Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019 (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 11 - 2021. 12. 11

Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019 (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.11.

Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019(XI.18..) önkormányzati rendelete 10. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A képviselő-testület ülését össze kell hívni az Mötv. 44. §-ában meghatározott esetben, az ott meghatározottak szerint, továbbá a jegyző kezdeményezésére.

(4) Rendkívüli ülést összehívhat a polgármester a (3) bekezdésen kívüli esetben, amennyiben a képviselő-testület összehívására sürgős, halasztást nem tűrő esetben van szükség.”

2. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019(XI.18..) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A meghívót a rendes ülésre az írásos előterjesztésekkel együtt úgy kell kiküldeni, hogy az ülés előtt legalább 3 nappal megkapják a képviselők és a meghívottak. Sürgős, halasztást nem tűrő esetben az ülés előtt 1 nappal is kiküldhető a meghívó, ez esetben a sürgősség okát közölni kell. Az ülés összehívására ez esetben bármilyen értesítési mód igénybe vehető: el lehet tekinteni az írásbeliségtől is.”

3. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019(XI.18..) önkormányzati rendelete 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A rendelet kihirdetéséről, nyilvántartásáról, folyamatos karbantartásáról a jegyző gondoskodik. Szükség esetén kezdeményezi a rendeletek módosítását, hatályon kívül helyezését. A hatályos egységes rendeletek jegyzékét a jegyző vezeti.”

4. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019(XI.18..) önkormányzati rendelete 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bizottság 3 főből áll.”

5. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019(XI.18..) önkormányzati rendelete 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Hivatal jogállását, szervezeti felépítését, hivatali létszámát, működésének részletszabályait, valamint részletes feladat és hatásköreit a Hivatal Alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás és a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti, amit a tíz fenntartó képviselő-testület fogad el.”

6. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019(XI.18..) önkormányzati rendelete 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és észszerűbb megoldása érdekében társulásokban vesz részt.”

7. § Hatályát veszti Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019(XI.18..) önkormányzati rendelete

a) 6. § (2) bekezdése,

b) 10. § (5) bekezdése,

c) 46. § (4) bekezdése,

d) 1. függeléke,

e) 2. függeléke,

f) 3. függeléke,

g) 4. függeléke,

h) 5. függeléke.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.