forrást (pénzeszközt) vesz át.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, ösztöndíjakra, illetve a közfeladat-ellátására költött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

Értelmező rendelkezés

2. § Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz (forrás).

Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

3. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatai terhére határozatban dönt az egyedileg – céljelleggel – nyújtott forrás átadásáról.

(2) Az Önkormányzat államháztartáson kívülre forrást kérelemre, az 1. mellékletben szereplő „Igénylőlap” benyújtását követően adhat.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átadására a Képviselő-testület határozata alapján külön megállapodást kell kötni. A forrás összegének átvevő részére történő kifizetésére a megállapodás létrejöttét követően kerülhet sor (2. melléklet), mely megállapodást a Polgármester köti meg.

(4) A Megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,

b) a forrás nyújtásáról döntést,

c) a forrás összegét,

d) a forrás felhasználásának célját,

e) a forrás felhasználásának feltételeit,

f) a pénzügyi teljesítést,

g) a teljesítés ütemezését,

h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét,

j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit,

k) a forrás felhasználásának határidejét,

l) az ellenőrzési kötelezettség előírását.

(5) Az Önkormányzat a megállapodástól eláll, ha a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.

(6) Az államháztartáson kívüli forrás átadása esetén a pénzeszközt átvevő az átadott pénzeszközt a Képviselő-testület által meghatározott célra köteles fordítani és annak felhasználásáról köteles elszámolni.

Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

4. § (1) Működési vagy fejlesztési célú államháztartáson kívüli forrás átvételéről a képviselő-testület dönt.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a Polgármester köti meg.

A támogatások Európai Uniós szabályozással való összhangjának biztosítása

5. § (1) A jelen rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás csekély összegű támogatásként a Szerződés 87. és 88. cikkének a támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtható (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet).

(2) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett írásban nyilatkozik az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott feltételnek megfelel.

(3) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó teljesíti.

(4) Nem ítélhető meg csekély összegű támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározott célokra.

(5) Csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban meghatározott támogatási intenzitást.

6. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadásáról szóló 13/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet.