Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 11 - 2021. 12. 11

Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.11.

Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § A Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A támogatást 2021. évben a (2) bekezdéstől eltérően 2021. december 15-ig lehet igényelni.”

2. § A Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A jogosultságot a Hivatal a rendelkezésre álló iratok alapján igazolja. Amennyiben a településen lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő 0-14 éves korú gyermek nem részesült adott évben az (1) bekezdésben foglalt támogatásokban, részükre a polgármester hivatalból a 13. § (8) bekezdésben felsorolt intézmények, szervezetek bármelyikének javaslata alapján is megállapíthatja a támogatást.”

3. §1

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2021. december 16-án lép hatályba.

1

A 3. § a(z) 4. § (2) bekezdés alapján 2021. december 16-án lép hatályba.